Reportáž

EMC World 2013: Cloud, big data a security

Strana 1/2

Spo­loč­nosť EMC pri­ví­ta­la ten­to rok na svo­jom kľú­čo­vom po­du­ja­tí ro­ka viac ako 13 500 zá­kaz­ní­kov, par­tne­rov a ana­ly­ti­kov. Hlav­nou té­mou bo­lo hes­lo „Lead your tran­sfor­ma­tion" - zvlád­nu­tie zá­pla­vy dát sme­rom k ich efek­tív­nej­šie­mu a bez­peč­nej­šie­mu vy­uži­tiu vo fir­mách.

Hlav­ný­mi spík­ra­mi kon­fe­ren­cie bo­li pre­zi­dent a CEO spo­loč­nos­ti EMC Joe Tuc­ci, CEO spo­loč­nos­ti VMware Pat Gel­sin­ger či CEO spo­loč­nos­ti Pi­vo­tal Paul Ma­ritz. Kľú­čo­vé pre­zen­tá­cie sa ve­no­va­li no­vin­kám v ob­las­tiach, ako je cloud com­pu­ting, big da­ta a fi­rem­ná bez­peč­nosť.

Spo­loč­nosť EMC sa v pos­led­ných de­sia­tich ro­koch sna­ži­la vy­ma­niť zo zá­vis­los­ti od pre­da­ja har­dvé­ro­vých za­ria­de­ní a na­mies­to to­ho sme­ru­je pros­tried­ky do vý­vo­ja in­te­li­gen­tné­ho sof­tvé­ru na or­ches­trá­ciu úlo­žis­ko­vej infra­štruk­tú­ry v pod­ni­ku. „EMC sa už nes­po­lie­ha na har­dvér - hod­no­ta je v sof­tvé­ri," vy­hlá­sil Joe Tuc­ci na kon­fe­ren­cii. „V sú­čas­nos­ti má EMC me­nej ako 500 har­dvé­ro­vých in­ži­nie­rov z cel­ko­vé­ho poč­tu 12 000, os­tat­ní ro­bia sof­tvér - a to ľu­dí prek­va­pu­je," po­ve­dal Tuc­ci.

EMC od­ha­du­je, že do ro­ku 2016 bu­de 12 % vý­poč­to­vej zá­ťa­že sme­ro­vať do ve­rej­ných clou­dov pre­vádz­ko­va­ných fir­ma­mi ako Ama­zon, Goog­le a Mic­ro­soft, 10 % po­be­ží vo vir­tuál­nych pri­vát­nych clou­doch a 78 % v pri­vát­nych clou­doch. Pat Gel­sin­ger, CEO spo­loč­nos­ti VMware, od­ha­lil nie­koľ­ko de­tai­lov o prip­ra­vo­va­nom uve­de­ní služ­by hyb­rid­né­ho clou­du. VMware Servic­e Cloud Hyb­rid umož­ní sys­té­mo­vým in­teg­rá­to­rom, ISV a pos­ky­to­va­te­ľom slu­žieb po­nú­kať ich zá­kaz­ní­kom prís­tup k ve­rej­né­mu clou­du na bá­ze tech­no­ló­gií VMware. Vo svo­jom pre­ja­ve na kon­fe­ren­cii EMC World Gel­sin­ger uvie­dol, že služ­ba je navr­hnu­tá tak, aby kon­co­ví pou­ží­va­te­lia do­ká­za­li prek­le­núť prie­pasť me­dzi pou­ží­va­ním súk­rom­né­ho a ve­rej­né­ho clou­du. „Beží to pod znač­kou VMware a rov­na­kým spô­so­bom, ako si bež­ne ku­pu­je­te ška­tu­ľo­vý sof­tvér, si bu­de­te môcť kú­piť služ­by VMware do­dá­va­né v clou­de," po­ve­dal.

Ter­mín sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­né dá­to­vé cen­trum pou­ží­va VMware na opí­sa­nie infra­štruk­tú­ry dá­to­vých cen­tier, kto­rá je úpl­ne vir­tua­li­zo­va­ná, auto­ma­ti­zo­va­ná a do­dá­va­ná ako služ­ba. „Na­ším cie­ľom je pos­ky­to­vať ta­kú súp­ra­vu sof­tvé­ru a slu­žieb, kto­rá umož­ňu­je akej­koľ­vek ap­li­ká­cii, aby bo­la nain­šta­lo­va­ná kde­koľ­vek a pou­ží­va­ná od­kiaľ­koľ­vek - to je kľú­čo­vý zá­mer na­šej stra­té­gie" po­ve­dal.

Sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­ná plat­for­ma sto­ra­ge

V pr­vý deň EMC pred­sta­vi­lo ViPR , pr­vú sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­nú plat­for­mu sto­ra­ge. Tak ako ras­tú po­žia­dav­ky na pod­ni­ko­vé dá­to­vé cen­trá na spra­co­va­nie a uk­la­da­nie dát v ob­je­moch sto­viek pe­ta­baj­tov, stá­va­jú sa nák­la­dy a zlo­ži­tosť spo­je­né s ich sprá­vou neudr­ža­teľ­né. ViPR mô­že sprá­vu infra­štruk­tú­ry úlo­žísk a dát ulo­že­ných v rám­ci tej­to infra­štruk­tú­ry znač­ne zjed­no­du­šiť. ViPR je sof­tvé­ro­vá plat­for­ma, kto­rá abstra­hu­je exis­tu­jú­ce dis­ko­vé po­lia do jed­né­ho „poo­lu" vir­tuál­nych úlo­žísk. Nás­led­ne umož­ňu­je pri­pá­jať sa k nim po­dob­ne, ako sa PC pri­pá­ja k pe­ri­fér­nym za­ria­de­niam cez uni­ver­zál­ne ov­lá­da­če. Ten­to prís­tup vy­tvá­ra roz­ší­ri­teľ­né pros­tre­die „plug and play" na uk­la­da­nie dát, kto­ré mož­no auto­ma­tic­ky ma­po­vať a pod­ľa pot­re­by pri­pá­jať no­vé dá­to­vé úlo­žis­ká. ViPR pri­tom umož­ňu­je spra­vo­vať úlo­žis­ká v clou­de na di­aľ­ku rov­na­ko ako v prí­pa­de on-pre­mi­se. Plat­for­ma ViPR bu­de pod­po­ro­vať jed­nak vlas­tné sto­ra­geo­vé rie­še­nia EMC, ale aj rie­še­nia po­nú­ka­né exter­ný­mi kon­ku­ren­čný­mi do­dá­va­teľ­mi či bež­ne dos­tup­ný ko­mo­dit­ný har­dvér. EMC sa tak sna­ží vy­bu­do­vať oko­lo ViPR ot­vo­re­ný eko­sys­tém, a nie vy­tvo­riť z ne­ho plat­for­mu uzav­re­tú len pre vlas­tné pro­prie­tár­ne rie­še­nia.

8718368212_0974bc097a_o.jpg

Obr. 1  Joe Tuc­ci, pre­zi­dent a CEO spo­loč­nos­ti EMC

Bež­né fun­kcie sprá­vy sú úpl­ne abstra­ho­va­né, tak­že rôz­ne úlož­né po­lia mož­no spra­vo­vať ako je­den spo­loč­ný zdroj pros­tried­kov, ov­lá­da­ný my­šou. Zá­kaz­ní­ci sa už ne­mu­sia za­obe­rať zlo­ži­tý­mi a ča­so­vo ná­roč­ný­mi pro­ces­mi sprá­vy v rôz­nych nás­tro­joch a roz­hra­niach, kto­ré sú ty­pic­ké pre he­te­ro­gén­ne úlož­né po­lia. Plat­for­ma VIPR za­is­ťu­je jed­nak sprá­vu úlož­nej infra­štruk­tú­ry (na­zý­va­nej Con­trol Pla­ne), ako aj dát ulo­že­ných v rám­ci tej­to infra­štruk­tú­ry (na­zý­va­nej Da­ta Pla­ne).

ViPR tiež umož­ňu­je od­de­liť ria­dia­cu vrstvu od dá­to­vej vrstvy a pou­ží­vať obe spo­loč­ne, ale aj nao­pak, po­mo­cou ria­dia­cej vrstvy spra­vo­vať pod­kla­do­vé fun­kcie úlož­ných po­lí pros­tred­níc­tvom auto­ma­ti­zá­cie ria­de­nej zá­sa­da­mi. To je po­mer­ne ra­di­kál­ny od­klon od pred­chá­dza­jú­cich snáh o vir­tua­li­zá­ciu úlo­žísk. ViPR po­nú­ka mož­nosť zob­ra­zo­vať ob­jek­ty ako sú­bo­ry a pos­ky­tu­je rých­ly prís­tup k sú­bo­rom bez la­ten­cie bež­nej pri ob­jek­to­vých úlo­žis­kách.

V naj­tra­dič­nej­ších úlož­ných infra­štruk­tú­rach sa bu­de plat­for­ma EMC ViPR pou­ží­vať iba ako ria­dia­ca vrstva (Con­trol Pla­ne). Tá za­is­tí vy­hľa­da­nie úlo­žísk, vy­tvo­rí vir­tuál­ne „poo­ly" úlo­žísk a nás­led­ne ich sprís­tup­ní ap­li­ká­ciám bez to­ho, aby ako­koľ­vek pra­co­va­la s dá­ta­mi - to už je na úlož­nom po­li. Tak ako do­ká­žu ope­rač­né sys­té­my zis­ťo­vať prí­tom­nosť no­vých kom­po­nen­tov a pre­ná­šať na ne zod­po­ve­da­jú­ce úlo­hy, pra­cu­je ra­dič in­te­li­gen­tne s kom­po­nen­tmi pod­kla­do­vej úlož­nej infra­štruk­tú­ry. Je schop­ný od­ov­zdá­vať spra­co­va­nie do pod­kla­do­vé­ho po­ľa a vy­uží­vať je­ho fun­kcie.

V prí­pa­de tra­dič­ných úloh, kto­ré vy­uží­va­jú sú­bo­ro­vé a blo­ko­vé uk­la­da­nie, us­tu­pu­je EMC ViPR do po­za­dia a po­ne­chá­va úlo­hu dá­to­vej vrstvy na pod­kla­do­vom po­li ale­bo dá­tach ulo­že­ných v úlož­nej infra­štruk­tú­re. To pred­sta­vu­je väč­ši­nu ap­li­kač­ných úloh v rám­ci dá­to­vé­ho cen­tra a spo­loč­nosť EMC od­ha­du­je, že roz­sah tých­to úloh do ro­ku 2016 vzras­tie o 70 %. Zá­ro­veň sa však ob­ja­vu­jú no­vé ap­li­kač­né úlo­hy, kto­ré čas­to pra­cu­jú s ob­rov­ský­mi ob­je­ma­mi dát (big da­ta) a ob­slu­hu­jú ti­sí­ce či mi­lió­ny pou­ží­va­te­ľov. Spo­loč­nosť EMC od­ha­du­je, že roz­sah tých­to úloh do ro­ku 2016 vzras­tie o 700 % - rá­do­vo viac než tra­dič­né úlo­hy.

Plat­for­ma ViPR do­ká­že zob­ra­zo­vať ob­jek­ty ako sú­bo­ry, čím za­is­ťu­je rých­ly prís­tup k sú­bo­rom bez la­ten­cie zvy­čaj­nej pri ob­jek­to­vých úlo­žis­kách.

Me­nia sa ta­kis­to prís­tu­po­vé me­tó­dy - z tra­dič­ných pro­to­ko­lov ako NFS a iS­CSI na no­vé pro­to­ko­ly ako HDFS, kto­ré sa vy­uží­va­jú ako pod­kla­do­vé tech­no­ló­gie da­ta­báz Ha­doop. Úlo­žis­ká mô­žu byť na plat­for­me ViPR spra­vo­va­né ako ce­lok a vy­stu­po­vať tak vo vir­tuál­nych pros­tre­diach Mic­ro­soft a Open­Stack ale­bo ako neod­de­li­teľ­ná sú­časť sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­né­ho dá­to­vé­ho cen­tra VMware.

Plat­for­ma ViPR je navr­hnu­tá pre­dov­šet­kým pre clou­do­vé pros­tre­dia a špe­ci­fic­ky pre pos­ky­to­va­te­ľov slu­žieb. Je však vhod­ná aj pre rôz­ne pod­ni­ko­vé IT od­de­le­nia, kto­ré pra­cu­jú na tran­sfor­má­cii svo­jich slu­žieb na mo­del IT ako služ­ba a bu­du­jú inter­né webo­vé šká­lo­va­teľ­né clou­dy. ViPR umož­ňu­je IT od­de­le­niam vy­hnúť sa pre­ná­ša­niu ob­rov­ské­ho množ­stva dát cez sieť a za­bez­pe­čo­vať fun­kcie, ako je napr. ana­lý­za, pria­mo na mies­te.

Ami­tabh Sri­vas­ta­va, pre­zi­dent di­ví­zie Ad­van­ced Software Di­vi­sion EMC, uvie­dol: „Iba od­de­le­ním dá­to­vých cen­tier od ich pod­kla­do­vé­ho har­dvé­ru mô­žu IT od­de­le­nia pos­kyt­núť pros­tried­ky ako pris­pô­so­bi­teľ­né služ­by na po­žia­da­nie." EMC ViPR bu­de všeo­bec­ne k dis­po­zí­cii v dru­hej po­lo­vi­ci ro­ka 2013.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Op­la­tí sa SaaS? Ako vy­chá­dza­jú pre­poč­ty?
Časom bude softvér ako služba (SaaS) najpoužívanejší spôsob zabezpečenia aplikačného vybavenia firiem aj súkromníkov. čítať »
 
Tran­sfor­má­cia des­kto­pu: Ako sa ne­za­mo­tať vo Vir­tual Des­ktop Infra­struc­tu­re
Virtualizácia desktopov (Virtual Desktop Infrastructure - VDI) je v poslednom čase v móde asi rovnako ako cloud a virtualizácia. čítať »
 
4 mý­ty o vý­ho­dách clou­du
Cloud computing je v poslednom čase často diskutovaná téma, ale hovorí sa skôr o jeho výhodách. Tých je bezpochyby veľa, no z niektorých z nich sa stali mýty, ktoré, žiaľ, nie sú úplne pravdivé. čítať »
 
Vy­uži­tie in-me­mo­ry tech­no­ló­gie v TUI Tra­vel A&D
Veľké množstvo dát, ktoré generujú používatelia a pripojené zariadenia, možno využiť v prospech biznisu. Aby bola analýza dát efektívna, treba vybrať technológiu a infraštruktúru, na ktorej bude riešenie nasadené. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 23. časť
V tejto časti seriálu veľmi stručne opíšeme implementáciu tzv. efektu Screen Space Ambient Occlusion (SSAO) pomocou GLSL shaderov. Ako vždy máme do činenia s pomerne zložitým efektom, ktorý je opísaný v rozsiahlych odborných článkoch. čítať »
 
Ap­li­ká­cie pod­ľa šab­lón Grid App a Split App
V doterajších častiach sme vás oboznámili s najdôležitejšími dielmi pomyselnej stavebnice, z ktorej sa dá vytvoriť aplikácia Windows 8. Najčastejší scenár pre aplikácie Windows 8 je prezentácia rôznych údajov, či už statických, alebo dynamických. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 12.
Spomínam si, že návod na inštaláciu poštového servera Postfix, ktorý som čítal pred pár rokmi, mal približne 50 strán. Inštalácia a konfigurácia servera bola rozpísaná v mnohých bodoch, ktoré som musel chtiac či nechtiac prečítať prv, ako som sa dostal k bodu, v ktorom som ukončil konfiguráciu a spustil server. čítať »
 
DNS – zá­pis zón do kon­fi­gu­rač­né­ho sú­bo­ru na­med.conf
V predošlej časti seriálu sme sa venovali hlavnému konfiguračnému súboru named.conf, ktorý sa nachádza v adresári /etc. Uviedli sme, že sa skladá zo sekcií, a vysvetlili sme najdôležitejšie položky konfigurácie v jednotlivých sekciách. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter