OSOBNOSTI IT KOMUNITY

Od IT biznisu k jachtingu

foto_swan_jaroslav_ferianec_jpg.jpg

Ja­ros­lav Fe­ria­nec

ob­chod­ný a mar­ke­tin­go­vý ria­di­teľ, SWAN, a. s.

Svo­ju ka­rié­ru v ob­las­ti IT za­čal v spo­loč­nos­ti Euro­Tel Bra­tis­la­va, kde pra­co­val v ro­koch 1998 až 2005 na út­va­re pre­da­ja dá­to­vých slu­žieb. Do spo­loč­nos­ti SWAN, a. s., pri­šiel v ro­ku 2005. Po ús­peš­ných ak­vi­zí­ciách spo­loč­nos­tí Pos­Tel, a. s., Ben­tel, a. s., Glo­bal­Tel, a. s., a Euroweb, a. s., sa stal v ro­ku 2007 ob­chod­ným a mar­ke­tin­go­vým ria­di­te­ľom spo­loč­nos­ti.

IW: Ako ste sa dos­ta­li k IT?

Ja­ros­lav Fe­ria­nec: Keď­že som ab­sol­vent Prí­ro­do­ve­dec­kej fa­kul­ty UK, od­bo­ru ma­te­ma­ti­ka - bio­ló­ga, mo­je vzde­la­nie ma pre­dur­ču­je ro­biť úpl­ne všet­ko. V má­ji 1998 som dos­tal po­nu­ku pra­co­vať na ob­chod­nom od­de­le­ní pre­da­ja dá­to­vých slu­žieb v spo­loč­nos­ti Euro­Tel Bra­tis­la­va. Bo­la to lá­ka­vá mož­nosť vstú­piť do sve­ta IT biz­ni­su, do sve­ta, kto­rý bol v tom ča­se pre mňa veľ­mi vzdia­le­ný, ale na­priek to­mu veľ­mi lá­ka­vý.

IW: Čím sú pre vás IT za­ují­ma­vé?

Ja­ros­lav Fe­ria­nec: Dy­na­mi­kou a per­spek­tí­vou. IT sú pre mňa vý­zva.

IW: V akej inej ob­las­ti mi­mo IT by ste chce­li pra­co­vať?

Ja­ros­lav Fe­ria­nec: Ba­vi­lo by ma pra­co­vať v ne­ja­kej ACI ma­rí­ne v Chor­vát­sku a pop­ri­tom ro­biť náj­om­né­ho skip­pe­ra na lo­diach. Mož­no na dô­chod­ku sa k to­mu dos­ta­nem...

IW: Kto­ré ob­las­ti IT sú pre bu­dúc­nosť pod­ľa vás naj­per­spek­tív­nej­šie?

Ja­ros­lav Fe­ria­nec: Pred­po­ve­dať bu­dúc­nosť pre ob­lasť in­fo­ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií si ne­do­vo­lím, ale skú­sim as­poň dve ob­las­ti, kto­ré sa mi zda­jú veľ­mi per­spek­tív­ne v sú­čas­nos­ti a aj v naj­bliž­šom ob­do­bí:

  1. Sve­tom hý­bu in­for­má­cie, kto ich má pr­vý, vie s ni­mi pra­co­vať a vy­hod­no­co­vať ich, ten vy­hrá­va. Fe­no­mé­nom sú­čas­nos­ti sú so­ciál­ne sie­te. Je tam kvan­tum dát a vďa­ka ich ana­lý­zam sa dá pred­po­ve­dať sprá­va­nie zá­kaz­ní­kov, tr­ho­vé zme­ny, rôz­ne neo­ča­ká­va­né si­tuácie. Pre­to si mys­lím, že veľ­mi per­spek­tív­na je so­ciál­na ana­ly­ti­ka.
  2. Veľ­mi per­spek­tí­na ob­lasť je aj vy­uží­va­nie IT z clou­dov. Vo vzdia­le­nej­šej bu­dúc­nos­ti to bu­de kvan­to­vá tech­no­ló­gia. Tá mož­no pri­ne­sie stro­je, kto­ré bu­dú schop­né my­slieť, bu­dú mať ve­do­mie a bu­dú s na­mi pre­po­je­né...

IW: Aké má­te zá­uj­my, ko­níč­ky?

Ja­ros­lav Fe­ria­nec: Naj­rad­šej trá­vim čas s ro­di­nou. Má­me troch chlap­cov a v augus­te ča­ká­me di­ev­čat­ko. Či­že mo­jím zá­uj­mom je vždy to, čo de­ti ak­tuál­ne vy­my­slia.

Ako ko­ní­ček by som uvie­dol jach­ting. To­mu­to špor­tu sa ve­nu­jem od de­via­tich ro­kov a s ak­tív­nym špor­to­va­ním som skon­čil po OH v At­lan­te v ro­ku 1996, kde som rep­re­zen­to­val Slo­ven­sko v trie­de 470. K jach­tin­gu som sa vrá­til až vo SWANe a od ro­ku 2005 už vo far­bách na­šej spo­loč­nos­ti pre­te­kám na re­ga­tách v Chor­vát­sku.

IW: Váš od­kaz IT ko­mu­ni­te?

Ja­ros­lav Fe­ria­nec: Zdá sa mi, že čo­raz čas­tej­šie stre­tá­vam za­mra­če­ných ľu­dí. Pre­to môj od­kaz je veľ­mi jed­no­du­chý: ,,Keep smi­ling."

Zdroj: IW 6-7 2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Op­la­tí sa SaaS? Ako vy­chá­dza­jú pre­poč­ty?
Časom bude softvér ako služba (SaaS) najpoužívanejší spôsob zabezpečenia aplikačného vybavenia firiem aj súkromníkov. čítať »
 
Tran­sfor­má­cia des­kto­pu: Ako sa ne­za­mo­tať vo Vir­tual Des­ktop Infra­struc­tu­re
Virtualizácia desktopov (Virtual Desktop Infrastructure - VDI) je v poslednom čase v móde asi rovnako ako cloud a virtualizácia. čítať »
 
4 mý­ty o vý­ho­dách clou­du
Cloud computing je v poslednom čase často diskutovaná téma, ale hovorí sa skôr o jeho výhodách. Tých je bezpochyby veľa, no z niektorých z nich sa stali mýty, ktoré, žiaľ, nie sú úplne pravdivé. čítať »
 
Vy­uži­tie in-me­mo­ry tech­no­ló­gie v TUI Tra­vel A&D
Veľké množstvo dát, ktoré generujú používatelia a pripojené zariadenia, možno využiť v prospech biznisu. Aby bola analýza dát efektívna, treba vybrať technológiu a infraštruktúru, na ktorej bude riešenie nasadené. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 23. časť
V tejto časti seriálu veľmi stručne opíšeme implementáciu tzv. efektu Screen Space Ambient Occlusion (SSAO) pomocou GLSL shaderov. Ako vždy máme do činenia s pomerne zložitým efektom, ktorý je opísaný v rozsiahlych odborných článkoch. čítať »
 
Ap­li­ká­cie pod­ľa šab­lón Grid App a Split App
V doterajších častiach sme vás oboznámili s najdôležitejšími dielmi pomyselnej stavebnice, z ktorej sa dá vytvoriť aplikácia Windows 8. Najčastejší scenár pre aplikácie Windows 8 je prezentácia rôznych údajov, či už statických, alebo dynamických. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 12.
Spomínam si, že návod na inštaláciu poštového servera Postfix, ktorý som čítal pred pár rokmi, mal približne 50 strán. Inštalácia a konfigurácia servera bola rozpísaná v mnohých bodoch, ktoré som musel chtiac či nechtiac prečítať prv, ako som sa dostal k bodu, v ktorom som ukončil konfiguráciu a spustil server. čítať »
 
DNS – zá­pis zón do kon­fi­gu­rač­né­ho sú­bo­ru na­med.conf
V predošlej časti seriálu sme sa venovali hlavnému konfiguračnému súboru named.conf, ktorý sa nachádza v adresári /etc. Uviedli sme, že sa skladá zo sekcií, a vysvetlili sme najdôležitejšie položky konfigurácie v jednotlivých sekciách. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter