Herná rubrika

Gamebox

Strana 4/4

Dead Is­land Rip­ti­de

Ďal­šia do­vo­len­ka s nemŕtvy­mi

Hrá­či zo sta­rej ško­ly sa ur­či­te pa­mä­ta­jú na sé­riu Re­si­dent Evil, kto­rá kon­com 90. ro­kov mi­nu­lé­ho sto­ro­čia ža­la ús­pe­chy. Iš­lo o zá­stup­cu tzv. žá­nru sur­vi­val ho­ro­rov. Dnes je však si­tuácia iná a Dead Is­land Rip­ti­de je to­ho dô­ka­zom.

d1.jpg

Pô­vod­ný Dead Is­land vy­šiel v sep­tem­bri 2011. Hra však bo­la ozná­me­ná eš­te v ča­se, keď sa te­ma­ti­ka zom­bie hier sta­la vďa­ka sé­rii Left 4 Dead opäť po­pu­lár­nou. Nie­že­by sme na Re­si­dent Evil za­bud­li, tej­to sé­rii však v pos­led­nom ča­se do­chá­dza dych a aj pos­led­né pok­ra­čo­va­nie Re­si­dent Evil 6 oce­nia pre­dov­šet­kým ver­ní fa­nú­ši­ko­via sé­rie. No Po­lia­ci z Te­chlan­du pros­tred­níc­tvom svo­jej znač­ky Dead Is­land po­nú­ka­jú al­ter­na­tív­ny poh­ľad na zom­bie hry.

Ak ste hra­li Dead Is­land, po­tom pres­ne vie­te, čo mô­že­te od Rip­ti­de oča­ká­vať. Zá­stu­py nemŕtvych na sl­neč­nom tro­pic­kom os­tro­ve, množ­stvo pred­me­tov a ques­tov a jed­no­du­chý sys­tém RPG, kto­rý kom­bi­nu­je žá­ner ak­čné­ho RPG so sur­vi­val ho­ro­rom. Dead Is­land však nie je ho­ror, aj keď o pre­ži­tie bu­de­te bo­jo­vať prak­tic­ky neus­tá­le.

d2.jpg

Uve­de­ná de­fi­ní­cia pla­tí pre no­vý (Rip­ti­de) aj pre sta­rý Dead Is­land. Auto­ri no­vú hru de­fi­nu­jú ako „spin-off", nej­de te­da o kla­sic­ké pok­ra­čo­va­nie, ale iba o sa­mos­tat­nú prí­be­ho­vú ka­pi­to­lu. Z náš­ho poh­ľa­du sa však na Rip­ti­de ho­dí po­me­no­va­nie expan­zia. Zme­ny prak­tic­ky ab­sen­tu­jú, resp. sú iba koz­me­tic­ké­ho rá­zu, je­di­ný prí­nos Rip­ti­du je no­vý her­ný ob­sah.

Dead Is­land Rip­ti­de sa od­oh­rá­va na do­siaľ nep­res­kú­ma­nej čas­ti tro­pic­ké­ho os­tro­va, kam bo­la si­tuo­va­ná aj pô­vod­ná hra. Ak dú­fa­te, že vďa­ka to­mu spoz­ná­te no­vých oby­va­te­ľov os­tro­va, čias­toč­ne vás skla­me­me. Zom­bí­ci sú rov­na­kí ako v pô­vod­nej hre. Ho­ci zo­pár no­vých ne­pria­te­ľov sa na os­tro­ve náj­de, sú v men­ši­ne.

d3.jpg

Re­cen­zia sa za­tiaľ ne­sie v du­chu mi­ni­mál­nych zmien a ten­to trend si udr­ží­me aj pri hod­no­te­ní hra­teľ­nos­ti. Tá sa ta­kis­to ne­doč­ka­la vý­raz­ných zmien, je však vhod­né bliž­šie ju pred­sta­viť. Naj­mä pre hrá­čov, kto­rí pô­vod­nú hru neh­ra­li, ale zá­klad­ný kon­cept Dead Is­lan­du ich upú­tal. Rip­ti­de nad­vä­zu­je pria­mo na ko­niec pô­vod­nej hry, ale po­te­še­nie z hap­py en­du netr­vá pridl­ho a po krát­kej pres­táv­ke sa hr­di­no­via opäť vra­ca­jú na tro­pic­ký os­trov Zom­bie. Toľ­ko o prí­be­hu, kto­rý si uži­je­te bez oh­ľa­du na to, či ste pred­chá­dza­jú­ci Dead Is­land hra­li ale­bo nie.

Pop­rav­de, prí­beh nie je veľ­mi dô­le­ži­tý a zá­plet­ka sa viac-me­nej to­čí iba oko­lo prob­lé­mov, kto­ré hr­di­nov stre­tá­va­jú po­čas ich po­by­tu na os­tro­ve pri sna­he od­ísť. V tom­to sme­re sa Dead Is­land Rip­ti­de chce po­do­bať na hry zo žá­nru RPG, po­nú­ka však pre­dov­šet­kým úlo­hy, kto­ré ro­bia z hrá­ča pos­líč­ka. Inak po­ve­da­né, hr­di­na be­há po ce­lom os­tro­ve, bo­ju­je s nemŕtvy­mi a na vy­bra­ných mies­tach vy­ko­ná­va jed­no­du­ché úko­ly. Ale­bo v rám­ci zvý­raz­ne­nia zlož­ky sur­vi­val ochra­ňu­je ľud­ské tá­bo­ry pred náj­az­dmi nemŕtvych.

d4.jpg

V prin­cí­pe ten­to kon­cept nie je zlý, a keď sa k ne­mu pri­dá množ­stvo zbra­ní a nás­tro­jov, kto­ré mož­no pou­žiť na lik­vi­dá­ciu zom­bie, je Dead Is­land Rip­ti­de aj vcel­ku zá­bav­ná hra. Zá­klad­né pra­vid­lo pre­ži­tia znie: tre­ba mie­riť na hla­vu. To vý­vo­já­ri aj z ča­su na čas pat­rič­ne oce­nia. Pr­vky RPG sa však neob­me­dzu­jú iba na pa­so­va­nie hrá­ča do ro­ly pos­líč­ka, veľ­kú úlo­hu zoh­rá­va aj deg­ra­dá­cia zbra­ní, kto­ré sa nie­ke­dy ni­čia až pri­rý­chlo. Na dru­hej stra­ne hráč je neus­tá­le nú­te­ný zbra­ne op­ra­vo­vať, zlep­šo­vať, vy­rá­bať ale­bo ku­po­vať od os­tat­ných pos­táv.

Ho­ci boj je po ča­se ste­reo­typ­ný, v prin­cí­pe je zá­bav­ný a pri­po­mí­na os­tat­né RPG z poh­ľa­du pr­vej oso­by. Je fajn, že aj na­priek dos­tup­nos­ti strel­ných zbra­ní zoh­rá­va­jú zbra­ne nab­líz­ko hlav­nú úlo­hu a z DIR sa tak nes­tá­va kó­pia L4D.

Keď sme už spo­me­nu­li Left 4 Dead, po­dob­ne ako ak­čná sé­ria od Val­ve aj Dead Is­land po­nú­ka koo­pe­ra­tív­ny mul­tip­layer. Ten je do hry in­teg­ro­va­ný tak, že umož­ňu­je hrá­čom ke­dy­koľ­vek sa pri­po­jiť ale­bo od­po­jiť. Hra do­kon­ca upo­zor­ňu­je na to, že v tom bo­de, kde sa prá­ve na­chá­dza­te, je aj iný hráč a mô­že­te sa k ne­mu pri­po­jiť stla­če­ním jed­né­ho klá­ve­su. Ten­to sys­tém je na jed­nej stra­ne vý­bor­ný - hra­nie s os­tat­ný­mi hráč­mi je ove­ľa zá­bav­nej­šie ako sin­glep­layer. Na dru­hej stra­ne však mož­no tú­to slo­bo­du „zneu­žiť" a hrou iba v rých­los­ti pre­beh­núť. Množ­stvo hrá­čov v mul­tip­layeri vy­ne­chá­va ved­ľaj­šie úlo­hy a ve­nu­jú sa iba hlav­nej prí­be­ho­vej lí­nii. Párkrát sa nám do­kon­ca ta­kým­to spô­so­bom po­da­ri­lo pres­ko­čiť ťaž­ký boj, kto­rý by sme nez­vlád­li z dô­vo­du níz­ke­ho le­ve­lu ale­bo sla­bej vý­ba­vy.

d5.jpg

Dead Is­land Rip­ti­de je vo vý­sled­ku mier­ne kon­tro­ver­zná hra. Vý­vo­já­ri z Te­chlan­du ús­peš­ný kon­cept prak­tic­ky nez­me­ni­li, ale ne­po­da­ri­lo sa im od­strá­niť ani hlav­ný ne­dos­ta­tok - hroz­bu ste­reo­ty­pu. S jed­not­vár­nos­ťou ne­do­ká­že Rip­ti­de bo­jo­vať a zá­le­ží iba na hrá­čo­vi, na­koľ­ko ho Dead Is­land bu­de ba­viť. Pri­po­čí­taj­me si k to­mu aj ne­do­ko­na­lú op­ti­ma­li­zá­ciu, hra v niek­to­rých mo­men­toch bez­dô­vod­ne se­ka­la ale­bo sa spo­ma­li­la. Na dru­hej stra­ne tro­pic­ký os­trov vy­ze­rá v hre nád­her­ne a po­te­ší aj jed­na z má­la no­vi­niek - im­ple­men­tá­cia čl­nov, po­mo­cou kto­rých si os­trov pres­kú­ma­te aj na vo­de.

Rip­ti­de po­nú­ka nie­koľ­ko hra­teľ­ných pos­táv. Z pr­vé­ho di­elu si mô­že­te im­por­to­vať svoj­ho hr­di­nu, pri­čom k dis­po­zí­cii sú jed­no­du­ché stro­my schop­nos­tí ako v Di­ab­le. Zlep­šo­va­nie pos­ta­vy aj sys­tém pred­me­tov (s vý­nim­kou ich ka­zo­vos­ti) to­to ak­čné RPG pri­po­mí­na. No z poh­ľa­du pr­vej oso­by, so zom­bík­mi a na tro­pic­kom os­tro­ve. Vcel­ku za­ují­ma­vá kom­bi­ná­cia her­ných žá­nrov a pr­vkov však mô­že niek­to­rých hrá­čov od­ra­diť ste­reo­ty­pom a jed­not­vár­nos­ťou.

Hod­no­te­nie: 6,5/10

Her­ný tím PC RE­VUE: Pe­ter Hu­cík, Sta­nis­lav Ho­fe­rek, Mi­chal Tur­čan, Ro­man Kad­lec

Zdroj: PCR 6/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

TES­TO­VA­LI SME: 5x pre­nos­né rep­ro­duk­to­ry s vlas­tným na­pá­ja­ním
Reproduktor s vlastným zdrojom napájania má široké možnosti využitia. Hodí sa na nielen na vonkajšie použitie, ale aj na miesta, kde nie je dostupná elektrická sieť. V praxi oceníte aj to, že si ho jednoducho môžete v domácnosti na pár hodín postaviť inde a netreba premýšľať, kam zapojiť napájací kábel. čítať »
 
Roz­lí­še­nie 4K – mar­ke­tin­go­vá bub­li­na ale­bo tr­hák?
Pamätáte sa na časy, keď začali jednotlivé TV značky masívne propagovať 3D a jeho výhody? A koľkí ste si 3D naozaj zakúpili? A teraz ruku na srdce: Kedy ste si naposledy pozreli 3D film? čítať »
 
Kto sa na vás na inter­ne­te po­ze­rá?
Je súkromie v 21. storočí prežitkom? Sú naše osobné preferencie, zvyky a slabé stránky verejným majetkom, na základe ktorého môžu firmy založiť svoje podnikanie? čítať »
 
Ako sa hac­ku­je mo­der­ne?
Pod pojmom hacker sme si v minulosti predstavili niekoho, kto sedí v slabo osvetlenej miestnosti a zadáva do počítača množstvo príkazov v rýchlej postupnosti. čítať »
 
7× štý­lo­vý žen­ský no­te­book
Každý rok zrealizujeme 12 tematických testov notebookov - pracovné, prenosné, študentské, lacné, prémiové... Ale jednu kategóriu notebookov sme už dávnejšie neskúmali. čítať »
 
Do­ty­ko­vé dis­ple­je pod lu­pou
Dotykové displeje v priebehu posledných pár rokov prakticky ovládli trh s mobilnými telefónmi a stali sa bežným rozhraním, s ktorým denne prichádza do styku obrovské množstvo ľudí. čítať »
 
Ga­me­box
Dobrú hru podľa sveta Star Treku sme už dlho nehrali, naposledy azda verziu on-line, kde síce boli zábavné vesmírne súboje, ale inak nuda. čítať »
 
No­vý zá­kon o ochra­ne osob­ných úda­jov
Od 1. júla 2013 nadobudne účinnosť nový zákon o ochrane osobných údajov. Po nadobudnutí účinnosti zákona sa výrazne znení doterajšie nakladanie s osobnými údajmi. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter