Herná rubrika

Gamebox

Strana 2/4

Mars: War Logs

Sen sa stal sku­toč­nos­ťou - ľud­stvo sa ko­neč­ne od­vá­ži­lo opus­tiť svo­ju ko­lís­ku.

Mars - ke­dy­si ne­hos­tin­ná pus­ti­na, te­raz do­mov mi­lió­nov. Se­dem de­sať­ro­čí sme vlád­li Čer­ve­nej pla­né­te. Pyš­ní vo svo­jich ku­po­lách sme pod­ro­bo­va­li, do­bý­ja­li - až do chví­le, keď pla­né­ta po­ve­da­la dosť. Os ro­tá­cie sa nak­lo­ni­la a obež­ná drá­ha prib­lí­ži­la k Sl­nku. Neu­tí­cha­jú­ce sl­neč­né vet­ry od­via­li len ne­dáv­no vznik­nu­tú at­mos­fé­ru. Mno­hí um­re­li hneď, tí, čo pre­ži­li, zá­vi­de­li mŕtvym. Ko­mu­ni­ká­cia so Ze­mou bo­la pre­ru­še­ná, člo­vek na Mar­se uvr­hnu­tý nas­päť do stre­do­ve­ku. De­ti na­ro­de­né po veľ­kej ka­tak­liz­me za­pla­ti­li za pý­chu svo­jich ro­di­čov naj­vyš­šiu ce­nu - za­pla­ti­li svo­jou ľud­skos­ťou. Mars, ke­dy­si žia­ri­vý ma­ják pok­ro­ku, te­raz ov­lá­da nie­koľ­ko frak­cií bo­ju­jú­cich o pre­ži­tie v ne­hos­tin­nom pros­tre­dí, sú­pe­ria­cich zá­ro­veň me­dzi se­bou o vo­du a zvyš­ky su­ro­vín.

m1.jpg

Náš prí­beh sa za­čí­na v tá­bo­re čís­lo 19, kam len pred­ne­dáv­nom do­viez­li ďal­šiu sku­pi­nu za­jat­cov. Me­dzi ni­mi sa oci­tol aj In­no­cen­ce - čer­stvý reg­rút Auro­ry, jed­nej z naj­mlad­ších frak­cií na Mar­se. Všet­ci oby­va­te­lia Auro­ry ma­jú me­ná vy­jad­ru­jú­ce ne­ja­kú cnosť, dosť čas­to s iro­nic­kým pod­tó­nom (bý­va­lá šľap­ka Cha­ri­ty a po­dob­ne). Auro­ra a Abun­dan­ce me­dzi se­bou už ne­ja­ký čas bo­ju­jú o roľ­níc­ku ko­ló­niu Green Ho­pe. Tes­ne po prí­cho­de do tá­bo­ra si In­no­cen­ce (Ne­vin­nosť) vy­hliad­ne miest­ny gang, kto­rý s ním ne­má prá­ve naj­čis­tej­šie úmys­ly. V pos­led­nej mi­nú­te, tes­ne pred­tým, ako mal v spr­che spoz­nať stre­do­vek, ho za­chra­ňu­je Tem­pe­ren­ce. Sám se­ba na­zý­va Roy a už od za­čiat­ku je jas­né, že je­ho mi­nu­losť skrý­va ne­jed­no ta­jom­stvo. Prá­ve on je na­ším hlav­ným hr­di­nom, Ne­vin­nosť slú­ži len ako roz­prá­vač. Prí­cho­dom In­no­cen­cea Roy ko­neč­ne zís­kal to­ho správ­ne­ho com­pad­re a obom už nič neb­rá­ni v úte­ku.

m2.jpg

Ži­vot v tá­bo­re nie je čier­no­bie­ly. Má­me tu do­zor­cov, kto­rí sa k väz­ňom sprá­va­jú dob­re, ale aj ta­kých, čo nie. Ce­lé­mu kom­plexu šé­fu­je tech­no­man­cer Sean. Tech­no­man­ce­ri sú kas­ta vy­uží­va­jú­ca sta­ro­by­lé ve­do­mos­ti na ov­lá­da­nie ener­gie v štý­le Darth Va­der meets Spellbin­der (v na­šich kon­či­nách skôr zná­my ako „vlád­co­via kú­ziel").

Ne­dos­ta­tok je pre oby­va­te­ľov Mar­su kaž­do­den­ná reali­ta. Vo­da, jed­lo, prís­tre­šok pred neúp­ros­ným Sl­nkom - luxus, kto­rý si mô­žu do­vo­liť len niek­to­rí. Ako pla­tid­lo sa pou­ží­va sé­rum. To sa extra­hu­je zo ži­vých or­ga­niz­mov. V prí­pa­de, že vám tem­ná stra­na nie je vzdia­le­ná, sú po­ra­ze­ní ne­pria­te­lia exce­len­tným zdro­jom, po­dob­nosť s Bios­hoc­kom je is­to len ná­hod­ná.

m3.jpg

Keď sa už Roy za­ple­tie do ne­ja­kej po­týč­ky, hra veľ­mi „pre­zie­ra­vo" za­brá­ni ot­vá­ra­niu dve­rí, tak­že sa ra­zom ocit­ne­me raz v men­šej, raz väč­šej aré­ne. Na ob­ra­nu má­te k dis­po­zí­cii iba pa­li­cu za­kon­če­nú klin­com, ma­ti­cou, prí­pad­ne nie­čím iným, rov­na­ko exotic­kým. Svo­ju „pa­li­cu s klin­com" si pos­tu­pom hry zlep­šu­je­te a nes­kôr do­kon­ca dos­ta­ne­te na pril­ep­še­nie klin­co­vač­ku, gra­nát či vý­buš­nú pas­cu. Iné zbra­ne ne­ča­kaj­te, neexis­tu­jú. V nes­kor­ších fá­zach hry je hlav­nou zbra­ňou sám Roy, pre­to­že je tech­no­man­cer - vní­ma­vý či­ta­teľ si to už is­to do­mys­lel sám a ten­to ma­lý spoj­ler nám od­pus­tí.

Ne­pria­te­lia sú až tra­gi­ko­mic­ky sil­ní. Pria­my all-out útok nás za 30 se­kúnd nas­me­ru­je na naj­bliž­ší sa­ve­point. Ho­ci je Roy v roz­ho­vo­roch tak­mer až stoic­ky po­koj­ný, v bo­ji je nú­te­ný pre­sú­vať sa ko­túľ­mi od jed­né­ho ne­pria­te­ľa k dru­hé­mu v šia­le­nom ryt­me. Všet­ky sú­bo­je sa od­oh­rá­va­jú sys­té­mom je­den pro­ti všet­kým. Väč­ši­nu ča­su sí­ce má­me k dis­po­zí­cii ne­ja­ké­ho spo­loč­ní­ka, no ten na­neš­ťas­tie zvy­čaj­ne po chví­li kon­čí v bez­ve­do­mí. Na Roya tak úto­čí nie­koľ­ko pá­rov rúk (pa­zú­rov) sú­čas­ne a má sa čo ob­ra­cať, aby si za­chrá­nil ko­žu.

m4.jpg

Hra sa vy­zna­ču­je is­tou dáv­kou re­pe­ti­tív­nos­ti. Je to da­né hlav­ne fak­tom, že skôr ako s ak­čným RPG tu má­me do či­ne­nia s ak­čnou hrou z poh­ľa­du tre­tej oso­by, dopl­ne­nej pr­vka­mi RPG (zlep­šo­va­nie zbra­ní, br­ne­nia, strom schop­nos­tí). Ho­ci sa tvor­co­via sna­žia tú­to sku­toč­nosť za­kryť, ani zďa­le­ka ne­má­me na vý­ber, a ak aj áno, je to roz­hod­nu­tie od­sú­den­ca na smrť me­dzi guľ­kou do če­la a sluč­kou. Jed­not­li­vé čas­ti ques­tov sú zá­sad­ne roz­ho­de­né po ce­lej ma­pe, tak­že sa ne­vyh­ne­me úmor­né­mu ces­to­va­niu. Po­ra­ze­ní ne­pria­te­lia ma­jú na­vy­še ten­den­ciu po re­loa­de ma­py zno­va oží­vať, čo na jed­nej stra­ne predl­žu­je čas pot­reb­ný na doh­ra­nie, no na dru­hej stra­ne aj mo­men­tál­nu nasr­de­nosť hrá­ča.

S pri­hliad­nu­tím na fakt, že ide o po­čin s níz­kym roz­poč­tom, pô­so­bí gra­fic­ké pros­tre­die viac než pri­me­ra­ne. Tvor­co­via ne­ma­li pe­ňa­zí na roz­ha­dzo­va­nie, a pre­to sa správ­ne sús­tre­di­li hlav­ne na mo­de­ly a textú­ry pos­táv a bez­pros­tred­né­ho oko­lia. Nej­de o ot­vo­re­ný svet, tak­že všet­ky ob­jek­ty na­chá­dza­jú­ce sa na ho­ri­zon­te moh­li od­ba­viť jed­no­du­chý­mi ani­má­cia­mi. Vďa­ka to­mu­to tri­ku hra fun­gu­je sviž­ne aj na star­ších zos­ta­vách. Soundtrack by ob­stál aj ako sa­mos­tat­ný pro­dukt, in­dus­triál­ne sklad­by si be­rú in­špi­rá­ciu z Van­ge­li­sa (Bla­de Run­ner). Ne­po­cho­pi­teľ­ným te­da os­tá­va nes­ku­toč­ne zlý voi­ce cas­ting v kon­tras­te s kva­li­tou zvyš­ku oz­vu­če­nia. Hra na­vy­še tr­pí neš­ťas­tným sce­ná­rom, kto­rý na niek­to­rých mies­tach nao­zaj ne­dá­va veľ­ký zmy­sel.

m5.jpg

V Mars: War logs ba­dať sna­hu in­špi­ro­vať sa naj­lep­ší­mi. Poch­múr­ne reálie dys­to­pic­kej spo­loč­nos­ti, po­dob­né To­tal Re­call, hud­ba à la Bla­de Run­ner, ná­pa­dy pre­po­ži­ča­né z Bios­hoc­ku, Mass Ef­fec­tu. Hlav­ná otáz­ka te­da znie: op­la­tí sa za­pla­tiť 20 do­lá­rov na Stea­me a dať jej šan­cu? Ak má­te „dvac­ku" na­vy­še, roz­hod­ne áno.

Hod­no­te­nie: 7/10


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

TES­TO­VA­LI SME: 5x pre­nos­né rep­ro­duk­to­ry s vlas­tným na­pá­ja­ním
Reproduktor s vlastným zdrojom napájania má široké možnosti využitia. Hodí sa na nielen na vonkajšie použitie, ale aj na miesta, kde nie je dostupná elektrická sieť. V praxi oceníte aj to, že si ho jednoducho môžete v domácnosti na pár hodín postaviť inde a netreba premýšľať, kam zapojiť napájací kábel. čítať »
 
Roz­lí­še­nie 4K – mar­ke­tin­go­vá bub­li­na ale­bo tr­hák?
Pamätáte sa na časy, keď začali jednotlivé TV značky masívne propagovať 3D a jeho výhody? A koľkí ste si 3D naozaj zakúpili? A teraz ruku na srdce: Kedy ste si naposledy pozreli 3D film? čítať »
 
Kto sa na vás na inter­ne­te po­ze­rá?
Je súkromie v 21. storočí prežitkom? Sú naše osobné preferencie, zvyky a slabé stránky verejným majetkom, na základe ktorého môžu firmy založiť svoje podnikanie? čítať »
 
Ako sa hac­ku­je mo­der­ne?
Pod pojmom hacker sme si v minulosti predstavili niekoho, kto sedí v slabo osvetlenej miestnosti a zadáva do počítača množstvo príkazov v rýchlej postupnosti. čítať »
 
7× štý­lo­vý žen­ský no­te­book
Každý rok zrealizujeme 12 tematických testov notebookov - pracovné, prenosné, študentské, lacné, prémiové... Ale jednu kategóriu notebookov sme už dávnejšie neskúmali. čítať »
 
Do­ty­ko­vé dis­ple­je pod lu­pou
Dotykové displeje v priebehu posledných pár rokov prakticky ovládli trh s mobilnými telefónmi a stali sa bežným rozhraním, s ktorým denne prichádza do styku obrovské množstvo ľudí. čítať »
 
Ga­me­box
Dobrú hru podľa sveta Star Treku sme už dlho nehrali, naposledy azda verziu on-line, kde síce boli zábavné vesmírne súboje, ale inak nuda. čítať »
 
No­vý zá­kon o ochra­ne osob­ných úda­jov
Od 1. júla 2013 nadobudne účinnosť nový zákon o ochrane osobných údajov. Po nadobudnutí účinnosti zákona sa výrazne znení doterajšie nakladanie s osobnými údajmi. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter