Herná rubrika

Gamebox

Strana 1/4

Star Trek

Kliat­ba hier pod­ľa fil­mov pok­ra­ču­je

Dob­rú hru pod­ľa sve­ta Star Tre­ku sme už dl­ho neh­ra­li, na­pos­le­dy az­da ver­ziu on-li­ne, kde sí­ce bo­li zá­bav­né ves­mír­ne sú­bo­je, ale inak nu­da. Pre­to sme sa na čer­stvý prí­ras­tok veľ­mi te­ši­li, veď skve­lý ne­dáv­ny reš­tart, res­pek­tí­ve od­klo­ne­nie tre­kov­ské­ho ves­mí­ru do al­ter­na­tív­nej reali­ty, v nás na­no­vo na­kop­lo lás­ku k to­mu­to sci-fi kul­tu. A ke­dy je vhod­nej­ší čas na vy­pus­te­nie hry než tes­ne pred pre­mié­rou oča­ká­va­né­ho pok­ra­čo­va­nia?

s1.jpg

A hra pres­ne pod­ľa to­ho aj vy­ze­rá - ako ke­by sa niek­to sna­žil stí­hať ter­mí­ny nas­ta­ve­né vy­da­va­te­ľom a na­ko­niec mu­se­lo os­tať mno­ho ve­cí ne­do­ro­be­ných či vy­škr­ta­ných. Ná­pad bol dob­rý - uro­biť hru pre jed­né­ho, ale lep­šie pre dvoch hrá­čov, kto­rí bu­dú v po­do­be Kir­ka a Spoc­ka be­hať/lie­tať ves­mí­rom a nav­zá­jom si po­čas hry po­má­hať. V prí­pa­de, že hráč pre­fe­ru­je hra­nie osa­mo­te, uj­me sa dru­hej pos­ta­vy ume­lá in­te­li­gen­cia, kto­rá prek­va­pi­vo nep­re­ká­ža, ba do­kon­ca zvlá­da ro­biť, čo má. Len ško­da, že her­né me­cha­niz­my pri hre neudr­žia ani fa­nú­ši­ka Star Tre­ku.

s2.jpg

Ide v zá­sa­de o jed­no­du­chú ko­ri­do­ro­vú ak­ciu s ob­čas­ným strie­ľa­ním a ob­čas­ným „ad­ven­tú­ro­va­ním", tak­že tu a tam hľa­dá­te ces­tu či rie­ši­te, ako za­pnúť elek­tric­ké ob­vo­dy, ino­ke­dy strie­ľa­te po le­gen­dár­nych tre­kov­ských pot­vo­rách Gor­noch (kto­rých v tom­to va­rian­te his­tó­rie za­tiaľ niek­to ne­poz­ná). A to sa za­vše pre­lo­ží mi­nih­rou, kde „hac­ku­je­te" ter­mi­ná­ly či iné za­ria­de­nia. V reali­te však hac­ko­va­nie zna­me­ná hra­nie ha­da či pá­ro­va­nie ob­ráz­kov, čo je vý­zva maximál­ne pre päť­roč­né de­ti.

Ak­cia sa sna­ží po­do­bať na Mass Ef­fect, tak­že spo­čí­va v streľ­be a pres­ka­ko­va­ní me­dzi úk­ryt­mi či ob­čas­nom úde­re nab­líz­ko. Po­tiaľ všet­ko fajn, ke­by auto­ri sko­pí­ro­va­li sys­tém po­riad­ne ale­bo as­poň pou­ži­li rov­na­ké ov­lá­da­nie. Len­že ne­po­da­ri­lo sa, ak­cia je kostr­ba­tá, ov­lá­da­nie hrô­zos­traš­né, na­vy­še sú­bo­je nie sú vô­bec vý­zva­mi. Zo­mrieť sa vám po­da­rí len vte­dy, keď vás her­ný sys­tém prek­va­pí ne­ja­kým bu­gom či ob­me­dze­ním, prí­pad­ne ne­vie­te cez ov­lá­da­nie po­ve­dať pos­ta­ve, čo pres­ne má ro­biť.

s3.jpg

Hra má aj svo­je po­zi­tí­va. Nap­rík­lad da­bing, na kto­rom pra­co­va­li her­ci z oboch naj­ak­tuál­nej­ších fil­mov, čo aj poz­nať. Na­vy­še aj sce­nár si za­cho­val ty­pic­kú vtip­nosť a pos­ta­vy sa nao­zaj sprá­va­jú, ako­by ste sle­do­va­li ich fil­mo­vé dob­rod­ruž­stvo. Vlas­tne v mo­men­toch, keď len sle­du­je­te nein­te­rak­tív­ne di­anie z poh­ľa­du di­vá­ka, je tá­to hra asi naj­zá­bav­nej­šia. A to pre hru nie je dob­rá vi­zit­ka. Ale loď En­terpri­se si v jej ak­tuál­nej po­do­be v inej hre nep­re­beh­ne­te, tak­že bo­dík k dob­ru.

Hod­no­te­nie: 5/10

An­na (Exten­ded edi­tion)

Vo sve­te ad­ven­túr sa dá na­ra­ziť na veľ­mi od­liš­né kús­ky. Jed­no­du­ché dob­rod­ruž­stvá, za­chra­ňo­va­nie sve­ta ale­bo len ta­ká pre­chádz­ka. Hra An­na je ťaž­ko ra­fi­no­va­ná emo­tív­na po­div­nosť pre sil­né po­va­hy a po­mä­ten­cov vhod­ných na ús­tav­nú lieč­bu.

a1.jpg

Na­mies­to za­chra­ňo­va­nia sve­ta sa hlav­ný hr­di­na, pre is­to­tu ne­po­me­no­va­ný, na­há­ňa vo svo­jich snoch, vlas­tne skôr v noč­ných mo­rách. Na­mies­to zbroj­né­ho ar­ze­ná­lu má in­ven­tár pl­ný rôz­nych pred­me­tov vrá­ta­ne mo­bi­lu, kto­rý je úpl­ne na­nič. Kto by po­ve­dal, že v noč­nej mo­re nie je sig­nál? Hra sa za­čí­na pri pek­nom do­me, kto­rý slú­ži zá­ro­veň ako pí­la. Lo­gic­kou úlo­hou je dos­tať sa dnu, čo je, sa­moz­rej­me, tro­chu kom­pli­ko­va­nej­šie, ako sa zdá. Tro­ji­ca dve­rí a všet­ky za­mknu­té. A pre­to­že sa ne­dá vy­ska­ko­vať ani ro­biť nie­čo po­dob­né, za­čí­na sa hľa­da­nie prin­cí­pu, ako nie­čo ot­vo­riť. Kom­plet­né rie­še­nie pr­vej „mies­tnos­ti" ne­po­vie­me, ale hneď od za­čiat­ku sa dá na­ra­ziť na nie­koľ­ko zvláš­tnos­tí, aj keď vhod­nej­ší by bol iný vý­raz. Ot­vá­ra­nie dve­rí nad­roz­mer­ným ka­me­ňom v štý­le Flin­tsto­nov­cov, bú­ra­nie mu­ro­va­nej ste­ny dre­ve­nou ha­lúz­kou či op­ra­vo­va­nie ozu­be­ných ko­lies gu­mič­kou ne­mô­že chý­bať. Tu sa hra, po­cho­pi­teľ­ne, eš­te len za­čí­na a ve­die ďa­lej - od extré­mu do extré­mu. Na svo­je si prí­du priaz­niv­ci zvláš­tne­ho ume­nia, sem-tam voo­doo (áno, stá­le v bu­do­ve pí­ly, kde je ako v kaž­dej správ­nej pí­le obet­ná mies­tnosť) či de­li­ka­te­sy v po­do­be ot­rav­ne bi­jú­ce­ho sr­dca. Ale žiad­ny strach, dá sa spá­liť, len sa mu­sí naj­prv op­ra­viť pec.

a2.jpg

Gra­fic­ky je hra uro­be­ná veľ­mi pek­ne. Ce­lá at­mos­fé­ra je nao­zaj do de­tai­lov prip­ra­ve­ná na všet­kých, čo sa po­kú­ša­jú prejsť cez všet­ky há­dan­ky. Tro­chu zvláš­tne vy­znie­va fakt, že sa nie­ke­dy zob­ra­zu­jú dosť ne­pek­né ve­ci. Za všet­ko as­poň kr­va­vá det­ská ko­lís­ka aj s med­ve­dí­kom či rôz­ne ďal­šie efek­ty, kto­ré sú po­riad­ne tma­vé a v kom­bi­ná­cii so zvu­kom nao­zaj de­si­vé. Veľ­ké plus zís­ka­va gra­fi­ka za sviž­ný chod a bo­ha­té mož­nos­ti nas­ta­ve­nia. Zvuk je väč­ši­nou po­riad­ne de­si­vý a hud­ba sa dosť opa­ku­je, za­tiaľ čo zvu­ko­vé efek­ty dá­va­jú ná­lep­ke „her­né šia­len­stvo" no­vý roz­mer. Len skús­te roz­mýš­ľať nad há­dan­ka­mi a dos­tať sa ďa­lej, keď po­čú­va­te rôz­ne emo­tív­ne spo­mien­ky, hlas­ný žen­ský plač, neus­tá­le klo­pa­nie, extra nep­rí­jem­né ži­vé sr­dce či všet­ky tie efek­ty spá­ja­né s kr­va­vý­mi obe­ta­mi. Me­dzi re­čou, stá­le ho­vo­rí­me o lo­gic­kej ad­ven­tú­re.

a3.jpg

Pus­ti­te sa do hry. Rá­taj­te však s tým, že cez deň to nie je úpl­ne ono, v no­ci ta­kis­to nie (ak má­te slab­šie ner­vy) a tre­ba kom­bi­no­vať ve­ci lo­gic­ké s ne­lo­gic­ký­mi. Ob­čas zho­rí­te, pos­ta­via sa vám do ces­ty dé­mo­nic­ké pos­ta­vy ale­bo bu­de va­ším ne­pria­te­ľom tma v dru­hej po­lo­vi­ci ma­lej mies­tnos­ti.

Hod­no­te­nie: 7/10


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

TES­TO­VA­LI SME: 5x pre­nos­né rep­ro­duk­to­ry s vlas­tným na­pá­ja­ním
Reproduktor s vlastným zdrojom napájania má široké možnosti využitia. Hodí sa na nielen na vonkajšie použitie, ale aj na miesta, kde nie je dostupná elektrická sieť. V praxi oceníte aj to, že si ho jednoducho môžete v domácnosti na pár hodín postaviť inde a netreba premýšľať, kam zapojiť napájací kábel. čítať »
 
Roz­lí­še­nie 4K – mar­ke­tin­go­vá bub­li­na ale­bo tr­hák?
Pamätáte sa na časy, keď začali jednotlivé TV značky masívne propagovať 3D a jeho výhody? A koľkí ste si 3D naozaj zakúpili? A teraz ruku na srdce: Kedy ste si naposledy pozreli 3D film? čítať »
 
Kto sa na vás na inter­ne­te po­ze­rá?
Je súkromie v 21. storočí prežitkom? Sú naše osobné preferencie, zvyky a slabé stránky verejným majetkom, na základe ktorého môžu firmy založiť svoje podnikanie? čítať »
 
Ako sa hac­ku­je mo­der­ne?
Pod pojmom hacker sme si v minulosti predstavili niekoho, kto sedí v slabo osvetlenej miestnosti a zadáva do počítača množstvo príkazov v rýchlej postupnosti. čítať »
 
7× štý­lo­vý žen­ský no­te­book
Každý rok zrealizujeme 12 tematických testov notebookov - pracovné, prenosné, študentské, lacné, prémiové... Ale jednu kategóriu notebookov sme už dávnejšie neskúmali. čítať »
 
Do­ty­ko­vé dis­ple­je pod lu­pou
Dotykové displeje v priebehu posledných pár rokov prakticky ovládli trh s mobilnými telefónmi a stali sa bežným rozhraním, s ktorým denne prichádza do styku obrovské množstvo ľudí. čítať »
 
Ga­me­box
Dobrú hru podľa sveta Star Treku sme už dlho nehrali, naposledy azda verziu on-line, kde síce boli zábavné vesmírne súboje, ale inak nuda. čítať »
 
No­vý zá­kon o ochra­ne osob­ných úda­jov
Od 1. júla 2013 nadobudne účinnosť nový zákon o ochrane osobných údajov. Po nadobudnutí účinnosti zákona sa výrazne znení doterajšie nakladanie s osobnými údajmi. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter