Právnik radí

Nový zákon o ochrane osobných údajov

Od 1. jú­la 2013 na­do­bud­ne účin­nosť no­vý zá­kon o ochra­ne osob­ných úda­jov. Po na­do­bud­nu­tí účin­nos­ti zá­ko­na sa vý­raz­ne zne­ní do­te­raj­šie nak­la­da­nie s osob­ný­mi údaj­mi. No­vá práv­na úp­ra­va ur­ču­je pre pre­vádz­ko­va­te­ľov in­for­mač­ných sys­té­mov, kto­rí ne­ma­jú síd­lo, or­ga­ni­zač­nú zlož­ku, pre­vádz­ka­reň ale­bo tr­va­lý po­byt na úze­mí člen­ské­ho štá­tu a na úče­ly spra­cú­va­nia osob­ných úda­jov vy­uží­va­jú úpl­ne ale­bo čias­toč­ne auto­ma­ti­zo­va­né ale­bo iné ako auto­ma­ti­zo­va­né pros­tried­ky spra­cú­va­nia umies­tne­né na úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky, pri­čom tie­to pros­tried­ky spra­cú­va­nia nie sú vy­uží­va­né vý­luč­ne len na pre­nos osob­ných úda­jov cez úze­mie člen­ských štá­tov, po­vin­nosť pred za­ča­tím spra­cú­va­nia vy­me­no­vať svoj­ho zá­stup­cu so síd­lom, mies­tom pod­ni­ka­nia ale­bo tr­va­lým po­by­tom na úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky. Zá­stup­ca pre­vádz­ko­va­te­ľa je po­vin­ný dis­po­no­vať ori­gi­ná­lom dok­la­du svoj­ho vy­me­no­va­nia za zá­stup­cu pre­vádz­ko­va­te­ľa a ten preu­ká­zať Úra­du na ochra­nu osob­ných úda­jov ke­dy­koľ­vek na je­ho žia­dosť. Pra­vosť pod­pi­sov a od­tlač­ku pe­čiat­ky pre­vádz­ko­va­te­ľa na ori­gi­ná­li dok­la­du mu­sí byť úrad­ne os­ved­če­ná.

Pre­vádz­ko­va­teľ a spros­tred­ko­va­teľ sú po­vin­ní uzat­vo­riť pí­som­nú zmlu­vu. Pre­vádz­ko­va­teľ je pri vý­be­re spros­tred­ko­va­te­ľa po­vin­ný dbať na je­ho od­bor­nú, tech­nic­kú, or­ga­ni­zač­nú a per­so­nál­nu spô­so­bi­losť a je­ho schop­nosť za­ru­čiť bez­peč­nosť spra­cú­va­ných osob­ných úda­jov. Ná­le­ži­tos­ti zmlu­vy sú pres­ne ur­če­né.

Kaž­dá fy­zic­ká oso­ba, kto­rá pri­chá­dza do sty­ku s osob­ný­mi údaj­mi v rám­ci svoj­ho pra­cov­né­ho po­me­ru, štát­no­za­mes­tna­nec­ké­ho po­me­ru, slu­žob­né­ho po­me­ru, člen­ské­ho vzťa­hu, na zá­kla­de po­ve­re­nia, zvo­le­nia ale­bo vy­me­no­va­nia ale­bo v rám­ci vý­ko­nu ve­rej­nej fun­kcie, mu­sí byť pou­če­ná pre­vádz­ko­va­te­ľom. O pou­če­ní op­ráv­ne­nej oso­by mu­sí pre­vádz­ko­va­teľ vy­ho­to­viť pí­som­ný zá­znam, kto­ré­ho ná­le­ži­tos­ti up­ra­vu­je zá­kon v § 21.

Ak pre­vádz­ko­va­teľ spra­cú­va osob­né úda­je pros­tred­níc­tvom 20 a viac op­ráv­ne­ných osôb, je po­vin­ný naj­nes­kôr v le­ho­te 60 dní od za­ča­tia ich spra­cú­va­nia vý­ko­nom doh­ľa­du pí­som­ne po­ve­riť zod­po­ved­nú oso­bu ale­bo via­ce­ré zod­po­ved­né oso­by. Fy­zic­ká oso­ba mô­že byť po­ve­re­ná vý­ko­nom doh­ľa­du nad ochra­nou osob­ných úda­jov po ús­peš­nom ab­sol­vo­va­ní skúš­ky, kto­rú pod­ľa zá­ko­na za­bez­pe­ču­je úrad na ochra­nu osob­ných úda­jov. Pod­rob­nos­ti o skúš­ke fy­zic­kej oso­by na vý­kon fun­kcie zod­po­ved­nej oso­by us­ta­no­ví všeo­bec­ne vy­hláš­ka, kto­rú vy­dá úrad.

Po na­do­bud­nu­tí účin­nos­ti zá­ko­na sa us­ta­no­vu­jú via­ce­ré le­ho­ty, v kto­rých tre­ba sú­čas­ný stav uviesť do sú­la­du s no­vou práv­nou úp­ra­vou. Ča­so­vé li­mi­ty na zla­de­nie sta­vu s no­vým zá­ko­nom sú nas­le­du­jú­ce. Do šies­tich me­sia­cov od na­do­bud­nu­tia účin­nos­ti tre­ba:

  • uviesť všet­ky in­for­mač­né sys­té­my pre­vádz­ko­va­te­ľa, v kto­rých spra­cú­va osob­né úda­je, do sú­la­du no­vým zá­ko­nom
  • vy­ko­nať pou­če­nie op­ráv­ne­ných osôb pre­vádz­ko­va­te­ľa a spros­tred­ko­va­te­ľa pod­ľa no­vé­ho zá­ko­na
  • na­no­vo prih­lá­siť in­for­mač­ný sys­tém pre­vádz­ko­va­te­ľa na re­gis­trá­ciu na Úra­de na ochra­nu osob­ných úda­jov, ak to zá­kon vy­ža­du­je; rov­na­ká le­ho­ta sa vzťa­hu­je aj na no­vé prih­la­so­va­nie in­for­mač­né­ho sys­té­mu na oso­bit­nú re­gis­trá­ciu
  • Do de­via­tich me­sia­cov od na­do­bud­nu­tia účin­nos­ti zá­ko­na mu­sí pre­vádz­ko­va­teľ a spros­tred­ko­va­teľ zla­diť pri­ja­té bez­peč­nos­tné opat­re­nia s no­vou práv­nou úp­ra­vou. Do jed­né­ho ro­ka od na­do­bud­nu­tia účin­nos­ti zá­ko­na:
  • mu­sí pre­vádz­ko­va­teľ svoj zmluv­ný vzťah so spros­tred­ko­va­te­ľom pris­pô­so­biť no­vej úp­ra­ve
  • mu­sia pre­vádz­ko­va­teľ a spros­tred­ko­va­teľ pí­som­ne po­ve­riť zod­po­ved­nú oso­bu a jej po­ve­re­nie ozná­miť úra­du

Zdroj: PCR 6/2013


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

TES­TO­VA­LI SME: 5x pre­nos­né rep­ro­duk­to­ry s vlas­tným na­pá­ja­ním
Reproduktor s vlastným zdrojom napájania má široké možnosti využitia. Hodí sa na nielen na vonkajšie použitie, ale aj na miesta, kde nie je dostupná elektrická sieť. V praxi oceníte aj to, že si ho jednoducho môžete v domácnosti na pár hodín postaviť inde a netreba premýšľať, kam zapojiť napájací kábel. čítať »
 
Roz­lí­še­nie 4K – mar­ke­tin­go­vá bub­li­na ale­bo tr­hák?
Pamätáte sa na časy, keď začali jednotlivé TV značky masívne propagovať 3D a jeho výhody? A koľkí ste si 3D naozaj zakúpili? A teraz ruku na srdce: Kedy ste si naposledy pozreli 3D film? čítať »
 
Kto sa na vás na inter­ne­te po­ze­rá?
Je súkromie v 21. storočí prežitkom? Sú naše osobné preferencie, zvyky a slabé stránky verejným majetkom, na základe ktorého môžu firmy založiť svoje podnikanie? čítať »
 
Ako sa hac­ku­je mo­der­ne?
Pod pojmom hacker sme si v minulosti predstavili niekoho, kto sedí v slabo osvetlenej miestnosti a zadáva do počítača množstvo príkazov v rýchlej postupnosti. čítať »
 
7× štý­lo­vý žen­ský no­te­book
Každý rok zrealizujeme 12 tematických testov notebookov - pracovné, prenosné, študentské, lacné, prémiové... Ale jednu kategóriu notebookov sme už dávnejšie neskúmali. čítať »
 
Do­ty­ko­vé dis­ple­je pod lu­pou
Dotykové displeje v priebehu posledných pár rokov prakticky ovládli trh s mobilnými telefónmi a stali sa bežným rozhraním, s ktorým denne prichádza do styku obrovské množstvo ľudí. čítať »
 
Ga­me­box
Dobrú hru podľa sveta Star Treku sme už dlho nehrali, naposledy azda verziu on-line, kde síce boli zábavné vesmírne súboje, ale inak nuda. čítať »
 
No­vý zá­kon o ochra­ne osob­ných úda­jov
Od 1. júla 2013 nadobudne účinnosť nový zákon o ochrane osobných údajov. Po nadobudnutí účinnosti zákona sa výrazne znení doterajšie nakladanie s osobnými údajmi. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter