Praktický návod

Obnovujeme vymazané fotografie na Androide

Strana 2/2

Hľa­dá­me stra­te­né fo­tog­ra­fie

Ak sa vám te­da po­da­ri­lo omy­lom vy­ma­zať sú­bo­ry, prí­pad­ne vám to niek­to uro­bil úmy­sel­ne, a chce­te si ich ob­no­viť, nas­le­du­je nie­koľ­ko jed­no­du­chých kro­kov. Te­le­fón s An­droi­dom sta­čí pri­po­jiť v re­ži­me MSC cez bež­ný ká­bel USB k po­čí­ta­ču. Vo Win­dows sa ob­ja­ví Pries­kum­ník so sú­bor­mi z pa­mä­ťo­vej jed­not­ky te­le­fó­nu či tab­le­tu po­dob­ne, ako ke­by ste do po­čí­ta­ča ale­bo no­te­boo­ku vlo­ži­li kľúč USB. 

scr4.png

scr6.png

Re­cu­va od­ha­li­la pri hĺbko­vom ske­ne ok­rem 20 vy­ma­za­ných fo­tog­ra­fií aj ďal­ších asi 70 sú­bo­rov, kto­ré bo­li na pa­mä­ťo­vej kar­te dáv­nej­šie a na kto­ré sme už úpl­ne za­bud­li. Po ske­no­va­ní po­núk­ne nás­troj mož­nosť ob­no­ve­nia sú­bo­rov a čer­ve­ným ale­bo ze­le­ným sym­bo­lom ozna­čí stav sú­bo­ru.

Te­raz bu­de­me pot­re­bo­vať niek­to­rý z nás­tro­jov na ob­no­vu dát, kto­ré vy­chá­dza­jú z prin­cí­pu, že pri ma­za­ní sú­bo­rov sa tie fy­zic­ky (ako bi­nár­ne dá­ta) ne­ma­žú, ma­že sa iba in­for­má­cia o ich exis­ten­cii. A pre­to sta­čí ob­no­viť in­for­má­ciu o exis­ten­cii sú­bo­rov a hľa­da­ný sú­bor je na sve­te. Exis­tu­jú do­kon­ca al­go­rit­my na ob­no­vu dát po ich (aj viac­ná­sob­nom) pre­pí­sa­ní, tie sú však pla­te­né, prí­pad­ne sa tý­mi­to exper­tný­mi pos­tup­mi za­obe­ra­jú fir­my, te­da ide o pla­te­nú služ­bu. No ak hľa­dá­te sú­bor, kto­rý ste ne­dáv­no omy­lom vy­ma­za­li, má­te veľ­mi veľ­kú šan­cu, že ho v pô­vod­nom sta­ve aj ob­no­ví­te. Vy­skú­ša­li sme ten­to pos­tup hneď s tro­mi bez­plat­ný­mi nás­troj­mi, prí­pad­ne ver­zia­mi tých­to nás­tro­jov v trial re­ži­me. Ide o nás­tro­je na ob­no­vu dát Re­cu­va, Pan­do­ra Re­co­ve­ry a Gla­ry Un­de­le­te.

Všet­ky fun­gu­jú na rov­na­kom prin­cí­pe, ma­jú in­tui­tív­ne ov­lá­da­nie, a ho­ci sú k dis­po­zí­cii iba v an­glič­ti­ne, ne­pot­re­bu­je­te viac ako nie­koľ­ko klik­nu­tí, aby ste si ob­no­vi­li dá­ta aj bez zna­los­ti toh­to ja­zy­ka. Nás­tro­je sta­čí nain­šta­lo­vať do PC, spus­tiť, vy­brať v kon­texto­vom me­nu ad­re­sár, kto­rý chce­te ob­no­viť (napr. v na­šom prí­pa­de D: zod­po­ve­da­lo exter­né­mu úlo­žis­ku dát, te­da mo­bil­né­mu te­le­fó­nu ale­bo tab­le­tu pri­po­je­né­mu cez ká­bel USB) a spus­tiť vy­hľa­dá­va­nie stra­te­ných sú­bo­rov.

Re­cu­va do­ká­že pri­dať po­lož­ku Scan this fol­der for de­le­ted fi­les pria­mo do kon­texto­vé­ho me­nu Pries­kum­ní­ka. Vy­ma­za­né sú­bo­ry na­šiel ten­to sof­tvér hneď na pr­vý po­kus, nie­ke­dy bo­lo tre­ba pou­žiť Deep Scan, kto­rý na 8 GB kar­te mic­roSD tr­val asi 7 mi­nút. V nás­tro­ji Pan­da Re­co­ve­ry mu­sí­te v ľa­vej čas­ti vy­brať jed­not­ku a rých­le ske­no­va­nie sa spus­tí prak­tic­ky okam­ži­te a ih­neď od­ha­lí sú­bo­ry vy­ma­za­né omy­lom. Disk sur­fa­ce scan je hĺbko­vý sken, kto­rý od­ha­lí aj star­šie a čias­toč­ne pre­pí­sa­né sú­bo­ry. Na rov­na­kej pa­mä­ťo­vej kar­te tr­va­la je­ho čin­nosť zhru­ba 12 mi­nút. Az­da naj­jed­no­duch­ší nás­troj je Gla­ry Un­de­le­te, kto­rý sí­ce ne­po­nú­ka hl­bší sken, ale ne­dáv­no vy­ma­za­né sú­bo­ry náj­de okam­ži­te.

Prak­tic­ký test

Aby sme si nás­tro­je vy­skú­ša­li v praxi, vza­li sme smar­tfón, kto­rým sme na­fo­ti­li prib­liž­ne 20 sní­mok na pa­mä­ťo­vú kar­tu. Pria­mo v te­le­fó­ne sme ich vy­ma­za­li a spus­ti­li tri bez­plat­né nás­tro­je na ob­no­vu dát. Všet­ky tri nás­tro­je naš­li kaž­dý stra­te­ný sú­bor, Re­cu­va a Pan­do­ra Re­co­ve­ry ob­ja­vi­li hĺbko­vým hľa­da­ním ďal­ších 70 sú­bo­rov, kto­ré bo­li na pa­mä­ťo­vej kar­te eš­te pred 6 ÷ 8 me­siac­mi zo súk­rom­nej ly­žo­vač­ky. Pri hĺbko­vom hľa­da­ní nás nás­troj in­for­mu­je aj o akom­si sta­ve sú­bo­ru, lep­šie po­ve­da­né, o tom, či ho mož­no pl­no­hod­not­ne ob­no­viť. Vý­raz­ne star­šie, prí­pad­ne pre­pi­so­va­né sú­bo­ry sa ne­mu­sia dať ob­no­viť kom­plet­ne. Tes­to­va­né fo­tog­ra­fie sme však ob­no­vi­li všet­ky do ich pl­nej krá­sy. Sú­bo­ry sa neob­no­vu­jú pria­mo v hľa­da­nom ad­re­sá­ri (aby sa za­brá­ni­lo ich pre­pí­sa­niu), vy si vo­lí­te ad­re­sár, kam sa ma­jú ulo­žiť. Náz­vy sú­bo­rov čas­to ne­se­dia, ale to, naj­mä pri fo­tog­ra­fiách, nie je prob­lém. Chce to mož­no tro­chu tr­pez­li­vos­ti a správ­ne nas­ta­ve­nie v An­droi­de, ale ob­no­va dát, napr. omy­lom vy­ma­za­ných fo­tog­ra­fií, je na An­droi­de v pod­sta­te bez­prob­lé­mo­vá.

Zdroj: PCR 6/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

TES­TO­VA­LI SME: 5x pre­nos­né rep­ro­duk­to­ry s vlas­tným na­pá­ja­ním
Reproduktor s vlastným zdrojom napájania má široké možnosti využitia. Hodí sa na nielen na vonkajšie použitie, ale aj na miesta, kde nie je dostupná elektrická sieť. V praxi oceníte aj to, že si ho jednoducho môžete v domácnosti na pár hodín postaviť inde a netreba premýšľať, kam zapojiť napájací kábel. čítať »
 
Roz­lí­še­nie 4K – mar­ke­tin­go­vá bub­li­na ale­bo tr­hák?
Pamätáte sa na časy, keď začali jednotlivé TV značky masívne propagovať 3D a jeho výhody? A koľkí ste si 3D naozaj zakúpili? A teraz ruku na srdce: Kedy ste si naposledy pozreli 3D film? čítať »
 
Kto sa na vás na inter­ne­te po­ze­rá?
Je súkromie v 21. storočí prežitkom? Sú naše osobné preferencie, zvyky a slabé stránky verejným majetkom, na základe ktorého môžu firmy založiť svoje podnikanie? čítať »
 
Ako sa hac­ku­je mo­der­ne?
Pod pojmom hacker sme si v minulosti predstavili niekoho, kto sedí v slabo osvetlenej miestnosti a zadáva do počítača množstvo príkazov v rýchlej postupnosti. čítať »
 
7× štý­lo­vý žen­ský no­te­book
Každý rok zrealizujeme 12 tematických testov notebookov - pracovné, prenosné, študentské, lacné, prémiové... Ale jednu kategóriu notebookov sme už dávnejšie neskúmali. čítať »
 
Do­ty­ko­vé dis­ple­je pod lu­pou
Dotykové displeje v priebehu posledných pár rokov prakticky ovládli trh s mobilnými telefónmi a stali sa bežným rozhraním, s ktorým denne prichádza do styku obrovské množstvo ľudí. čítať »
 
Ga­me­box
Dobrú hru podľa sveta Star Treku sme už dlho nehrali, naposledy azda verziu on-line, kde síce boli zábavné vesmírne súboje, ale inak nuda. čítať »
 
No­vý zá­kon o ochra­ne osob­ných úda­jov
Od 1. júla 2013 nadobudne účinnosť nový zákon o ochrane osobných údajov. Po nadobudnutí účinnosti zákona sa výrazne znení doterajšie nakladanie s osobnými údajmi. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter