Praktický návod

Obnovujeme vymazané fotografie na Androide

Strana 1/2

Mož­no sa vám to už pri­ho­di­lo. Ra­dí fo­tí­te mo­bi­lom, a keď ste si ro­bi­li po­ria­dok vo fo­tog­ra­fiách, omy­lom ste vy­ma­za­li prá­ve tú naj­lep­šiu. Prí­pad­ne pri pre­no­se fo­tog­ra­fií do po­čí­ta­ča vy­ma­že­te rov­no ce­lý fo­toal­bum. Ak má­te kva­lit­ný fo­to­mo­bil a na­fo­ti­li ste na je­ho pa­mä­ťo­vú kar­tu ce­lú do­vo­len­ku či fi­rem­nú ak­ciu, mô­že­te vás z to­ho „šľak tra­fiť".

Ne­mu­sí­te však hneď há­dzať flin­tu do ži­ta, na mo­bil­ných te­le­fó­noch s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid (prí­pad­ne aj na tab­le­toch) sa da­jú fo­tog­ra­fie či iné ty­py sú­bo­rov po­mer­ne ľah­ko ob­no­viť po­dob­ne ako v po­čí­ta­či. Sta­čí na to niek­to­rý z bez­plat­ných sof­tvé­rov, ďa­lej pot­re­bu­je­te ká­bel USB, prí­pad­ne čí­tač­ku pa­mä­ťo­vých ka­riet.

scr1.png

Náh­ľa­dy fo­tog­ra­fií eš­te z mo­bi­lu pri­po­je­né­ho v re­ži­me MTP. Fot­ky ma­že­me a púš­ťa­me sa do pát­ra­nia po nich.

Ke­dy sa dá­ta da­jú ob­no­viť a ke­dy nie

Zá­klad­ný pred­pok­lad ús­pe­chu pri ob­no­ve­ní dát je ten, aby ste ich ma­li ulo­že­né na pa­mä­ťo­vej kar­te. Ak má­te fo­toa­pa­rát mo­bi­lu nas­ta­ve­ný na uk­la­da­nie sní­mok do inter­nej pa­mä­te te­le­fó­nu, mô­že to byť kom­pli­ká­cia. K inter­nej flash pa­mä­ti sa ne­dá tak ľah­ko pris­tú­piť. Bež­ný spô­sob prís­tu­pu k to­mu­to dru­hu pa­mä­te je cez pro­to­kol MTP (Me­dia Tran­sfer Pro­to­col), kto­rý má­te auto­ma­tic­ky pred­nas­ta­ve­ný v niek­to­rých smar­tfó­noch, keď pri­po­jí­te smar­tfón s An­droi­dom cez ká­bel USB k po­čí­ta­ču s Win­dows (ne­mu­sí to však byť pra­vid­lo). Tej­to druh pa­mä­te sa však ne­dá pria­mo ad­re­so­vať nás­troj­mi na ob­no­vu dát. 

scr3.png

Niek­to­ré nás­tro­je vám do kon­texto­vé­ho me­nu ad­re­sá­ra pri­da­jú aj pria­mo po­lož­ku Mož­nos­ti pát­ra­nia po stra­te­ných sú­bo­roch.

Aj v prí­pa­de poš­ko­de­nia ce­lé­ho te­le­fó­nu (po­no­re­nie do vo­dy, zni­če­nie) sa k dá­tam v inter­nej pa­mä­ti dop­ra­cu­je­te ťaž­šie. Pre­to vám ra­dí­me fo­tog­ra­fo­vať na pa­mä­ťo­vú kar­tu a sem uk­la­dať aj všet­ky os­tat­né sú­bo­ry (hud­bu, do­ku­men­ty a pod). Ku kar­te mic­roSD v te­le­fó­ne sa pris­tu­pu­je ako k USB Mass Sto­ra­ge Class (MSC), to­to nas­ta­ve­nie náj­de­te v An­droi­de v Me­nu - Nas­ta­ve­nie - Uk­la­da­cí pries­tor, prí­pad­ne Me­nu - Bez­drô­to­vé pri­po­je­nie a sie­te - USB nas­ta­ve­nia (zá­vis­lé od ver­zie An­droi­du a pris­pô­so­be­nia sys­té­mu). Niek­to­rí vý­rob­co­via smat­fó­nov neu­mož­ňu­jú pris­tu­po­vať k inter­nej pa­mä­ti te­le­fó­nu ale­bo tab­le­tu inak ako cez pro­to­kol MTP, čis­tý An­droid však mož­nosť pri­po­je­nia inter­nej aj exter­nej pa­mä­te (mic­roSD) cez re­žim MSC po­nú­ka. A MSC je náš ka­ma­rát.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

TES­TO­VA­LI SME: 5x pre­nos­né rep­ro­duk­to­ry s vlas­tným na­pá­ja­ním
Reproduktor s vlastným zdrojom napájania má široké možnosti využitia. Hodí sa na nielen na vonkajšie použitie, ale aj na miesta, kde nie je dostupná elektrická sieť. V praxi oceníte aj to, že si ho jednoducho môžete v domácnosti na pár hodín postaviť inde a netreba premýšľať, kam zapojiť napájací kábel. čítať »
 
Roz­lí­še­nie 4K – mar­ke­tin­go­vá bub­li­na ale­bo tr­hák?
Pamätáte sa na časy, keď začali jednotlivé TV značky masívne propagovať 3D a jeho výhody? A koľkí ste si 3D naozaj zakúpili? A teraz ruku na srdce: Kedy ste si naposledy pozreli 3D film? čítať »
 
Kto sa na vás na inter­ne­te po­ze­rá?
Je súkromie v 21. storočí prežitkom? Sú naše osobné preferencie, zvyky a slabé stránky verejným majetkom, na základe ktorého môžu firmy založiť svoje podnikanie? čítať »
 
Ako sa hac­ku­je mo­der­ne?
Pod pojmom hacker sme si v minulosti predstavili niekoho, kto sedí v slabo osvetlenej miestnosti a zadáva do počítača množstvo príkazov v rýchlej postupnosti. čítať »
 
7× štý­lo­vý žen­ský no­te­book
Každý rok zrealizujeme 12 tematických testov notebookov - pracovné, prenosné, študentské, lacné, prémiové... Ale jednu kategóriu notebookov sme už dávnejšie neskúmali. čítať »
 
Do­ty­ko­vé dis­ple­je pod lu­pou
Dotykové displeje v priebehu posledných pár rokov prakticky ovládli trh s mobilnými telefónmi a stali sa bežným rozhraním, s ktorým denne prichádza do styku obrovské množstvo ľudí. čítať »
 
Ga­me­box
Dobrú hru podľa sveta Star Treku sme už dlho nehrali, naposledy azda verziu on-line, kde síce boli zábavné vesmírne súboje, ale inak nuda. čítať »
 
No­vý zá­kon o ochra­ne osob­ných úda­jov
Od 1. júla 2013 nadobudne účinnosť nový zákon o ochrane osobných údajov. Po nadobudnutí účinnosti zákona sa výrazne znení doterajšie nakladanie s osobnými údajmi. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter