Odomknutie inteligentného telefónu

fTG3.phones copy.jpg Mo­der­né in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny to­ho do­ká­žu ove­ľa viac, ako nám po­vo­ľu­jú vý­rob­co­via ope­rač­ných sys­té­mov. Exis­tu­jú nás­tro­je, kto­ré pou­ží­va­te­ľo­vi umož­nia sprís­tup­niť si ce­lý po­ten­ciál za­ria­de­nia.

V člán­ku sa bu­de­me ve­no­vať tej­to té­me viac a za­me­ria­me sa na te­le­fó­ny s ope­rač­ným sys­té­mom App­le iOS a Goog­le An­droid. V sú­vis­los­ti s jailbrea­kom ale­bo roo­to­va­ním si tre­ba hneď na za­čiat­ku uve­do­miť via­ce­ro fak­tov.

V pr­vom ra­de ide o zá­sah do sof­tvé­ru a od­om­knu­tím za­ria­de­nia sa vy­sta­vu­je­te ne­bez­pe­čen­stvu je­ho poš­ko­de­nia, prí­pad­ne zne­fun­kčne­nia. Všet­ky zá­sa­hy do sys­té­mu te­da ro­bí­te na vlas­tné ri­zi­ko a vy­sta­vu­je­te sa mož­né­mu zá­ni­ku zá­ru­ky.

Po­ten­ciál­nu hroz­bu pred­sta­vu­jú aj sa­my ap­li­ká­cie. V prí­pa­de od­om­knu­té­ho iOS si mô­že­te do te­le­fó­nu in­šta­lo­vať všet­ky ap­li­ká­cie, nie­len tie auto­ri­zo­va­né, kto­ré náj­de­te v po­nu­ke ob­cho­du. Ta­kým­to spô­so­bom si mô­že­te veľ­mi ľah­ko nain­šta­lo­vať aj ne­bez­peč­nú ap­li­ká­ciu, kto­rá mô­že zís­kať prís­tup k va­šim dá­tam a zneu­žiť ich. Ten­to člá­nok te­da ber­te skôr ako teo­re­tic­ký roz­bor prob­le­ma­ti­ky.

iOS jailbreak a Cy­dia

App­le iOS je po­mer­ne uzav­re­tá plat­for­ma. App­le sa ob­ha­ju­je dô­ra­zom na sta­bi­li­tu a bez­peč­nosť ce­lej plat­for­my, čo­ho dô­ka­zom je aj po­li­ti­ka spo­loč­nos­ti v otáz­ke ap­li­ká­cií. Na neup­ra­ve­ných za­ria­de­niach s iOS spus­tí­te iba auto­ri­zo­va­né ap­li­ká­cie z Ap­pSto­re, kto­ré preš­li schva­ľo­va­cím pro­ce­som, a te­da sú bez­peč­né a fun­kčné.

V prí­pa­de jailbrea­ko­va­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu spus­tí­te akú­koľ­vek ap­li­ká­ciu bez oh­ľa­du na jej zdroj. Exis­tu­je aj via­ce­ro roz­ší­re­ní a no­vých fun­kcií toh­to ope­rač­né­ho sys­té­mu, kto­ré však nie sú auto­ri­zo­va­né. Jailbrea­ko­va­né za­ria­de­nie nie je „dis­kri­mi­no­va­né", pou­ží­va­te­lia mô­žu aj na­ďa­lej pou­ží­vať Ap­pSto­re, iTu­nes a všet­ky bež­ne dos­tup­né fun­kcie.

jail_info.JPG

Webo­vá strán­ka jailbrea.kr vám pos­kyt­ne zá­klad­né úda­je oh­ľa­dom dos­tup­nos­ti uti­lít pre jed­not­li­vé ver­zie ope­rač­né­ho sys­té­mu iOS

Jailbreak za­ria­de­nia je po­mer­ne jed­no­du­chý. V pod­sta­te sta­čí nas­le­do­vať inštruk­cie, kto­ré ce­lý pro­ces opi­su­jú. Vzhľa­dom na via­ce­ré ver­zie ope­rač­né­ho sys­té­mu a rôz­ne za­ria­de­nia exis­tu­je nie­koľ­ko spô­so­bov, ako jailbreak ús­peš­ne vy­ko­nať. Naj­jed­no­duch­ší spô­sob je náv­šte­va webo­vej strán­ky www.jailbreak­me.com.

Tá sa­ma ose­be do­ká­že uro­biť jailbreak na vy­bra­ných za­ria­de­niach s iOS 4.2.6 - 4.2., resp. 4.3 - 4.3.3. V tom­to prí­pa­de pou­ží­va­teľ ne­pot­re­bu­je do po­čí­ta­ča nič in­šta­lo­vať, jed­no­du­cho sta­čí nav­ští­viť inter­ne­to­vú strán­ku na za­ria­de­ní s pod­po­ro­va­nou ver­ziou iOS a potvr­diť in­šta­lá­ciu Cy­die po­dob­ným spô­so­bom ako pri in­šta­lá­cii ap­li­ká­cií z Ap­pSto­re. App­le však chy­bu, kto­rá umož­ňo­va­la ten­to jed­no­du­chý jailbreak vy­ko­nať, v ak­tua­li­zá­cii ope­rač­né­ho sys­té­mu od­strá­nil.

Je zrej­mé, že väč­ši­na pou­ží­va­te­ľov má už te­raz iOS 5. V tom­to prí­pa­de však jailbreak­me.com ne­po­mô­že a tre­ba pou­žiť zlo­ži­tej­šiu me­tó­du. Rie­še­ním je uti­li­ta redsn0w (pre iOS), resp. Pwna­ge­Tool (pre Mac). Tie­to prog­ra­my umož­ňu­jú vy­ko­nať tzv. un­tet­he­red jailbreak pre za­ria­de­nia iOS s ver­ziou sys­té­mu 5.0.1.

Vý­nim­kou sú za­ria­de­nia s pro­ce­sor­mi App­le A5, te­da iP­ho­ne 4S a iPad 2 - tie ne­bo­li v ča­se príp­ra­vy člán­ku tou­to me­tó­dou pod­po­ro­va­né. Un­tet­he­red jailbreak zna­me­ná, že za­ria­de­nie mô­že­te vy­pnúť ale­bo reš­tar­to­vať, bez prob­lé­mov sa za­pne a jailbreak bu­de stá­le ap­li­ko­va­ný. Mô­že­te sa stret­núť aj s tzv. tet­he­red ver­ziou, v tom­to prí­pa­de však jailbrea­ko­va­né za­ria­de­nie bez prís­tu­pu k po­čí­ta­ču po vy­pnu­tí ne­zap­ne­te.

Exis­tu­je aj se­mi­tet­he­red jailbreak, po kto­rom za­ria­de­nie sí­ce za­pne­te, ale je­ho fun­kčnosť bu­de čias­toč­ne ob­me­dze­ná. Sna­hou vý­vo­já­rov a hac­ke­rov, kto­rí sa ve­nu­jú jailbrea­ku, je vy­da­nie un­tet­he­red ver­zie.

IMG_2415.PNG

Naj­jed­no­duch­ší spô­sob jailbrea­ku - webo­vá strán­ka jailbreak­me.com ne­pod­po­ru­je všet­ky za­ria­de­nia a ver­zie iOS

Aby ste vy­ko­na­li jailbreak po­mo­cou redsn0w, mu­sí­te si uti­li­tu stiah­nuť (http://blog.ip­ho­ne-dev.org/post/14857834236/un­tet­he­red-ho­li­days) a spus­tiť na svo­jom PC. Nás­led­ne pri­po­jí­te za­ria­de­nie s iOS po­mo­cou káb­la USB a bu­de­te sa ria­diť po­kyn­mi na ob­ra­zov­ke.

V pod­sta­te však tre­ba, aby ste prib­liž­ne 10 se­kúnd dr­ža­li stla­če­nú kom­bi­ná­ciu tla­čid­la Ho­me a tla­čid­la na vy­pnu­tie/za­pnu­tie za­ria­de­nia. Nás­led­ne bu­de­te nie­koľ­ko ďal­ších se­kúnd dr­žať iba tla­čid­lo Ho­me, za­tiaľ čo sa jailbreak nain­šta­lu­je do váš­ho za­ria­de­nia.

Po do­kon­če­ní in­šta­lá­cie sa ob­ja­ví ikon­ka Cy­die me­dzi va­ši­mi ap­li­ká­cia­mi. Po­kiaľ sa roz­hod­ne­te jailbreak od­strá­niť, sta­čí pri­po­jiť za­ria­de­nie k PC a po­mo­cou po­nu­ky Res­to­re v iTu­nes ho vrá­tiť do pos­led­né­ho zá­lo­ho­va­né­ho sta­vu.

Sa­mos­tat­ná ka­pi­to­la v prí­pa­de jailbrea­ko­va­né­ho za­ria­de­nia je ap­li­ká­cia Cy­dia. Po­mo­cou nej mô­žu pou­ží­va­te­lia vy­hľa­dať a nain­šta­lo­vať no­vé roz­ší­re­nia ope­rač­né­ho sys­té­mu a zá­ro­veň slú­ži aj ako dis­tri­buč­ný ka­nál pre ap­li­ká­cie, kto­ré sú ur­če­né pre jailbrea­ko­va­né za­ria­de­nia.

Množ­stvo ap­li­ká­cií a sof­tvé­ro­vých ba­líč­kov je však k dis­po­zí­cii za­dar­mo. V prí­pa­de sof­tvé­ro­vých roz­ší­re­ní a úp­rav neh­ľa­daj­te na do­má­cej ob­ra­zov­ke no­vé ikon­ky ap­li­ká­cie, tie­to ba­líč­ky sa sta­nú sú­čas­ťou ope­rač­né­ho sys­té­mu a nas­ta­vo­vať a spra­vo­vať ich mô­že­te v rám­ci nas­ta­ve­ní pre Cy­diu, resp. v po­nu­ke Pac­ka­ges. Zá­klad­né in­for­má­cie o Cy­dii náj­de­te na strán­ke cy­dia.sau­rik.com.

cydia_gui.jpg

Cy­dia umož­ňu­je roz­ší­riť mož­nos­ti ope­rač­né­ho sys­té­mu iOS aj o no­vé gra­fic­ké pr­vky, dos­tup­ných mo­di­fi­ká­cií a roz­ší­re­ní sys­té­mu je však ove­ľa viac

Cy­dia po­nú­ka via­ce­ro za­ují­ma­vých sof­tvé­ro­vých roz­ší­re­ní ope­rač­né­ho sys­té­mu - spo­meň­me mo­di­fi­ká­ciu Ac­ti­va­tor, kto­rá umož­ňu­je nas­ta­viť ak­cie pre jed­not­li­vé tla­čid­lá a ges­tá, ale­bo Win­ter­Board, po­mo­cou kto­rej mô­že­te spra­vo­vať té­my a me­niť gra­fi­ku po­za­dia a iko­niek. Po­mo­cou MxTu­be mô­že­te sťa­ho­vať vi­deá z YouTu­be, MyWi vám umož­ní uro­biť z váš­ho za­ria­de­nia Wi-Fi hot­spot a k dis­po­zí­cii je aj Wi-Fi Sync na bez­drô­to­vú syn­chro­ni­zá­ciu.

Mi­mo­cho­dom, tú­to fun­kciu App­le in­teg­ro­val aj do iOS 5, ap­li­ká­ciu Wi-Fi Sync však v mi­nu­los­ti od­mie­tol schvá­liť, a tak je k dis­po­zí­cii iba pre jailbrea­ko­va­né za­ria­de­nia. Po­dob­ných prík­la­dov ap­li­ká­cií, kto­ré bo­li od­miet­nu­té, pri­čom App­le v ďal­šej ver­zii ope­rač­né­ho sys­té­mu in­teg­ro­val prak­tic­ky to­tož­nú fun­kciu, akú pô­vod­ne po­nú­ka­li, by sme naš­li aj viac. Kom­plet­nú po­nu­ku dos­tup­ných ap­li­ká­cií, mo­di­fi­ká­cií a roz­ší­re­ní si mô­že­te po­zrieť na uve­de­nej ofi­ciál­nej strán­ke.

Root An­droi­du

Po­dob­ne ako iOS aj An­droid umož­ňu­je od­strá­niť ob­me­dzenia ope­rač­né­ho sys­té­mu, ho­ci je ich znač­ne me­nej. An­droid umož­ňu­je spúš­ťať ap­li­ká­cie aj z iných zdro­jov, ako je An­droid Mar­ket­pla­ce, ho­ci z ča­su na čas sa mô­že­me stret­núť s te­le­fó­nom, kto­rý má tú­to fun­kciu za­blo­ko­va­nú.

V prí­pa­de An­droi­du sú dô­vod­mi na „roo­ting", ako sa od­om­knu­tie ope­rač­né­ho sys­té­mu na­zý­va, naj­mä sna­ha nah­rať iný sú­bor ROM ale­bo zís­kať prís­tup k za­blo­ko­va­ným fun­kciám. Od­om­knu­té za­ria­de­nie s An­droi­dom mož­no aj pre­tak­to­vať. Keď­že An­droid je de­ri­vá­cia Li­nuxu, slo­vo roo­to­vať po­chá­dza z poj­mu root, čo je pou­ží­va­teľ s naj­vyš­ší­mi pri­vi­lé­gia­mi.

Spo­me­nu­li sme sú­bor ROM - v prí­pa­de An­droi­du ide v pod­sta­te o sú­bor, kto­rý ob­sa­hu­je ope­rač­ný sys­tém. Nie­ke­dy však pou­ží­va­teľ chce ale­bo pot­re­bu­je nain­šta­lo­vať inú ver­ziu ope­rač­né­ho sys­té­mu, kto­rá pre da­né za­ria­de­nie nie je ofi­ciál­ne pod­po­ro­va­ná.

Ob­ja­vu­jú sa aj up­ra­ve­né sú­bo­ry ROM s poz­me­ne­ný­mi nas­ta­ve­nia­mi, prí­pad­ne inou po­nu­kou pre­din­šta­lo­va­ných ap­li­ká­cií. Pre­to­že pou­ží­va­teľ­ská a vý­vo­jár­ska zá­klad­ňa An­droi­du je veľ­mi bo­ha­tá, up­ra­ve­ných ROM-iek náj­de­te na inter­ne­te dos­ta­tok.

unlockroot.jpg

Uti­li­ta Un­lock Root od­om­kne pod­po­ro­va­né mo­de­ly te­le­fó­nov rých­lo a bez­peč­ne - sta­čí jed­no klik­nu­tie

Spô­so­bov roo­to­va­nia je via­ce­ro. Už spo­mí­na­ná bo­ha­tá ko­mu­ni­ta si nav­zá­jom vy­mie­ňa poz­nat­ky na dis­kus­ných fó­rach na por­tá­li fo­rum.xda-de­ve­lo­pers.com. Tú­to strán­ku od­po­rú­ča­me nav­ští­viť, po­kiaľ sa prob­le­ma­ti­ke roo­to­va­nia chce­te ve­no­vať bliž­šie.

Ok­rem po­mer­ne zlo­ži­tých spô­so­bov, ako si za­ria­de­nie roo­to­vať, prí­pad­ne ako si nah­rať no­vý sú­bor ROM, exis­tu­je aj veľ­mi jed­no­du­chá, prak­tic­ky auto­ma­tic­ká me­tó­da roo­to­va­nia. Pot­re­bu­je­te na ňu prog­ram Su­pe­rO­neC­lick (shor­tfu­se.org) ale­bo Un­loc­kRoot (un­loc­kroot.com).

Tie­to prog­ra­my vám umož­nia jed­no­du­cho sprís­tup­niť re­žim root pre va­še in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny, mo­men­tál­ne pod­po­ro­va­né ver­zie ope­rač­né­ho sys­té­mu sú 2.1, 2.2 a 2.3. Žiaľ, Su­pe­rO­neC­lick ani Un­loc­kRoot ne­pod­po­ru­jú všet­ky te­le­fó­ny, v prí­pa­de väč­ši­ny po­pu­lár­nych mo­de­lov od HTC, Sam­sun­gu, LG a iných vý­rob­cov však fun­gu­jú.

Zoz­nam pod­po­ro­va­ných te­le­fó­nov náj­de­te pria­mo na webo­vej strán­ke ale­bo v rám­ci prís­luš­nej té­my na fó­rach XDA. Na inter­ne­te je však dos­tup­ných aj zo­pár ďal­ších uti­lít, spo­meň­me nap­rík­lad Ga­laxy Nexus Root Tool­kit, po­mo­cou kto­ré­ho mô­že­te jed­no­du­cho roo­to­vať a ob­no­viť Ga­laxy Nexus.

Od­om­knu­tý An­droid pred­sta­vu­je po­ten­ciál­ne veľ­ké ri­zi­ko. Zá­le­ží však na tom, čo pou­ží­va­teľ s od­om­knu­tým te­le­fó­nom chce ro­biť. Prob­lém mô­že nas­tať pri neo­patr­nom pre­tak­to­va­ní, kto­ré mô­že poš­ko­diť te­le­fón aj z hľa­dis­ka har­dvé­ru.

Za­tiaľ čo pri nah­ra­ní zlej ver­zie ope­rač­né­ho sys­té­mu väč­ši­nou sta­čí spus­tiť te­le­fón v re­ži­me re­co­ve­ry a nás­led­ne ob­no­viť sys­tém do pô­vod­né­ho sta­vu, har­dvé­ro­vé poš­ko­de­nie je tr­va­lé a ne­dá sa s ním nič ro­biť.

Roo­ting te­le­fó­nu mno­hí spá­ja­jú so stra­tou zá­ru­ky. No ak vám te­le­fón fun­gu­je a vie­te ho vrá­tiť do pô­vod­né­ho sta­vu pred tým, ako chce­te zá­ru­ku up­lat­niť, pred­chá­dza­jú­ci roo­ting sa prak­tic­ky ne­dá zis­tiť. Pri poš­ko­de­ní har­dvé­ru je však si­tuácia iná a so zá­ru­kou sa vo väč­ši­ne prí­pa­dov mô­že­te roz­lú­čiť.

superuser.png

Po od­om­knu­tí An­droi­du mô­že­te po­mo­cou ap­li­ká­cie Su­pe­ru­ser zís­kať maximál­ne prá­va

Aj pre od­om­knu­tý An­droid náj­de­te via­ce­ro za­ují­ma­vých ap­li­ká­cií. ROM Ma­na­ger vám po­mô­že so sprá­vou a in­šta­lá­ciou up­ra­ve­ných sú­bo­rov ROM, Shoot­Me (Screen Grab­ber) umož­ní ro­biť screen­sho­ty, čo je vlas­tnosť, kto­rú An­droid až do ver­zie 4.0 ofi­ciál­ne ne­pod­po­ro­val. Me­ta­morph vám ce­lé pros­tre­die ope­rač­né­ho sys­té­mu oži­ví, pre­to­že si mô­že­te me­niť gra­fi­ku a iko­ny jed­not­li­vých as­pek­tov.

Od­po­rú­čať mô­že­me aj ap­li­ká­ciu Ad­free, kto­rá za­blo­ku­je zob­ra­zo­va­nie rek­la­my v ce­lom te­le­fó­ne vrá­ta­ne ap­li­ká­cií. Te­le­fón mô­že­te pre­tak­to­vať po­mo­cou Set­CPU a na zá­ver spo­meň­me eš­te Wire­less Tet­her, kto­rý z váš­ho te­le­fó­nu uro­bí Wi-Fi hot­spot.

Ak sa roz­hod­ne­te ob­no­viť pô­vod­ný stav te­le­fó­nu, prak­tic­ky všet­ky uti­li­ty, kto­ré umož­ňu­jú roo­ting te­le­fó­nu, pod­po­ru­jú aj je­ho ob­no­vu. Ak ste ne­pou­ži­li žiad­nu uti­li­tu a nah­ra­li ste si do te­le­fó­nu up­ra­ve­nú ROM-ku, bu­de­te ju mu­sieť nah­ra­diť ofi­ciál­nou pod­po­ro­va­nou ver­ziou.

Win­dows Pho­ne 7.5

Na zá­ver sa eš­te poz­ri­me na Win­dows Pho­ne. Te­le­fón s tým­to ope­rač­ným sys­té­mom od­om­kne­te po­mo­cou uti­li­ty naz­va­nej Chev­ronWP7 (labs.chev­ronwp7.com), kto­rá sto­jí 9 USD.

Od­om­knu­tý Win­dows Pho­ne vám umož­ní nain­šta­lo­vať ľu­bo­voľ­nú ap­li­ká­ciu, mô­že­te si tak nain­šta­lo­vať No­kia ma­py aj do te­le­fó­nov, kto­ré No­kia ne­vy­rá­ba. V rám­ci dos­tup­ných ap­li­ká­cií je za­ují­ma­vý Screen Cap­tu­rer, kto­rý do­ká­že fo­tiť screen­sho­ty a na svo­ju pre­vádz­ke vy­ža­du­je od­om­knu­tý te­le­fón.

Vy­hod­no­te­nie

Od­om­knu­tie te­le­fó­nu pred­sta­vu­je spô­sob, ako zvý­šiť po­ten­ciál je­ho vy­uži­tia. Všet­ky mo­bil­né ope­rač­né sys­té­my po­nú­ka­jú via­ce­ro ap­li­ká­cií, kto­ré roz­ši­ru­jú mož­nos­ti ope­rač­né­ho sys­té­mu, na svoj beh však vy­ža­du­jú od­om­knu­té za­ria­de­nie.

Od­om­knu­tie te­le­fó­nu nie je z hľa­dis­ka ame­ric­kej le­gis­la­tí­vy proti­zá­kon­né, z poh­ľa­du vý­rob­cov za­ria­de­ní a ope­rač­né­ho sys­té­mu však ide o ur­či­té po­ru­še­nie pra­vi­diel - pou­ží­va­teľ mô­že vy­uží­vať te­le­fón inak, ako vý­rob­ca za­mýš­ľal. Hlav­né ri­zi­ko sa tak spá­ja s mož­nou stra­tou zá­ru­ky.

No ak te­le­fón neo­patr­ným pou­ží­va­ním (pre­tak­to­va­nie) har­dvé­ro­vo ne­poš­ko­dí­te, sof­tvé­ro­vú vý­ba­vu mô­že­te tak­mer vždy ob­no­viť do pô­vod­né­ho sta­vu. Ako sme uvied­li už na za­čiat­ku člán­ku, po­kiaľ sa roz­hod­ne­te od­om­knúť si te­le­fón, buď­te opatr­ní a dbaj­te na bez­peč­nosť.

Zdroj: PC REVUE 2/2012Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Od­om­knu­tie in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu
Moderné inteligentné telefóny toho dokážu oveľa viac, ako nám povoľujú výrobcovia operačných systémov. čítať »
 
Kva­li­ta fil­mov sťa­ho­va­ných z inter­ne­tu
V 90. rokoch sa začali na internete objavovať prvé kvalitnejšie kópie (tzv. ripy) filmov, ktoré sa na CD/DVD dostali do filmovej distribúcie. čítať »
 
TEST: Slú­chad­lá všet­ké­ho dru­hu
Zo skúseností vieme, že súčasní používatelia chcú hlavne kvalitný zvuk, a to nielen doma, ale predovšetkým na cestách. Preto prinášame špecializovaný test slúchadiel, ktoré patria k tým lepším, pričom mnohé z nic čítať »
 
Ako sa ro­dí edí­cia PC RE­VUE pre iPad?
Isto si viacerí naši čitatelia všimli, že od septembra minulého roka je náš magazín dostupný aj na tablete Apple iPad. čítať »
 
12× ma­ra­tó­nec s ce­lo­den­nou vý­dr­žou / Test no­te­boo­kov s ultradl­hou vý­dr­žou
Osem hodín na jedno nabitie? Bez problémov. Šestnásť hodín na jedno nabitie? Bez problémov. čítať »
 
CES 2012 Li­ve: Zá­žit­ky z ciest
Po úspechu minulého ročníka aj teraz prinášame zážitky z cesty na CES do Las Vegas. Tento rok sme cestovali samostatne, a tak prinášame denník, ktorý si počas celej cesty poctivo viedol Jozef Orgonáš. čítať »
 
Win­dows Pho­ne 7.5 de­tail­ne
Mobilný operačný systém Windows Phone 7 sa koncom minulého roka dočkal zásadnej aktualizácie na verziu 7.5, známu aj pod označením Mango. čítať »
 
AMD vs. In­tel: Kto­rý je vý­kon­nej­ší?
Porovnávací test notebookov v predchádzajúcom vydaní sa vám veľmi páčil, prichádzame teda opäť s rovnakým scenárom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter