Téma na želanie

Bitcoin: Slobodná internetová mena rúca stereotypy / 2. časť

Strana 1/4

V pr­vej čas­ti náš­ho člán­ku o slo­bod­nej inter­ne­to­vej me­ne bit­coin sme vy­svet­li­li, čo to vlas­tne je, pre­čo sa za­vá­dza a aké má pos­la­nie. Ve­no­va­li sme sa aj tech­no­ló­gii a te­raz pok­ra­ču­je­me viac do hĺbky a po­vie­me si o fun­go­va­ní v praxi a prav­de­po­dob­nom bu­dú­com vý­vo­ji tej­to me­ny.

Prin­cíp fun­go­va­nia

Ako te­da me­na fun­gu­je v praxi? Zá­klad­nou úlo­hou bež­né­ho pou­ží­va­te­ľa je nain­šta­lo­vať si na po­čí­ta­či jed­né­ho z bit­coi­no­vých klien­tov, kto­rý vy­tvo­rí di­gi­tál­nu pe­ňa­žen­ku. Tá vy­ge­ne­ru­je uni­kát­nu ad­re­su, kto­rá sa dá chá­pať ako ek­vi­va­lent čís­la ban­ko­vé­ho kon­ta. Bit­coi­no­vá ad­re­sa po­zos­tá­va zo zá­stu­pu al­fa­nu­me­ric­kých zna­kov (27 až 34 miest), kto­rý sa za­čí­na čís­lom 1 ale­bo 3. Ce­lá ad­re­sa vy­ze­rá nap­rík­lad tak­to: 31uEb­Mgu­nupShBVTewXjtqbBv5MndwfXhb.

V rám­ci pe­ňa­žen­ky mož­no ge­ne­ro­vať za­dar­mo ľu­bo­voľ­ný po­čet adries a viesť si tak nie­koľ­ko bit­coi­no­vých úč­tov zá­ro­veň. Aby sme na svoj účet ne­ja­ké bit­coi­ny dos­ta­li, mô­že­me si ich nap­rík­lad kú­piť. Exis­tu­je množ­stvo webo­vých slu­žieb fun­gu­jú­cich ako zme­nár­ne, kto­ré umož­ňu­jú pre­me­niť bež­né me­ny (euro, do­lár, lib­ra) na bit­coi­ny pod­ľa ak­tuál­ne­ho kur­zu. Pro­ces fun­gu­je úpl­ne rov­na­ko ako v prí­pa­de bež­ných zme­nár­ní. Aj tu „zme­nár­nik" ob­cho­du­je s tro­chu up­ra­ve­ným pre­vod­ným kur­zom, vďa­ka čo­mu mu pri kaž­dej zme­ne vzni­ká drob­ný zisk.

Zme­na, sa­moz­rej­me, fun­gu­je aj opač­ne a bit­coin sa dá pre­me­niť na kla­sic­ké me­ny. Zme­ná­reň však nie je je­di­ná ces­ta, ako bit­coi­ny zís­kať. Svo­ju pe­ňa­žen­ku mô­že­te napl­niť nap­rík­lad aj tak, že si bit­coi­ny za­ro­bí­te, te­da si tou­to me­nou ne­chá­te od nie­ko­ho za­pla­tiť za to­var či služ­by. Bit­coi­ny mož­no do­kon­ca vy­ťa­žiť, čo­mu sa eš­te bu­de­me ve­no­vať. Ak umies­tni­te do svo­jej pe­ňa­žen­ky nap­rík­lad dva bit­coi­ny, nez­na­me­ná to, že má­te na svo­jom po­čí­ta­či zra­zu ne­ja­ké dva ču­des­né sú­bo­ry. To, čo zís­ka­va­te, sú v pod­sta­te prá­va na ne (po­dob­ne ako pri bež­nom inter­ne­to­vom ban­kov­níc­tve). Dva bit­coi­ny v rám­ci bit­coi­no­vej sie­te sú zvia­za­né s ad­re­sou va­šej pe­ňa­žen­ky a len z nej mô­žu byť pre­ve­de­né nie­kam inam (na iný bit­coi­no­vý účet bež­nej oso­by ale­bo zme­nár­ni­ka). Tie­to bit­coi­ny vám nik­to ne­mô­že za­ba­viť ani uk­rad­núť a bu­dú vám pat­riť dov­te­dy, kým ich nep­re­ve­die­te inam a neo­dov­zdá­te tak prá­va na ne nie­ko­mu iné­mu.

Tu sa pre­ja­vu­je vý­ho­da de­cen­tra­li­zo­va­nej sie­te. Tie­to prá­va to­tiž sku­toč­ne vlas­tní­te iba vy a len vy ich má­te na svo­jom po­čí­ta­či (res­pek­tí­ve spo­je­né so svo­jou pe­ňa­žen­kou). Pri elek­tro­nic­kom ban­kov­níc­tve bež­ných mien tie­to ope­rá­cie vy­ko­ná­va­te na úč­te ban­ky, pri­čom tá vám mô­že prá­va na pre­vod v špe­ci­fic­kých prí­pa­doch vziať a fi­nan­cie vám tak za­ba­viť. Z toh­to poh­ľa­du te­da bit­coi­ny v rám­ci bit­coi­no­vej sie­te vlas­tní­te „viac" než eurá v ban­ke. Na dru­hej stra­ne o bit­coi­no­vú pe­ňa­žen­ku mô­že­te vlas­tnou chy­bou prísť. Ak ne­má­te vy­tvo­re­nú jej zá­lo­hu a niek­to vám uk­rad­ne no­te­book s jej je­di­ným exem­plá­rom (ale­bo ju zma­že­te), neexis­tu­je mož­nosť, ako svo­je prá­va na bit­coi­ny zís­kať späť (po­dob­ne, ako keď vám niek­to uk­rad­ne ho­to­vosť z vrec­ka). Ak má­te ak­tuál­nu zá­lo­hu, nič sa nes­ta­lo. Všet­ky prá­va to­tiž stá­le má­te. Pod­mien­kou je, že pe­ňa­žen­ku má­te šif­ro­va­nú, a te­da nik­to neot­vo­rí jej kó­piu na uk­rad­nu­tom no­te­boo­ku (bez pot­re­by za­da­nia hes­la) a va­šu ho­to­vosť si nep­re­ve­die na svoj účet. Prá­va to­tiž nie sú ni­ja­ko via­za­né na va­šu oso­bu a mô­že ich pou­žiť kto­koľ­vek, ko­mu umož­ní­te prís­tup k va­šej pe­ňa­žen­ke.

Penazenka.png

Bit­coi­no­vá pe­ňa­žen­ka na sys­té­me Win­dows

Ak chce­me nie­ko­mu pos­lať bit­coi­ny, vy­be­rie­me v rám­ci pe­ňa­žen­ky no­vú tran­sak­ciu a po­ža­do­va­nú su­mu poš­le­me na kon­krét­ny „bit­coi­no­vý účet". Tran­sak­cia voj­de do sie­te a vzhľa­dom na to, že jed­not­li­vé uz­ly si tran­sak­cie rých­lo pos­tú­pia, do­pu­tu­je k prí­jem­co­vi zvy­čaj­ne v prie­be­hu pár se­kúnd. Ten­to stav sa však dá chá­pať len ako úvod­ný oznam, že pe­nia­ze po­sie­la­me. Aby si bol prí­jem­ca is­tý, že pe­nia­ze sú sku­toč­ne je­ho (te­da že k nim nao­zaj vlas­tní prá­va), pot­re­bu­je poč­kať na ove­re­nie, kto­ré sieť vy­ko­ná pros­tred­níc­tvom ba­ní­kov.

Pod „ka­po­tou" vy­ze­rá ce­lý pro­ces tak­to. Pred­stav­me si, že Adam po­sie­la je­den bit­coin Eve. Ten­to bit­coin je v Ada­mo­vej pe­ňa­žen­ke rep­re­zen­to­va­ný tran­sak­ciou, pros­tred­níc­tvom kto­rej bol na je­ho účet v mi­nu­los­ti pre­ve­de­ný, pri­čom v jej vnút­ri je uve­de­ný ako vlas­tník (poz­ri sche­ma­tic­ký ob­rá­zok tran­sak­cie). Keď­že Adam je vlas­tník tran­sak­cie, mô­že s ňou ma­ni­pu­lo­vať. Tran­sak­ciu te­da ot­vo­rí a vlo­ží do nej ve­rej­ne dos­tup­ný kľúč Evy (je sú­čas­ťou jej ad­re­sy). Zá­ro­veň do nej vlo­ží vlast­ný di­gi­tál­ny pod­pis (šif­ro­va­ný al­go­rit­mom EC­DSA), čím sie­ti potvr­dí, že ofi­ciál­ne pre­vá­dza jej ob­sah na Evu. V rám­ci sie­te exis­tu­je zá­znam o tej­to tran­sak­cii z mi­nu­los­ti, kto­rá Ada­ma ur­či­la za jej vlas­tní­ka, a pre­to sieť roz­poz­ná, že má na to Adam prá­vo. Tran­sak­cia je tak zme­ne­ná a Eva sa stá­va jej no­vým vlas­tní­kom. V bu­dúc­nos­ti ju ona zas mô­že pos­lať nie­ko­mu ďal­šie­mu. 


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

TES­TO­VA­LI SME: 5x pre­nos­né rep­ro­duk­to­ry s vlas­tným na­pá­ja­ním
Reproduktor s vlastným zdrojom napájania má široké možnosti využitia. Hodí sa na nielen na vonkajšie použitie, ale aj na miesta, kde nie je dostupná elektrická sieť. V praxi oceníte aj to, že si ho jednoducho môžete v domácnosti na pár hodín postaviť inde a netreba premýšľať, kam zapojiť napájací kábel. čítať »
 
Roz­lí­še­nie 4K – mar­ke­tin­go­vá bub­li­na ale­bo tr­hák?
Pamätáte sa na časy, keď začali jednotlivé TV značky masívne propagovať 3D a jeho výhody? A koľkí ste si 3D naozaj zakúpili? A teraz ruku na srdce: Kedy ste si naposledy pozreli 3D film? čítať »
 
Kto sa na vás na inter­ne­te po­ze­rá?
Je súkromie v 21. storočí prežitkom? Sú naše osobné preferencie, zvyky a slabé stránky verejným majetkom, na základe ktorého môžu firmy založiť svoje podnikanie? čítať »
 
Ako sa hac­ku­je mo­der­ne?
Pod pojmom hacker sme si v minulosti predstavili niekoho, kto sedí v slabo osvetlenej miestnosti a zadáva do počítača množstvo príkazov v rýchlej postupnosti. čítať »
 
7× štý­lo­vý žen­ský no­te­book
Každý rok zrealizujeme 12 tematických testov notebookov - pracovné, prenosné, študentské, lacné, prémiové... Ale jednu kategóriu notebookov sme už dávnejšie neskúmali. čítať »
 
Do­ty­ko­vé dis­ple­je pod lu­pou
Dotykové displeje v priebehu posledných pár rokov prakticky ovládli trh s mobilnými telefónmi a stali sa bežným rozhraním, s ktorým denne prichádza do styku obrovské množstvo ľudí. čítať »
 
Ga­me­box
Dobrú hru podľa sveta Star Treku sme už dlho nehrali, naposledy azda verziu on-line, kde síce boli zábavné vesmírne súboje, ale inak nuda. čítať »
 
No­vý zá­kon o ochra­ne osob­ných úda­jov
Od 1. júla 2013 nadobudne účinnosť nový zákon o ochrane osobných údajov. Po nadobudnutí účinnosti zákona sa výrazne znení doterajšie nakladanie s osobnými údajmi. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter