Kvalita filmov sťahovaných z internetu

V 90. ro­koch sa za­ča­li na inter­ne­te ob­ja­vo­vať pr­vé kva­lit­nej­šie kó­pie (tzv. ri­py) fil­mov, kto­ré sa na CD/DVD dos­ta­li do fil­mo­vej dis­tri­bú­cie. Dnes je stiah­nu­tie fil­mu (či už le­gál­ne, ale­bo ne­le­gál­ne) ta­ké jed­no­du­ché, že to zvlád­ne aj laik, kto­rý si pri dneš­ných vy­so­ko­rý­chlos­tných pri­po­je­niach ce­lo­ve­čer­ný film mô­že stiah­nuť za pár mi­nút.

Po stiah­nu­tí však v mno­hých prí­pa­doch mô­že­te za­žiť skla­ma­nie - film je buď v za­hes­lo­va­nom sú­bo­re RAR, ale­bo to vô­bec nie je ten film, kto­rý ste chce­li. Prí­pad­ne je ta­ký nek­va­lit­ný, že sa naň ne­dá ani po­ze­rať. Skús­te sa však spo­lu s na­mi pri sťa­ho­va­ní za­hľa­dieť na ten sia­hodl­hý ná­zov sú­bo­ru, kto­rý napr. cez torrent sťa­hu­je­te: Horrib­le Bos­ses 2011 TS READ­NFO x264 AAC. Už z náz­vu je jas­né, že ta­ký­to film sa neop­la­tí ani stiah­nuť. Za­to však torrent s náz­vom Horrib­le.Bos­ses.2011.720p.MP4.BRRip.x264 bu­de zrej­me film v kva­li­te, akú hľa­dá­me. Poď­te sa s na­mi nau­čiť „roz­kó­do­vať" náz­vy sú­bo­rov.

ukazka dvd obalu.jpg

Ty­pic­ký prík­lad - film Horrib­le Bos­ses bol dos­tup­ný na sie­ťach P2P dáv­no pred tým, ako sa dos­tal do na­šich kín

Rôz­ny rip, rôz­ny for­mát, rôz­ne prív­las­tky

Fil­my ko­lu­jú­ce na inter­ne­te pri­chá­dza­jú v rôz­nych kó­piách, lep­šie po­ve­da­né, v rôz­nych ri­poch, eš­te lep­šie po­ve­da­né, v rôz­nych kva­li­tách. Na­vy­še tre­ba zob­rať do úva­hy mož­nos­ti rôz­nych for­má­tov, a tak v tom za­čí­na byť men­ší chaos.

V náz­ve sú­bo­rov/torren­tov však mož­no náj­sť množ­stvo prív­las­tkov, kto­ré vám ih­neď na­po­ve­dia, či ide o nek­va­lit­ný film, nah­ra­tý ka­me­rou v ki­ne, resp. o kó­piu (rip) z DVD, kto­rú si mô­že­te po­zrieť aj na troj­met­ro­vom plát­ne pro­jek­to­ra. Naj­skôr sa po­zrie­me na kva­li­tu ri­pov, ne­za­bud­ne­me na for­má­ty a na zá­ver vy­svet­lí­me naj­pou­ží­va­nej­šie prív­las­tky, kto­ré náj­de­te v náz­voch sú­bo­rov.

CAM, TS, DVDScr, DVDRip a spol.

Kva­li­ta ri­pov zá­vi­sí od zdro­ja, z kto­ré­ho je film ko­pí­ro­va­ný. Mož­nos­tí je nie­koľ­ko - od pos­ta­ve­nia ka­me­ry v ki­ne až po kó­piu Blu-ray dis­ku.

CAM - ide o „ki­no­rip", keď si „rip­per" jed­no­du­cho pos­ta­ví di­gi­tál­nu ka­me­ru na sta­tív v ki­ne a film nah­rá. Ne­mu­sí ho však nah­rá­vať z ideál­ne­ho uh­la, kva­lit­ná zvu­ku je väč­ši­nou mi­zer­ná, pri ko­mé­diách mô­že­te po­čuť smiech ľu­dí v ki­ne a bež­né je aj pre­chá­dzanie sa ľu­dí pred ka­me­rou. Ak má­te šťas­tie, po­da­rí sa vám stiah­nuť ver­ziu CAM, pri kto­rej bol rip­per sám v ki­ne a po­da­ri­lo sa mu na inter­ný mik­ro­fón ka­me­ry nah­rať aj o nie­čo lep­ší zvuk.

TS (Te­le­Sync) - prak­tic­ky to is­té ako CAM, roz­diel je v tom, že TS má exter­nú zvu­ko­vú sto­pu nah­ra­nú sa­mos­tat­ne a do­da­toč­ne zo­syn­chro­ni­zo­va­nú s fil­mom. V USA je napr. v sto­lič­kách v ki­ne jack na sa­mos­tat­né slú­chad­lá pre slu­cho­vo pos­tih­nu­tých, z kto­ré­ho sa dá „rip­núť" o nie­čo lep­šia zvu­ko­vá sto­pa ako pri ver­zii CAM. Stá­le však ide o max. 2-ka­ná­lo­vú zvu­ko­vú sto­pu.

TC (Te­le­Ci­ne) - film je pre­ve­de­ný z ana­ló­go­vé­ho ki­no­fil­mu do di­gi­tál­nej po­do­by. Kva­li­ta fil­mu mô­že byť zlá aj dob­rá, zá­vi­sí to od kva­li­ty ri­po­va­cie­ho za­ria­de­nia, kto­ré rip­per pou­žil na pre­vod ob­ra­zu a zvu­ku.

SCR - tzv. Scree­ner, keď sa pro­mo­ka­ze­ta VHS pre­ve­die do dis­tri­buo­va­teľ­nej di­gi­tál­nej po­do­by. Pro­mo­ka­ze­ty po­sie­la­jú fil­mo­vé spo­loč­nos­ti kri­ti­kom na re­cen­zie a pod., zvy­čaj­ne je to for­mát 4:3, nie­ke­dy však mô­že ísť aj o ši­ro­kouh­lú ver­ziu. Pro­mo­ka­ze­ty zvyk­nú ob­sa­ho­vať tzv. tic­ker - po­lož­ku, kto­rá sa ob­ja­vu­je v hor­nej ale­bo spod­nej čas­ti ob­ra­zov­ky a in­for­mu­je o tom, že nej­de o kó­piu fil­mu ur­če­nú na dis­tri­bú­ciu. V prí­pa­de, že sa ro­bí rip z mas­ter kó­pie VHS, mô­že ísť o po­mer­ne kva­lit­nú ver­ziu, no zväč­ša to tak nie je. Čas­to sa pou­ží­va for­mát VCD.

DVDScr (DVD Scree­ner) - po­dob­ne ako v prí­pa­de SCR ide o kó­piu pro­mo­ver­zie, v tom­to prí­pa­de sa však ro­bí z DVD. DVDScr je hlav­ný zdroj pi­rát­skych ver­zií fil­mov, pre­to­že ta­ké­to pro­mo DVD sa dos­ta­ne do „spo­loč­nos­ti" skôr ako fi­nál­ne DVD do pre­da­ja. Zvyk­ne však ob­sa­ho­vať vo­doz­na­ky, poz­nám­ky, ča­so­vú sto­pu a nie­ke­dy sa ob­raz na krát­ku chví­ľu zme­ní na čier­no­bie­ly. Pre-re­tail ver­zie DVD však mô­žu v po­do­be ri­pu skon­čiť vo vý­bor­nej kva­li­te. Pri DVDScr sa zvyk­ne pou­ží­vať Di­vX/XviD, tak­že ce­lo­ve­čer­ný film sa ty­pic­ký zmes­tí na 1 až 2 CD s ka­pa­ci­tou 700 MB.

R5 - ide o špe­ci­fic­ký rip DVD mé­dia, kto­ré sa pre­dá­va v DVD re­gió­ne 5, čo sú kra­ji­ny bý­va­lé­ho So­viet­ske­ho zvä­zu, ale pat­rí sem aj Af­ri­ka, stred­ná či juž­ná Ázia, Mon­gol­sko a Se­ver­ná Kó­rea. R5 bý­va me­nej kva­lit­ný ako DVDScr, a to dô­vo­du, že DVD z re­gió­nu 5 sú pre­vá­dza­né do di­gi­tál­nej po­do­by za po­mo­ci pre­no­su Te­le­Ci­ne, ale bez di­gi­tál­nych pro­ce­sov, kto­ré sú bež­né na DVD. Chý­ba­jú bo­nu­sy a zvy­čaj­ne ab­sen­tu­je an­glic­ká zvu­ko­vá sto­pa (kto­rá sa nah­ra­dí nek­va­lit­nou zvu­ko­vou sto­pou z ki­na). Cie­ľom ta­kých­to DVD mé­dií je dos­tať sa čo naj­rý­chlej­šie do pre­da­ja a za­brá­niť tak pi­rát­stvu, pa­ra­doxne je však na inter­ne­te veľ­ké množ­stvo R5 ri­pov.

DVDRip - ide o kó­piu ori­gi­nál­ne­ho DVD z pre­da­ja. DVDRip sa však väč­ši­nou ko­pí­ru­je bez bo­nu­sov a ty­pic­ky iba s jed­nou zvu­ko­vou sto­pou. Opäť sa pou­ží­va for­mát Di­vX/XviD, aby sa vý­sled­ný film zmes­til na 1 až 2 CD. Kva­li­ta fil­mu je veľ­mi dob­rá, na ob­ra­zov­ke sa neob­ja­vu­jú žiad­ne ot­rav­né tic­ke­ry, vo­doz­na­ky ani iné ru­ši­vé ele­men­ty.

BDRip - kó­pia ori­gi­nál­ne­ho Blu-ray dis­ku v pre­da­ji. Ak­tuál­ne je to naj­lep­šia kva­li­ta z ri­po­va­ných fil­mov, kto­rú mô­že­te na inter­ne­te náj­sť. Fil­my náj­de­te v HD, ale aj vo full HD roz­lí­še­ní. Ne­vý­ho­dou je po­mer­ne veľ­ký sú­bor, asi 1,5 GB, čo ne­mu­sí byť kom­for­tné na sťa­ho­va­nie.

Kto­rý pou­žiť: VCD, Di­vX, XviD, DVD-R?

Rôz­ne kva­li­ty ri­pov ma­jú za nás­le­dok vý­ber roz­lič­ných for­má­tov, v kto­rých je vi­deo kom­pri­mo­va­né. Spo­meň­me naj­čas­tej­šie pou­ží­va­né:

VCD - for­mát MPEG-1 s kon­štan­tnou šír­kou 1150 kbit/s a s roz­lí­še­ním 350 × 240 pixelov (NTSC). Ten­to for­mát si vo­lia rip­pe­ri pri niž­ších kva­li­tách ri­pov, ako CAM, TS či SCR. Niž­šia kva­li­ta však umož­ňu­je vtes­nať ce­lo­ve­čer­ný film na jed­no CD mé­dium a rých­lej­šie sa tak roz­ší­ri aj na sie­ťach P2P.

SVCD - Su­perVC D vo for­má­te MPEG-2, kto­rý pou­ží­va aj DVD. Vy­uží­va sa va­ria­bil­ná šír­ka 2500 kbit/s s roz­lí­še­ním 480 × 480 pixelov, kto­ré je po­tom roz­tiah­nu­té do for­má­tu 4:3. Stá­le ide o kva­li­tu, pri kto­rej sa film veľ­kos­tne zmes­tí na jed­no CD mé­dium.

Di­vX/XviD - keď­že XviD je stá­le open sour­ce, ide o ob­ľú­be­ný for­mát fil­mov pri sťa­ho­va­ní. V oboch tých­to for­má­toch sa však ro­bí naj­viac ri­pov pria­mo z DVD mé­dií. Vy­zna­ču­jú sa dob­rou kva­li­tou pri veľ­kos­ti, kto­rú po­nú­ka­jú. Ty­pic­ky sa ce­lo­ve­čer­ný ki­no­film zmes­tí na 1 až 2 CD mé­diá.

DVD-R - ide o naj­po­pu­lár­nej­ší a naj­pou­ží­va­nej­ší for­mát DVD s dá­to­vou veľ­kos­ťou 4,7 GB na stra­nu. Vy­uží­va sa for­mát MPEG-2. Keď­že ide aj na dneš­né po­me­ry o dosť veľ­ké sú­bo­ry, ta­ký­to for­mát pri ri­po­va­ných DVD zväč­ša na sie­ťach P2P ani ne­náj­de­te.

Rip ta­gy - prív­las­tky v náz­voch sú­bo­rov

Ako sme v úvo­de spo­me­nu­li, kaž­dý sú­bor s ri­pom fil­mu má prív­las­tky v náz­ve, na zá­kla­de kto­rých mô­že­te po­ľah­ky roz­poz­nať, o akú kva­li­tu, prí­pad­ne ver­ziu fil­mu ide. Poz­ri­me sa na ne:

rip tags.png

Kaž­dý sú­bor fil­mu má svo­je prív­las­tky (ta­gy), pod­ľa kto­rých spoz­ná­te, o aký druh ri­pu ide, aký je pou­ži­tý for­mát, prí­pad­ne zvu­ko­vá sto­pa, ty­pic­ky vi­dí­te aj veľ­kosť fil­mu

PRO­PER - kva­lit­nej­ší rip fil­mu z iden­tic­kej rip­per­skej sku­pi­ny. Ak náj­de­te z rov­na­kej sku­pi­ny film napr. TS a TS-PRO­PER, po­tom TS-PRO­PER je pod­ľa ná­zo­ru rip­per­skej sku­pi­ny v lep­šej kva­li­te.

LI­MI­TED - film je ur­če­ný pre men­ši­no­vé di­vác­ke pub­li­kum. Ako LI­MI­TED sa zvyk­nú ozna­čo­vať fil­my, napr. ume­lec­ké, kto­ré sa vo Veľ­kej Bri­tá­nii ne­dos­ta­nú as­poň do 300 kín a v Spo­je­ných štá­toch as­poň do 500 kín.

INTER­NAL - vy­da­nie ur­če­né na inter­né úče­ly, te­da nie na „ofi­ciál­nu" dis­tri­bú­ciu. Mô­že ísť o ne­do­kon­če­nú zvu­ko­vú syn­chro­ni­zá­ciu a pod.

WS - ši­ro­kouh­lý ob­raz

FS - Full Screen

RE­PACK - mô­že sa stať, že rip­per­ská sku­pi­na vy­dá rip s ne­ja­kou chy­bou. Mô­že po­tom nas­le­do­vať sú­bor s prív­las­tkom RE­PACK, te­da s op­ra­vou.

MUL­TI/MUL­TI­SUBS - film je dos­tup­ný vo via­ce­rých ja­zy­koch, prí­pad­ne sú k ne­mu dos­tup­né ti­tul­ky vo via­ce­rých ja­zy­koch.

RA­TED/UN­RA­TED - cen­zu­ro­va­ná ale­bo ne­cen­zu­ro­va­ná ver­zia fil­mu.

TI­ME­CO­DE - vo fil­me vi­dieť ča­so­vú sto­pu, kto­rá sa zvyk­ne ob­ja­vo­vať pri scree­ne­roch - ri­poch ty­pu DVDScr ale­bo SCR.

LI­NE - DVD ne­má pô­vod­nú zvu­ko­vú sto­pu, prí­pad­ne dopl­ne­nú z exter­né­ho zdro­ja. Ty­pic­ky sa to ob­ja­vu­je pri fil­moch R5.

Te­raz už vie­te o spô­so­be ri­po­va­nia viac. Ten­to člá­nok ur­či­te ne­ber­te ako pod­ne­co­va­nie na ne­le­gál­ne sťa­ho­va­nie fil­mov z inter­ne­tu. Ak to ro­bí­te, do­púš­ťa­te sa po­ru­šo­va­nia autor­ských práv a mô­že­te sa vy­sta­viť tres­tné­mu stí­ha­niu.

Le­gál­ne sťa­ho­vať mô­že­te z inter­ne­tu len tie fil­my, na kto­ré sa nev­zťa­hu­jú autor­ské prá­va, prí­pad­ne vám vlas­tník autor­ských práv ta­kú­to čin­nosť pí­som­ne po­vo­lil. Rov­na­ko pla­tí, že film, kto­rý si kú­pi­te napr. na no­si­či DVD, ne­mô­že­te ulo­žiť na stiah­nu­tie na inter­net, a to ani je­ho časť. Po­kiaľ si sa­mi na­to­čí­te vlas­tné vi­deo, mô­že­te ho ulo­žiť na stiah­nu­tie (ne­tý­ka sa to však napr. zá­be­rov z kon­cer­tov ale­bo iných vy­stú­pe­ní umel­cov).


Zdroj: PCR 2/2012Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Od­om­knu­tie in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu
Moderné inteligentné telefóny toho dokážu oveľa viac, ako nám povoľujú výrobcovia operačných systémov. čítať »
 
Kva­li­ta fil­mov sťa­ho­va­ných z inter­ne­tu
V 90. rokoch sa začali na internete objavovať prvé kvalitnejšie kópie (tzv. ripy) filmov, ktoré sa na CD/DVD dostali do filmovej distribúcie. čítať »
 
TEST: Slú­chad­lá všet­ké­ho dru­hu
Zo skúseností vieme, že súčasní používatelia chcú hlavne kvalitný zvuk, a to nielen doma, ale predovšetkým na cestách. Preto prinášame špecializovaný test slúchadiel, ktoré patria k tým lepším, pričom mnohé z nic čítať »
 
Ako sa ro­dí edí­cia PC RE­VUE pre iPad?
Isto si viacerí naši čitatelia všimli, že od septembra minulého roka je náš magazín dostupný aj na tablete Apple iPad. čítať »
 
12× ma­ra­tó­nec s ce­lo­den­nou vý­dr­žou / Test no­te­boo­kov s ultradl­hou vý­dr­žou
Osem hodín na jedno nabitie? Bez problémov. Šestnásť hodín na jedno nabitie? Bez problémov. čítať »
 
CES 2012 Li­ve: Zá­žit­ky z ciest
Po úspechu minulého ročníka aj teraz prinášame zážitky z cesty na CES do Las Vegas. Tento rok sme cestovali samostatne, a tak prinášame denník, ktorý si počas celej cesty poctivo viedol Jozef Orgonáš. čítať »
 
Win­dows Pho­ne 7.5 de­tail­ne
Mobilný operačný systém Windows Phone 7 sa koncom minulého roka dočkal zásadnej aktualizácie na verziu 7.5, známu aj pod označením Mango. čítať »
 
AMD vs. In­tel: Kto­rý je vý­kon­nej­ší?
Porovnávací test notebookov v predchádzajúcom vydaní sa vám veľmi páčil, prichádzame teda opäť s rovnakým scenárom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter