Reportáž

Nové servery SPARC s najrýchlejšími mikroprocesormi na svete

Ak­vi­zí­ciou Sun Mic­ro­sys­tems spo­loč­nosť Orac­le, dov­te­dy vý­hrad­ne sof­tvé­ro­vá fir­ma, zís­ka­la nie­len por­tfó­lio server­ov, ale aj kva­lit­ný tím špe­cia­lis­tov na vý­voj pro­ce­so­rov. Pre­to pop­ri no­vých server­och Orac­le s pred­po­nou Exa ďal­ším „esom v ru­ká­ve" by ma­la byť no­vá ge­ne­rá­cia server­ov za­lo­že­ných na vlas­tných pro­ce­so­roch SPARC, pod­ľa Elli­so­na naj­rý­chlej­ších na sve­te.

Tie­to server­y bež­ia pod tak­tov­kou ope­rač­né­ho sys­té­mu Orac­le So­la­ris a pos­ky­tu­jú vý­kon pre ap­li­ká­cie kri­tic­ké pre biz­nis.

SPARC = vý­kon + in­te­li­gen­cia

Kon­com mar­ca bo­li pred­sta­ve­né dva no­vé ra­dy server­ov SPARC, je­den na bá­ze mik­rop­ro­ce­so­rov SPARC T5 a dru­hý vy­uží­va­jú­ci či­py SPARC M5. Na lep­šie zo­rien­to­va­nie, do­te­raj­ší rad SPARC T4 pred­sta­vu­je „zá­klad­nú úro­veň", rad T mož­no po­va­žo­vať za „stred­nú trie­du" a M za naj­vyš­šiu vý­kon­nos­tnú trie­du. No­vé server­y po­nú­ka­jú mož­nosť li­neár­ne­ho šká­lo­va­nia od 1 do 32 so­ke­tov so spo­loč­ným jad­rom, ope­rač­ným sys­té­mom a jed­not­ným ba­lí­kom nás­tro­jov na ria­de­nie a vir­tua­li­zá­ciu.

sparc T5.jpg

Tá­to kon­fi­gu­rá­cia SPARC T5-8 bo­la pre­zen­to­va­ná ako vý­ko­no­vo rov­no­cen­ná kon­fi­gu­rá­cia k nie­koľ­kým väč­ším sto­ja­nom IBM

Vy­svet­le­nie rov­ni­ce v nad­pi­se sta­te spo­čí­va v in­teg­rá­cii čas­tí sof­tvé­ro­vej fun­kcio­na­li­ty pria­mo do pro­ce­so­ra („sof­tvér v kre­mí­ku"), čo umož­ňu­je pres­ko­čiť jed­nu ar­chi­tek­to­nic­kú vrstvu a pos­ky­tu­je ove­ľa vy­ššiu rých­losť spra­co­va­nia niek­to­rých ty­pic­kých úloh. Pop­ri šif­ro­va­cích al­go­rit­moch sú pria­mo na či­poch in­teg­ro­va­né aj niek­to­ré al­go­rit­my na spra­co­va­nie úda­jov. Stra­té­gia Orac­lu urý­chliť beh da­ta­bá­zo­vých a ana­ly­tic­kých ap­li­ká­cií in­teg­ro­va­ním čas­ti fun­kcio­na­li­ty až na úro­veň pro­ce­so­rov a so­fis­ti­ko­va­ne pre­po­jiť har­dvér so sof­tvé­rom sa asi lep­šie vy­svet­ľu­je ako im­ple­men­tu­je, ale pod­ľa pre­zen­to­va­ných vý­sled­kov no­vé­ho ra­du T5 sa zdá, že sa to ich špe­cia­lis­tom po­da­ri­lo.

Vý­kon pro­ce­so­rov sa už ne­bu­de po­su­dzo­vať len pod­ľa frek­ven­cie a poč­tu ja­dier, ale aj pod­ľa efek­tív­nos­ti za­bu­do­va­né­ho sof­tvé­ru. V Orac­le to­mu ho­vo­ria „Larry­ho zá­kon", pri­čom na roz­diel od sláv­ne­ho Moo­rov­ho zá­ko­na chce Orac­le zdvoj­ná­so­biť vý­kon svo­jich pro­ce­so­rov kaž­dý rok.

SPARC T5 - ví­ťaz v 17 ka­te­gó­riách benchmar­kov

Server­y T5, kto­ré pa­tria v tej­to ka­te­gó­rii k „stred­nej trie­de", sú za­lo­že­né na ak­tuál­ne naj­rý­chlej­šom mik­rop­ro­ce­so­re SPARC T5. K dis­po­zí­cii sú šty­ri ver­zie: T5-2, T5-4, T5-8 a bla­de server T5-1B, pri­čom naj­vý­kon­nej­ší dis­po­nu­je 128 pro­ce­so­ro­vý­mi jad­ra­mi, 3,2 mil. IOPS, prie­pus­tnos­ťou pa­mä­te 1 TB za se­kun­du. Server­y sú op­ti­ma­li­zo­va­né pre da­ta­bá­zy a ďal­šie pod­ni­ko­vé ap­li­ká­cie pre fir­my všet­kých veľ­kos­tí.

Po­rov­ná­va­cie tes­ty uka­zu­jú, že server­y SPARC T5 pre­ko­ná­va­jú kon­ku­ren­ciu v 17 ka­te­gó­riách. SPARC T5-8 je naj­rý­chlej­ší server na pre­vádz­ku da­ta­bá­zy Orac­le. Pod­ľa úda­jov pre­zen­to­va­ných Ste­vom Fur­nis­som na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii vo Vied­ni nap­rík­lad na pre­vádz­ku ap­li­ká­cií Orac­le Mid­dleware po­nú­ka SPARC T5 z hľa­dis­ka po­me­ru ce­na/vý­kon až 12-krát lep­šie pa­ra­met­re než kon­ku­ren­čné plat­for­my. Ak sa pre­po­čí­ta­jú nák­la­dy na har­dvér aj sof­tvér, server Orac­le SPARC T5-8 má op­ro­ti kon­ku­ren­cii prib­liž­ne 2,5-krát niž­šie nák­la­dy pri pre­poč­te na uzol server­a. Aby sme bo­li úpl­ne pres­ní - kon­ku­ren­ciou sa mys­lí IBM, kon­krét­ne rad server­ov na bá­ze či­pov Power. Bo­li pre­zen­to­va­né kon­krét­ne čís­la a ob­ráz­ky ilus­tru­jú­ce, ako ma­lý server vý­ko­no­vo pre­ko­ná­va ove­ľa drah­šie kon­fi­gu­rá­cie, ale tie­to čís­la tre­ba chá­pať skôr v mar­ke­tin­go­vom kon­texte, do­siah­nu­té pri inter­ných tes­toch Orac­lu, pre­to­že v reál­nych ap­li­ká­ciách mô­že byť sku­toč­nosť iná.

sparc3.jpg

Vice­pre­zi­dent Orac­le pre har­dvér Ste­ve Fur­niss vy­svet­ľu­je Larry­ho zá­kon, te­da pred­pok­la­da­né kaž­do­roč­né zdvoj­ná­so­bo­va­nie vý­ko­nu pro­ce­so­rov SPARC

Za­ují­ma­vé je aj vý­ko­no­vé po­rov­na­nie ra­du T5 s mo­men­tál­ne dos­tup­ný­mi serverm­i ra­du T4. Prie­mer­ný server z ra­du T5 pre­ko­ná naj­rý­chlej­ší server T4 viac než 5-krát. No­vé server­y sú uši­té na mie­ru pre ope­rač­ný sys­tém So­la­ris, pri­čom Orac­le ga­ran­tu­je spät­nú kom­pa­ti­bi­li­tu pre exis­tu­jú­ce ap­li­ká­cie. Op­ti­ma­li­zo­va­ná vir­tua­li­zač­ná vrstva sme­ru­je tie­to server­y do clou­do­vých rie­še­ní.

Ľubos­lav Lac­ko, Vie­deň

Zdroj: IW 5/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Zá­lo­huj­te dá­ta efek­tív­ne
S nárastom objemu dát sa čoraz väčší dôraz kladie na ich bezpečné a efektívne zálohovanie. Tradičné spôsoby už pomaly začínajú narážať na svoje limity, a tak sa výrobcovia zálohovacích riešení snažia nájsť ďalšie alternatívy. čítať »
 
Ako bu­dú fun­go­vať glo­bál­ne te­le­ko­my v ro­ku 2020?
V roku 2020 si zákazník nebude kupovať prístup, ale služby ekosystému telekomunikačných spoločností. Komunikácia bude prebiehať na platforme sociálnych médií. čítať »
 
SXSW je aj nie je o IT
Festival South by Southwest, skrátene SXSW, ktorý sa už 20 rokov odohráva každoročne v americkom Austine, je známy najmä svojou myšlienkou prepájania technológií a kreatívnych riešení na lepšiu budúcnosť. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 11.
V tomto článku ukončíme tému, v ktorej sme sa venovali špecifickému spôsobu pripojenia smartfónu k PC pomocou ad hoc siete Wi-Fi. Opíšeme úpravy konfiguračného súboru wpa_supplicant.conf. Nakoniec vytvoríme funkčné spojenie medzi smartfónom a PC. čítať »
 
Ap­li­kač­ná lišta
Aplikačná lišta nahradzuje v nových aplikáciách Modern UI pre Windows 8 ponuky funkcionality, ktoré v rôznych formách (menu, lišty tlačidiel...) poznáte z klasických aplikácií. Počas behu aplikácie je lišta skrytá, aby aplikácia mohla využívať celú plochu obrazovky. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 22. časť
V tomto článku sa zameriame na opis implementácie tzv. High Dynamic Range renderingu. Vo vzťahu k OpenGL môžeme povedať, že princípom HDR je zreálnenie vzhľadu renderovaných scén pomocou zvýšenia jasu tých bodov, v blízkosti ktorých sa nachádzajú svetelné zdroje. čítať »
 
DNS – kon­fi­gu­rač­ný sú­bor na­med.conf
V predchádzajúcej časti sme ukázali tvorbu najdôležitejších záznamov RR v zmysle nášho imaginárneho príkladu siete. Zároveň sme naznačili tvorbu záznamu PTR (Pointer), ktorý hovorí o spätnom preklade. Tentoraz sa budeme venovať konfigurácii celého systému DNS. čítať »
 
No­vé server­y SPARC s naj­rý­chlej­ší­mi mik­rop­ro­ce­sor­mi na sve­te
Akvizíciou Sun Microsystems spoločnosť Oracle, dovtedy výhradne softvérová firma, získala nielen portfólio serverov, ale aj kvalitný tím špecialistov na vývoj procesorov. Preto popri nových serveroch Oracle s predponou Exa ďalším „esom v rukáve". čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter