Banka v mobile / 4. časť: ZUNO

Všetko v jednom

zuno-logo-blue.jpg So se­riá­lom Ban­ka v mo­bi­le sme už nav­ští­vi­li nie­koľ­ko vir­tuál­nych po­bo­čiek na­šich bánk. Za­ča­li sme Tat­ra ban­kou, pok­ra­čo­va­li sme Slo­ven­skou spo­ri­teľ­ňou a v tej­to čas­ti sa z kla­sic­kých zna­čiek ka­men­ných bánk pre­su­nie­me do ino­va­tív­nej di­rect ban­ky. ZU­NO, ako jed­na z dvoch di­rect bánk pô­so­bia­cich na Slo­ven­sku, sa­moz­rej­me, po­nú­ka aj svo­ju ban­ko­vú ap­li­ká­ciu dos­tup­nú pre An­droid a iOS. Ap­li­ká­cia ty­pu „všet­ko v jed­nom" je jed­na z naj­lep­šie kom­plexne spra­co­va­ných mo­bil­ných ban­ko­vých ap­li­ká­cií na na­šom tr­hu. Pri­ná­ša dve prak­tic­ké fun­kcie, kto­rá uľah­čia ži­vot kaž­dé­mu pou­ží­va­te­ľo­vi - plat­bu fak­túr a poš­to­vých pou­ká­žok ich nas­ke­no­va­ním a reál­ne vy­hľa­dá­va­nie ban­ko­ma­tov pod­ľa to­ho, kde sa prá­ve na­chá­dza, a to aj s uká­za­ním sme­ru vďa­ka roz­ší­re­nej reali­te.

qr_android.png    qr_ios.png

Ap­li­ká­cia je dos­tup­ná pre mo­bil­né plat­for­my An­droid a iOS. Vo vir­tuál­nych ob­cho­doch hľa­daj­te ZU­NO Mo­bi­le Ban­king SK. Aj v prí­pa­de, že účet v ZU­NO ne­má­te, mô­že­te vy­skú­šať de­mo­ver­ziu úč­tu, kto­rá po­nú­ka tak­mer všet­ky vý­ho­dy to­ho reál­ne­ho. Ne­vys­kú­ša­te si v nej však nap­rík­lad plat­bu poš­to­vej pou­káž­ky, roz­ší­re­nú reali­tu a hľa­da­nie ban­ko­ma­tov však áno. Po ot­vo­re­ní ap­li­ká­cie sa tre­ba prih­lá­siť klien­tskym čís­lom a hes­lom. Po auto­ri­zá­cii a úvod­nom prih­lá­se­ní vi­dí­te ak­tuál­ny stav na úč­te, gra­fic­ký fi­nanč­ný preh­ľad s me­sač­ný­mi stĺpca­mi va­šich fi­nan­čných to­kov a pos­led­né ob­ra­ty. ZU­NO za­tiaľ ne­po­nú­ka jed­no­duch­šie prih­lá­se­nie, nap­rík­lad za­da­ním iba PIN kó­du, vždy tre­ba za­dať ce­lé klien­tske čís­lo a hes­lo. Aj bez prih­lá­se­nia má­te rých­ly prís­tup ku kur­zo­vé­mu lís­tku, vy­hľa­dá­va­niu ban­ko­ma­tov a kal­ku­lač­ke úro­kov.

zuno-uvod.png

Úvod­ná ob­ra­zov­ka po prih­lá­se­ní zob­ra­zu­je preh­ľad vý­dav­kov v gra­fic­kom spra­co­va­ní a pod ním pos­led­né tran­sak­cie na úč­te

zuno-menu.png

Me­nu je jed­no z naj­kom­plexnej­ších, kto­ré sme v ban­ko­vých ap­li­ká­ciách vi­de­li

De­tail­ný náh­ľad gra­fu na do­mov­skej strán­ke zob­ra­zí va­še úč­ty, spo­re­nia a vkla­dy v stĺpco­vom zob­ra­ze­ní. Pod gra­fom vi­dí­te pos­led­né tran­sak­cie váš­ho hlav­né­ho úč­tu. Me­nu sa na­chá­dza v ľa­vej hor­nej čas­ti ap­li­ká­cie (ikon­ka s tro­mi prúž­ka­mi) a ot­vá­ra sku­toč­ne roz­ma­ni­té mož­nos­ti. Zá­kla­dom sú fi­nan­čné pro­duk­ty - úč­ty, spo­re­nia, vkla­dy, kar­ty a pô­žič­ka. Pri kaž­dom pro­duk­te vi­dí­te ak­tuál­ny fi­nanč­ný stav, mož­nosť prejsť do de­tai­lov pro­duk­tu a rých­ly prís­tup napr. k zru­še­niu vkla­du, plat­be na iný či vlast­ný účet. V čas­ti Kar­ty si sa­mi mô­že­te zme­niť den­ný a me­sač­ný li­mit na pou­ži­tie de­bet­nej či kre­dit­nej kar­ty. Veľ­mi chvá­li­me mož­nosť bez­plat­né­ho do­čas­né­ho blo­ko­va­nia kar­ty - ak napr. ne­vie­te náj­sť pe­ňa­žen­ku so svo­jou kar­tou, sta­čí si zvo­liť dá­tum, do­ke­dy chce­te ne­chať kar­tu blo­ko­vať. Na nas­le­du­jú­ci deň po tom­to dá­tu­me bu­de kar­ta auto­ma­tic­ky od­blo­ko­va­ná. Os­tat­né ban­ky si za tú­to pro­ce­dú­ru ra­dy pý­ta­jú pop­la­tok.

zuno-blokovanie karty.png

ZU­NO umož­ňu­je, ako jed­na z má­la bánk, do­čas­né blo­ko­va­nie kar­ty, čo po­va­žu­je­me za veľ­mi uži­toč­né

Za­tiaľ sme preš­li iba jed­nu pä­ti­nu bo­ha­té­ho me­nu ap­li­ká­cie ZU­NO. Ďal­šie čas­ti sú nas­le­du­jú­ce: Za­dá­va­nie pla­tieb, Preh­ľa­dy pla­tieb, Nas­ta­ve­nia a Nás­tro­je. Ako jed­nu z naj­uži­toč­nej­ších vlas­tnos­tí no­vej ap­li­ká­cie hod­no­tí­me in­teg­ro­va­ný ske­ner fak­túr a poš­to­vých pou­ká­žok. Poš­to­vú pou­káž­ku sta­čí pril­ožiť pred te­le­fón, spus­tiť ske­no­va­nie a všet­ky úda­je sa pre­ne­sú do reali­zá­cie do­má­cej plat­by. Ske­ner poš­to­vých pou­ká­žok nie je dnes už nič vý­ni­moč­né, ale ske­ner fak­túr, to už je iná ká­va. Pri fak­tú­rach fun­gu­je ske­no­va­nie ob­dob­ne ako pri poš­to­vých pou­káž­kach, ap­li­ká­cia chví­ľu sken fak­tú­ry ana­ly­zu­je a po­tom rov­na­ko pre­ne­sie úda­je do do­má­cej plat­by. Ap­li­ká­cia nie vždy do­ko­na­le roz­poz­ná úda­je na fak­tú­re, s poš­to­vý­mi pou­káž­ka­mi sme však ne­ma­li naj­men­šie prob­lé­my. ZU­NO poz­ná väč­ši­nu ty­pic­kých fak­túr vy­sta­vo­va­ných slo­ven­ský­mi fak­tu­rač­ný­mi sys­té­ma­mi a prá­ve za ske­ner fak­túr si od nás od­ná­ša tá­to di­rect ban­ka poch­va­lu za ino­vá­ciu.

zuno-sken faktury.png

Sken fak­tú­ry jej od­fo­te­ním - ne­fun­gu­je sí­ce vždy sto­per­cen­tne, no so zná­my­mi eko­no­mic­ký­mi sys­té­ma­mi na Slo­ven­sku (napr. Po­ho­da, Mo­ney S3) ne­má naj­men­ší prob­lém

Uži­toč­né je aj vy­hľa­dá­va­nie naj­bliž­ších ban­ko­ma­tov - či už na ma­pe (pod­kla­dy sú z Goog­le Maps), prí­pad­ne pria­mo cez ob­jek­tív fo­toa­pa­rá­tu, keď vám ap­li­ká­cia uka­zu­je vzdia­le­nosť k naj­bliž­ším ban­ko­ma­tom aj ich ak­tuál­nu po­lo­hu, ako te­le­fó­nom (fo­toa­pa­rá­tom) pred se­bou po­hy­bu­je­te po oko­lí. Ap­li­ká­cii tre­ba po­vo­liť GPS. Keď­že ZU­NO ne­má roz­siah­lu sieť vlas­tných ban­ko­ma­tov, mô­že­te si vý­ber ban­ko­ma­tov filtro­vať v rám­ci „spria­te­le­nej" Tat­ra ban­ky, ale fil­ter sa dá nas­ta­viť aj na iné ban­ky. Roz­ší­re­nej reali­te nez­vyk­ne­me veľ­mi ve­riť, ale s tým­to vy­hľa­dá­va­čom ban­ko­ma­tov sa nao­zaj sta­čí pos­ta­viť kde­koľ­vek v mes­te, na­mie­riť te­le­fón a do pár se­kúnd pod­ľa aug­men­ted reali­ty vie­te, kto­rým sme­rom sa má­te vy­dať za naj­bliž­ším ban­ko­ma­tom. Z os­tat­ných po­lo­žiek je v ap­li­ká­cii za­ují­ma­vá eš­te rých­la kal­ku­lač­ka na spo­re­nie či úve­ry. Vcel­ku hod­no­tí­me ap­li­ká­ciu ZU­NO Mo­bi­le Ban­king SK ako veľ­mi uži­toč­nú pre klien­tov tej­to di­rect ban­ky a ve­rí­me, že ďal­šie ino­va­tív­ne fun­kcie (ako ske­ner fak­túr či roz­ší­re­ná reali­ta pri vy­hľa­dá­va­ní ban­ko­ma­tov) bu­dú pri­bú­dať.

zuno-bankomat.png

Tak­to vy­ze­rá vy­hľa­dá­va­nie ban­ko­ma­tu v stre­de Bra­tis­la­vy vďa­ka fo­toa­pa­rá­tu a roz­ší­re­nej reali­te - je to nao­zaj veľ­mi ná­vy­ko­vé

Zdroj: PCR 5/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter