Testovali sme

Najlepšie tablety pre Android i Windows

Strana 3/3

Sam­sung ATIV Smart PC Pro

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Za­ria­de­nie s náz­vom Sam­sung ATIV Smart PC je tab­let s pro­ce­so­rom In­tel Atom. No mo­del Pro je vy­ba­ve­ný pro­ce­so­rom In­tel Co­re i5, čím pos­ky­tu­je znač­ný ná­rast vý­ko­nu. ATIV Smart PC Pro je naj­vý­kon­nej­šie za­ria­de­nie, kto­ré sme v rám­ci toh­to člán­ku ma­li mož­nosť otes­to­vať, a zá­ro­veň ide o je­den z naj­vý­kon­nej­ších tab­le­tov s Win­dows 8, kto­ré sú mo­men­tál­ne dos­tup­né na tr­hu. Sam­sung v prí­pa­de kon­cep­tu za­ria­de­ní ATIV Smart PC ide správ­nou ces­tou - kon­cept sme chvá­li­li už pri re­cen­zo­va­ní pô­vod­nej ver­zie s In­te­lom Atom. No­vá ver­zia Pro však ro­bí z toh­to tab­le­tu pl­no­hod­not­nú náh­ra­du za no­te­book.

ativ1.jpg

Dô­vo­dom je kom­plet­ná vý­ba­va. V ba­le­ní sa na­chá­dza ok­rem tab­le­tu aj sty­lus a do­ko­va­cia sta­ni­ca s har­dvé­ro­vou klá­ves­ni­cou a touch­pa­dom. Sty­lus je vý­bor­ná po­môc­ka, kto­rú vy­uži­je­te naj­mä v des­kto­po­vom pros­tre­dí - v ňom sme v rám­ci tes­to­va­nia pra­co­va­li naj­čas­tej­šie a sty­lus nám ok­rem iné­ho vý­raz­ne uľah­čil prá­cu so sú­bor­mi. Ak chce­te na tab­le­te pra­co­vať v des­kto­po­vom roz­hra­ní, no nech­ce­te k ne­mu pri­po­jiť exter­nú myš ale­bo do­ko­va­ciu sta­ni­cu, sty­lus je po­vin­nosť.

Na dru­hej stra­ne do­ko­va­cia sta­ni­ca pre­me­ní tab­let na no­te­book. Klá­ves­ni­ca pos­ky­tu­je rov­na­kú fun­kcio­na­li­tu ako v prí­pa­de no­te­boo­ku a to is­té mô­že­me po­ve­dať aj o touch­pa­de. V kom­bi­ná­cii s do­ko­va­cou sta­ni­cou za­bud­ne­te, že má­te pred se­bou tab­let, za­ria­de­nie bu­de­te po­va­žo­vať za kla­sic­ký no­te­book - do­ko­va­cia sta­ni­ca do­kon­ca po­nú­ka ďal­šiu dvo­ji­cu por­tov USB 2.0. Na tab­le­te sa na­chá­dza port USB 3.0, čí­tač­ka ka­riet mic­roSD, slot na SIM kar­tu a vý­stup HDMI.

Veľ­mi dob­rý do­jem z tab­le­tu umoc­ňu­je aj vý­bor­ná har­dvé­ro­vá vý­ba­va. Sam­sung ATIV Smart PC Pro dis­po­nu­je dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom In­tel Co­re i5 3317U. Ten po­nú­ka pra­cov­nú frek­ven­ciu 1,7 GHz a gra­fic­ký čip In­tel HD Grap­hics 4000 aj s pod­po­rou Di­rectX 11. V kom­bi­ná­cii s ope­rač­nou pa­mä­ťou 4 GB RAM pos­ky­tu­je to­to rie­še­nie až troj­ná­sob­ný vý­kon v po­rov­na­ní s tab­let­mi na plat­for­me In­tel Atom. ATIV Smart PC Pro ako je­di­ný v tes­te zvlá­dol aj benchmark 3D­Mark 11 a v ka­te­gó­rii Per­for­man­ce zís­kal 562 bo­dov. Na tab­le­te sme si do­kon­ca v rám­ci re­cen­zo­va­nia za­hra­li aj no­vý Tomb Rai­der - ho­ci v roz­lí­še­ní 1280 × 720 a pri naj­niž­ších de­tai­loch, hra však bo­la hra­teľ­ná. Do­daj­me, že 11,6-pal­co­vý dis­plej má roz­lí­še­nie 1920 × 1080.

ativ2.jpg

Vy­šší vý­kon sa pre­ja­vil aj na vý­dr­ží ba­té­rie, kto­rá je o poz­na­nie men­šia ako v prí­pa­de tab­le­tov s Ato­mom. Ho­ci ju Bat­te­ry Eater vy­šťa­vil už po dvoch ho­di­nách, v prí­pa­de bež­nej prá­ce vám vy­dr­ží 5 až 8 ho­dín v zá­vis­los­ti od pou­ží­va­nia. Ne­ga­tí­vom plat­for­my In­tel Co­re mô­že byť aj hluč­nej­šia pre­vádz­ka, po­čas zá­ťa­že po­ču­je­te ven­ti­lá­tor a tab­let je na do­tyk tep­lý. To­mu zod­po­ve­dá aj konštruk­cia, na te­le sa na­chá­dza­jú vet­rá­či­ky a v po­rov­na­ní s os­tat­ný­mi tab­let­mi je ATIV Pro hrub­ší.

Sam­sung ATIV Smart PC Pro ur­či­te nie je na poh­ľad naj­kraj­ší tab­let spo­me­dzi za­ria­de­ní, kto­ré sa v tom­to tes­te ob­ja­vi­li. Ide však o naj­prak­tic­kej­šie rie­še­nie, kto­ré oce­nia naj­mä ná­roč­ní pou­ží­va­te­lia. Ho­ci plat­for­ma In­tel Atom pred­sta­vu­je vý­bor­ný dô­vod, pre­čo ne­pot­re­bu­je­me tab­le­ty Win­dows 8 s ar­chi­tek­tú­rou ARM, z hľa­dis­ka vý­ko­nu má svo­je ob­me­dzenia. Tie mož­no od­strá­niť po­mo­cou pro­ce­so­rov In­tel Co­re a Sam­sung v prí­pa­de tab­le­tu ATIV Smart PC Pro do­ká­zal vy­tvo­riť vý­bor­né kon­ver­ti­bil­né za­ria­de­nie. Ho­ci tab­let nie je bez­chyb­ný a ob­čas sme ma­li prob­lém s ne­do­lie­ha­ním do­ko­va­cej sta­ni­ce, to­to rie­še­nie je veľ­mi prak­tic­ké a pos­ky­tu­je pot­reb­nú vý­ba­vu na efek­tív­ne vy­uží­va­nie za­ria­de­nia.

Ce­na: 1400 EUR
Za­po­ži­čal: Sam­sung

tablety-tab4.jpg

tablety-tab3.jpg

Zdroj: PCR 5/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter