Testovali sme

Najlepšie tablety pre Android i Windows

Strana 2/3

Tab­le­ty s Win­dows

Acer Ico­nia Tab W700

Je­den z pr­vých tab­le­tov s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 8, kto­rý sme re­cen­zo­va­li, bol mo­del Acer Ico­nia Tab W510. Po­nú­kal sa za veľ­mi dob­rú ce­nu, nie­ko­mu však moh­lo pre­ká­žať plas­to­vé te­lo a konštruk­cia. V prí­pa­de tes­to­va­né­ho mo­de­lu Ico­nia Tab W700 sú tie­to vy­hra­dy od­strá­ne­né.

acer.png

W700 dis­po­nu­je ma­sív­nou hli­ní­ko­vou konštruk­ciou. Te­lo je na do­tyk pev­né, konštruk­cia vý­bor­ná. Ne­ga­tí­vom je sí­ce o nie­čo vy­ššia hmot­nosť, ale v prí­pa­de toh­to tab­le­tu sa ne­bu­de­te báť, že by ste ho po­čas ces­to­va­nia zlo­mi­li ale­bo inak poš­ko­di­li. Ico­nia Tab W700 sa nám za­pá­či­la už na pr­vý poh­ľad. Ok­rem kva­lit­nej konštruk­cie po­te­šil aj 11,6-pal­co­vý dis­plej s full HD roz­lí­še­ním 1920 × 1080 a pro­ce­sor In­tel Co­re i3-2365M s pra­cov­nou frek­ven­ciou 1,40 GHz. V kom­bi­ná­cii s ope­rač­nou pa­mä­ťou s veľ­kos­ťou 4 GB po­nú­ka to­to rie­še­nie prib­liž­ne dvoj­ná­sob­ný vý­kon v po­rov­na­ní s tab­let­mi s pro­ce­so­rom In­tel Atom Z2760, as­poň na zá­kla­de vý­sled­kov benchmar­ku PCMark 7. Keď­že je pou­ži­tý pro­ce­sor z ge­ne­rá­cie San­dy Brid­ge, gra­fic­ký čip In­tel HD Grap­hics 3000 dis­po­nu­je asi o 20 % men­ším gra­fic­kým vý­ko­nom ako ak­tuál­na ge­ne­rá­cia. Na hra­nie 3D hier si však tab­let ne­ku­pu­je asi nik­to, tak­že gra­fic­ký čip vy­uži­je­te naj­mä v ap­li­ká­ciách, kto­ré pod­po­ru­jú har­dvé­ro­vú ak­ce­le­rá­ciu po­mo­cou gra­fi­ky, napr. pri sle­do­va­ní vi­dea.

Tes­to­va­ná 64 GB ver­zia po­nú­ka prib­liž­ne 23 GB voľ­né­ho mies­ta, zvy­šok za­be­rá ope­rač­ný sys­tém a sof­tvér. Ba­té­ria vy­dr­ža­la v Bat­te­ry Eater tes­te tak­mer 3 ho­di­ny, sa­moz­rej­me, v rám­ci bež­nej prá­ce pos­ky­tu­je dlh­šiu ži­vot­nosť.

W700 nás po­te­šil aj oba­lom s har­dvé­ro­vou klá­ves­ni­cou, kto­rý bol sú­čas­ťou zá­klad­né­ho ba­le­nia. Ten­to obal v kom­bi­ná­cii s tab­le­tom pô­so­bí ako kni­ha a za­ria­de­nie chrá­ni z oboch strán. Har­dvé­ro­vá klá­ves­ni­ca sa pri prá­ci ho­dí, za­mr­zí ab­sen­cia touch­pa­du. K tab­le­tu te­da mu­sí­te pri­po­jiť myš po­mo­cou tech­no­ló­gie Blue­tooth ale­bo cez port USB, vte­dy vám pl­no­hod­not­ne nah­ra­dí no­te­book, aj keď so slab­šou por­to­vou vý­ba­vou - na klá­ves­ni­ci sa por­ty ne­na­chá­dza­jú, tab­let pos­ky­tu­je je­den port USB 3.0 a vý­stup HDMI.

Ce­na: od 699 EUR
Za­po­ži­čal:
Acer

Dell La­ti­tu­de 10

Dell má ako je­den z má­la vý­rob­cov aj tab­let s pro­ce­so­rom ARM a sys­té­mom Win­dows RT. Ten (XPS 10) sme vám v PC RE­VUE pred­sta­vi­li už dáv­nej­šie. Te­raz sme ma­li mož­nosť otes­to­vať Dell La­ti­tu­de 10 s pro­ce­so­rom In­tel Atom.

dell.jpg

Ten­to tab­let pos­ky­tu­je z hľa­dis­ka har­dvé­ro­vej vý­ba­vy rov­na­ké vy­ba­ve­nie ako iné za­ria­de­nia, kto­ré sú pos­ta­ve­né na plat­for­me Atom. V praxi to zna­me­ná pro­ce­sor In­tel Atom Z2760 s frek­ven­ciou 1,8 GHz, 2 GB RAM a 32-bi­to­vý ope­rač­ný sys­tém. Za­ria­de­nia sa tak od­li­šu­jú iba z hľa­dis­ka konštruk­cie, di­zaj­nu a po­nú­ka­nej por­to­vej vý­ba­vy, prí­pad­ne do­ko­va­cej sta­ni­ce a/ale­bo sty­lu­su. Na dru­hej stra­ne, ho­ci je vý­kon tých­to za­ria­de­ní niž­ší v po­rov­na­ní s tab­let­mi s In­tel Co­re, vý­drž ba­té­rie je lep­šia. Dell La­ti­tu­de 10 vy­dr­žal v Bat­te­ry Eater tes­te 5,5 ho­di­ny.

Tab­let má čier­ne po­gu­mo­va­né ša­si, no aj na­priek to­mu si za­cho­vá­va punc ele­gan­cie. Konštruk­cia je pev­ná, tab­let pô­so­bí kva­lit­ným doj­mom. Je­di­nú pri­po­mien­ku má­me ki rá­mu oko­lo dis­ple­ja, kto­rý by mo­hol byť men­ší. Za­ují­ma­vá je vy­me­ni­teľ­ná ba­té­ria, pria­mo v ba­le­ní sme ma­li pri­ba­le­nú ďal­šiu s ka­pa­ci­tou 60 wat­tho­dín. Pria­mo na tab­le­te sa na­chá­dza aj čí­tač­ka kla­sic­kých ka­riet SD, vý­stup mi­niH­DMI a port USB 2.0; 10,1-pal­co­vý dis­plej IPS po­nú­ka štan­dar­dné roz­lí­še­nie 1366 × 768.

Pre­to­že Dell La­ti­tu­de 10 je navr­hnu­tý na vy­uži­tie v biz­ni­se, k dis­po­zí­cii je aj do­ko­va­cia sta­ni­ca. Tá kom­bi­nu­je po­gu­mo­va­né a ko­vo­vé ša­si a pos­ky­tu­je 4 por­ty USB, pl­no­hod­not­ný eter­ne­to­vý port a bež­ný vý­stup HDMI. Do­ko­va­cia sta­ni­ca zá­ro­veň slú­ži ako sto­jan a pos­ky­tu­je vhod­ný sklon na prá­cu. Pre pou­ží­va­te­ľa ide o vý­bor­nú po­môc­ku, v kom­bi­ná­cii s exter­ným mo­ni­to­rom pre­me­ní tab­let na tak­mer pl­no­hod­not­ný po­čí­tač. Za­ria­de­nie po­nú­ka aj vo­li­teľ­nú pod­po­ru mo­du­lu TPM a ďal­ších rie­še­ní za­bez­pe­če­nia. Po­te­ší aj sty­lus, kto­rý znač­ne uľah­ču­je prá­cu s tab­le­tom, naj­mä ak prá­ve ne­pou­ží­va­te do­ko­va­ciu sta­ni­cu, resp. exter­nú myš. Na zá­ver do­daj­me, že ten­to tab­let je k dis­po­zí­cii vo via­ce­rých vy­ho­to­ve­niach - pre­dá­va sa aj ver­zia s ne­vy­me­ni­teľ­nou ba­té­riou a mo­del bez sty­lu­su.

Ce­na: 724 Eur
Za­po­ži­čal: Dell

HP Eli­te­Pad

Ďal­ší tab­let, kto­rý je ur­če­ný do pros­tre­dia biz­ni­su, HP Eli­te­Pad, nás prek­va­pil už po­čas vy­ba­ľo­va­nia. Dis­po­nu­je to­tiž at­rak­tív­nym di­zaj­nom, kto­rý by sa skôr ho­dil do spot­re­bi­teľ­ské­ho seg­men­tu. Na dru­hej stra­ne za­ria­de­nie ne­po­nú­ka prak­tic­ky ni­ja­kú por­to­vú vý­ba­vu. Na te­le ne­náj­de­te ani je­den port USB, čí­tač­ka ka­riet mic­roSD je spo­loč­ne so slo­tom na SIM kar­ty scho­va­ná v te­le a bez kan­ce­lár­skej spon­ky sa k nim ne­dos­ta­ne­te.

hp.jpg

Od­po­veď na otáz­ku pre­čo je zrej­má - HP k tab­le­tu po­nú­ka množ­stvo prís­lu­šen­stva. My sme tes­to­va­li do­ko­va­ciu sta­ni­cu, kto­rá má audio­výs­tup, je­den port USB 3.0 a tri USB 2.0, pl­no­hod­not­ný eter­net a vý­stup HDMI a VGA. Po­dob­ne ako tab­let Dell aj Eli­te­Pad s do­ko­va­cou sta­ni­cou si mô­že­te jed­no­du­cho pre­me­niť na bež­ný po­čí­tač, ho­ci vý­kon bu­de aj v tom­to prí­pa­de pre pou­ži­tý pro­ce­sor znač­ne niž­ší. K Eli­te­Pa­du mož­no do­kú­piť aj prís­lu­šen­stvo Pro­duc­ti­vi­ty Jac­ket. Ten­to obal pos­ky­tu­je dva por­ty USB, pl­no­hod­not­ný vý­stup HDMI a kla­sic­kú čí­tač­ku ka­riet, čo znač­ne zlep­šu­je mož­nos­ti ko­nek­ti­vi­ty. Na dru­hej stra­ne ten­to obal nie je od­po­veď na otáz­ku, pre­čo tab­let dis­po­nu­je ta­kou chu­dob­nou vý­ba­vou.

Ako sme už naz­na­či­li, Eli­te­Pad vy­uží­va pro­ce­sor In­tel Atom. Ďalej pos­ky­tu­je 2 GB RAM, roz­lí­še­nie iba 1280 × 800 a dá­to­vé úlo­žis­ko až do veľ­kos­ti 64 GB. V ta­kom prí­pa­de má pou­ží­va­teľ k dis­po­zí­cii prib­liž­ne 36 GB voľ­né­ho mies­ta. 10,1-pal­co­vý dis­plej je vy­stu­že­ný ochran­ným sklom Cor­ning Go­ril­la Glass 2.

Eli­te­Pad sa sna­ží nah­ra­diť dis­ku­ta­bil­nú har­dvé­ro­vú vý­ba­vu sof­tvé­rom a po­nú­ka rie­še­nie za­bez­pe­če­nia HP Client Se­cu­ri­ty. Ok­rem iné­ho pos­ky­tu­je pou­ží­va­te­ľo­vi pod­po­ru slu­žieb Com­put­ra­ce a Spa­re­key, kó­do­va­nie dis­ku, správ­cu he­siel, bez­peč­nos­ti a po­ve­re­ní.

Bez oh­ľa­du na to však po­va­žu­je­me HP Eli­te­Pad za mier­ne kon­tro­verz­ný tab­let. Od fi­rem­né­ho tab­le­tu by sme oča­ká­va­li vy­ššie roz­lí­še­nie dis­ple­ja a lep­šiu vý­ba­vu v zá­klad­nom ba­le­ní bez nut­nos­ti ku­po­vať ďal­šie prís­lu­šen­stvo. Na dru­hej stra­ne chvá­li­me di­zajn, Eli­te­Pad pat­rí me­dzi naj­kraj­šie tab­le­ty s Win­dows 8, čo však oce­nia pre­važ­ne bež­ní pou­ží­va­te­lia.

Ce­na: od 630 EUR, do­ko­va­cia sta­ni­ca 77 EUR
Za­po­ži­čal: HP

Le­no­vo Thin­kPad Tab­let 2

Pre­hliad­ku no­vých tab­le­tov s pro­ce­so­rom In­tel Atom ukon­čí­me no­vin­kou od Le­no­va. Thin­kPad Tab­let 2 dis­po­nu­je na poh­ľad naj­ten­ším di­zaj­nom, aj keď Eli­te­Pad je o má­lin­ko ten­ší. Zá­ro­veň ide o naj­ľah­ší tab­let z tro­ji­ce Dell La­ti­tu­de 10, HP Eli­te­Pad, Le­no­vo a po­nú­ka aj pri­da­nú hod­no­tu vo for­me sty­lu­su v zá­klad­nom ba­le­ní.

lenovo.jpg

Ho­ci plas­to­vé te­lo nie je na poh­ľad ta­ké ele­gan­tné ako ko­vo­vá konštruk­cia v prí­pa­de Eli­te­Pa­du, Thin­kPad po­nú­ka pou­ží­va­te­ľo­vi iné vý­ho­dy. V pr­vom ra­de je to spo­mí­na­ná níz­ka hmot­nosť, ďa­lej sluš­ná por­to­vá vý­ba­va - vý­stup mi­niH­DMI, slo­ty na kar­ty mic­roSD a SIM a pl­no­hod­not­ný port USB 2.0. To všet­ko po­nú­ka Thin­kPad v zá­klad­nej vý­ba­ve, pri­čom sú­čas­ťou te­la je aj od­kla­da­cí pries­tor na sty­lus, kto­rý je sú­čas­ťou ba­le­nia.

Thin­kPad dis­po­nu­je 10,1-pal­co­vým dis­ple­jom IPS so štan­dar­dným roz­lí­še­ním 1366 × 768. Štan­dard­ný je aj pro­ce­sor In­tel Atom Z2760 a ope­rač­ná pa­mäť s veľ­kos­ťou 2 GB RAM. V rám­ci tes­to­va­nia sme ma­li mož­nosť vy­skú­šať 32 GB ver­ziu tab­le­tu, kto­rá po nain­šta­lo­va­ní po­nú­ka 11,4 GB voľ­né­ho pries­to­ru, a 64 GB ver­ziu - tá pou­ží­va­te­ľo­vi pos­kyt­ne tak­mer 33 GB.

Pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí chcú Thin­kPad Tab­let 2 pou­ží­vať nao­zaj efek­tív­ne, má Le­no­vo vo­li­teľ­né prís­lu­šen­stvo vo for­me har­dvé­ro­vej klá­ves­ni­ce - sto­ja­na. To­to prís­lu­šen­stvo má plas­to­vé te­lo, a ho­ci na poh­ľad ne­pô­so­bí veľ­mi ele­gan­tne, pos­ky­tu­je pot­reb­nú fun­kcio­na­li­tu. Blue­toot­ho­vá klá­ves­ni­ca je po­rov­na­teľ­ná s klá­ves­ni­ca­mi v no­te­boo­koch, pí­sa­nie je rých­le a po­hodl­né, zna­me­ná te­da prí­nos v ob­las­ti pro­duk­ti­vi­ty. Zá­ro­veň pos­ky­tu­je aj kla­sic­ký čer­ve­ný trac­kpad, v kom­bi­ná­cii s dvo­ji­cou tla­či­diel mož­no po­mo­cou toh­to prís­lu­šen­stva ov­lá­dať aj myš.

Ťaž­ko po­ve­dať, kto­rý z tro­ji­ce tab­le­tov s pro­ce­so­rom In­tel Atom je naj­lep­ší. Vý­rob­co­via pred­sta­vi­li rôz­ne rie­še­nia, kto­ré sa lí­šia v di­zaj­ne, konštruk­cii aj ce­ne. Po­nú­ka­ná fun­kcio­na­li­ta je však vo všet­kých prí­pa­doch rov­na­ká, tak­že zá­le­ží iba na pou­ží­va­te­ľo­vi, kto­ré rie­še­nie sa mu za­pá­či, resp. ho os­lo­ví.

Ce­na: od 599 EUR, klá­ves­ni­ca 130 EUR
Za­po­ži­čal: Le­no­vo


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter