Testovali sme

Najlepšie tablety pre Android i Windows

Strana 1/3

Po po­koj­nej­šom mi­nu­lom me­sia­ci sa nám na tes­to­va­com sto­le ob­ja­vi­lo opäť väč­šie množ­stvo tab­le­tov. Tes­to­va­né kús­ky po­te­ši­li rôz­no­ro­dos­ťou a niek­to­rý­mi za­ují­ma­vý­mi fun­kcia­mi, pri­čom me­dzi re­cen­zo­va­ný­mi za­ria­de­nia­mi ne­chý­ba­li ani ho­rú­ce no­vin­ky, ako je Sam­sung Ga­laxy No­te 8.0 ale­bo ASUS Fo­ne­pad.

An­droi­do­vé tab­le­ty

ASUS Fo­ne­pad

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Spo­loč­nosť ASUS vy­tvo­ri­la v spo­lup­rá­ci s Goog­lom ob­ľú­be­ný tab­let Nexus 7. Nes­kôr, už na vlas­tnú päsť, vy­ro­bil ASUS za­ria­de­nie Me­Mo Pad, kto­ré je dos­tup­né v 7-pal­co­vej a 10-pal­co­vej ver­zii. Obe tie­to za­ria­de­nia sme si už v PC RE­VUE pred­sta­vi­li. Ho­ci 7-pal­co­vý Me­Mo Pad pô­so­bil ako mlad­ší sú­ro­de­nec Nexusu 7, mal hor­ší di­zajn a har­dvé­ro­vá vý­ba­va bo­la slab­šia.

fonepad1.jpg

ASUS však tie­to ne­dos­tat­ky od­strá­nil rých­lo a vý­sled­kom je ASUS Fo­ne­pad. Ten­to tab­let za­uj­me svo­jím náz­vom - Fo­ne­pad je iné us­po­ria­da­nie slov Pad a Fo­ne, kto­ré tvo­ria ná­zov ďal­šie­ho pro­duk­tu toh­to vý­rob­cu, in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu s do­ko­va­cou sta­ni­cou vo for­me tab­le­tu. Fo­ne­pad sí­ce nie je tab­let, kto­rý sa do­ká­že zmen­šiť do te­la te­le­fó­nu, no po­nú­ka fun­kciu te­le­fo­no­va­nia.

Prav­de­po­dob­ne sa ne­náj­de nik­to, kto by nah­ra­dil svoj te­le­fón tab­le­tom. Ho­ci Fo­ne­pad umož­ňu­je te­le­fo­no­vať, tá­to fun­kcia bu­de pred­sta­vo­vať zá­lož­né rie­še­nie, ak sa vám vy­bi­je te­le­fón. Vte­dy nao­zaj ra­di vy­uži­je­te na te­le­fo­no­va­nie aj tab­let. Z Fo­ne­pa­du sme po­čas tes­to­va­nia skú­ša­li te­le­fo­no­vať, a ho­ci ide spo­čiat­ku o nez­vy­čaj­ný po­cit, prís­troj sa dr­ží v jed­nej ru­ke po­mer­ne po­hodl­ne a kva­li­ta audio­pre­no­su je ta­kis­to na veľ­mi dob­rej úrov­ni. Je­di­ná pri­po­mien­ka k te­le­fo­no­va­niu z tab­le­tu: Fo­ne­pad si mu­sí­te správ­ne pril­ožiť k uchu, aby ste dru­hé­ho účas­tní­ka ho­vo­ru dob­re po­ču­li.

fonepad2.jpg

Prej­di­me k za­ria­de­niu. Fo­ne­pad na pr­vý poh­ľad pri­po­mí­na Nexus 7 aj Me­Mo Pad, na roz­diel od tých­to tab­le­tov však dis­po­nu­je do­ko­na­le hlad­kým chr­btom. Ko­mu na Nexuse pre­ká­ža­li vrúb­ky, ten no­vý di­zajn Fo­ne­pa­du oce­ní. Prís­troj nás prek­va­pil aj ko­vo­vým ša­si a vzhľa­dom na ce­nu pro­duk­tu po­nú­ka ele­gan­tné te­lo a kva­lit­nú konštruk­ciu. Me­Mo Pad sa nám na pr­vý poh­ľad ne­pá­čil, v tom­to prí­pa­de to bo­lo pres­ne nao­pak.

Se­dem­pal­co­vý dis­plej vy­uží­va tech­no­ló­giu IPS a po­nú­ka už tak­mer štan­dar­dné roz­lí­še­nie 1280 × 800. Roz­diel op­ro­ti 7-pal­co­vé­mu Me­mo Pa­du je na pr­vý poh­ľad zrej­mý, ku kva­li­te dis­ple­ja ne­má­me pri­po­mien­ky. Za­ují­ma­vá je voľ­ba pro­ce­so­ra - ASUS osa­dil prís­troj pro­ce­so­rom In­tel Atom Z2420 s frek­ven­ciou 1,2 GHz. V tej­to sú­vis­los­ti do­daj­me, že ho­ci vý­sled­ky benchmar­ku nie sú veľ­mi lá­ka­vé, tab­let rea­go­val pruž­ne a za­hra­li sme si aj 3D hry, aj keď s níz­kym nas­ta­ve­ním de­tai­lov. Fo­ne­pad roz­hod­ne svo­jím vý­ko­nom ne­pat­rí do high-en­du, ale je veľ­mi dob­re op­ti­ma­li­zo­va­ný, po­hodl­ne sa s ním pra­cu­je a po­nú­ka sluš­nú ži­vot­nosť ba­té­rie - v rám­ci tes­to­va­nia sme na­me­ra­li 8,5 ho­dín v stred­nej zá­ťa­ži. Ak nech­ce­te tab­let iba na hra­nie, Fo­ne­pad vám od­po­rú­ča­me. Tes­to­va­ný mo­del dis­po­no­val 16 GB úlo­žis­kom, pou­ží­va­teľ má k dis­po­zí­cii 11 GB. Ne­chý­ba pod­po­ra kar­ty mic­roSD - čí­tač­ka ka­riet je spo­loč­ne so slo­tom na SIM kar­ty skry­tá na chr­bte za­ria­de­nia v hor­nej čas­ti.

Vo vý­sled­ku má­me z Fo­ne­pa­du dob­rý po­cit. ASUS od­strá­nil všet­ky ne­dos­tat­ky 7" Me­mo Pa­du, pri­dal mož­nosť te­le­fo­no­va­nia a vý­sled­kom je Fo­ne­pad. Za dob­rú ce­nu po­nú­ka kva­lit­nú a ele­gan­tnú konštruk­ciu a ro­zum­ný vý­kon na bež­né čin­nos­ti.

Ce­na: 219 EUR
Za­po­ži­čal: ASUS

icon­BIT Net­TAB Spa­ce III

So znač­kou icon­BIT sa prav­de­po­dob­ne stre­tá­va­te pr­výk­rát, tab­let Net­TAB Spa­ce III však po­nú­ka za­ují­ma­vú har­dvé­ro­vú vý­ba­vu za lá­ka­vú ce­nu. Inak po­ve­da­né, dis­plej Re­ti­na za ne­ce­lých 240 EUR, 9,7-pal­co­vý dis­plej s roz­lí­še­ním 2048 × 1536 s tech­no­ló­giou IPS je hlav­ný dô­vod, pre­čo si ten­to tab­let za­slú­ži po­zor­nosť. Vý­kon za­ria­de­nia zod­po­ve­dá pou­ži­té­mu dis­ple­ju - dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor Cor­tex-A9 s frek­ven­ciou 1,6 GHz po­nú­ka dos­ta­tok vý­ko­nu, aby pou­ží­va­teľ mo­hol napl­no vy­užiť po­nú­ka­né roz­lí­še­nie pri bež­nej prá­ci.

iconbit.jpg

3D hry s maximál­nym nas­ta­ve­ním de­tai­lov si však v tom­to ultra­vy­so­kom roz­lí­še­ní ne­vy­chut­ná­te. Vý­drž ba­té­rie je štan­dar­dná, tak­mer 6 ho­dín, no v tom­to seg­men­te sme sa už stret­li pri po­dob­nej vý­ba­ve aj s po­lo­vič­nou vý­dr­žou. Čo sa tab­le­tu tý­ka, ne­po­nú­ka žiad­nu pri­da­nú hod­no­tu. Za­ria­de­nie vy­uží­va ope­rač­ný sys­tém An­droid 4.1.1, sú­čas­ťou ba­le­nia sú viac-me­nej iba ap­li­ká­cie Goog­le.

Na­ša kri­ti­ka sme­ru­je na di­zajn a konštruk­ciu. Tab­let aj na­priek hrúb­ke 9,2 mm pô­so­bí ma­sív­nym doj­mom, a ho­ci sa sna­ží po­do­bať na iPad, kva­li­tu a ele­gan­ciu tab­le­tu od App­lu ne­do­sa­hu­je. V prí­pa­de tes­to­va­né­ho ku­sa bo­lo do­kon­ca pri stla­če­ní mier­ne cí­tiť la­bi­li­tu dis­ple­ja na ľa­vej stra­ne. Za­ra­zi­lo nás aj roz­de­le­nie fy­zic­kých tla­či­diel - ved­ľa nas­ta­ve­nia hla­si­tos­ti sa na­chá­dza tla­čid­lo s ná­pi­som ESC, kto­ré si mi­ni­mál­ne pri pr­vom stret­nu­tí po­mý­li­te s tla­čid­lom na vy­pnu­tie/za­pnu­tie za­ria­de­nia. To je sa­mos­tat­ne umies­tne­né na bo­ku. Por­to­vá vý­ba­va je štan­dar­dná - port mic­ro USB a slot na kar­ty mic­roSD. Ne­chý­ba ani pred­ná a za­dná ka­me­ra.

icon­BIT Net­TAB Spa­ce III je štan­dard­ný tab­let bez pri­da­nej hod­no­ty. Po­te­ší je­ho pek­ný dis­plej s vy­so­kým roz­lí­še­ním.

Ce­na: 239,88 EUR
Za­po­ži­čal:
AGEM Com­pu­ters

Sam­sung Ga­laxy No­te 8.0

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Nie­len ASUS Fo­ne­pad do­ká­že te­le­fo­no­vať, ale aj no­vý Sam­sung Ga­laxy No­te s 8-pal­co­vým dis­ple­jom. Ten má op­ro­ti Fo­ne­pa­du o je­den pa­lec väč­ší dis­plej, čo mô­že nie­ko­mu pre­ká­žať pri dr­ža­ní tab­le­tu v jed­nej ru­ke - za­ria­de­nie je o 1,5 cm šir­šie a naj­mä pou­ží­va­te­lia s krat­ší­mi pr­sta­mi bu­dú mať s dr­ža­ním men­šie prob­lé­my.

note1.jpg

No­vý Ga­laxy No­te však to­ho po­nú­ka ove­ľa viac ako len fun­kciu te­le­fo­no­va­nia. Po­dob­ne ako v prí­pa­de os­tat­ných pro­duk­tov No­te je sa­moz­rej­mé vy­uži­tie sty­lu­su, kto­rý sa na­chá­dza v zá­klad­nom ba­le­ní. No­te po­nú­ka nie­koľ­ko ap­li­ká­cií, kto­ré sty­lus vy­uží­va­jú a po­nú­ka­jú pri­da­nú pou­ží­va­teľ­skú hod­no­tu - či už to je ap­li­ká­cia Poz­nám­ky S, kto­rú s ob­ľu­bou pou­ží­va aj náš šéf­re­dak­tor, ale­bo Pa­per Ar­tist, kde si mô­že­te kres­liť. Tú­to kre­slia­cu ap­li­ká­ciu oce­nia naj­mä de­ti. Sty­lus však vy­uži­je­te aj po­čas bež­nej prá­ce - napr. ak bu­de­te pri po­ze­ra­ní vi­dea po­hy­bo­vať sty­lu­som nad ča­so­vou osou, na prís­luš­nom mies­te sa zob­ra­zí náh­ľad s ob­ráz­kom. Na pou­ží­va­nie sty­lu­su sme si rých­lo zvyk­li, ide o in­tui­tív­ny spô­sob ov­lá­da­nia, kto­rý je v niek­to­rých prí­pa­doch po­hodl­nej­ší ako kla­sic­ké do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie po­mo­cou pr­stov. Po­te­ši­lo nás aj pris­pô­so­be­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu, kto­rý roz­poz­ná, že pou­ží­va­teľ vy­tia­hol pe­ro, a auto­ma­tic­ky mu po­núk­ne zoz­nam poz­ná­mok. Ak pe­ro za­bud­ne­te mi­mo tab­le­tu a od­íde­te od ne­ho, tab­let vás na to upo­zor­ní.

No­vý Ga­laxy No­te z hľa­dis­ka di­zaj­nu nep­rek­va­pil. Či už ide o bie­le plas­to­vé te­lo, ob­lé hra­ny, ale­bo ce­lý di­zajn a kva­li­tu konštruk­cie, vy­ze­rá rov­na­ko ako os­tat­né pro­duk­ty Ga­laxy. Rov­na­ká je aj sof­tvé­ro­vá vý­ba­va, kto­rá zá­ro­veň pred­sta­vu­je dô­vod, pre­čo si vy­brať ten­to tab­let, a nie kon­ku­ren­ciu. Ga­laxy No­te 8.0 mô­že­te ov­lá­dať po­mo­cou hla­su, fun­kcia S Voi­ce umož­ňu­je hla­so­vo up­ra­vo­vať nas­ta­ve­nia za­ria­de­nia (napr. za­pni Wi-Fi), nas­ta­vo­vať bu­dík, za­vo­lať žia­da­nej oso­be, spus­tiť ap­li­ká­ciu ale­bo ak­tua­li­zo­vať so­ciál­nu sieť. Vy­uži­tie je rôz­no­ro­dé, ale po­dob­ne ako v prí­pa­de Si­ri v za­ria­de­niach s iOS slo­ven­či­na za­tiaľ nie je pod­po­ro­va­ná.

note2.jpg

V rám­ci tes­to­va­nia nás po­te­ši­la naj­mä fun­kcia Mul­ti View. Tú mož­no ak­ti­vo­vať dl­hým podr­ža­ním tla­čid­la späť - nás­led­ne sa na ob­ra­zov­ke ob­ja­ví špe­ciál­ny pa­nel so zoz­na­mom ap­li­ká­cií. Tie­to ap­li­ká­cie sa da­jú pou­ží­vať v re­ži­me roz­de­le­nej ob­ra­zov­ky. Ide o uži­toč­nú fun­kciu, kto­rú vy­uži­je­te napr. v prí­pa­de, že pot­re­bu­je­te mať ved­ľa se­ba ot­vo­re­ný do­ku­ment a inter­ne­to­vý pre­hlia­dač. Ho­ci Mul­ti View pod­po­ru­je iba niek­to­ré ap­li­ká­cie, ich zoz­nam je v pod­sta­te pos­ta­ču­jú­ci - ne­chý­ba pod­po­ra so­ciál­nych sie­tí, inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča, kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka atď. Tú­to fun­kciu sme si po­čas tes­to­va­nia ob­ľú­bi­li, je uži­toč­ná a pou­ží­va­te­ľo­vi pos­ky­tu­je reál­nu pri­da­nú hod­no­tu. Keď­že ide o fun­kciu, kto­rá je sú­čas­ťou nad­stav­by An­droi­du od Sam­sun­gu, u kon­ku­ren­cie sa s ňou nes­tret­ne­te.

Čo sa har­dvé­ru tý­ka, Ga­laxy No­te je naj­vý­kon­nej­šie za­ria­de­nie v rám­ci tes­to­va­ných tab­le­tov. Prís­troj je vy­ba­ve­ný 4-jad­ro­vým pro­ce­so­rom Exynos 4412 s frek­ven­ciou 1,6 GHz a ope­rač­nou pa­mä­ťou s veľ­kos­ťou 2 GB RAM. Tes­to­va­ný mo­del po­nú­kal 16 GB dá­to­vé úlo­žis­ko, pou­ží­va­teľ mal k dis­po­zí­cii prib­liž­ne 9 GB. Čí­tač­ka ka­riet mic­roSD však pod­po­ru­je kar­ty s ka­pa­ci­tou až 64 GB. Ba­té­ria pos­kyt­la v rám­ci tes­to­va­nia 6-ho­di­no­vú ži­vot­nosť. Do­daj­me, že 8-pal­co­vý dis­plej má roz­lí­še­nie 1280 × 800.

Ga­laxy No­te 8.0 pat­rí me­dzi to naj­lep­šie, čo mô­že ná­roč­ný pou­ží­va­teľ náj­sť na tr­hu an­droi­do­vých tab­le­tov. Chvá­li­me pri­da­nú hod­no­tu, kto­rú po­nú­ka fun­kcia Mul­ti View a ďal­šie fun­kcie od Sam­sun­gu. Vý­bor­ný je aj sty­lus a je­ho vy­uži­tie pri prá­ci s ope­rač­ným sys­té­mom, resp. pri tvor­be poz­ná­mok. V tom­to sme­re ne­má Ga­laxy No­te na tr­hu kon­ku­ren­ciu, ale prip­rav­te sa, že za to­to za­ria­de­nie za­pla­tí­te o nie­čo viac než za bež­ný tab­let s An­droi­dom.

Ce­na: od 399 EUR za Wi-Fi a 509 EUR za Wi-Fi + 3G
Za­po­ži­čal: Sam­sung

tablety-tab1.jpg   

tablety-tab2.jpg


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter