Testovali sme

Google: Vyskúšajte navigáciu zadarmo

Strana 1/2

Spo­loč­nosť Goog­le pred­sta­vi­la ko­neč­ne aj na slo­ven­skom tr­hu na­vi­gá­ciu ur­če­nú pre za­ria­de­nia s ope­rač­ným sys­té­mom Goog­le An­droid (2.2+) a App­le iOS (5.1+). Dá sa tak pou­žiť na väč­ši­ne tab­le­tov a smar­tfó­nov, a to za­dar­mo, po­kiaľ ne­be­rie­me do úva­hy pop­lat­ky za inter­net. Prá­ve pri­po­je­nie na inter­net však hlav­ne pri na­vi­gá­cii v za­hra­ni­čí mô­že tú­to čin­nosť po­riad­ne pred­ra­žiť.

Pri­po­je­nie na inter­net a pre­nos máp on-li­ne však má ob­rov­skú vý­ho­du v tom, že má­te po­ru­ke vždy tie naj­nov­šie ma­py, aké má spo­loč­nosť Goog­le k dis­po­zí­cii. Pre Slo­ven­sko väč­ši­na ma­po­vých pod­kla­dov po­chá­dza od fir­my CE­DA (Cen­tral Euro­pean Da­ta Agen­cy - www.ce­da-slo­va­kia.sk).

Na­vi­go­vať sa mô­že­te pe­šo či autom, ok­rem Slo­ven­ska je tá­to na­vi­gá­cia dos­tup­ná aj prak­tic­ky vo všet­kých európ­skych kra­ji­nách, v USA, ale mô­že­te ju pou­žiť aj na Uk­ra­ji­ne či do­kon­ca v Rus­ku (tu však len pre is­té re­gió­ny). Ce­lé pros­tre­die na­vi­gá­cie je v slo­ven­či­ne, v na­šom ja­zy­ku sú aj hla­so­vé po­ve­ly, kto­ré sú sú­čas­ťou na­vi­gá­cie. Rov­na­ko exis­tu­je spô­sob, aby ste va­še cie­ľo­vé mies­to za­da­li hla­som, pri na­šom tes­te však bo­lo rých­lej­šie a jed­no­duch­šie za­dať ad­re­su cie­ľa ruč­ne.

Aj pri hla­so­vom roz­poz­ná­va­ní sa na­vy­še vy­uži­je pri­po­je­nie na inter­net. Na­vi­gá­cia je pria­mo za­bu­do­va­ná do ap­li­ká­cie Goog­le ma­py, pri­čom z jej pros­tre­dia si vy­be­rie­te v spod­nom riad­ku po­vel na na­vi­gá­ciu a prep­ne­te sa do no­vé­ho pou­ží­va­teľ­ské­ho pros­tre­dia. Tu za­dá­va­te cie­ľo­vé mies­to, vý­cho­dis­ko­vé mies­to sa ur­ču­je zo zis­te­ných sú­rad­níc GPS ale­bo sa dá vy­brať. Pri­jí­mač GPS má byť pri na­vi­gá­cii za­pnu­tý, my sme však pri tes­toch si­mu­lo­va­li aj stav, keď sig­nál GPS nie je k dis­po­zí­cii. V tom prí­pa­de sa na zis­te­nie po­lo­hy pou­ži­je sig­nál z naj­bliž­šej sta­ni­ce BTS, a ho­ci je pres­nosť ur­če­nia po­lo­hy pod­stat­ne men­šia, dá sa vy­užiť aj v tom­to prí­pa­de.

NavigaciaAutom.jpg

Tak­to sa zob­ra­zu­je pros­tre­die Goog­le na­vi­gá­cie v smar­tfó­ne

NavigaciaPesi.jpg

Ak sa roz­hod­ne­te na­vi­go­vať na pe­šo up­ros­tred di­aľ­ni­ce, na­vi­gá­cia to zvlád­ne :-)

Veľ­mi za­ují­ma­vá je mož­nosť pri po­hy­be v te­ré­ne zob­ra­ziť sa­te­lit­né sním­ky, kto­ré poz­ná­te z bež­né­ho zob­ra­ze­nia Goog­le máp na po­čí­ta­či. Sa­moz­rej­me, v tom­to prí­pa­de pre­ne­sie­te cez inter­net eš­te viac dát, čo mô­že byť prob­lém hlav­ne pri po­by­te v za­hra­ni­čí, te­da pri dá­to­vom roa­min­gu. Ok­rem na­vi­gá­cie exis­tu­je aj slov­ný opis tra­sy, tak­to si ju mô­že­te po­koj­ne po­zrieť eš­te do­ma. S vy­uži­tím Street­View si mô­že­te vi­zuál­ne pre­zrieť kaž­dú kri­žo­vat­ku. Vždy je vám k dis­po­zí­cii vy­hľa­dá­va­nie Goog­le, napr. v oko­lí cie­ľo­vé­ho mies­ta si mô­že­te pre­zrieť reš­tau­rá­cie ale­bo ki­ná. Rov­na­ko sa dá na­vi­go­vať aj na ad­re­su uve­de­nú pri kon­tak­te vo va­šom smar­tfó­ne. Ak má­te de­fi­no­va­né ob­ľú­be­né bo­dy, mô­že­te sa ne­chať na­vi­go­vať pria­mo k nim. Z mož­nos­tí v na­vi­gač­nom pros­tre­dí sú naj­zau­jí­ma­vej­šie vrstvy - tie pri­ná­ša­jú mož­nosť zob­ra­ze­nia pre­máv­ky, sa­te­lit­né zob­ra­ze­nie, čer­pa­cie sta­ni­ce a pod.

NavigaciaMoznosti.jpg

NavigaciaVrstvy.jpg

Ta­ké­to má­te mož­nos­ti pri na­vi­gá­cii, naj­zau­jí­ma­vej­šie sú pri­tom Vrstvy, umož­ňu­jú­ce pris­pô­so­biť pros­tre­die

Otáz­ka znie, koľ­ko dát sa te­da vlas­tne spot­re­bu­je pri na­vi­gá­cii. My sme ju tes­to­va­li pri ces­te dl­hej asi 135 km, z veľ­kej čas­ti po di­aľ­ni­ci, ale s prib­lí­že­ním k cie­ľu aj po ces­tách 2. trie­dy a pri po­hy­be me­dzi ob­ca­mi. Po­vel na na­vi­gá­ciu sme za­da­li pria­mo z ces­ty po opus­te­ní cen­tra Bra­tis­la­vy. Ma­li sme asi 5 mi­nút za­pnu­té zob­ra­ze­nie sa­te­lit­ných sní­mok. Pri tej­to na­vi­gá­cii sme spot­re­bo­va­li 25 MB dát cez mo­bil­né pri­po­je­nie. Pri­tom ma­py sa sťa­hu­jú vo vek­to­ro­vej po­do­be, tak­že sa dá vy­uží­vať aj zme­na mier­ky. 


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter