MOBILNÉ ZARIADENIA

MDM – komplexná správa mobilných zariadení vo firme

Naj­čas­tej­šie sa MDM chá­pe ako cen­trál­na dis­tri­bú­cia sof­tvé­ru, je­ho kon­fi­gu­rá­cie a dá­ta pre všet­ky ty­py pre­nos­ných za­ria­de­ní, naj­mä mo­bil­ných te­le­fó­nov či tab­le­tov pa­tria­cich fir­me ale­bo pri­ne­se­ných za­mes­tnan­com na pra­cov­né úče­ly (BYOD).

Prax, ako aj rôz­ne štú­die uka­zu­jú, že vý­ška nák­la­dov vy­vo­la­ných te­le­ko­mu­ni­kač­ný­mi služ­ba­mi je čas­to nez­ná­ma ale­bo len čias­toč­ne vi­di­teľ­ná, aj to ty­pic­ky len pre vr­cho­lo­vý ma­naž­ment. V os­tat­ných ro­koch zá­ro­veň mož­no sle­do­vať vi­di­teľ­ný trend ras­tu te­le­ko­mu­ni­kač­ných nák­la­dov, ok­rem iné­ho spô­so­be­ný stá­le väč­ším roz­ší­re­ním smar­tfó­nov a tab­le­tov, ces­to­va­ním, vy­uží­va­ním dá­to­vých a iných nad­štan­dar­dných slu­žieb. No prob­lé­my, kto­ré spô­so­bu­jú ná­rast, resp. neop­ti­mál­ne nák­la­dy, sú čas­to šir­šie­ho cha­rak­te­ru a ty­pic­ky sú spô­so­bo­va­né ne­dos­tat­kom in­for­má­cií a ve­do­mos­tí z dô­vo­du chý­ba­jú­cej auto­ma­ti­zá­cie a ap­li­kač­nej pod­po­ry pre sprá­vu te­le­ko­mu­ni­kač­ných nák­la­dov. Skús­te si sa­mi po­lo­žiť nas­le­du­jú­ce otáz­ky:

 • Koľ­ko mo­bil­ných te­le­fó­nov a pev­ných li­niek má­te?
 • Kto sú dr­ži­te­lia da­ných za­ria­de­ní? Kto pla­tí za tie­to za­ria­de­nia a služ­by?
 • Sú všet­ky va­še za­ria­de­nia vy­uží­va­né efek­tív­ne ale­bo je mož­né, že niek­to­ré len le­žia v zá­suv­ke, pri­čom za služ­by sa na­ďa­lej pla­tí?
 • Koľ­ko vás sto­ja súk­rom­né ho­vo­ry za­mes­tnan­cov?
 • Vy­uží­va­te zmluv­né ba­lí­ky a prog­ra­my op­ti­mál­ne?
 • Čo sú naj­výz­nam­nej­šie cost dri­ve­ry spô­so­bu­jú­ce vy­so­ké nák­la­dy?
 • Ste si is­tí, že bý­va­lí za­mes­tnan­ci ne­vyu­ží­va­jú na­ďa­lej va­še za­ria­de­nia ale­bo ta­ri­fy?
 • Kto­ré za­ria­de­nia by sa ma­li vy­me­niť ale­bo ak­tua­li­zo­vať?
 • Služ­by úč­to­va­né ope­rá­to­rom sku­toč­ne zod­po­ve­da­jú pod­pí­sa­né­mu kon­trak­tu?
 • Má zmy­sel zme­niť ope­rá­to­ra? Neexis­tu­je vý­hod­nej­ší ope­rá­tor pre va­šu fir­mu?

Nás­tro­je na pod­po­ru MDM

Na as­poň čias­toč­né zod­po­ve­da­nie tých­to otá­zok slo­ven­ské fir­my naj­čas­tej­šie vy­uží­va­jú kom­bi­ná­ciu via­ce­rých nás­tro­jov:

1. Por­tá­ly te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov

Mo­bil­ní ope­rá­to­ri pos­ky­tu­jú de­tail­né vý­pi­sy ho­vo­rov a zá­klad­né preh­ľa­dy v po­do­be re­por­tov s cie­ľom poz­nať štruk­tú­ru nák­la­dov. Ty­pic­ky ich por­tá­ly pos­ky­tu­jú or­ga­ni­zá­ciám mož­nosť pri­ra­diť te­le­fó­ny oso­bám a do or­ga­ni­zač­nej štruk­tú­ry pre hie­rar­chic­kú or­ga­ni­zá­ciu nák­la­dov. Ok­rem evi­den­cie nák­la­dov sa­moob­služ­né por­tá­ly umož­ňu­jú aj ak­ti­vá­ciu slu­žieb a sprá­vu har­dvé­ru.

2. Sof­tvér ús­tred­ne

Ta­ri­fi­ká­to­ry ús­tred­ní pos­ky­tu­jú úda­je o ce­ne vo­la­ní z jed­not­li­vých kla­piek po­dob­ne ako por­tá­ly ope­rá­to­rov pri mo­bil­ných te­le­fó­noch. Tie­to ap­li­ká­cie pos­ky­tu­jú úda­je na op­ti­ma­li­zá­ciu sme­ro­va­nia ho­vo­rov s oh­ľa­dom na kva­li­tu a ce­nu slu­žieb.

3. Sys­tém ERP

Evi­den­ciu ma­jet­ku, te­da aj sku­toč­ných nák­la­dov a ich no­si­te­ľov za­bez­pe­ču­je úč­tov­ný sys­tém naj­mä pre in­ven­ta­ri­zá­ciu a cel­ko­vý preh­ľad o nák­la­doch za har­dvér, služ­by, ob­slu­hu na­prieč všet­ký­mi ope­rá­tor­mi, no ty­pic­ky bez pot­reb­né­ho de­tai­lu na kon­krét­ne te­le­fón­ne čís­lo, resp. ana­ly­tic­kých nás­tro­jov.

4. Špe­cia­li­zo­va­né nás­tro­je/ap­li­ká­cie

Na strá­že­nie fi­rem­ných vý­dav­kov si spo­loč­nos­ti za­vá­dza­jú in­di­vi­duál­ne li­mi­ty pre vo­la­jú­cich, prí­pad­ne si v jed­noú­če­lo­vých ap­li­ká­ciách (čas­to len ta­buľ­kách MS Excel) re­por­tu­jú súk­rom­né te­le­fo­ná­ty či re­fak­tu­rá­cie do­dá­va­te­ľom.

Prak­tic­ké rie­še­nia pre MDM mi­mo plain-va­nil­la HW/SW

Spo­loč­nos­ti čo­raz čas­tej­šie pre­to v rám­ci té­my MDM sia­ha­jú po špe­cia­li­zo­va­ných nás­tro­joch nad rá­mec ma­naž­men­tu iba har­dvé­ru a sof­tvé­ru, kto­ré ok­rem ria­de­nia nák­la­dov pok­rý­va­jú aj fun­kcio­na­li­tu na sprá­vu mo­bil­ných za­ria­de­ní:

 • Evi­den­cia pri­ra­de­nia za­ria­de­ní za­mes­tnan­co­vi, kto­rý ne­sie zod­po­ved­nosť, a na nák­la­do­vé stre­dis­ko, kam sa nák­la­dy úč­tu­jú
 • Evi­den­cia ak­ti­vo­va­ných slu­žieb a ich li­mi­tov pou­ží­va­nia vrá­ta­ne dá­tu­mu ich exspi­rá­cie pre ich včas­nú ob­no­vu
 • Workflow na schva­ľo­va­nie zmien za­ria­de­ní a slu­žieb, reš­pek­tu­jú­ci sta­no­ve­né inter­né po­li­ti­ky, schva­ľo­va­cie pos­tu­py a inter­nú hie­rar­chiu
 • In­teg­rá­ciu s ope­rá­tor­mi na preh­ľad čo naj­ak­tuál­nej­šie­ho sta­vu a okam­ži­tú auto­ma­ti­zo­va­nú pro­pa­gá­ciu zmien (ob­jed­ná­va­nie slu­žieb) do sys­té­mov ope­rá­to­ra, resp. do­dá­va­te­ľa
 • In­teg­rá­ciu do IT lan­dsca­pe fir­my vrá­ta­ne úč­tov­né­ho, mzdo­vé­ho či MIS sys­té­mu
 • Kon­tro­lu SLA, rie­še­nie rek­la­má­cie har­dvé­ru a slu­žieb ich do­dá­va­te­ľom

MDM ako služ­ba ope­rá­to­ra

Do­dá­va­te­lia te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb za­bez­pe­ču­jú po­mo­cou vlas­tných síl, prí­pad­ne špe­cia­li­zo­va­ných rie­še­ní tre­tích strán ap­li­ká­cie, kto­ré ne­sú­vi­sia pria­mo s ich co­re biz­ni­som, a te­da pre­vádz­kou te­le­ko­mu­ni­kač­nej sie­te. No tie­to fun­kcio­na­li­ty v rám­ci rie­še­nia MDM sú ne­vyh­nut­né na end-to-end pok­ry­tie pro­ce­sov na stra­ne zá­kaz­ní­ka, a te­da pl­no­hod­not­né vy­uží­va­nie zá­klad­nej te­le­ko­mu­ni­kač­nej služ­by. Bu­de za­ují­ma­vé sle­do­vať ďal­ší vý­voj, keď ok­rem ria­de­nia bez­peč­nos­ti a dis­tri­bú­cie sof­tvé­ru a dát bu­dú mať nás­tro­je MDM za cieľ ria­de­né zni­žo­va­nie nák­la­dov pa­ra­lel­ne so zvy­šo­va­ním kom­for­tu sprá­vy te­le­ko­mu­ni­ká­cií jed­not­li­vý­mi dot­knu­tý­mi ro­la­mi vo fir­me.

callins.jpg

Pe­ter Fu­sek, autor je spo­lut­vor­com sys­té­mu Callin­spec­tor a par­tne­rom v spo­loč­nos­ti Par­tne­ring.

Zdroj: IW 5/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Zá­lo­huj­te dá­ta efek­tív­ne
S nárastom objemu dát sa čoraz väčší dôraz kladie na ich bezpečné a efektívne zálohovanie. Tradičné spôsoby už pomaly začínajú narážať na svoje limity, a tak sa výrobcovia zálohovacích riešení snažia nájsť ďalšie alternatívy. čítať »
 
Ako bu­dú fun­go­vať glo­bál­ne te­le­ko­my v ro­ku 2020?
V roku 2020 si zákazník nebude kupovať prístup, ale služby ekosystému telekomunikačných spoločností. Komunikácia bude prebiehať na platforme sociálnych médií. čítať »
 
SXSW je aj nie je o IT
Festival South by Southwest, skrátene SXSW, ktorý sa už 20 rokov odohráva každoročne v americkom Austine, je známy najmä svojou myšlienkou prepájania technológií a kreatívnych riešení na lepšiu budúcnosť. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 11.
V tomto článku ukončíme tému, v ktorej sme sa venovali špecifickému spôsobu pripojenia smartfónu k PC pomocou ad hoc siete Wi-Fi. Opíšeme úpravy konfiguračného súboru wpa_supplicant.conf. Nakoniec vytvoríme funkčné spojenie medzi smartfónom a PC. čítať »
 
Ap­li­kač­ná lišta
Aplikačná lišta nahradzuje v nových aplikáciách Modern UI pre Windows 8 ponuky funkcionality, ktoré v rôznych formách (menu, lišty tlačidiel...) poznáte z klasických aplikácií. Počas behu aplikácie je lišta skrytá, aby aplikácia mohla využívať celú plochu obrazovky. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 22. časť
V tomto článku sa zameriame na opis implementácie tzv. High Dynamic Range renderingu. Vo vzťahu k OpenGL môžeme povedať, že princípom HDR je zreálnenie vzhľadu renderovaných scén pomocou zvýšenia jasu tých bodov, v blízkosti ktorých sa nachádzajú svetelné zdroje. čítať »
 
DNS – kon­fi­gu­rač­ný sú­bor na­med.conf
V predchádzajúcej časti sme ukázali tvorbu najdôležitejších záznamov RR v zmysle nášho imaginárneho príkladu siete. Zároveň sme naznačili tvorbu záznamu PTR (Pointer), ktorý hovorí o spätnom preklade. Tentoraz sa budeme venovať konfigurácii celého systému DNS. čítať »
 
No­vé server­y SPARC s naj­rý­chlej­ší­mi mik­rop­ro­ce­sor­mi na sve­te
Akvizíciou Sun Microsystems spoločnosť Oracle, dovtedy výhradne softvérová firma, získala nielen portfólio serverov, ale aj kvalitný tím špecialistov na vývoj procesorov. Preto popri nových serveroch Oracle s predponou Exa ďalším „esom v rukáve". čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter