BPM mení pohľad na každodennú prácu

Pred­stav­te si svet, kde vzni­ka­jú kaž­dý deň no­vé a krea­tív­ne ná­pa­dy z ra­dov va­šich vlas­tných za­mes­tnan­cov a vy má­te pri­tom mož­nosť pre­hod­no­tiť, rea­go­vať a adap­to­vať váš biz­nis vy­uži­tím tých­to vply­vov a ta­len­tov.

Štruk­tú­ro­vať neš­truk­tú­ro­va­ný svet po­mo­cou tech­no­ló­gie jed­no­du­cho nie je správ­ny smer, a pre­to je v dneš­nej do­be veľ­mi dô­le­ži­té pre­po­jiť v rám­ci spo­loč­nos­ti biz­nis a IT stra­té­gie a vy­tvo­riť pre ne spo­loč­ný mo­del ko­mu­ni­ká­cie.

Tie­to mo­de­ly ma­jú za úlo­hy od­ha­liť sku­toč­nú hod­no­tu v ob­las­ti fi­rem­ných pro­ce­sov a maximál­ne vy­užiť exis­tu­jú­ce know-how spo­loč­nos­ti. Ta­ké­to rie­še­nie vie ok­rem iné­ho v ko­neč­nom dôs­led­ku dra­ma­tic­ky zme­niť poh­ľad za­mes­tnan­cov na prá­cu, keď sa z kaž­do­den­né­ho ste­reo­typ­né­ho pl­ne­nia úloh sta­ne „mi­lo­va­nie svo­jej prá­ce". V spo­loč­nos­tiach, kto­ré tie­to mo­de­ly za­vied­li, sa ob­ja­vu­jú pr­vé vý­sled­ky potvr­dzu­jú­ce ten­to trend.

Pri vy­tvá­ra­ní ta­kých­to mo­de­lov je dô­le­ži­té sús­tre­diť sa na dodr­žia­va­nie nie­koľ­kých zá­klad­ných prin­cí­pov.

Op­ti­ma­li­zá­cia opa­ku­jú­cich sa úloh

Koľ­kok­rát sa vám sta­lo, že ste vy­tvo­ri­li tú is­tú úlo­hu dvak­rát ? Ako čas­to vy­tvá­ra­te sé­riu úloh, kto­ré sa pra­vi­del­ne opa­ku­jú? Po­dob­ná si­tuácia nas­tá­va pri po­sie­la­ní e-mai­lov ale­bo vy­tvá­ra­ní do­ku­men­tov. Z tých­to dô­vo­dov je ne­vyh­nut­né op­ti­ma­li­zo­vať úlo­hy a prá­cu, kto­rá sa pra­vi­del­ne opa­ku­je, pou­ží­va­ním šab­lón, workflow a for­mu­lá­rov, kto­ré tie­to pro­ce­sy pod­po­ru­jú.

Za­čni­te v ma­lom, zbie­raj­te feed­back a neus­tá­le zlep­šuj­te

Za­čni­te zá­klad­nou de­fi­ní­ciou pro­ce­sov, za­lo­že­nou na ak­tuál­nom sta­ve. Ite­ra­tív­ne na zá­kla­de feed­bac­ku pou­ží­va­te­ľov za­pra­cú­vaj­te zme­ny a zlep­še­nia. Kon­ti­nuál­ne meň­te a adap­tuj­te va­še šab­ló­ny, workflow a for­mu­lá­re.

Pou­ži­te štruk­tú­ru v mi­ni­mál­nej mož­nej mie­re

Or­ga­ni­zuj­te svo­ju prá­cu v prie­čin­koch zod­po­ve­da­jú­cich reál­nym prí­pa­dom. Pri­dá­vaj­te štruk­tú­ro­va­né in­for­má­cie o va­šej prá­ci a kom­bi­nuj­te ich s neš­truk­tú­ro­va­ným ob­sa­hom. Orien­tuj­te sa na vy­uží­va­nie vy­hľa­dá­va­cích mož­nos­tí va­šich sys­té­mov pri hľa­da­ní úloh a prá­ce, kto­rá je pre vás re­le­van­tná.

Za­poj­te všet­kých za­mes­tnan­cov v or­ga­ni­zá­cii

Pri vy­tvá­ra­ní pro­ce­sov by sa ok­ruh za­in­te­re­so­va­ných ne­mal sús­tre­ďo­vať iba na per­so­nál, kto­rý op­lý­va kon­krét­nym know-how re­le­van­tným pre tie­to pro­ce­sy. Rov­na­ko dô­le­ži­tá je stra­na biz­ni­su, kto­rá mô­že re­le­van­tne pris­pieť k vy­tvá­ra­niu pred­lôh, pro­ce­sov a neus­tá­le ze­fek­tív­ňo­vať spô­sob prá­ce v or­ga­ni­zá­cii. S pou­ži­tím vhod­ných nás­tro­jov mož­no spo­mí­na­né ak­ti­vi­ty sle­do­vať a v reál­nom ča­se mať preh­ľad o sta­ve ot­vo­re­ných úloh.

Ján Gre­gor, CEO mi­ma­com Slo­ven­sko, s. r. o.

Zdroj: IW 5/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Zá­lo­huj­te dá­ta efek­tív­ne
S nárastom objemu dát sa čoraz väčší dôraz kladie na ich bezpečné a efektívne zálohovanie. Tradičné spôsoby už pomaly začínajú narážať na svoje limity, a tak sa výrobcovia zálohovacích riešení snažia nájsť ďalšie alternatívy. čítať »
 
Ako bu­dú fun­go­vať glo­bál­ne te­le­ko­my v ro­ku 2020?
V roku 2020 si zákazník nebude kupovať prístup, ale služby ekosystému telekomunikačných spoločností. Komunikácia bude prebiehať na platforme sociálnych médií. čítať »
 
SXSW je aj nie je o IT
Festival South by Southwest, skrátene SXSW, ktorý sa už 20 rokov odohráva každoročne v americkom Austine, je známy najmä svojou myšlienkou prepájania technológií a kreatívnych riešení na lepšiu budúcnosť. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 11.
V tomto článku ukončíme tému, v ktorej sme sa venovali špecifickému spôsobu pripojenia smartfónu k PC pomocou ad hoc siete Wi-Fi. Opíšeme úpravy konfiguračného súboru wpa_supplicant.conf. Nakoniec vytvoríme funkčné spojenie medzi smartfónom a PC. čítať »
 
Ap­li­kač­ná lišta
Aplikačná lišta nahradzuje v nových aplikáciách Modern UI pre Windows 8 ponuky funkcionality, ktoré v rôznych formách (menu, lišty tlačidiel...) poznáte z klasických aplikácií. Počas behu aplikácie je lišta skrytá, aby aplikácia mohla využívať celú plochu obrazovky. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 22. časť
V tomto článku sa zameriame na opis implementácie tzv. High Dynamic Range renderingu. Vo vzťahu k OpenGL môžeme povedať, že princípom HDR je zreálnenie vzhľadu renderovaných scén pomocou zvýšenia jasu tých bodov, v blízkosti ktorých sa nachádzajú svetelné zdroje. čítať »
 
DNS – kon­fi­gu­rač­ný sú­bor na­med.conf
V predchádzajúcej časti sme ukázali tvorbu najdôležitejších záznamov RR v zmysle nášho imaginárneho príkladu siete. Zároveň sme naznačili tvorbu záznamu PTR (Pointer), ktorý hovorí o spätnom preklade. Tentoraz sa budeme venovať konfigurácii celého systému DNS. čítať »
 
No­vé server­y SPARC s naj­rý­chlej­ší­mi mik­rop­ro­ce­sor­mi na sve­te
Akvizíciou Sun Microsystems spoločnosť Oracle, dovtedy výhradne softvérová firma, získala nielen portfólio serverov, ale aj kvalitný tím špecialistov na vývoj procesorov. Preto popri nových serveroch Oracle s predponou Exa ďalším „esom v rukáve". čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter