Éra virtualizácie a cloudu prináša veľké výzvy pre sieťové zariadenia. Odpoveďou je softvérovo definovaná sieť

servers_virtualization.jpg IT sieť si v sú­čas­nos­ti ne­vie­me pred­sta­viť bez tra­dič­ných sie­ťo­vých za­ria­de­ní. Po­kiaľ však v ob­las­ti sprá­vy dát do­ba vý­znam­ne pok­ro­či­la a pod­ni­ka­te­lia čo­raz viac sia­ha­jú po vir­tua­li­zá­cii či clou­de, sie­ťo­vé tech­no­ló­gie na ten­to trend ne­nas­ko­či­li. Lo­gic­ky sa pre­to dos­tá­va do pop­re­dia ino­va­tív­ne rie­še­nie s náz­vom sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­ná sieť (SDN).

Nás­tup éry vir­tua­li­zá­cie, pri­vát­nych clou­dov a roz­ma­ni­tých ap­li­ká­cií pre fir­my je čo­raz zjav­nej­ší. Spo­loč­nos­ti tie­to no­vé nás­tro­je s nad­še­ním vy­uží­va­jú, keď­že im pri­ná­ša­jú nes­por­né eko­no­mic­ké aj or­ga­ni­zač­né be­ne­fi­ty. O to viac je prek­va­pu­jú­ce, ak je­den z kľú­čo­vých as­pek­tov v ob­las­ti fi­rem­ných sie­tí a dá­to­vých cen­tier za­os­tá­va, a to prá­ve sie­ťo­vé pr­vky a za­ria­de­nia. Z is­té­ho poh­ľa­du je to po­cho­pi­teľ­né, keď­že sú­čas­ťou ak­cep­tá­cie fi­rem­né­ho clou­du či vir­tua­li­zá­cie je aj stra­ta úpl­nej kon­tro­ly nad sie­ťo­vý­mi nás­troj­mi zo stra­ny ich vý­rob­cov. Tí sa pre­to do im­ple­men­tá­cie tech­no­lo­gic­kých no­vi­niek veľ­mi nehr­nú.

Tra­dič­né sie­ťo­vé rie­še­nia sú pos­ta­ve­né na vý­vo­jo­vo star­šej me­to­do­ló­gii, kto­rá brá­ni ap­li­ká­cii mo­der­ných eko­sys­té­mov a zne­mož­ňu­je prep­núť na vy­ššiu úro­veň auto­ma­ti­zá­cie a in­teg­ro­va­nia ap­li­ká­cií. Od po­čiat­kov vý­vo­jo­vých pro­ce­sov sme­ru­jú­cich k vzni­ku SDN vý­vo­já­ri a ved­ci po­cho­pi­li, že pre bu­dú­ce ge­ne­rá­cie clou­du a inter­ne­to­vých tech­no­ló­gií tre­ba vy­vi­núť úpl­ne no­vý tech­no­lo­gic­ký rá­mec, umož­ňu­jú­ci hlb­šiu in­teg­rá­ciu. Na roz­diel od plat­for­my x86 v mi­nu­los­ti pre vý­vo­já­rov neexis­to­va­la v pod­sta­te žiad­na mož­nosť, ako me­niť tra­dič­né sie­ťo­vé za­ria­de­nia. Je­di­ným spô­so­bom bo­lo siah­nuť po fun­kciách, kto­ré bo­li prís­ne re­gu­lo­va­né tra­dič­ný­mi do­dá­va­teľ­mi sie­ťo­vých nás­tro­jov.

Trend s náz­vom sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­ná sieť (SDN)

Reak­cia na tie­to zme­ny a po­žia­dav­ky fi­riem je vý­voj pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií a clou­do­vých tech­no­ló­gií na bá­ze sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­nej sie­te (SDN). Ide o no­vý typ sie­ťo­vej vir­tua­li­zá­cie, kto­rý dopĺňa pos­led­ný chý­ba­jú­ci kú­sok skla­dač­ky, pot­reb­ný na roz­voj lac­ných pri­vát­nych clou­do­vých rie­še­ní v rám­ci fi­rem­ných dá­to­vých cen­tier.

Zá­klad­nou my­šlien­kou pri vý­vo­ji SDN bo­lo vy­tvo­riť all-in­clu­si­ve prís­tup, kto­rý fir­mám pos­kyt­ne nad­štan­dar­dnú flexibi­li­tu pri vy­uží­va­ní vir­tua­li­zá­cie a clou­dov. SDN tak pred­sta­vu­je kľúč k vy­tvo­re­niu vý­znam­ných tech­no­ló­gií na bá­ze elas­tic­ké­ho súk­rom­né­ho clou­du, bez­peč­né­ho mo­bil­né­ho prís­tu­pu, BYOD a po­dob­ne, a to všet­ko v rám­ci vy­so­ko auto­ma­ti­zo­va­né­ho mo­de­lu. Spo­loč­nos­ti, kto­ré tie­to ino­va­tív­ne nás­tro­je už pou­ží­va­jú, si poch­va­ľu­jú naj­mä ne­ví­da­nú úro­veň ak­cies­chop­nos­ti v kom­bi­ná­cii so zni­žo­va­ním ka­pi­tá­lo­vej ná­roč­nos­ti aj pre­vádz­ko­vej ré­žie.

Vý­sled­kom sna­hy pre­niesť sie­ťo­vú tech­no­ló­giu do éry clou­du je aj návrh no­vé­ho pro­to­ko­lu a ar­chi­tek­to­nic­ké­ho sie­ťo­vé­ho mo­de­lu ved­ca­mi zo Stan­for­du pod náz­vom Open­Flow. Ten sie­ťam pri­ná­ša ob­rov­ský prís­ľub rie­še­nia kľú­čo­vých prob­lé­mov, kto­ré do­te­raz brá­ni­li dos­ta­toč­né­mu pok­ro­ku v tej­to ob­las­ti. Zá­ro­veň pos­ky­tu­je plat­for­mu na hl­bo­kú in­teg­rá­ciu ap­li­ká­cií, ako aj road­ma­pu pre vý­voj bu­dú­cich tech­no­ló­gií s po­ten­ciá­lom pre­ko­nať tra­dič­nú networ­kin­go­vú pa­ra­dig­mu.

Aká je per­spek­tí­va SDN

Kým mo­der­né sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­né sie­te vzni­ka­li pri­már­ne oko­lo Open­Flow, v sú­čas­nos­ti sa ten­to ter­mín roz­ší­ril o tri ďal­šie ka­te­gó­rie: de­cen­tra­li­zo­va­nú SDN, hyper­víz­nu SDN a cen­tra­li­zo­va­nú SDN. Hlav­ná vý­ho­da de­cen­tra­li­zo­va­nej SDN je v sku­toč­nos­ti, že ide len o roz­ší­re­nie tra­dič­nej sie­ťo­vej tech­no­ló­gie. Pri­tom ap­li­ká­ciám pos­ky­tu­je lep­ší prís­tup a kon­tro­lu nad štan­dar­dný­mi sie­ťo­vý­mi fun­kcia­mi. Aj keď de­cen­tra­li­zo­va­ný rá­mec SDN ne­pos­ky­tu­je ta­kú mie­ru in­teg­rá­cie ap­li­ká­cií ako cen­tra­li­zo­va­né mo­de­ly, vý­hod­ná je flexibi­li­ta bez pot­re­by me­niť tra­dič­nú sieť a jej ria­de­nie.

Cen­tra­li­zo­va­né ar­chi­tek­tú­ry SDN po­nú­ka­jú nie­koľ­ko vý­znam­ných vý­hod vrá­ta­ne ro­bus­tných nás­tro­jov na sprá­vu sie­te a hl­bšej a dy­na­mic­kej­šej in­teg­rá­cie ap­li­ká­cií. Hyper­víz­na SDN sa opie­ra o bu­do­va­nie eš­te in­te­li­gen­tnej­ších sie­ťo­vých fun­kcií. Jej asi naj­výz­nam­nej­šia schop­nosť je sie­ťo­vá vir­tua­li­zá­cia, pot­reb­ná na tvor­bu elas­tic­kých pri­vát­nych clou­dov a fun­go­va­nie ap­li­ká­cií s rôz­no­ro­dou ty­po­ló­giou.

Tak­mer kaž­dý pod­ni­ko­vý vý­vo­jár ap­li­ká­cií či správ­ca sie­te je v sú­čas­nos­ti pod tla­kom z hľa­dis­ka bu­do­va­nia fi­rem­ných sys­té­mov pre bu­dúc­nosť. V tom­to zmys­le už nie je otáz­kou, či pod­ni­ky bu­dú mať zá­ujem pri­jať niek­to­rý typ no­vej vzru­šu­jú­cej tech­no­ló­gie SDN, ale ke­dy a ako sa tak sta­ne.

On­drej Ba­či­na, En­terpri­se Brand Ma­na­ger spo­loč­nos­ti Dell

Zdroj: IW 5/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Zá­lo­huj­te dá­ta efek­tív­ne
S nárastom objemu dát sa čoraz väčší dôraz kladie na ich bezpečné a efektívne zálohovanie. Tradičné spôsoby už pomaly začínajú narážať na svoje limity, a tak sa výrobcovia zálohovacích riešení snažia nájsť ďalšie alternatívy. čítať »
 
Ako bu­dú fun­go­vať glo­bál­ne te­le­ko­my v ro­ku 2020?
V roku 2020 si zákazník nebude kupovať prístup, ale služby ekosystému telekomunikačných spoločností. Komunikácia bude prebiehať na platforme sociálnych médií. čítať »
 
SXSW je aj nie je o IT
Festival South by Southwest, skrátene SXSW, ktorý sa už 20 rokov odohráva každoročne v americkom Austine, je známy najmä svojou myšlienkou prepájania technológií a kreatívnych riešení na lepšiu budúcnosť. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 11.
V tomto článku ukončíme tému, v ktorej sme sa venovali špecifickému spôsobu pripojenia smartfónu k PC pomocou ad hoc siete Wi-Fi. Opíšeme úpravy konfiguračného súboru wpa_supplicant.conf. Nakoniec vytvoríme funkčné spojenie medzi smartfónom a PC. čítať »
 
Ap­li­kač­ná lišta
Aplikačná lišta nahradzuje v nových aplikáciách Modern UI pre Windows 8 ponuky funkcionality, ktoré v rôznych formách (menu, lišty tlačidiel...) poznáte z klasických aplikácií. Počas behu aplikácie je lišta skrytá, aby aplikácia mohla využívať celú plochu obrazovky. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 22. časť
V tomto článku sa zameriame na opis implementácie tzv. High Dynamic Range renderingu. Vo vzťahu k OpenGL môžeme povedať, že princípom HDR je zreálnenie vzhľadu renderovaných scén pomocou zvýšenia jasu tých bodov, v blízkosti ktorých sa nachádzajú svetelné zdroje. čítať »
 
DNS – kon­fi­gu­rač­ný sú­bor na­med.conf
V predchádzajúcej časti sme ukázali tvorbu najdôležitejších záznamov RR v zmysle nášho imaginárneho príkladu siete. Zároveň sme naznačili tvorbu záznamu PTR (Pointer), ktorý hovorí o spätnom preklade. Tentoraz sa budeme venovať konfigurácii celého systému DNS. čítať »
 
No­vé server­y SPARC s naj­rý­chlej­ší­mi mik­rop­ro­ce­sor­mi na sve­te
Akvizíciou Sun Microsystems spoločnosť Oracle, dovtedy výhradne softvérová firma, získala nielen portfólio serverov, ale aj kvalitný tím špecialistov na vývoj procesorov. Preto popri nových serveroch Oracle s predponou Exa ďalším „esom v rukáve". čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter