Notebook ako náhrada podnikového desktopu

5× notebook do 1000 eur na prácu

Strana 2/3

Dell La­ti­tu­de E5­430

pikto VITAZ TESTU tmava.jpg Mi­lá­či­kom vo fi­rem­nom pros­tre­dí je mo­de­lo­vý rad Dell La­ti­tu­de. Dell vie, že v prí­pa­de pra­cov­né­ho no­te­boo­ku je dô­le­ži­tý naj­mä servis a zá­ru­ka, a pre­to po­nú­ka v kúp­nej ce­ne už 36-me­sač­nú zá­ru­ku ty­pu NBD (Next Bu­si­ness Day). Ide o 14-pal­co­vý pra­cov­ný nás­troj s kva­lit­ným konštruk­čným spra­co­va­ním, pri kto­rom by sme mož­no tro­cha eš­te spev­ni­li pán­ty dis­ple­ja. Chvá­li­me veľ­mi po­hodl­nú a pod­svie­te­nú klá­ves­ni­cu. A čo by sme zme­ni­li? 

dell_latitude_e5430-b.jpg

As­poň o kú­sok by sme zväč­ši­li touch­pad. Dell zvo­lil mat­nú povr­cho­vú úp­ra­vu dis­ple­ja, čo nás, sa­moz­rej­me, te­ší. Keď­že vý­rob­ca po­nú­ka mož­nosť kon­fi­gu­rá­cie svo­jich pro­duk­tov, La­ti­tu­de E5­430 si mô­že­te na­kon­fi­gu­ro­vať aj s pro­ce­so­rom In­tel vPro. Tes­to­va­ná kon­fi­gu­rá­cia v ro­zum­nej ce­ne však po­zos­tá­va­la z pro­ce­so­ra In­tel Co­re i3-3110M, kto­ré­mu se­kun­do­va­li 4 GB pa­mä­te RAM, pou­ží­va­teľ má k dis­po­zí­cii 500 GB vy­so­koo­táč­ko­vý pev­ný disk. Gra­fic­ká kar­ta je in­teg­ro­va­ná na dos­ke, tak­že ni­ja­ký extra vý­kon ne­po­nú­ka. Dô­le­ži­té je však do­ko­va­nie E-Fa­mi­ly, kom­pa­ti­bil­né na­prieč ce­lým mo­de­lo­vým ra­dom. Ho­ci ten­to mo­del La­ti­tu­de ne­má bio­met­ric­ký sní­mač od­tlač­kov pr­stov, ne­chý­ba bez­peč­nost­ný mo­dul TPM tre­tej ge­ne­rá­cie s rie­še­ním Dell Con­trol­Vault.

Po­te­ši­lo nás bo­ha­té por­tfó­lio roz­hra­ní. Na ľa­vej hra­ne je to HDMI, ko­nek­tor eSA­TA, USB 3.0, slot Express Card a čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet. Na pra­vej hra­ne je ob­ra­zo­vý vý­stup VGA, USB štan­dar­du 2.0 s mož­nos­ťou na­bí­ja­nia aj vo vy­pnu­tom sta­ve a audio­ko­nek­tor, vza­du na ro­hu je eš­te eter­net a port USB. Šesťčlán­ko­vá ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 60 Wh sa vy­bi­la pri na­šich tes­toch až po 7 ho­di­nách a 15 mi­nú­tach, čo je dru­hý naj­lep­ší vý­sle­dok, pro­ti kto­ré­mu vô­bec ne­na­mie­ta­me. Vý­kon dos­ta­toč­ný, vý­drž nad­prie­mer­ná, zá­ru­ka nad­štan­dar­dná. Dob­rá prá­ca, Dell.

Ce­na: 830 EUR
Za­po­ži­čal: Dell

HP Pro­Book 4740s

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg HP to zob­ra­lo úpl­ne inou ces­tou, čo­mu sme ra­di. Mo­del Pro­Book 4740s sa ra­dí do ka­te­gó­rie pra­cov­ných nás­tro­jov, ide však o 17,3-pal­co­vý mo­del (s roz­lí­še­ním 1600 × 900 pixelov). V ča­se ultra­boo­kov a mo­bil­ných za­ria­de­ní je no­te­book s hmot­nos­ťou 3,077 kg na pr­vý poh­ľad dosť ťaž­ký, v sku­toč­nos­ti je to na ta­ký veľ­ký mo­del dob­rá hmot­nosť. Povrch HP Du­ra­Fi­nish za­ru­ču­je od­ol­nosť pro­ti škra­ban­com, ša­si vy­uží­va hli­ník. Veľ­ký no­te­book má ve­ľa pries­to­ru nap­rík­lad na umies­tne­nie veľ­mi kom­for­tnej klá­ves­ni­ce aj so sa­mos­tat­nou nu­me­ric­kou čas­ťou. Klá­ves­ni­ca sí­ce nie je pod­svie­te­ná, ale je od­ol­ná pro­ti po­lia­tiu. Ne­chý­ba bio­met­ric­ký sní­mač od­tlač­kov pr­stov či ak­tív­na ochra­na 750 GB vy­so­koo­táč­ko­vé­ho pev­né­ho dis­ku.

url_1 kopie.jpg

Po­te­ši­la nás aj mat­ná povr­cho­vá úp­ra­va dis­ple­ja. Z ochra­ny net­re­ba za­bud­núť na HP Pro­tec­tTools, Re­co­ve­ry Ma­na­ger a naj­mä In­tel An­ti-Theft. Ma­ši­na pos­ta­ve­ná na či­po­vej súp­ra­ve In­tel HM76 beží na pro­ce­so­re In­tel Co­re i5-3230M s tak­tom oboch ja­dier od 2,6 do 3,2 GHz. Pro­ce­sor má k dis­po­zí­cii nad­štan­dar­dných 6 GB pa­mä­te RAM. Sa­moz­rej­má je v tom­to prí­pa­de de­di­ko­va­ná gra­fic­ká kar­ta AMD Ra­deon HD 7650M s 2 GB vlas­tnej pa­mä­te VRAM. Z roz­hra­ní je k dis­po­zí­cii VGA, eter­net, HDMI a dvo­ji­ca por­tov USB štan­dar­du 3.0 - to všet­ko na ľa­vej hra­ne. Na pred­nej sa na­chá­dza čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet a dvo­ji­ca audio­por­tov, na pra­vej je eš­te 2× USB 2.0. Do­ko­va­nie je rie­še­né cez USB 3.0 a rep­li­ká­tor por­tov HP 3005PR. Nad­štan­dar­dná 8-člán­ko­vá ba­té­ria by pod­ľa vý­rob­cu ma­la vy­dr­žať na jed­no na­bi­tie 10 ho­dín a 30 mi­nút. Nám vy­dr­ža­la bez štvrť ho­din­ky pra­co­vať rov­ných 10 ho­dín. To je na no­te­book v ce­ne do 800 eur s DPH a na 17,3-pal­co­vý dis­plej úžas­ný vý­sle­dok. Ak hľa­dá­te kom­fort veľ­ké­ho dis­ple­ja, HP Pro­Book 4740s je veľ­mi za­ují­ma­vá voľ­ba aj do kan­ce­lá­rie.

Ce­na: 759 EUR
Za­po­ži­čal: Hewlett-Pac­kard Slo­va­kia

Le­no­vo Thin­kPad L530

Aký by mo­hol byť ty­pic­kej­ší zá­stup­ca pra­cov­ných no­te­boo­kov ako Thin­kPad? Mo­de­lo­vý rad L je orien­to­va­ný na ce­nu, ale pri­tom za­cho­vá­va cha­rak­te­ris­tic­ké pr­vky fi­rem­né­ho no­te­boo­ku od Le­no­va - vy­stu­že­né hra­ny, ko­vo­vé pán­ty, duál­ne ov­lá­da­nie my­ši a extrém­ne kom­for­tnú klá­ves­ni­cu Ac­cu­Ty­pe. Po­te­šil nás, sa­moz­rej­me, aj mat­ný 15,6-pal­co­vý dis­plej s nad­štan­dar­dným roz­lí­še­ním 1600 × 900 pixelov. Ty­pic­ký vzhľad Thin­kPa­dov so svo­jou mat­nou čier­nou povr­cho­vou úp­ra­vou už asi ani net­re­ba opi­so­vať. Ne­za­bud­ni­me však na bez­peč­nos­tné pr­vky, ako je zá­mok Ken­sin­gton či bio­met­ric­ký sní­mač od­tlač­kov pr­stov. Le­no­vo zvo­li­lo v prí­pa­de mo­de­lu L530 pro­ce­sor In­tel Co­re i5-3210M s tak­tom 2,5 až 3,1 GHz na jad­ro. 

original kopie.jpg

Se­kun­du­jú mu ty­pic­ké 4 GB pa­mä­te RAM a pou­ží­va­teľ má 500 GB úlož­né­ho pries­to­ru na kla­sic­kom dis­ku HDD. Gra­fic­ká kar­ta je in­teg­ro­va­ná, pre­din­šta­lo­va­ný Win­dows 8 a na dis­ku sa na­chá­dza ob­raz Win­dows 7 Pro­fes­sio­nal. Vý­rob­ca pos­ky­tu­je na ten­to no­te­book štan­dar­dnú zá­ru­ku carry-in. Na ľa­vej hra­ne umies­tni­lo Le­no­vo port VGA, ďa­lej je tu mi­ni Dis­play­Port, USB 3.0, 2× USB 2.0 a šach­ta na kar­tu Express. Pozdĺž ce­lej pred­nej hra­ny sa tiah­ne rep­ro­duk­tor. Na pra­vej hra­ne je eš­te čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet, op­tic­ká me­cha­ni­ka a port USB s na­bí­ja­ním aj pri vy­pnu­tom no­te­boo­ku. Eter­ne­to­vý port je na za­dnej hra­ne, nas­pod­ku je do­ko­va­cie roz­hra­nie. Vo­li­teľ­ne po­nú­ka Le­no­vo aj do toh­to mo­de­lu mo­dul 3G/WWAN. Vý­rob­ca udá­va vý­drž 6-člán­ko­vej ba­té­rie s ka­pa­ci­tou 57 Wh na úrov­ni ôs­mich ho­dín. My sme na­me­ra­li čas tes­ne pod hra­ni­cou sied­mich ho­dín, čo je vcel­ku dob­rý vý­sle­dok. Pro­ti vý­ko­nu nič ne­na­mie­ta­me, ten spĺňa pres­ne to, čo vý­rob­ca aj sľu­bu­je.

Ce­na: 829 EUR
Za­po­ži­čal: eD'sys­tem Slo­va­kia


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter