Notebook ako náhrada podnikového desktopu

5× notebook do 1000 eur na prácu

Strana 1/3

Pra­cov­ný no­te­book je dnes už bež­ná zá­le­ži­tosť. No vý­ber no­te­boo­ku do pra­cov­né­ho pros­tre­dia sa ria­di od­liš­ný­mi pra­vid­la­mi v po­rov­na­ní so spot­re­bi­teľ­ským vý­be­rom. Roz­ho­du­jú­ca nie je ani tak ce­na (aj keď vý­raz­né ce­no­vé roz­die­ly náj­de­me aj tu) a ani nie tak vý­kon, ako skôr bez­peč­nost­ný as­pekt vzhľa­dom na cit­li­vé dá­ta. Ďalej za­vá­ži aj kva­li­ta spra­co­va­nia, mož­nosť do­ko­va­nia, mat­ný dis­plej, kom­fort pri prá­ci a mož­nosť okam­ži­té­ho za­po­je­nia do fi­rem­nej infra­štruk­tú­ry.

Ten­ký klient je dob­ré rie­še­nie na pra­cov­ný stôl, ak si však čas­to be­rie­te prá­cu so se­bou a už vás omr­ze­li všet­ky clou­do­vé rie­še­nia zdie­ľa­nia dát či vzdia­le­ný prís­tup, tre­ba sa poohliad­nuť po no­te­boo­ku, kto­rý spl­ní va­še pra­cov­né ná­ro­ky. Poob­ze­ra­li sme sa na tr­hu za vás a naš­li sme päť za­ují­ma­vých pra­cov­ných no­te­boo­kov, kto­ré pri ce­ne do 1000 eur (s DPH) spĺňa­jú ná­ro­ky pra­cov­né­ho pros­tre­dia.

Čo je dô­le­ži­té pri pra­cov­nom no­te­boo­ku

Opo­meň­me vý­kon, pre­to­že na zväč­ša kan­ce­lár­ske ap­li­ká­cie, vý­me­nu a zdie­ľa­nie dát ne­pot­re­bu­je ob­rov­ský vý­kon. Pri pra­cov­nom no­te­boo­ku sú dô­le­ži­té iné pa­ra­met­re. Za­čne­me drob­nos­ťou, ako je mat­ný dis­plej. Šty­ri z pia­tich tes­to­va­ných no­te­boo­kov ma­li mat­nú povr­cho­vú úp­ra­vu dis­ple­ja. S tým sú­vi­sí aj kom­fort klá­ves­ni­ce, veľ­ký touch­pad či duál­ne ov­lá­da­nie. V pra­cov­nom pros­tre­dí je veľ­mi dô­le­ži­té do­ko­va­cie rie­še­nie, keď prí­de­te do prá­ce a chce­te vše­tok ob­sah pre­niesť na veľ­kú ob­ra­zov­ku a pra­co­vať na veľ­kej klá­ves­ni­ci. Nes­mie chý­bať port Ken­sin­gton na bez­peč­nos­tné uzam­knu­tie no­te­boo­ku, ďa­lej ochra­na dát (bio­me­tria, TPM) a, sa­moz­rej­me, por­ty v pl­nej veľ­kos­ti. Ty­pic­ký je na pra­cov­nom no­te­boo­ku eš­te aj dnes VGA, sem-tam je k dis­po­zí­cii aj slot Express Card.

Ope­rač­ný sys­tém je aká­si „po­vin­ná jaz­da", a keď­že ve­ľa fi­riem vďa­ka exis­tu­jú­cim li­cen­ciám za­tiaľ eš­te nep­reš­lo na Win­dows 8, rie­še­nia sú prak­tic­ky dve. Buď exis­tu­jú kon­fi­gu­rá­cie s pre­din­šta­lo­va­ným Win­dows 8 a mož­nos­ťou downgra­du na Win­dows 7, prí­pad­ne opač­ne - dos­ta­ne­te no­te­book s Win­dows 7 a má­te už vop­red za­pla­te­ný up­gra­de na Win­dows 8. Či už to vý­rob­ca rie­ši ob­raz­mi OS na pev­ných dis­koch, prí­pad­ne ako do­dáv­ky ob­ra­zov na DVD, je te­raz jed­no. Voľ­ba zos­tá­va na pou­ží­va­te­ľo­vi. Upo­zor­niť by sme však chce­li na zá­ruč­né pod­mien­ky - ty­pic­kých 24 me­sia­cov pla­tí pri spot­re­bi­teľ­ských pro­duk­toch. Ak ku­pu­je­te no­te­book ako práv­nic­ká oso­ba, po­čí­taj­te bež­ne s 12-me­sač­nou ob­me­dze­nou zá­ru­kou. Náj­du sa však vý­rob­co­via, kto­rí vám umož­nia zá­ru­ku za pop­la­tok predĺžiť (napr. Acer, HP, Le­no­vo), prí­pad­ne po­nú­ka­jú nad­štan­dar­dnú zá­ru­ku hneď v ce­ne (Dell). Za­ují­ma­vé sú aj uni­kát­ne zá­ru­ky ty­pu zá­ru­ky bez hra­níc (Tos­hi­ba), keď vám vý­rob­ca ga­ran­tu­je, že ak sa vám čo­koľ­vek sta­ne s no­te­boo­kom (aj krá­dež), v rám­ci 12 me­sia­cov vám bez pop­lat­kov všet­ko vy­me­ní.

Test notebookov - nahlad 01-2.jpg

Ta­buľ­ka tech­nic­kých pa­ra­met­rov tes­to­va­ných no­te­boo­kov

Acer Tra­vel­Ma­te P643

Kva­lit­ne konštruk­čne spra­co­va­ný no­te­book sa tes­ne dos­tal pod sta­no­ve­nú ce­no­vú hra­ni­cu, čo­ho vý­sled­kom je aj je­ho vý­ba­va. Sr­dcom tej­to ma­šin­ky je to­tiž pro­ce­sor In­tel Co­re i7 a de­di­ko­va­ná gra­fic­ká kar­ta (s mož­nos­ťou pre­pí­na­nia vý­ko­nu na in­teg­ro­va­ný čip NVI­DIA Op­ti­mus), čo sa okam­ži­te pre­ja­ví aj na vý­ko­ne. Acer sa ne­bo­jí ani gra­fic­ké­ho na­sa­de­nia v prá­ci, sa­moz­rej­me, nie ako pra­cov­ná sta­ni­ca. Mat­né čier­ne plas­ty kom­bi­no­va­né so si­vý­mi, pev­né pán­ty a naj­mä ša­si zo zlia­tin hor­čí­ka a hli­ní­ka sú zna­me­ním vy­ššej kva­li­ty pro­duk­tu. 

Acer2.jpg

Di­zaj­no­vo sí­ce nie je naj­lá­ka­vej­ší, ale v pod­ni­ko­vom pros­tre­dí ide o účel. Ten spĺňa dos­ta­toč­ne kom­for­tná klá­ves­ni­ca, mat­ný dis­plej či nie­koľ­ko dopl­nko­vých tla­či­diel nad klá­ves­ni­cou. Ne­chý­ba ani bez­peč­nost­ný as­pekt. Zá­kla­dom je bio­met­ric­ký sní­mač od­tlač­kov pr­stov, ďa­lej je tu mo­dul TPM, ne­chý­ba ak­tív­na ochra­na pev­né­ho dis­ku DASP (Disk An­ti-Shock Pro­tec­tion) a do­ko­va­cie roz­hra­nie ty­pu Acer Pro­Dock v spod­nej čas­ti. Kon­fi­gu­rá­cia pos­ta­ve­ná na plat­for­me In­tel HM77 má vý­kon­ný dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor, 4 GB pa­mä­te RAM, 500 GB vy­so­koo­táč­ko­vý pev­ný disk a dos­ta­toč­ne vý­kon­nú gra­fic­kú kar­tu. So 14-pal­co­vým dis­ple­jom sa dá už aj čas­tej­šie ces­to­vať, hmot­nosť 2,378 kg nie je na za­ho­de­nie. Na jed­no na­bi­tie sme do­siah­li tak­mer 7-ho­di­no­vú hra­ni­cu vý­dr­že, čo je tre­tí naj­lep­ší vý­sle­dok z toh­to tes­tu.

Acer zvo­lil 6-člán­ko­vú ba­té­riu s ka­pa­ci­tou 6000 mAh, tu ne­má­me čo vy­čí­tať. Roz­hra­nia sú umies­tne­né tak­to: na ľa­vej hra­ne je eter­net, VGA, HDMI 34 mm slot Express Card. Vpre­du je iba čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet a dvo­ji­ca audio­por­tov, vpra­vo po­tom tri por­ty USB (všet­ky štan­dar­du 3.0), op­tic­ká me­cha­ni­ka a bez­peč­nost­ný zá­mok Ken­sin­gton. Acer sa orien­to­val v tom­to prí­pa­de na do­da­nie kva­lit­né­ho, za­bez­pe­če­né­ho pro­duk­tu s čo naj­vyš­ším vý­ko­nom. Kon­šta­tu­je­me, že sa mu to po­da­ri­lo. Ne­má­me väč­šie vý­hra­dy, aj keď ce­na je maximál­na, akú sme do tes­tu pri­pus­ti­li.

Ce­na: 999 EUR
Za­po­ži­čal: Acer


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter