Testovali sme

Televízor vás počúva a vidí

Sam­sung uvie­dol na trh no­vé mo­de­ly LED te­le­ví­zo­rov na rok 2013. My sme otes­to­va­li 46-pal­co­vý mo­del z ra­du 8000 a bo­li sme spo­koj­ní. Sam­sung UE46F8000, ako znie ofi­ciál­ne ozna­če­nie no­vé­ho mo­de­lu, po­nú­ka via­ce­ro fun­kcií, kto­ré pa­tria do ka­te­gó­rie Smart TV. Mno­hý­mi z nich dis­po­no­va­li už pred­chá­dza­jú­ce ge­ne­rá­cie te­le­ví­zo­rov, Sam­sung však niek­to­ré fun­kcie zlep­šu­je a po­nu­ku ap­li­ká­cií roz­ši­ru­je.

F8000_Front.jpg

Smart TV v praxi

Smart TV je ob­ľú­be­ný po­jem, kto­rý sa pou­ží­va v sú­vis­los­ti s te­le­ví­zor­mi pos­led­ných pár ro­kov. Ak sa po­zrie­me na neus­tá­le sa roz­ši­ru­jú­ce množ­stvo fun­kcií, te­le­ví­zo­ry sú z ro­ka na rok „in­te­li­gen­tnej­šie". Z poh­ľa­du ne­ná­roč­né­ho pou­ží­va­te­ľa však ide o pré­mio­vé fun­kcie, kto­ré v mno­hých prí­pa­doch ani ne­mu­sí vy­užiť, naj­mä ak chce te­le­ví­zor pou­ží­vať iba na sle­do­va­nie te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia.

F8000_Vpravo.jpg

Fun­kcie Smart TV však v mno­hých prí­pa­doch pos­ky­tu­jú pou­ží­va­te­ľo­vi lep­ší kom­fort a no­vé pou­ží­va­teľ­ské zá­žit­ky. V rám­ci tes­to­va­nia no­vé­ho mo­de­lu od Sam­sun­gu nás os­lo­vi­lo naj­mä ov­lá­da­nie po­mo­cou hla­su. Ho­ci tá­to fun­kcio­na­li­ta bo­la dos­tup­ná už mi­nu­lý rok, ide o uži­toč­nú fun­kciu. Na roz­diel od hla­so­vé­ho ov­lá­da­nia te­le­fó­nov, či už ide o fun­kcie Si­ri, ale­bo S Voi­ce, ov­lá­da­nie te­le­ví­zo­ra je veľ­mi jed­no­du­ché. Asi aj z to­ho dô­vo­du je me­dzi dos­tup­ný­mi ja­zyk­mi aj češ­ti­na, kto­rá bu­de pre mno­hých pou­ží­va­te­ľov ove­ľa schod­nej­šou al­ter­na­tí­vou ako an­glic­ký ja­zyk. Hla­so­vé po­ve­ly sú veľ­mi jed­no­du­ché. Te­le­ví­zor sta­čí os­lo­viť frá­zou „Smart TV" - te­le­ví­zor za­rea­gu­je a gra­fic­ky dá naj­avo, že po­vel po­čul a ča­ká na ďal­šie prí­ka­zy. Ok­rem zá­klad­ných po­ve­lov, ako je prep­nu­tie ka­ná­la ale­bo zvý­še­nie hla­si­tos­ti, mož­no pria­mo spúš­ťať niek­to­ré ap­li­ká­cie, prí­pad­ne vstu­po­vať do roz­hra­nia Smart Hu­bu, čo je vstup­ná brá­na k ďal­ším pré­mio­vým fun­kciám.

F8000_Vlavo.jpg

Hla­so­vé ov­lá­da­nie z prak­tic­ké­ho hľa­dis­ka chvá­li­me, te­le­ví­zor do­ká­zal vždy správ­ne ro­zoz­nať na­še prí­ka­zy a nep­re­ká­ža­la mu ani „slo­ven­ská češ­ti­na" či ne­do­ko­na­lé vy­slo­vo­va­nie pís­me­na ř. Je jas­né, že hla­so­vé ov­lá­da­nie je v niek­to­rých prí­pa­doch zby­toč­ne zdĺha­vé, naj­mä ak chce­te pri­dať ale­bo ub­rať hla­si­tosť, ale pri pre­pí­na­ní ka­ná­lov ide o uži­toč­nú fun­kciu, naj­mä ak ne­má­te pri se­be di­aľ­ko­vý ov­lá­dač a nech­ce sa vám ho zhá­ňať. Ok­rem hla­su sa dá te­le­ví­zor ov­lá­dať aj jed­no­du­chý­mi po­hy­bo­vý­mi ges­ta­mi, pou­ží­va­teľ­ský zá­ži­tok je veľ­mi po­dob­ný sen­zo­ru Ki­nect.

Smart Hub je pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie, nad­stav­ba bež­ných fun­kcií te­le­ví­zo­ra. Mô­že­te cez­eň pris­tu­po­vať k nain­šta­lo­va­ným ap­li­ká­ciám ale­bo si zo služ­by Sam­sung Apps sťa­ho­vať ďal­šie ap­li­ká­cie a služ­by. Sa­mos­tat­ná ob­ra­zov­ka v rám­ci pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia je ve­no­va­ná pri­po­je­ným exter­ným dis­kom USB, z kto­rých si mô­že pou­ží­va­teľ preh­rá­vať vi­deo, audio ale­bo po­ze­rať fo­tog­ra­fie. V po­nu­ke ap­li­ká­cií náj­de­te aj on-li­ne vi­deo­po­ži­čov­ňu Top­Fun a vi­deo­re­lá­cie den­ní­ka SME.

V sú­vis­los­ti s ap­li­ká­cia­mi spo­meň­me pod­po­ru so­ciál­nych sie­tí, uži­toč­ná je aj ap­li­ká­cia Sky­pe - te­le­ví­zo­ry z ra­du 8000 ma­jú in­teg­ro­va­nú ka­me­ru, tak­že vi­deo­ho­vo­ry cez Sky­pe sú maximál­ne jed­no­du­ché a po­hodl­né. Ka­me­ru mož­no do­kon­ca vy­užiť aj na iden­ti­fi­ká­ciu pou­ží­va­te­ľa. Keď­že por­tál Smart Hub vy­uží­va kon­to Sam­sung, mož­no sa do svoj­ho pro­fi­lu prih­lá­siť po­mo­cou de­tek­cie tvá­re. Cez te­le­ví­zor mô­že­te pre­hlia­dať aj inter­net, ale tá­to fun­kcia nie je veľ­mi prak­tic­ká. Prob­lém spô­so­bu­je pí­sa­nie - to sa tý­ka aj os­tat­ných ap­li­ká­cií, kto­ré vy­ža­du­jú za­dá­va­nie väč­šie­ho množ­stva textu. Jed­no­du­cho po­ve­da­né, di­aľ­ko­vý ov­lá­dač je veľ­mi nep­rak­tic­ký na za­dá­va­nie zna­kov pri pí­sa­ní. Si­tuáciu ne­za­chra­ňu­je ani dru­hý di­aľ­ko­vý ov­lá­dač s do­ty­ko­vým touch­pa­dom a in­teg­ro­va­ným mik­ro­fó­nom. Ho­ci ten je v niek­to­rých prí­pa­doch po­hodl­nej­ší, napr. pri po­hy­be kur­zo­ra my­ši, pri pí­sa­ní je tak­mer rov­na­ko nep­rak­tic­ký.

Eko­sys­tém Sam­sung

Sam­sung má jed­nu veľ­kú vý­ho­du, a to vý­bor­né pos­ta­ve­nie na tr­hu te­le­ví­zo­rov a in­te­li­gen­tných te­le­fón, resp. tab­le­tov. Spo­loč­nosť si tú­to vý­ho­du uve­do­mu­je a pou­ží­va­te­ľom pos­ky­tu­je do­da­toč­né fun­kcie, ak ma­jú via­ce­ro za­ria­de­ní znač­ky Sam­sung.

Mobil.jpg

Pre­po­je­nie s tab­le­tom ale­bo te­le­fó­nom je dnes sa­moz­rej­mosť, a to aj s mož­nos­ťou pre­no­su ob­ra­zu na mo­bil­né za­ria­de­nie

V pr­vom ra­de je to pod­po­ra fun­kcie AllSha­re, vďa­ka kto­rej sa dá na te­le­ví­zo­re preh­rá­vať mul­ti­me­diál­ny ob­sah z inter­ne­to­vé­ho úlo­žis­ka ale­bo mo­bil­né­ho za­ria­de­nia. AllSha­re umož­ňu­je vy­uží­vať aj fun­kciu Screen Mirro­ring. V tom­to prí­pa­de sa dis­plej te­le­fó­nu/tab­le­tu pre­mie­ta na te­le­ví­zor a ide o pria­mu al­ter­na­tí­vu k fun­kcii AirPlay Mirro­ring, kto­rú po­nú­ka­jú za­ria­de­nia s iOS.

V rám­ci tes­to­va­nia sme oce­ni­li fun­kciu Wi-Fi Di­rect, kto­rá umož­ňu­je pria­mo pre­po­jiť te­le­ví­zor a mo­bil­né za­ria­de­nie Sam­sung - v ta­kom­to prí­pa­de net­re­ba vy­užiť lo­kál­nu bez­drô­to­vú sieť a mul­ti­me­diál­ny ob­sah sa dá preh­rá­vať pria­mo. Zdie­ľa­nie vi­dea me­dzi te­le­fó­nom do te­le­ví­zo­rom je vďa­ka Wi-Fi Di­rect veľ­mi jed­no­du­ché, za­ria­de­nie však tre­ba pred kaž­dým pou­ži­tím (ak ste me­dzi­tým vy­pli te­le­ví­zor ale­bo te­le­fón) opä­tov­ne pri­po­jiť.

V tej­to sú­vis­los­ti spo­meň­me aj mož­nosť po­sie­lať te­le­víz­ne vy­sie­la­nie do te­le­fó­nu/tab­le­tu. Tá­to fun­kcia je však mier­ne prob­le­ma­tic­ká - aby fun­go­va­la, pou­ží­va­teľ si mu­sí stiah­nuť ap­li­ká­ciu Sam­sung SmartView a za­ria­de­nie pri­po­jiť k te­le­ví­zo­ru cez Wi-Fi Di­rect. No ap­li­ká­ciu sa nám po­čas tes­to­va­nia ne­po­da­ri­lo stiah­nuť ani do tých za­ria­de­ní Sam­sung, kto­ré by ma­li byť pod­ľa opi­su ofi­ciál­ne pod­po­ro­va­né. Ho­ci ide o uži­toč­nú fun­kciu, Sam­sung má v tom­to sme­re čo zlep­šo­vať. Naj­mä ak sa po­zrie­me na os­tat­né fun­kcie pre­po­je­nia s mo­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi, kto­ré ne­vy­ža­du­jú žiad­nu ap­li­ká­ciu, a ak áno, je pria­mo pre­din­šta­lo­va­ná v sys­té­me.

Ver­dikt PC RE­VUE

Sam­sung UE46F8000 z hľa­dis­ka pos­ky­to­va­ných fun­kcií po­va­žu­je­me za mo­der­ný in­te­li­gent­ný te­le­ví­zor. „In­te­li­gen­tné" fun­kcie nie sú iba koz­me­tic­ké, ale aj vy­uži­teľ­né v praxi. Úpl­ný po­ten­ciál te­le­ví­zo­ra vy­uži­jú naj­mä ma­ji­te­lia os­tat­ných za­ria­de­ní od Sam­sun­gu.

Ce­na: 1719 EUR
Za­po­ži­čal: Sam­sung

Zdroj: PCR 5/2013Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter