Multifunkcia s úplnou výbavou

Brother MFC-J4510DW

Mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nie schop­né tla­čiť až do for­má­tu A3 ne­mu­sí byť ne­vyh­nut­ne veľ­ké. Kom­pak­tnú mul­ti­fun­kciu prip­ra­vi­la spo­loč­nosť Brot­her tak, aby ne­zab­ra­la na pra­cov­nom sto­le ve­ľa mies­ta a zá­ro­veň ob­sa­ho­va­la všet­ky pod­stat­né fun­kcie.

Video:


Vy­skú­ša­li sme aj mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nie od fir­my Brot­her. Za­me­ra­li sme sa na tlač z mo­bil­ných za­ria­de­ní a z inter­ne­tu. Vy­skú­ša­li sme ko­pí­ro­va­nie a ske­no­va­nie do­ku­men­tov a poz­re­li sme sa aj na pre­vádz­ko­vé nák­la­dy.

Tech­nic­ké mož­nos­ti

K dis­po­zí­cii sú v tom­to prí­pa­de dva po­dá­va­če. Za­dný na pred­lo­hy A3 a pred­ný zá­sob­ník na pred­lo­hy A4, kto­ré sa umies­tňu­jú dl­hšou stra­nou do zá­sob­ní­ka. Keď­že dlh­šia stra­na A4 je zá­ro­veň krat­šia stra­na hár­ka pa­pie­ra for­má­tu A3, po­da­ri­lo sa za­cho­vať mi­ni­mál­ne roz­me­ry. Ok­rem fun­kcie tla­če, ko­pí­ro­va­nia a ske­no­va­nia je tu aj fax. Sú­čas­ťou je pri­po­je­nie USB, eter­ne­to­vé a ne­chý­ba ani Wi-Fi. Ske­no­vať sa dá aj cez ADF, zá­sob­ník má ka­pa­ci­tu na 20 lis­tov.

Tla­čo­vá hla­va vy­uží­va sys­tém šty­roch zá­sob­ní­kov at­ra­men­tu. Na vý­ber sú štan­dar­dné ka­pa­ci­ty s mož­nos­ťou tla­če 600 strán pre kaž­dú far­bu ale­bo po­tom zá­sob­ní­ky s dvoj­ná­sob­nou ka­pa­ci­tou. Maximál­ne roz­lí­še­nie pri tla­či je 6000 × 1200 dpi, pri ske­no­va­ní je to 2400 ppi. Pred­ný zá­sob­ník na for­mát do veľ­kos­ti A4 má ka­pa­ci­tu 150 lis­tov, do za­dné­ho sa dá vlo­žiť je­den list for­má­tu A3. Na vý­stu­pe je to 50 lis­tov. Veľ­mi dob­re mož­no vy­užiť auto­ma­tic­kú dup­lexnú tlač. Za­ria­de­nie sa ov­lá­da cez do­ty­ko­vý dis­plej s uh­lo­prieč­kou 9,3 cm a pros­tred­níc­tvom do­ty­ko­vých tla­či­diel vľa­vo od dis­ple­ja. Roz­svie­tia sa až pri vy­ko­ná­va­ní fun­kcie prid­ru­že­nej k tla­čid­lám, tak­že čí­sel­ník uvi­dí­te až pri ko­pí­ro­va­ní ale­bo faxova­ní. Roz­ší­re­nú vý­ba­vu tvo­rí port USB na pri­po­je­nie nap­rík­lad flash dis­ku a slo­ty na pa­mä­ťo­vé kar­ty SD a MS Pro DUO.

Prak­tic­ké vy­uži­tie

MFP sa dá na­po­jiť na clou­do­vé služ­by, čo zna­me­ná, že mož­no tla­čiť cez služ­by Goog­le Print, Ever­no­te, Drop­box, Fa­ce­book, Flickr ale­bo Pi­ca­sa. Prob­lém nie je ani tlač zo smar­tfó­nu cez ap­li­ká­ciu Brot­her iP­rint&Scan. Oce­ni­li sme, že tá je dos­tup­ná nie­len pre iOS a An­droid, ale aj pre Win­dows Pho­ne. Špe­cia­li­tu pred­sta­vu­je mul­ti­tas­king. Dos­tup­né je aj uk­la­da­nie do­ku­men­tov do zdie­ľa­ných ad­re­sá­rov po­čí­ta­čov v sie­ti ale­bo na FTP. Po­čas tla­če mô­že­te nap­rík­lad ske­no­vať. Voľ­ba cie­ľa a for­má­tu je úpl­ne na pou­ží­va­te­ľo­vi a ani na ta­kú­to čin­nosť nie je pot­reb­ný po­čí­tač.

Po za­po­je­ní flash dis­ku sa dá ulo­žiť do­ku­ment PDF z nas­ke­no­va­ných pred­lôh pria­mo naň, a to do­kon­ca aj s roz­poz­na­ním zna­kov OCR, aby bol vo vý­sled­ku edi­to­va­teľ­ný ako bež­ný text. Ske­no­vať sa dá aj do ob­ra­zo­vé­ho for­má­tu JPEG. Pri kaž­dom ty­pe úlo­hy pos­kyt­ne za­ria­de­nie do­da­toč­né mož­nos­ti. Tý­ka­jú sa roz­lí­še­nia, fa­reb­né­ho re­ži­mu ale­bo od­stra­ňo­va­nia po­za­dia. Na vý­ber je pri tej­to mož­nos­ti si­la efek­tu v troch úrov­niach. Nie­čo po­dob­né fun­gu­je aj pri tla­či. Ide o ús­por­ný re­žim, kto­rý od­stra­ňu­je z gra­fi­ky po­za­die. Fun­gu­je to veľ­mi dob­re pri gra­foch, kde je od­strá­ne­né nap­rík­lad tie­ňo­va­nie a po­za­die, po­dob­ne aj pri gra­fi­ke. Up­ra­vu­je sa aj pís­mo, kto­ré v ko­neč­nom dôs­led­ku zís­ka lep­šiu vi­di­teľ­nosť.

Viac ako na ús­po­ru at­ra­men­tu (a te­da aj sú­vi­sia­ce zhor­še­nie vý­sled­nej tla­če) sa ten­to re­žim za­me­ria­va prá­ve na zme­ny vy­ko­na­né vo fi­nál­nom do­ku­men­te. Pre­to aj kva­li­ta vý­tlač­kov v še­tria­com re­ži­me bo­la veľ­mi dob­rá a aj ma­lé pís­mo dos­ta­toč­ne vi­di­teľ­né. To pla­tí aj pri od­tie­ňoch si­vej. Vo vý­sled­nej tla­či sa nes­trá­ca ako pri iných mo­de­loch a pís­mo bo­lo jas­ne vi­di­teľ­né.

Rých­losť tla­če je do 35 str./min pri ČB re­ži­me a do 27 str./min vo fa­reb­nom. Ve­ľa však zá­vi­sí od do­ku­men­tu, a tak je rých­losť znač­ne va­ria­bil­ná. Tes­to­va­cí do­ku­ment s 25 stra­na­mi sme vy­tla­či­li v ús­por­nom re­ži­me za 6,5 mi­nú­ty, dvoj­ná­sob­ný po­čet strán v dup­lexe za 10:44 min. V oboch prí­pa­doch iš­lo o fa­reb­ný re­žim. Pri pou­ži­tí dup­lexu a ČB re­ži­mu tlač tr­va­la 10:44 min. Fo­tog­ra­fia s roz­me­rom 10 × 15 cm v naj­lep­šej kva­li­te a pou­ži­tím re­ži­mu Vi­vid na zlep­še­nie po­da­nia fa­rieb bo­la ho­to­vá za 3:25 min.

Ver­dikt PC RE­VUE

Mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nie Brot­her MFC-J4510DW pl­ní všet­ky pod­stat­né úlo­hy v kan­ce­lá­rii, kde sa kla­die dô­raz na va­ria­bi­li­tu pri­po­je­nia a tlač rôz­nych pred­lôh. Vďa­ka po­dá­va­ču ADF sa skrá­ti čas na ru­tin­né ske­no­va­nie via­ce­rých pred­lôh, a ak sa ob­čas vy­skyt­ne pot­re­ba tla­čiť na for­mát A3, dob­re pos­lú­ži aj na ten­to účel. Viac ako rých­losť sa pod­ľa na­šich tes­tov zdô­raz­ňu­je prep­ra­co­va­nie fun­kcií a mož­nos­ti tla­če ale­bo ske­no­va­nia.

Vý­ho­dy za­ria­de­nia:

Pod­po­ra on-li­ne clou­do­vých slu­žieb, ko­nek­ti­vi­ta, ov­lá­da­nie, ce­na tla­če, kva­li­ta tla­če a špe­ciál­ne re­ži­my

qr_test_brother.png

Ce­ny: 197,77 EUR, ce­na tla­če: ČB - 2,6 cen­ta; fa­reb­ne - 5,1 cen­ta

Zdroj: PCR 5/2013


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter