Testovali sme

Grafické karty za rozumný peniaz

Strana 3/3

Keď sa bo­ju­je nie­len vý­ko­nom

NVI­DIA aj AMD sa nao­zaj vše­mož­ne sna­žia zá­kaz­ní­kov pres­ved­čiť, aby siah­li prá­ve po ich GPU. Naj­nov­ší trend je od­me­ňo­va­nie hra­mi ale­bo her­ným ob­sa­hom. Ak si te­da kú­pi­te ľu­bo­voľ­nú kar­tu s Ge­For­ce GTX 660 ale­bo vy­šším GPU, dos­ta­ne­te ku­pón na stiah­nu­tie hry Met­ro: Last Light (pok­ra­čo­va­nie vý­bor­né­ho Met­ro 2033). Niž­šie šes­ťstov­ko­vé mo­de­ly dos­ta­nú od­me­nu v po­do­be mož­nos­ti uro­biť in-ga­me ná­ku­py v rôz­nych on-li­ne hrách v hod­no­te 75 do­lá­rov (ide o hry World of Tanks, Pla­net­si­de 2 a Hawken).

Nap­ro­ti to­mu AMD po­nú­ka za­ují­ma­vej­šiu kom­bi­ná­ciu, keď k Ra­deo­nom HD 7900 po­nú­ka­jú Cry­sis 3 a Bios­hock In­fi­ni­te, k Ra­deo­nom HD 7800 Bios­hock a no­vý Tomb Rai­der, k Ra­deo­nu HD 7790 Bios­hock a k os­tat­ným Ra­deo­nom HD 7700 Far Cry 3. Na­pos­le­dy do­kon­ca ozná­mi­li, že spät­ne pri­da­jú ku všet­kým ra­dom aj čer­stvo ozná­me­ný ti­tul Far Cry 3: Blood Dra­gon. Toľ­ko AAA hier, až sa nám krú­ti hla­va. Len tak ďa­lej, AMD!

Tes­tu­je­me aj na najnov­ších ti­tu­loch

Aby na­še re­dak­čné tes­ty ma­li vý­po­ved­nú hod­no­tu aj oh­ľa­dom naj­ak­tuál­nej­ších hier, os­vie­ži­li sme troš­ku náš tes­to­va­cí zoz­nam hier a syn­te­tic­kých benchmar­kov. Sí­ce to eš­te chví­ľu potr­vá, kým sa na svet dos­ta­nú ne­ja­ké ozaj­stné next gen hry s ne­ví­da­nou gra­fi­kou, ale je fajn ve­dieť, ako dob­re zvlád­nu tes­to­va­né GPU naj­nov­šie her­né aj ne­her­né en­gi­ny. No­vin­ky sme za­ra­di­li do tes­tu prá­ve pred­sta­ve­ných dvoch GPU, tak­že ich vý­kon si mô­že­te po­zrieť v ta­buľ­ke spo­lu s pa­ra­met­ra­mi gra­fík. Zoz­nam gra­fic­kých ka­riet tes­to­va­ných no­vým pos­tu­pom sa čos­ko­ro roz­ras­tie.

3D­Mark – Fi­res­tri­ke de­mo

No­vý 3D Mark ten­to­raz ne­ne­sie prív­las­tok ako Van­ta­ge ani žiad­ne čí­sel­né ozna­če­nie ako pred­chod­ca 11. Je to jed­no­du­cho 3D­Mark a stá­le do­ka­zu­je, že vie aj skú­se­ným tes­te­rom vy­trieť zrak. Pos­led­né z troch tes­to­va­cích dem Fi­res­tri­ke dá za­brať aj naj­rý­chlej­ším kar­tám a asi dnes nie je na sve­te ve­ľa po­čí­ta­čov, kto­ré by v ňom pred­vied­li do­ko­na­le ply­nu­lé zob­ra­ze­nie. No ak je to­to bu­dúc­nosť po­čí­ta­čo­vej gra­fi­ky, te­ší­me sa.

3dmark.jpg

Uni­gi­ne Valley

En­gi­ne Uni­gi­ne sa čas­to v hrách za­tiaľ ne­vys­ky­tu­je, ale ten­to trend sa pos­tup­ne vďa­ka ne­zá­vis­lej scé­ne nap­ra­vu­je. Je to veľ­mi dob­re, aj ak­tuál­na ver­zia vy­ze­rá veľ­mi efek­tne, pred­vá­dza realis­tic­kú prí­ro­du, po kto­rej by sme sa ra­di pop­re­chá­dza­li. Ke­by tak­to vy­ze­ral Sky­rim, asi by sme ho nik­dy ne­vy­pí­na­li.

unigine.jpg

Re­si­dent Evil a Bios­hock In­fi­ni­te

Za­ra­di­li sme aj dva her­né tes­ty. Re­si­dent Evil je hra o pre­ži­tí zom­bie apo­ka­lyp­sy, kto­rú zrej­me net­re­ba pred­sta­vo­vať. Bios­hock In­fi­ni­te náj­de­te pred­sta­ve­ný v na­šej her­nej rub­ri­ke v tom­to čís­le. Ide o hru na Un­real En­gi­ne 3.0, kto­rá do­ka­zu­je, že aj ten­to star­ší en­gi­ne do­ká­že stá­le vy­ča­riť nád­her­né scé­ny.

Test grafik - nahlad 01.jpg

Sú­ťaž o gra­fic­kú kar­tu EV­GA Ge­For­ce GTX 650 Ti BOOST Su­percloc­ked

Ak chce­te vy­hrať po­riad­ne vý­kon­nú a extrém­ne pre­tak­to­va­nú gra­fi­ku od EV­GA, poš­li­te nám správ­ne od­po­ve­de na nas­le­du­jú­ce tri otáz­ky na e-mai­lo­vú ad­re­su re­dak­cia@pcre­vue.sk.

1.       Akú zá­ru­ku po­nú­ka spo­loč­nosť EV­GA na svo­je gra­fic­ké kar­ty?

a)      Roč­nú, roz­ší­ri­teľ­nú na dva ro­ky

b)      Dva ro­ky, roz­ší­ri­teľ­nú na päť

c)       Tri ro­ky, roz­ší­ri­teľ­nú na de­sať

2.       Čo je to Ge­For­ce Expe­rien­ce?

a)      Pr­vá dob­rá skú­se­nosť s  kar­tou Ge­For­ce

b)      Uti­li­ta, kto­rá hrá­čo­vi jed­ným klik­nu­tím za­ria­di nesmr­teľ­nosť v po­čí­ta­čo­vých hrách

c)       Uti­li­ta, kto­rá jed­ným klik­nu­tím op­ti­mál­ne nas­ta­ví de­tai­ly v pod­po­ro­va­nej hre

3.       Čo je to EV­GA Pre­ci­sion X?

a)      Extra pres­ná vý­rob­ná ha­la spo­loč­nos­ti EV­GA

b)      Uti­li­ta, kto­rou mô­že­te pre­tak­to­vať GPU a je ov­lá­da­teľ­ná zo smar­tfó­nu s An­droi­dom

c)       Prog­ram, kto­rý v strie­ľač­kách mie­ri na­mies­to hrá­ča


Zdroj: PCR 5/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter