Testovali sme

Grafické karty za rozumný peniaz

Strana 1/3

Člo­vek by si mys­lel, že naj­ur­put­nej­šie bo­je sa od­oh­rá­va­jú v ka­te­gó­rii naj­drah­ších a naj­vý­kon­nej­ších ka­riet. Zdá sa, že prá­ve sem in­ves­tu­jú oba­ja duo­pol­ní vý­rob­co­via naj­viac kr­vi, po­tu a hlav­ne pe­ňa­zí. Len­že to je om­yl. Naj­dô­le­ži­tej­šie bo­jis­ko je oko­lo mies­ta, kto­ré­mu ho­vo­ria „sweet spot“, kde sa mô­že ocit­núť len jed­na spo­loč­nosť, po­nú­ka­jú­ca „dos­ta­toč­ne vý­kon­nú kar­tu“ za mo­men­tál­ne naj­lep­šiu ce­nu.

Obzvlášť sa pot­re­bo­va­la pou­si­lo­vať spo­loč­nosť AMD. Jej pro­duk­ty bu­dú s na­mi v mo­men­tál­nom roz­lo­že­ní eš­te dl­hý čas, pred­pok­la­dá­me, že ubeh­ne as­poň pol ro­ka, než ich za­čnú pos­tup­ne nah­rá­dzať či­py no­vej ge­ne­rá­cie. A v tej­to pretr­vá­va­jú­cej po­nu­ke pot­re­bo­va­li v AMD akút­ne za­lá­tať di­eru. Tá vznik­la me­dzi dvo­ma vcel­ku vý­hod­ný­mi kar­ta­mi, kto­ré sme vám už v mi­nu­los­ti od­po­rú­ča­li a kto­rých ce­ny sa usa­di­li veľ­mi ďa­le­ko od se­ba: Ra­deon HD 7770 a Ra­deon HD 7850. Oba či­py sú dosť od­liš­né svo­jou vý­ba­vou a z to­ho ply­nú­cim vý­ko­nom. A veľ­ký kon­ku­rent NVI­DIA prá­ve do toh­to pries­to­ru tra­fil svo­jou Ge­For­ce GTX 650 Ti. Inak po­ve­da­né, ak ste chce­li nie­čo vý­kon­nej­šie ako HD 7770, ale HD 7850 bol mi­mo váš­ho roz­poč­tu, bo­la len jed­na voľ­ba a tá ne­bo­la od AMD. Tak­že pri­ví­taj­te jej kon­ku­ren­ta – Ra­deon HD 7790.

Bo­nai­re

Áno, tak­to čud­ne ozna­ču­jú v AMD svo­je no­vé GPU, kto­ré, ak má­me pou­žiť na­še tra­dič­né ro­din­né ozna­čo­va­nie, je čo­si ako je­di­ná­čik. Ide to­tiž o úpl­ne no­vý čip, nie od­vo­de­ni­nu tých do­te­raj­ších s od­po­je­ný­mi jed­not­ka­mi. A nej­de len o zme­nu kon­fi­gu­rá­cie ak­tuál­nej ar­chi­tek­tú­ry GCN, ten­to čip je ar­chi­tek­to­nic­ky od­liš­ný, ob­sa­hu­je nie­koľ­ko no­vi­niek a ne­ná­pad­ných zlep­še­ní. Je tro­chu zvláš­tne, že v AMD ne­vyu­ži­li je­ho tech­no­lo­gic­kú od­liš­nosť a ne­po­me­no­va­li ho ako ge­ne­rač­ne vy­šší mo­de­lo­vý rad. S me­nom Ra­deon HD 7790 sa však bu­de zá­kaz­ní­kom ľah­šie za­ra­ďo­vať, čo ušet­rí prá­cu aj nám, tak­že ten­to krok ví­ta­me.

Veľ­kos­ťou sa Bo­nai­re za­ra­dí pres­ne me­dzi Ca­pe Ver­de (7770) a Pit­cairn (7870), rov­na­ko aj väč­ši­nou ďal­ších pa­ra­met­rov. Sú tu však niek­to­ré od­liš­nos­ti, na kto­ré bo­lo tre­ba pri­dať tran­zis­to­ry. Bo­nai­re má nap­rík­lad 896 stream pro­ce­so­rov, čo je pod­stat­ne viac než pri HD 7770 (640) a len tes­ne za HD 7850 (1024). Po­dob­ne je na tom aj s textú­ro­va­cí­mi jed­not­ka­mi a frek­ven­cia­mi. Vy­uží­va ta­kis­to no­vé pa­mä­ťo­vé roz­hra­nie s pod­stat­ne vy­ššou rých­los­ťou, tak­že pri­po­je­né pa­mä­te mô­žu pra­co­vať na efek­tív­nej rých­los­ti 6 GHz. Vý­sled­né kar­ty tak ma­jú na­priek rov­na­kej 128-bi­to­vej zber­ni­ci ako pri 7770 pod­stat­ne vy­ššiu pa­mä­ťo­vú prie­pus­tnosť.

Op­ro­ti HD 7770 sa poz­me­ni­li aj pre­vádz­ko­vé pa­ra­met­re, nap­rík­lad prie­mer­ný spot­reb­ný údaj, kto­rý AMD pou­ží­va na­mies­to TDP, vy­rás­tol z 80 W na 85 W. So spot­re­bou sú­vi­sí aj je­den z hlav­ných no­vých pr­vkov mier­ne zdo­ko­na­le­nej ar­chi­tek­tú­ry GCN v Bo­nai­re – no­vá ver­zia Power­Tu­ne. Tá­to fun­kcia ma­la pô­vod­ne do­hlia­dať na to, aby kar­ty nep­rek­ra­čo­va­li ro­zum­né tep­lot­né a spot­reb­né li­mi­ty pri za­ťa­že­ní prog­ra­ma­mi ako Kom­bus­tor či Fur­Mark, pre kto­ré by inak kar­ty mu­se­li byť nas­ta­ve­né na ove­ľa bez­peč­nej­šie hod­no­ty na­pä­tia a frek­ven­cie. S Power­Tu­ne si moh­li do­vo­liť vy­so­ké tak­to­va­nie a čias­toč­né ob­me­dzenie rých­los­ti pri pre­ťa­že­ní po­dob­ným prog­ra­mom.

No­vá ver­zia Power­Tu­ne zvy­šu­je po­čet pre­pí­na­teľ­ných sta­vov či­pu z troch na osem, pri­čom pre­pí­nať stí­ha 100-krát za se­kun­du. Zlep­šil sa aj al­go­rit­mus roz­ho­do­va­nia, Power­Tu­ne te­raz be­rie do úva­hy spot­re­bu kar­ty, za­ťa­že­nie či­pu a aj tep­lo­tu. Na­vy­še sa nau­čil me­niť ok­rem frek­ven­cie aj na­pä­tie či­pu, čím ko­neč­ne do­há­ňa po­dob­nú fun­kcio­na­li­tu pri či­poch Ge­For­ce (už len pri­dať na Ra­deo­ny Boost a po­do­ba bu­de do­ko­na­lá).

Sap­phi­re HD 7790 Dual-X OC

No­vé Ra­deo­ny sa na svet dos­tá­va­jú tra­dič­ne vo via­ce­rých va­rian­toch. Ok­rem re­fe­ren­čných ka­riet di­zaj­no­va­ných pod­ľa návr­hu AMD sa do ob­cho­dov dos­tá­va­jú, sa­moz­rej­me, aj pre­tak­to­va­né mo­de­ly, kto­ré sa ten­to­raz zhod­li na frek­ven­cii 1075 MHz pre čip a 6,4 GHz pre pa­mä­te.

7790.jpg

Tie sú o má­lič­ko drah­šie, ale za­to po­nú­ka­jú ok­rem ľah­ko do­siah­nu­teľ­ných frek­ven­cií aj lep­šie vy­ho­to­ve­nie s do­ko­na­lej­ším chla­de­ním. Mo­del Dual-X OC od Sap­phi­re sa v tej­to ob­las­ti vy­zna­me­nal, kar­tu si v sta­ve mi­mo zá­ťa­že pop­ri os­tat­nom chla­de­ní v PC ani nev­šim­ne­te, pri pl­nej zá­ťa­ži stá­le pat­rí k tým tich­ším chla­di­čom v her­nom po­čí­ta­či. Než však zhod­no­tí­me jej vý­kon a cel­ko­vý po­ten­ciál či­pu Bo­nai­re, poz­ri­me sa na reak­ciu, kto­rú prip­ra­vi­li kon­ku­ren­ti.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter