Téma na želanie

Bitcoin: Slobodná internetová mena rúca stereotypy / 1. časť

Strana 1/2

Inter­net a po­lo­vo­di­čo­vé tech­no­ló­gie zme­ni­li náš svet v prie­be­hu pár de­sať­ro­čí na ne­poz­na­nie. On-li­ne tech­no­ló­gie pre­nik­li do ob­rov­ské­ho množ­stva od­bo­rov a ne­zried­ka­vo bo­lo tre­ba pre­hod­no­tiť ale­bo úpl­ne opus­tiť pos­tu­py za­uží­va­né stá­ro­čia či ce­lé ti­síc­ro­čia. Mo­bil­né tech­no­ló­gie a so­ciál­ne sie­te zme­ni­li roz­sah me­dzi­ľud­skej ko­mu­ni­ká­cie. Elek­tro­nic­ké ob­cho­dy ov­plyv­ni­li na­še ná­kup­né ná­vy­ky. Vďa­ka inter­ne­tu sú nám pos­ky­to­va­né in­for­má­cie rých­los­ťou a v ob­je­me, o akom sa ni­ko­mu pred pol sto­ro­čím ani nes­ni­lo.

Di­gi­tál­ne­mu ze­met­ra­se­niu unik­lo skrát­ka má­lo­čo a dod­nes sa mno­ho od­vet­ví hor­ko-ťaž­ko zmie­ru­je s tým, že svet už nie je in­for­mač­ne roz­de­le­ný na blíz­ke a ďa­le­ké ob­las­ti. Zme­nám neu­ni­kol ani fi­nanč­ný sys­tém, pri­čom pl­ne elek­tro­nic­ké plat­by pros­tred­níc­tvom kre­dit­ných ka­riet či inter­ne­to­vé­ho ban­kov­níc­tva sú dnes úpl­ná sa­moz­rej­mosť. Dá sa však zá­jsť eš­te ďa­lej? Doz­rel čas na kom­plet­ne di­gi­tál­nu me­nu, kto­rá je po­dob­ne ako sám inter­net os­lo­bo­de­ná od pria­mej spo­ji­tos­ti so štát­ny­mi zria­de­nia­mi? Mož­no áno. Pria­mym rep­re­zen­tan­tom tej­to no­vej pe­ňaž­nej for­my je bit­coin.

Ak bu­de­te s kon­cep­tom di­gi­tál­nej me­ny za­lo­že­nej na inter­ne­to­vom pro­to­ko­le kon­fron­to­va­ní pr­výk­rát, zrej­me sa ako dr­vi­vá väč­ši­na bež­ných ľu­dí za­ču­du­je­te, aký to má vlas­tne zmy­sel. Na čo by niek­to pot­re­bo­val čis­to di­gi­tál­ne pe­nia­ze, keď mô­že elek­tro­nic­ky pla­tiť re­gu­lár­nou me­nou v po­do­be eur či do­lá­rov? A ke­by sa aj pre di­gi­tál­nu me­nu naš­lo ne­ja­ké pou­ži­tie, ako mô­že mať vô­bec ne­ja­kú hod­no­tu? Sku­toč­né pe­nia­ze sú pred­sa v po­do­be ban­ko­viek a min­cí, kto­rý­mi mô­že­me pla­tiť v rám­ci rôz­nych kra­jín a vzá­jom­ne ich vy­mie­ňať. Do­kon­ca aj v rám­ci elek­tro­nic­ké­ho ban­kov­níc­tva chá­pe­me účet čas­to iba ako elek­tro­nic­ké­ho rep­re­zen­tan­ta fy­zic­kej ho­to­vos­ti (čo je však prav­da len čias­toč­ne), kto­rú si ke­dy­koľ­vek mô­že­me vy­brať nap­rík­lad z ban­ko­ma­tu.

Pl­ne di­gi­tál­na me­na, kto­rá je bez pria­mej nad­väz­nos­ti na fy­zic­kú reali­tu a po­zos­tá­va iba zo zme­si jed­no­tiek a núl na dis­ku ne­ja­ké­ho po­čí­ta­ča, sa z toh­to poh­ľa­du zdá cel­kom ima­gi­nár­na. Ke­by sa vám niek­to po­kú­sil za­pla­tiť ta­kou­to me­nou, prav­de­po­dob­ne by ste dos­ta­li po­cit, že sa vám sna­ží vnú­tiť „ban­kov­ku" zo zná­mej det­skej stol­nej hry Dos­ti­hy a stáv­ky, a od­ká­za­li by ste mu, že tie pe­nia­ze nie sú sku­toč­né a ne­ma­jú reál­nu hod­no­tu. To je však znač­ne skres­le­ný poh­ľad. Fi­nan­čná hod­no­ta je re­la­tív­ny po­jem, kto­rý je za­lo­že­ný na spo­lo­čen­skom ak­cep­to­va­ní ur­či­tej for­my vý­men­né­ho pros­tried­ku. Už na ús­vi­te ľud­skej ci­vi­li­zá­cie bol kla­sic­ký vý­men­ný ob­chod (to­var za to­var) nah­ra­de­ný uni­ver­zál­nej­ším pros­tried­kom v po­do­be vý­me­ny to­va­ru za všeo­bec­ne uz­ná­va­ný vzác­ny pred­met (nap­rík­lad dra­ho­kam), kto­rý nes­kôr za­stú­pi­li pla­tid­lá v po­do­be min­cí z dra­hých ko­vov.

S prud­kým ná­ras­tom ob­je­mu tran­sak­cií v 17. sto­ro­čí ko­vo­vé pla­tid­lá pres­ta­li sta­čiť a na­mies­to nep­rak­tic­ké­ho vy­mie­ňa­nia vre­ciek s min­ca­mi bo­li za­ve­de­né úve­ro­vé úpi­sy, res­pek­tí­ve zmen­ky v po­do­be cen­ných pa­pie­rov, z kto­rých sa pos­tu­pom ča­su vy­vi­nu­li pa­pie­ro­vé pe­nia­ze. Kým v mi­nu­los­ti bo­li ban­kov­ky kry­té zla­tom či iný­mi ko­mo­di­ta­mi (kon­verz­ný po­mer ban­ko­viek bol od­vo­dzo­va­ný prá­ve z množ­stva ob­sa­hu, kto­rý ich kr­yl), dnes už to tak v dr­vi­vej väč­ši­ne prí­pa­dov nie je. Z toh­to poh­ľa­du sú­čas­ná me­na pred­sta­vu­je vlas­tne iba fa­reb­né pa­pie­ri­ky, čo už op­ro­ti di­gi­tál­nym jed­not­kám a nu­lám ne­vy­ze­rá tak im­po­zan­tne. Reál­nym pla­tid­lom sú bež­né me­ny vďa­ka to­mu, že ich spo­loč­nosť (či už na úrov­ni štá­tu, ale­bo ob­ča­na) za ta­ké­to pla­tid­lo ak­cep­tu­je. Ke­by ste pe­nia­ze vy­tiah­li v pros­tre­dí pri­mi­tív­ne­ho kme­ňa up­ros­tred džung­le, zrej­me by ste si za ne ne­kú­pi­li nič.

Hodnota.png

Hod­no­ta bit­coi­nu v po­rov­na­ní s do­lá­rom - v hor­nej čas­ti prie­beh od zro­du až po sú­čas­nosť, v dol­nej čas­ti de­tail na extrém­ne stú­pa­nie v mar­ci toh­to ro­ka


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter