Testovali sme

MFP a tlačiareň do náročnej kancelárie

Strana 4/4

Od­po­rú­ča­né za­ťa­že­nie je do 10 000 strán me­sač­ne, maximum je na rov­na­kej hod­no­te ako pri mo­de­li MS510dn. Rých­losť tla­če po­čas na­šich tes­tov bo­la iden­tic­ká s dru­hým tes­to­va­ným mo­de­lom tej­to znač­ky. Pla­tí to aj pre kva­li­tu, pre­to­že pou­ží­va­jú rov­na­kú tech­no­ló­giu tla­če ČB do­ku­men­tov. Vy­tla­če­nie 5-stra­no­vé­ho do­ku­men­tu PDF tr­vá 10 se­kúnd. Nas­ke­no­va­nie jed­nej stra­ny na plo­chom ske­ne­ri 8 se­kúnd a pri pou­ži­tí ADF a vlo­že­ní de­sia­tich strán sme sa dos­ta­li na čas 19 se­kúnd. Za­ria­de­nie je po­ho­to­vé a dob­re pra­cu­je aj pri vy­ko­ná­va­ní via­ce­rých úloh. Nie je te­da rých­le len pri tla­či jed­né­ho do­ku­men­tu s väč­ším poč­tom strán, ale us­po­ko­jí aj sie­ťo­vú pre­vádz­ku s ra­de­ním množ­stva úloh do tla­čo­vej dáv­ky.

Pre­čo kú­piť:

Dup­lexné ske­no­va­nie cez ADF, rých­le reak­cie, tlač v dup­lexe, rých­losť vy­tla­če­nia do­ku­men­tov vo via­ce­rých dáv­kach

Za­po­ži­čal: Lexmark
Ce­na: 541 EUR
Ce­na tla­če: 1,56 cen­tov

Test MFP - nahlad 02-2.jpg

Cel­ko­vé hod­no­te­nie tes­to­va­ných la­se­ro­vých za­ria­de­ní

Ver­dikt PC RE­VUE

HP La­serJet En­terpri­se M775z je bez de­ba­ty za­ria­de­nie ur­če­né do ná­roč­nej kan­ce­lá­rie. Je to sku­toč­ne ro­bust­ný stroj, kto­rý pos­kyt­ne všet­ko pot­reb­né na tlač, ko­pí­ro­va­nie aj di­gi­ta­li­zá­ciu do­ku­men­tov vo veľ­kom. Nie kaž­dý však pot­re­bu­je dra­hý a vý­kon­ný stroj, na pra­cov­ný stôl s vy­uži­tím úpl­nej sie­ťo­vej ko­nek­ti­vi­ty je tu HP La­serJet Pro 200 M276nw. Rých­la tlač a mož­nos­ti spra­vo­va­nia do­ku­men­tov pria­mo na za­ria­de­ní sú roz­hod­ne uži­toč­né vlas­tnos­ti. Lexmark MS510dn a Lexmark MX410de sú dva veľ­mi po­dob­né stro­je. Ma­jú spo­loč­nú vy­ni­ka­jú­cu kva­li­tu tla­če v ČB re­ži­me, ako aj níz­ke nák­la­dy na tlač. Op­tic­ký va­lec za 38 EUR vy­mie­ňa­te až po troj­ná­sob­nom pou­ži­tí veľ­ko­ka­pa­cit­ných to­ne­rov. Roz­hod­nu­tie pre kon­krét­ny mo­del bu­de zá­vi­sieť od to­ho, či chce­te tla­čia­reň ale­bo MFP.

Zdroj: PCR 5/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter