Testovali sme

MFP a tlačiareň do náročnej kancelárie

Strana 2/4

Za­ujal nás aj re­žim na­pá­ja­nia s mož­nos­ťou nas­ta­viť auto­ma­tic­ké za­pnu­tie a vy­pnu­tie v sta­no­ve­nom ča­se. Po­kiaľ ide o pod­po­ru ja­zy­kov, je tu štan­dar­dné za­stú­pe­nie HP PCL 6, 5c a emu­lá­cia HP PS 3. Pri pou­ží­va­ní sme oce­ni­li rých­le reak­cie za­ria­de­nia pri spra­co­va­ní úloh. Žiad­ne dl­hé pau­zy ani servisn­é pres­táv­ky net­re­ba pri tom­to mo­de­li str­pieť. Po­ho­to­vo rea­gu­je na za­da­nú úlo­hu a pr­vú stra­nu vy­tla­čí o 20 se­kúnd pri roz­lí­še­ní 600 × 600 dpi, čo je aj maximum pri tom­to mo­de­li. Ale ani na kva­li­tu vý­sled­ku sme sa ne­moh­li sťa­žo­vať. Keď uvi­dí­te vý­sle­dok tla­če, zis­tí­te, že ani pri gra­fic­kých pred­lo­hách a pre­zen­tač­ných ma­te­riá­loch ne­bu­de­te pot­re­bo­vať vy­ššie roz­lí­še­nie.

Pre­čo kú­piť:

Kva­li­ta tla­če gra­fi­ky a pre­zen­tač­ných ma­te­riá­lov, ko­nek­ti­vi­ta Wi-Fi, pod­po­ra HP eP­rint, ob­slu­ha za­ria­de­nia, dup­lex

Za­po­ži­čal: Hewlett-Pac­kard Slo­ven­sko
Ce­na: 369 EUR
Ce­na tla­če: ČB - 3,7 cen­ta, fa­reb­ne - 13,7 cen­ta


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter