Testovali sme

MFP a tlačiareň do náročnej kancelárie

Strana 1/4

Ako sa doz­vie­te v tom­to tes­te, čier­no­bie­le la­se­ro­vé za­ria­de­nia ma­jú v kan­ce­lá­rii stá­le svo­je mies­to. Kva­li­tou tla­če nás roz­hod­ne pres­ved­či­li. Ce­ny tes­to­va­ných mo­de­lov zod­po­ve­da­jú to­mu, že ide o za­ria­de­nia pre stred­ne veľ­ké kan­ce­lá­rie, kto­ré sa ho­dia hlav­ne do ná­roč­nej­šie­ho pros­tre­dia. V tes­te má­me tri mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia a jed­nu tla­čia­reň. Mo­de­ly HP sú fa­reb­né, Lexmark zlep­šil kva­li­tu ČB tla­če a pred­vie­dol to na ak­tuál­ne tes­to­va­ných no­vin­kách.

HP La­serJet En­terpri­se M775z

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg To­to je za­ria­de­nie do veľ­kej kan­ce­lá­rie, sta­va­né na väč­šiu zá­ťaž. Sved­čia o tom nie­len vstup­né zá­sob­ní­ky, ale aj mul­ti­tas­king pri spra­co­va­ní úloh. Do­dá­va sa v nie­koľ­kých kon­fi­gu­rá­ciách. My sme ma­li na test mo­del s ka­pa­ci­tou zá­sob­ní­kov až na 2350 strán a maximál­nou zá­ťa­žou 120 000 vy­tla­če­ných strán me­sač­ne. Pod­po­ru­je všet­ky dô­le­ži­té fun­kcie, tak­že ne­chý­ba fax, port USB na pri­po­je­nie exter­né­ho za­ria­de­nia, z kto­ré­ho sa bu­de tla­čiť ale­bo na kto­ré sa bu­dú uk­la­dať nas­ke­no­va­né pred­lo­hy. Maximál­ny for­mát je A3. Roz­lí­še­nie je zá­klad­né 600 × 600 dpi s mož­nos­ťou úp­ra­vy gra­fic­kých pred­lôh cez HP Ima­ge­REt 3600. Rých­losť tla­če aj ko­pí­ro­va­nia v ČB a fa­reb­nom re­ži­me je 30 str./min. Vďa­ka to­mu, že je pou­ži­tá jed­nop­re­cho­do­vá tlač, všet­ky úlo­hy sú spra­co­va­né rov­na­ký­mi rých­los­ťa­mi. 

HP_M775.jpg

Pri prak­tic­kých tes­toch sa nám po­da­ri­lo vy­tla­čiť 25-stra­no­vý do­ku­ment za mi­nú­tu a 3 se­kun­dy (1:03) a dvoj­ná­sob­ný po­čet strán v dup­lexnom re­ži­me za 2:45. Po­čas tes­tov sme sa te­da na kva­li­tu a rých­losť sťa­žo­vať ne­moh­li. Za­ria­de­nie je po­ho­to­vé a vždy prip­ra­ve­né na spl­ne­nie úlo­hy. Po­čas vy­ko­ná­va­nia úloh mô­že­te spra­cú­vať ďal­šie úlo­hy a k dis­po­zí­cii je pl­no­hod­not­ný ma­naž­ment op­ráv­ne­ní a sle­do­va­nie nák­la­dov tla­če. Všet­ko sa nas­ta­vu­je na dis­ple­ji a ten fun­gu­je ako hlav­né roz­hra­nie. Mož­no ho te­da pou­žiť auto­nóm­ne aj bez po­čí­ta­ča. Špe­cia­li­tou je po­dá­vač ADF na 100 lis­tov pa­pie­ra. Ske­no­va­nie cez­eň fun­gu­je vý­bor­ne a ušet­rí ve­ľa ča­su pri di­gi­ta­li­zá­cii do­ku­men­tov. Pria­mo na dis­ple­ji sa zob­ra­zu­je náh­ľad na do­ku­men­ty a pred tla­čou ske­no­va­ných pred­lôh sa da­jú od­strá­niť stra­ny, kto­ré nech­ce­te tla­čiť. De­sať strán sme sko­pí­ro­va­li za 26 se­kúnd. Pria­mo v za­ria­de­ní je za­bu­do­va­ná fun­kcia trie­de­nia vy­tla­če­ných do­ku­men­tov a ich zo­ší­va­nia. Na­raz mô­že­te zo­šiť 30 strán.

Tlač ob­sa­hu­je pod­po­ru fa­reb­nej šká­ly Pan­to­ne a na­tív­nu pod­po­ru for­má­tu Ado­be PDF 1.4. Sa­moz­rej­me, sú tu aj ďal­šie tla­čo­vé ja­zy­ky, ako HP PCL 6, 5c ale­bo emu­lá­cia HP PS 3. V sie­ti za­ria­de­nie tla­čí do­ku­men­ty aj zo smar­tfó­nov ale­bo tab­le­tov, pod­po­ra AirPrint ale­bo HP eP­rint je štan­dard. Do­ku­men­ty sa da­jú uk­la­dať do inter­nej pa­mä­te, pri­čom kaž­dý pou­ží­va­teľ má k dis­po­zí­cii vlas­tnú ob­lasť. Ske­no­va­né do­ku­men­ty sú po­tom dos­tup­né z mul­ti­fun­kcie a ke­dy­koľ­vek si ich mô­že­te pre­niesť do po­čí­ta­ča ale­bo nap­rík­lad na pri­po­je­ný flash disk. Chvá­li­me naj­mä spra­co­va­nie ov­lá­da­cie­ho roz­hra­nia. Reak­cie sú okam­ži­té a pr­vky dos­ta­toč­ne veľ­ké, aby sa da­li po­hodl­ne ov­lá­dať. Rov­na­ko aj pri ko­pí­ro­va­ní do­ku­men­tu sú dos­tup­né roz­ši­ru­jú­ce voľ­by vý­sled­né­ho spra­co­va­nia via­ce­rých strán na jed­nu, úp­ra­va mier­ky ale­bo nap­rík­lad fun­kcia na vy­čis­te­nie po­za­dia. Ho­dí sa pri pot­re­be sko­pí­ro­va­nia strán z gra­fic­ky la­de­ných pred­lôh, kde pot­re­bu­je­te za­cho­vať hlav­ne text.

Pre­čo kú­piť:

Vý­kon­né za­ria­de­nie, ka­pa­ci­ta zá­sob­ní­kov, vý­bor­ná tlač, rých­losť spra­co­va­nia úloh

Za­po­ži­čal: Hewlett-Pac­kard Slo­ven­sko
Ce­na: 6490 EUR
Ce­na tla­če: ČB - 1,29 cen­ta, fa­reb­ne - 8,16 cen­ta

HP La­serJet Pro 200 M276nw

Men­šie za­ria­de­nie do kan­ce­lá­rie je vhod­né pre pou­ží­va­te­ľov vy­ža­du­jú­cich nie­len úpl­nú vý­ba­vu MFP, ale aj všes­tran­nú ko­nek­ti­vi­tu. Ok­rem eter­ne­tu a kla­sic­ké­ho USB má­te vo vý­ba­ve mo­dul Wi-Fi. Tlač vo for­má­te A4 je za 14 se­kúnd, 25-stra­no­vý do­ku­ment sme v oboch re­ži­moch vy­tla­či­li za 1:57. Pra­cov­ný cyk­lus je sta­no­ve­ný na 30 000, te­da do stred­ne veľ­kej kan­ce­lá­rie. Na dl­ho­do­bé pou­ží­va­nie to nie je veľ­mi vhod­né, vý­rob­ca udá­va po­čet vy­tla­če­ných strán zhru­ba na úrov­ni 1500 strán. Je tu mož­nosť pou­ží­vať mul­ti­tas­king, tak­že za­tiaľ čo sa tla­čia do­ku­men­ty zo sie­te, po­koj­ne mô­že­te ske­no­vať. Vy­užiť sa dá ADF s ka­pa­ci­tou 35 strán. 

HP_200.jpg

Ske­no­va­nie mož­no ulo­žiť do for­má­tu PDF a rôz­nych ob­ra­zo­vých for­má­tov. Roz­lí­še­nie je v tom­to prí­pa­de 1200 dpi, te­da vy­ššie ako pri mo­de­li En­terpri­se v tom­to tes­te. Na vý­ber je aj lo­ka­li­ta umies­tne­nia ske­no­va­nej pred­lo­hy. Kla­sic­ká mož­nosť je od­os­la­nie do e-mai­lo­vej schrán­ky, na USB ale­bo pria­mo na clou­do­vé úlo­žis­ko. Vy­uži­tie náj­de aj plo­chý ske­ner, a to nap­rík­lad pri obojstran­nom ko­pí­ro­va­ní dok­la­dov. Za­stú­pe­né sú po­tom fun­kcie na pris­pô­so­be­nie ske­nu a ko­pí­ro­va­nej pred­lo­hy pria­mo na do­ty­ko­vom dis­ple­ji. Ani v tom­to prí­pa­de ne­pot­re­bu­je­te po­čí­tač na zmen­še­nie strán, ich umies­tne­nie na je­den vy­tla­če­ný list ale­bo úp­ra­vu tó­nov.

Po­dá­vač ADF a ko­pí­ro­va­nie je po­mal­šie, stá­le však na pri­ja­teľ­ných 1:09 pri de­sia­tich stra­nách. Vstup­ná ka­pa­ci­ta za­ria­de­nia je 150 lis­tov, na vý­stu­pe je to 125 strán. Ak je za­ria­de­nie na­kon­fi­gu­ro­va­né so služ­bou HP eP­rint, vy­uži­je­te mož­nosť tla­če od­kiaľ­koľ­vek, kde má­te prís­tup do inter­ne­tu. Vhod­né je aj pre­po­je­nie na služ­bu Goog­le Print. Roz­hra­nie bu­de pou­ží­va­te­ľom za­ria­de­ní HP zná­me, v hor­nom riad­ku sú skrat­ky na rých­le nas­ta­ve­nie Wi-Fi, zob­ra­ze­nie ka­pa­ci­ty to­ne­rov ale­bo nap­rík­lad na cel­ko­vú údr­žbu za­ria­de­nia. Do­ty­ko­vý dis­plej dopĺňa­jú boč­né tla­čid­lá, kto­ré sú ta­kis­to do­ty­ko­vé. 


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter