BI: Ako si vybrať? Prehľad nástrojov, poskytovateľov, možností a cien

Strana 1/3

mobilne_BI.jpg Sto­jí­te pred roz­hod­nu­tím o no­vom nás­tro­ji BI? Či už hľa­dá­te náh­ra­du za za­sta­ra­né rie­še­nie, kto­ré nepl­ní svo­ju fun­kciu a frus­tru­je pou­ží­va­te­ľov, ale­bo je to váš pr­vý vý­ber, voľ­bu nás­tro­ja BI nie je vhod­né pod­ce­niť.

Rôz­ne rie­še­nia sa lí­šia fun­kcio­na­li­tou, schop­nos­ťou do­siah­nuť plá­no­va­né prí­no­sy, rých­los­ťou im­ple­men­tá­cie ale­bo nák­lad­mi, pri­čom nie vždy pla­tí, že to naj­drah­šie je aj naj­lep­šie. Sof­tvér však nie je je­di­ný kri­tic­ký pr­vok, naj­mä ak chce­te nao­zaj zlep­šiť svo­je cie­le v ob­las­ti fi­nan­cií, pre­da­ja a mar­ke­tin­gu, zní­žiť nák­la­dy ale­bo ušet­riť ľu­ďom čas.

Dô­le­ži­té je aj to, kto a ako rie­še­nie BI za­ve­die, keď­že na tr­hu sú rôz­ne ty­py spo­loč­nos­tí s rôz­nym prís­tu­pom k reali­zá­cii pro­jek­tov. V tom­to člán­ku sa pod­rob­nej­šie po­zrie­me na jed­not­li­vé ty­py nás­tro­jov a do­dá­va­te­ľov a s ni­mi sú­vi­sia­ce ce­ny, resp. nák­la­dy.

Sales dashboard.jpg

Tra­dič­né nás­tro­je BI nás­tro­je Da­ta Dis­co­ve­ry

Pod­ľa Gar­tne­ru sa nás­tro­je BI da­jú za­ra­diť do dvoch sku­pín1) - tra­dič­né rie­še­nia BI a rie­še­nia Da­ta Dis­co­ve­ry.

Me­dzi tra­dič­né nás­tro­je BI pa­tria naj­mä rie­še­nia veľ­kých ven­do­rov, pri­čom ide o ro­bus­tné rie­še­nia s dô­ra­zom na re­por­ting a mo­ni­to­ring, kto­ré sa vy­zna­ču­jú dl­hou do­bou im­ple­men­tá­cie a prís­tu­pom top-down pri im­ple­men­tá­cii.

Pre­fe­ru­jú ich naj­mä IT od­de­le­nia pre ich tech­no­lo­gic­kú ná­roč­nosť a sú vhod­né skôr do pros­tre­dia, kde ne­do­chá­dza k čas­tým zme­nám. Ich ne­vý­ho­dy sú ok­rem vy­so­kých nák­la­dov naj­mä níz­ka spo­koj­nosť kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov (z dô­vo­du tech­nic­kej ná­roč­nos­ti), níz­ka flexibi­li­ta pri zme­nách a dô­raz na špe­ci­fic­ké fun­kcio­na­li­ty (nap­rík­lad me­ta­da­ta ma­na­ge­ment) na­mies­to schop­nos­ti spl­niť sta­no­ve­né cie­le biz­ni­su.

Rie­še­nia Da­ta Dis­co­ve­ry sú naj­mä rie­še­nia ne­zá­vis­lých men­ších ven­do­rov, kto­ré sú pre­fe­ro­va­né kon­co­vý­mi pou­ží­va­teľ­mi pre ich pou­ží­va­teľ­skú jed­no­du­chosť, vy­zna­ču­jú sa rých­lou im­ple­men­tá­ciou a dô­ra­zom na do­siah­nu­tie cie­ľov.

Ich sil­ná strán­ka je dá­to­vá vi­zua­li­zá­cia a ana­lý­zy dát, dob­rá šká­lo­va­teľ­nosť (od nie­koľ­kých pou­ží­va­te­ľov až po ce­lo­pod­ni­ko­vé rie­še­nia BI pre ti­síc­ky za­mes­tnan­cov) a ich cie­ľom je umož­niť čo naj­lep­šie vy­uži­tie dát v or­ga­ni­zá­cii na pod­po­ru roz­ho­do­va­nia. Ich ne­dos­tat­kom mô­žu byť hor­šie vý­sled­ky pri ná­roč­ných IT po­žia­dav­kách na sys­te­ma­tic­ký re­por­ting ale­bo me­ta­da­ta ma­na­ge­ment.

V pos­led­ných dvoch ro­koch vi­dí­me, že via­ce­ro veľ­kých ven­do­rov pri­dá­va do svo­jich nás­tro­jov BI aj fun­kcio­na­li­ty Da­ta Dis­co­ve­ry. Rov­na­ko aj ven­do­ri, kto­rí sa orien­tu­jú na Da­ta Dis­co­ve­ry, roz­ši­ru­jú svo­je por­tfó­lio o nás­tro­je na me­ta­da­ta ma­na­ge­ment, dá­to­vú in­teg­rá­ciu, re­por­ting, plá­no­va­nie atď. Stá­le však mož­no roz­de­liť ven­do­rov sof­tvé­ru na dva uve­de­né ty­py pod­ľa hlav­né­ho za­me­ra­nia ich rie­še­ní.

Z nás­tro­jov, kto­ré bo­li za­hr­nu­té v ro­ku 2012 v gar­tne­rov­skom Ma­gic Quad­rant for Bu­si­ness In­telli­gen­ce Plat­forms, pa­tria me­dzi ven­do­rov Da­ta Dis­co­ve­ry tri spo­loč­nos­ti: Qlik­Tech (Qlik­View), Tib­co Software (Spot­fi­re) a Tab­leau, pri­čom pr­vý z nich je umies­tne­ný v kvad­ran­te vod­cov (lea­ders) a dva­ja zvyš­ní v kvad­ran­te vy­zý­va­te­ľov (challen­gers).

Me­dzi tra­dič­ných ven­do­rov BI ra­dí Gar­tner os­tat­né spo­loč­nos­ti z kvad­ran­tu vod­cov, ako Orac­le, Mic­roS­tra­te­gy, Mic­ro­soft, IBM, SAS, SAP a In­for­ma­tion Buil­ders, ako aj asi de­siat­ku ďal­ších ven­do­rov, kto­rí sa spo­loč­ne de­lia o kvad­rant „štr­bi­no­vých" hrá­čov (ni­che players).

Ak­tuál­ne tren­dy - svet­lá bu­dúc­nosť pre Da­ta/Bu­si­ness Dis­co­ve­ry

Ne­zá­vis­lé spo­loč­nos­ti, kto­ré sa orien­tu­jú na nás­tro­je Da­ta Dis­co­ve­ry, si pod­ľa ne­zá­vis­lej ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Gar­tner uk­ra­ju­jú čo­raz väč­ší di­el z ko­lá­ča BI a v ras­te po­rá­ža­jú tra­dič­ných ven­do­rov BI, pri­čom pod­ľa prie­be­hu ana­lýz z pos­led­ných ro­kov ich ča­ká svet­lá bu­dúc­nosť. Kon­krét­nym po­zi­tív­nym prík­la­dom mô­že byť Qlik­View, kto­ré pred­sta­vu­je už päť po se­be idú­cich ro­kov naj­rý­chlej­šie ras­tú­ce rie­še­nie BI na tr­hu2).

Hlav­ným dri­ve­rom ras­tu je už spo­mí­na­ný vy­šší tlak kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov na ná­kup­né roz­hod­nu­tia v ob­las­ti BI, pri­čom po­ža­du­jú naj­mä rých­lej­šie vý­sled­ky, lep­šie prí­no­sy a pou­ží­va­teľ­skú jed­no­du­chosť.

Oča­ká­va­nia ľu­dí od sof­tvé­ru sa to­tiž zme­ni­li. Po zdĺha­vých a neús­peš­ných pro­jek­toch sa v or­ga­ni­zá­ciách čas­to vy­ná­ra­jú po­žia­dav­ky, kto­ré mož­no zhr­núť pod pot­re­bu pou­ží­vať agil­né a sa­moob­služ­né BI.

To nie je nič no­vé pre zá­kaz­ní­kov pou­ží­va­jú­cich BI no­vej ge­ne­rá­cie. Rých­ly vý­voj ap­li­ká­cií mu­sí byť pod­po­ro­va­ný kom­plexným pro­duk­tom, kto­rý ob­sa­hu­je všet­ky pot­reb­né fun­kcio­na­li­ty na BI. Na­čí­ta­nie a spra­co­va­nie dát z rôz­nych zdro­jov sa tak mô­že reali­zo­vať veľ­mi rých­lo. Pou­ží­va­te­lia mô­žu byť za­po­je­ní do pro­ce­su vý­vo­ja BI v kaž­dej fá­ze.

Len čo sú dá­ta prip­ra­ve­né, cez in­tui­tív­ne a inter­ak­tív­ne pou­ží­va­teľ­ské pros­tre­die mô­žu úda­je vi­zua­li­zo­vať, skú­mať, tran­sfor­mo­vať ich na poz­nat­ky a ob­ja­vo­vať tak no­vé sú­vis­los­ti a poh­ľa­dy.

Prá­ve ten­to prís­tup pod­po­ru­jú spo­mí­na­né nás­tro­je na Da­ta Dis­co­ve­ry3) (ozna­čo­va­né aj Bu­si­ness Dis­co­ve­ry pod­ľa dô­ra­zu na pl­ne­nie cie­ľov). Tra­dič­né nás­tro­je BI čas­to tr­pia za­sta­ra­nos­ťou a ťaž­ko­pád­nos­ťou. Nie­len­že sú dra­hé, po­ma­lé, ale čas­to ich spre­vá­dza dl­há do­ba im­ple­men­tá­cie, níz­ka mie­ra pou­ží­va­teľ­ské­ho kom­for­tu, nep­rí­ťaž­li­vá vi­zua­li­zá­cia, vy­so­ká spot­re­ba zdro­jov a ne­dos­ta­toč­ná orien­tá­cia na prí­no­sy v ob­las­ti biz­ni­su.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

SIEM: Ochra­na cit­li­vých in­for­má­cií pred úni­kom zvnút­ra fir­my
Väčšina IT manažérov dokáže odpovedať na otázky, aká je priepustnosť siete, aký je dostupný storage, koľko údajov sa archivuje a pod. čítať »
 
Evo­lú­cia v audi­to­va­ní a ochra­ne da­ta­báz
Softvér na audit a ochranu databáz Database Audit and Protection vznikol podľa agentúry Gartner prirodzenou evolúciou zo softvéru na monitorovanie databáz. Je dôležité uvedomiť si, že monitorovaním databáz sa zabezpečenie dát len začína. čítať »
 
Ako za­brá­niť ne­že­la­ným ak­ti­vi­tám za­mes­tnan­cov?
Jeden z hlavných rizikových prvkov, ktoré musia dnešné spoločnosti zohľadňovať pri budovaní informačnej bezpečnosti, je ľudský faktor. čítať »
 
BI: Ako si vy­brať? Preh­ľad nás­tro­jov, pos­ky­to­va­te­ľov, mož­nos­tí a cien
Stojíte pred rozhodnutím o novom nástroji BI? Či už hľadáte náhradu za zastarané riešenie, ktoré neplní svoju funkciu a frustruje používateľov, alebo je to váš prvý výber, voľbu nástroja BI nie je vhodné podceniť. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 18. časť
Pokračujeme v uvádzaní základných princípov shaderov použitých v našich vzorových aplikáciách. Zameriame sa na shader meniaci polohu vrcholov objektov a shader implementujúci tzv. Perlinov šum. čítať »
 
Kniž­né no­vin­ky
Veda vôbec nie je ťažká, ak používa správne prirovnania. Kniha Boeing v pavúčej sieti robí presne to a navyše zábavnou, ľahko zapamätateľnou formou. čítať »
 
Nas­ta­vo­va­nie pa­ra­met­rov ap­li­ká­cie / Vý­voj pre Win­dows 8
Unifikácia aplikácií pre Windows 8 sa prejavuje nielen v možnostiach vyhľadávania, ktoré bolo námetom predchádzajúcej časti, ale aj v nastavovaní parametrov na beh aplikácie. čítať »
 
Spring Fra­mework / 12. časť: Efek­tív­na tvor­ba ja­vov­ských (nie­len) web-ap­li­ká­cií
 V dnešnej časti nášho seriálu sa zameriame na zabezpečenie aplikácií pomocou frameworku Spring. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter