Testovali sme

100 Mbit/s internet na optike

Iba pred nie­koľ­ký­mi dňa­mi Te­le­kom auto­ma­tic­ky (a bez­plat­ne) zvý­šil rých­los­ti pre zá­kaz­ní­kov služ­by Ma­gio inter­net Op­tik až na 100 Mbit/s pri sťa­ho­va­ní a 10 Mbit/s pri od­osie­la­ní dát. Ok­rem to­ho, že Zjed­no­du­šil tak por­tfó­lio svo­jich slu­žieb a pou­ží­va­teľ si mô­že ove­ľa jed­no­duch­šie vy­brať pod­ľa rých­los­ti.

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg My sme si chce­li „stov­ku" pri sťa­ho­va­ní dát sa­mi vy­skú­šať. Pre­to sme si Op­tik 3, ak­tuál­ne naj­vyš­ší prog­ram, ob­jed­na­li a pus­ti­li sa do tes­to­va­nia rých­los­ti inter­ne­to­vých slu­žieb na op­tic­kom pri­po­je­ní od Te­le­ko­mu.

Ma­gio inter­net Op­tik

Rých­ly Ma­gio inter­net Op­tik mô­že­te mať v rám­ci ak­tuál­nej kam­pa­ne už od 5,99 eura me­sač­ne na pr­vých 6 me­sia­cov, čo pla­tí pre všet­ky, aj tie vy­ššie prog­ra­my. Zria­de­nie služ­by Te­le­kom za­pla­tí za vás, pos­kyt­ne vám Wi-Fi rou­ter iba za 19,99 eura (no ak si zá­ro­veň ob­jed­ná­te aj te­le­ví­ziu Ma­gio, dos­ta­ne­te ho za­dar­mo) a pri­po­jí vás op­tic­kým káb­lom do mo­der­nej sie­te. Ma­gio inter­net Op­tik je dnes dos­tup­ný v zá­vis­los­ti od kon­krét­nej lo­ka­li­ty už pre 360 000 slo­ven­ských do­mác­nos­tí a pod­ľa na­šich in­for­má­cií by sa ten­to rok moh­lo je­ho pok­ry­tie eš­te mier­ne roz­ší­riť. Na­vy­še po­čas pr­vých šies­tich me­sia­cov vy­uží­va­nia služ­by mô­že­te bez­plat­nej po­žia­dať o pre­chod na niž­ší ba­lí­ček, ke­by ste služ­by ne­vyu­ži­li napl­no. 

A pri ob­jed­na­ní služ­by cez inter­net zís­ka­va­te ďal­šiu zľa­vu, kto­rá vám bu­de od­po­čí­ta­ná z kon­co­vej ce­ny. Pri Ma­gio inter­net Op­tik 1 má­te k dis­po­zí­cii 2 GB dát, pri os­tat­ných vy­šších va­rian­toch je pre­ne­se­né množ­stvo dát neob­me­dze­né. Pri sur­fo­va­ní na inter­ne­te tre­ba dbať aj na bez­peč­nosť, pre­to Te­le­kom po­nú­ka Ma­gio Inter­net Se­cu­ri­ty za 2,51 eura me­sač­ne a pr­vé tri me­sia­ce vám pos­kyt­ne tú­to služ­bu bez­plat­ne. V pre­daj­ni by na vás ok­rem to­ho mal ča­kať je­den z Mo­bí­kov za­dar­mo.

Ako v sku­toč­nos­ti fun­gu­je 100 Mbit/s na op­ti­ke?

Aby sme neov­plyv­ni­li ni­ja­kým spô­so­bom vý­sled­ky me­ra­ní, vza­li sme na test úpl­ne no­vý no­te­book Le­no­vo s čis­tou in­šta­lá­ciou Win­dows 8. Žiad­ne nain­šta­lo­va­né prog­ra­my, nič ne­be­ža­lo na po­za­dí, čo by moh­lo skres­liť vý­sled­ky tes­tov. No­vo­zria­de­ný Ma­gio inter­net Op­tik 3 by nám mal „pus­tiť" pl­ných (aj keď len teo­re­tic­kých) 100 Mbit/s na downloa­de a 10 Mbit/s na up­loa­de. Poď­me si to te­da vy­skú­šať. Ot­vá­ra­me naj­skôr speed­me­ter na strán­ke Te­le­ko­mu a hneď me­dzi pr­vý­mi me­ra­nia­mi sme do­siah­li download nad 94 Mbit/s, up­load 15,76 Mbit/s a ones­ko­re­nie 3 ms.

scr1.png

scr2.png

scr3.png

Me­ra­nie rých­los­tí pri­po­je­nia na jed­not­li­vých speed­met­roch pod­ľa kra­jín. Zľa­va dop­ra­va - na Slo­ven­sku, v Čes­kej re­pub­li­ke, v Poľ­sku a na­ko­niec v Ne­mec­ku.

To, že sme sa pri up­loa­de dos­ta­li nad li­mit, o kto­rom ho­vo­rí ope­rá­tor, nie je nič nez­vy­čaj­né, ope­rá­to­ri nie až tak strik­tne ob­me­dzu­jú rých­los­ti od­osie­la­nia dát. No keď­že je speed­me­ter vzdia­le­ný mož­no iba „zo­pár server­ov", ot­vá­ra­me zná­my čes­ký speed­me­ter na strán­ke dsl.cz. Ten­to­raz svie­ti nie­čo vy­še 92 Mbit/s na downloa­de a 10,6 Mbit/s na up­loa­de. Opäť vý­bor­ný vý­sle­dok. Vir­tuál­ne sa pre­sú­va­me do za­hra­ni­čia, cez speed­test.net skú­ša­me rých­los­ti sme­rom k vzdia­le­né­mu server­u v Poľ­sku. Rých­losť na downloa­de sme do­siah­li cez 50 Mbit/s a la­ten­ciu (do­bu reak­cie sie­te) vý­bor­ných 13 ms. Pok­ra­ču­je­me v na­šej vir­tuál­nej ces­te, skú­ša­me ko­nek­ti­vi­tu do Ne­mec­ka cez server speed­me­ter.de, kde bez prob­lé­mov pre­sa­hu­je­me hra­ni­cu 30 Mbit/s a la­ten­ciu na úrov­ni 28 ms. 

Tú sme sa roz­hod­li otes­to­vať aj sa­mos­tat­ne. Pri slo­ven­skom server­i za­po­je­nom v pee­rin­go­vom cen­tre sme do­siah­li prie­mer­nú la­ten­ciu 3 ms, pri čes­kom server­i 7 ms a pri ne­mec­kom server­i 29 ms. Všet­ko s 0 % pac­ket loss (stra­tou pa­ke­tov), tak­že s vy­so­kou kva­li­tou služ­by. Ke­by sme aj všet­ky me­ra­nia (slo­ven­ský, čes­ký, poľ­ský a ne­mec­ký server) sprie­me­ro­va­li, dos­ta­li by sme sa na prie­mer­nú rých­losť sko­ro 70 Mbit/s, na Slo­ven­sku do­kon­ca po­ľah­ky cez hra­ni­cu 90 Mbit/s! Tak­že ak tú­ži­te po rých­lom inter­ne­te, kto­rý na op­ti­ke reál­ne ata­ku­je hra­ni­cu 100 Mbit/s pri sťa­ho­va­ní dát, je op­tic­ký inter­net od Te­le­ko­mu správ­na voľ­ba.

Zdroj: PCR 5/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter