Ultraodolný ultrabook a ďalšie perličky

Notebookové novinky

Strana 3/3

So­ny Vaio SVT1312M1ES

Ele­gant­ný tvar a strie­bor­né vy­ho­to­ve­nie pa­tria ku kla­sic­ké­mu ultra­boo­ku. Mul­ti­me­diál­na aj tech­no­lo­gic­ká vý­ba­va od So­ny pos­ky­tu­je kla­sic­ké nás­tro­je na zdie­ľa­nie dát a fil­mov a aj mož­nosť sprá­vy po­čí­ta­ča. Ak­tua­li­zá­cie sú auto­ma­tic­ké, a tak bu­de­te mať dos­tup­ný vždy naj­nov­ší ob­sah. Te­lo je hrub­šie, stá­le však v nor­me, kto­rá po­vo­ľu­je ozna­če­nie ultra­book.

358507_1 kopie.jpg

Di­zajn

Ten­ké te­lo vy­ho­to­ve­né z hli­ní­ka a hor­čí­ko­vej zlia­ti­ny dá­va ultra­boo­ku vzhľad, na kto­rý sú priaz­niv­ci znač­ky So­ny Vaio zvyk­nu­tí. Ele­gan­tné te­lo s 13,3-pal­co­vou uh­lo­prieč­kou dis­ple­ja kom­bi­nu­je po­hodl­né ov­lá­da­nie a kla­sic­ké roz­mies­tne­nie špe­ciál­nych tla­či­diel. Ako inak, aj tu náj­de­te tla­čid­lo As­sist, kto­ré za­pne za­ria­de­nie v špe­ciál­nom re­ži­me na zá­chra­nu dát ale­bo ob­no­vu sys­té­mu. Vý­rob­ca up­gra­do­val to­to roz­hra­nie do gra­fic­kej po­do­by, ko­mu­ni­ku­je, sa­moz­rej­me, v slo­ven­skom ja­zy­ku, a tak prí­pad­né prob­lé­my s dis­kom ale­bo sys­té­mom zvlád­ne op­ra­viť aj bež­ný pou­ží­va­teľ. Ne­chý­ba tla­čid­lo Web a Vaio. Pos­led­né­mu z nich mô­že­te pri­ra­diť vlas­tnú fun­kciu. Klá­ves­ni­ca nie je v tom­to prí­pa­de pod­svie­te­ná, čo je tro­chu ško­da. Pí­še sa však na nej dob­re a chvá­li­me aj roz­me­ro­vo up­ra­ve­né, ale dos­ta­toč­ne veľ­ké klá­ve­sy ší­pok. Kde iní stla­čia ich veľ­kosť na ak­cep­to­va­teľ­né mi­ni­mum, So­ny po­ne­chá­va väč­ší roz­mer. Ide o jed­nu z naj­lep­ších klá­ves­níc v 13,3-pal­co­vom vy­ho­to­ve­ní te­la. Touch­pad je pres­ne up­ros­tred opier­ky na ru­ku, pra­vé tla­čid­lo my­ši fun­gu­je stla­če­ním touch­pa­du, za­tiaľ ľa­vé net­re­ba vy­slo­ve­ne stla­čiť. LED di­ódy sú na pred­nej hra­ne. In­for­mač­ne pos­lú­žia a zá­ro­veň pri prá­ci ne­pô­so­bia ru­ši­vo.

Vý­zbroj & vý­kon

O hlav­ný vý­poč­to­vý vý­kon sa sta­rá pro­ce­sor In­tel Co­re i3-3217U s frek­ven­ciou 1,8 GHz. Ide o tre­tiu ge­ne­rá­ciu pro­ce­so­rov Co­re iX, a ho­ci má len zá­klad­nú frek­ven­ciu bez mož­nos­ti adap­tív­ne­ho pre­tak­to­va­nia, rých­losť sys­té­mu ni­ja­ko neutr­pe­la. O tú sa sta­rá pri­da­ný disk SSD s ka­pa­ci­tou 32 GB. Slú­ži ako vy­rov­ná­va­cia pa­mäť a v sys­té­me ho neu­vi­dí­te. Ako dopl­nok k po­ma­lé­mu dis­ku s 5400 otáč­ka­mi je to skrát­ka ne­vyh­nut­nosť. Po­čas tes­to­va­nia sme zní­že­nú rých­losť ne­po­ci­ťo­va­li prá­ve vďa­ka in­teg­ro­va­né­mu SSD a ultra­book sa po­čas bež­nej kan­ce­lár­skej prá­ce sprá­val vcel­ku sviž­ne. Zo sta­vu úpl­né­ho vy­pnu­tia naš­tar­to­val do 15 se­kúnd. To je sluš­ný vý­kon, kto­rý ne­do­siah­ne­te ani s rých­lej­ším dis­kom. Ka­pa­ci­ta 500 GB je v po­riad­ku a má­te tak dosť mies­ta na fil­my a iné mul­ti­me­diál­ne dá­ta. Sú­čas­ťou vý­ba­vy je ak­tív­na ochra­na dis­ku, pri nak­lo­ne­ní za­par­ku­je hla­vič­ky, čo v dos­ta­toč­ne ti­chom pros­tre­dí aj po­čuť. Vý­rob­ca uvá­dza dĺžku vý­dr­že oko­lo sied­mich ho­dín, my sme do­siah­li zhru­ba po­lo­vič­ný čas pri reál­nej prá­ci, maximál­nom pod­svie­te­ní a za­pnu­tej sie­ti Wi-Fi. Z prak­tic­ké­ho poh­ľa­du sme oce­ni­li aj úpl­nú vý­ba­vu por­tov. Ultra­boo­ky, kto­ré sú sí­ce hrub­šie, no ma­jú eter­ne­to­vý port a VGA spo­lu s kla­sic­kým ko­nek­to­rom HDMI, sa nám poz­dá­va­jú. Ďal­šiu vý­ba­vu tvo­rí čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet a dva por­ty USB, je­den star­ší a dru­hý v kon­fi­gu­rá­cii 3.0. Keď už sú tu len dva por­ty USB, oce­ni­li by sme, ke­by bo­li oba vo ver­zii Su­per­Speed.

Hod­no­te­nie

Sie­ťo­vý port, VGA a HDMI, 32 GB disk SSD ako ca­che, Vaio As­sist, di­zaj­no­vé a fun­kčné spra­co­va­nie, vy­ni­ka­jú­ca klá­ves­ni­ca
Len je­den port USB 3.0

Ce­na: 784 EUR
Za­po­ži­čal: So­ny

Ver­dikt PC RE­VUE

Dell Pre­ci­sion M6700 je pra­cov­ná sta­ni­ca pre pro­fe­sio­nál­nych pou­ží­va­te­ľov. Je to po­riad­ne veľ­ký stroj, ale pri vý­ko­ne a po­hod­lí, kto­ré vám pos­kyt­ne, mu vy­ššiu hmot­nosť od­pus­tí­te. Le­no­vo Thin­kPad He­lix pat­rí me­dzi vy­da­re­né kon­ver­ti­bil­né ultra­boo­ky. Pá­či­lo sa nám tra­dič­ne dob­ré spra­co­va­nie, na aké sme pri ra­de Thin­kPad zvyk­nu­tí. Mož­nosť šty­roch spô­so­bov po­lo­hy dis­ple­ja nie je na za­ho­de­nie a k to­mu všet­ké­mu oča­ká­vaj­te pl­ný vý­kon. Pa­na­so­nic Toug­hbook CF-AX2 je ultra­book so sku­toč­ne od­ol­ným vy­ho­to­ve­ním. Ok­rem tech­no­lo­gic­kej vý­ba­vy sme si vší­ma­li de­tai­ly. Vid­no, že niek­to pri návr­hu roz­mýš­ľal a prip­ra­vil ultra­book na čo naj­lep­šie pou­ží­va­nie v te­ré­ne, ale aj kan­ce­lá­rii. So­ny Vaio SVT1312M1ES je ultra­book, kto­rý od­po­rú­ča­me pou­ží­va­te­ľom hľa­dia­cim viac na ce­nu. Dos­ta­ne­te so­líd­ny po­čí­tač na kan­ce­lár­sku a mul­ti­me­diál­nu prá­cu. Rých­le SSD vo for­me vy­rov­ná­va­cej pa­mä­te po­cí­ti­te a op­ro­ti bež­ným no­te­boo­kom bu­de­te s po­čí­ta­čom vždy rých­lej­ší.

Ntb_novinky - nahlad 01.jpg

Ta­buľ­ka vý­kon­nos­tných tes­tov no­te­boo­ko­vých no­vi­niek

Zdroj: PCR 5/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter