Ultraodolný ultrabook a ďalšie perličky

Notebookové novinky

Strana 2/3

Le­no­vo Thin­kPad He­lix

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Kon­ver­ti­bil­ný ultra­book He­lix je dl­ho oča­ká­va­ná no­vin­ka a ko­neč­ne sa ob­ja­vil aj na na­šom tr­hu. Má tech­no­ló­gie vy­uží­va­né vo fi­rem­nom pros­tre­dí, od­ol­nej­šie te­lo, dis­plej chrá­ne­ný sklom Go­ril­la Glass a k to­mu sa eš­te aj dob­re pou­ží­va. Ce­no­vo nie je pre kaž­dé­ho, kto však chce bez­kon­ku­renč­ný stroj na prá­cu a zá­ba­vu, to­to je mo­del čís­lo je­den.

lenovo-thinkpad-helix1 kopie.jpg

Di­zajn

Z poh­ľa­du sé­rie Thin­kPad ide po dl­hšom ča­se o net­ra­dič­ne vy­ho­to­ve­ný po­čí­tač. Kom­bi­nu­je vý­ho­dy kla­sic­ké­ho ultra­boo­ku a pri­dá­va aj ne­zá­vis­lý tab­let. Je len na vás, ako sa roz­hod­ne­te vy­užiť je­ho kon­cept. Nám sa ten­to mo­del za­pá­čil a ko­neč­ne spĺňa to, čo ná­roč­ní pou­ží­va­te­lia od za­ria­de­nia toh­to ty­pu oča­ká­va­jú. Net­re­ba zvlášť zdô­raz­ňo­vať prep­ra­co­va­ný vzhľad v štý­le ra­du Thin­kPad a od­ol­nosť te­la.

Je to fi­rem­ný nás­troj so všet­kým, čo k ne­mu pat­rí. Klá­ves­ni­ca je po­hodl­ná na dl­ho­do­bé pí­sa­nie a kom­for­tom pre­ko­ná­va aj roz­me­ro­vo väč­šie mo­de­ly. My sme si ju poch­va­ľo­va­li aj pre tvar klá­ve­sov. Prs­ty na ňu dos­lo­va sad­nú a pri prá­ci aj za­bud­ne­te, že pou­ží­va­te 11,6-pal­co­vé za­ria­de­nie. Je prav­da, že full HD dis­plej v ta­kom­to ma­lom te­le chce tro­chu zvy­ku, ale oči si po pár dňoch pri­vyk­li. Štan­dar­dné dpi pís­ma sme na­ko­niec zme­ni­li na kla­sic­ké a dos­ta­li sme po­riad­nu plo­chu na mul­ti­me­diál­ne ap­li­ká­cie ale­bo zob­ra­ze­nie via­ce­rých okien ved­ľa se­ba. O uchy­te­nie tab­le­tu (dis­ple­jo­vej čas­ti) sa sta­rá špe­ciál­ny kĺb, kto­rý má po­sil­ne­nú konštruk­ciu. Je sku­toč­ne pev­ný a ne­poh­ne­te ním bez pá­ko­vé­ho efek­tu čas­ti s dis­ple­jom. Vza­du sú aj dva ven­ti­lá­to­ry a pri pou­ží­va­ní vô­bec ne­ru­šia.

Špe­cia­li­tou je prí­tom­nosť dvoch aku­mu­lá­to­rov. Keď­že má­te mož­nosť vy­užiť tab­let, všet­ky dá­ta sú orien­to­va­né do hor­nej čas­ti. Op­ro­ti bež­ným ultra­boo­kom po­dob­né­ho ty­pu sme bo­li nad­mie­ru spo­koj­ní so sta­bi­li­tou za­ria­de­nia. Žiad­ne prev­ra­ca­nie ani la­bil­ná zá­klad­ňa. Na pr­vý poh­ľad by ste ne­ve­ri­li, že je to kon­ver­ti­bil­ný ultra­book. Tab­let vám vy­dr­ží na šesť ho­dín pou­ží­va­nia (reál­ne o dve viac, ako dek­la­ru­je vý­rob­ca), po pri­po­je­ní k zá­klad­ni sme do­siah­li čas 8:54 hod. Te­da v tom­to prí­pa­de tro­chu me­nej, pri prá­ci sme sa však neob­me­dzo­va­li žiad­nym ús­por­ným re­ži­mom.

Vý­zbroj & vý­kon

Vý­kon je ob­lasť, kde vý­rob­ca ne­hod­lal ro­biť kom­pro­mi­sy. Sil­ný dvoj­jad­ro­vý CPU In­tel Co­re i7-3667U, 2 ÷ 3,2 GHz (17 W TDP) je vhod­ný aj na stri­ha­nie vi­dea a ku kom­plexné­mu vý­ko­nu sa znač­ným po­die­lom pri­či­ní aj 8 GB RAM. Ak k to­mu pri­po­čí­ta­me 256 GB disk, ide o kon­fi­gu­rá­ciu pre pro­fe­sio­ná­lov vy­ža­du­jú­cich maximum v pre­nos­nom te­le. He­lix má v se­be bez­peč­nos­tné tech­no­ló­gie na ochra­nu dát a ďal­šie „vy­chy­táv­ky", nap­rík­lad sní­mač oko­li­té­ho os­vet­le­nia. Tre­ba poz­na­me­nať, že fun­go­val v sú­la­de s na­ši­mi oča­ká­va­nia­mi a auto­ma­tic­ky pris­pô­so­bil jas dis­ple­ja.

Gy­ros­kop, ak­ce­le­ro­me­ter aj mag­ne­to­me­ter sú tro­jo­so­vé a k to­mu má­te eš­te di­gi­tál­ny kom­pas. Skrát­ka vý­ba­va špič­ko­vých tab­le­tov a smar­tfó­nov v te­le ultra­boo­ku. Spo­mí­na­ná klá­ves­ni­ca je, sa­moz­rej­me, od­ol­ná pro­ti po­lia­tiu. Vý­kon­nos­tné tes­ty uká­za­li si­lu pro­ce­so­ra, naj­mä však vi­dieť účin­nosť pev­né­ho dis­ku. Pri vy­ššej zá­ťa­ži po­čuť dvo­ji­cu ven­ti­lá­to­rov, nej­de však o nič kri­tic­ké. Ten­ké te­lo si vy­žia­da­lo kom­pro­mis vo vý­ba­ve por­tov, a tak eter­ne­to­vý ale­bo VGA tu ne­náj­de­te. Ako náh­ra­da je tu však Mi­ni­Dis­play­Port, dva por­ty USB 3.0 a čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet, sa­moz­rej­me, aj dve webo­vé ka­me­ry. Pred­ná má roz­lí­še­nie 2 a za­dná 5 Mpix.

Hod­no­te­nie

Konštruk­cia, vy­vá­že­nie tab­le­to­vej a zá­klad­ňo­vej čas­ti, nao­zaj pou­ži­teľ­ný nás­troj, vy­so­ký vý­kon, cel­ko­vá vý­drž
Vy­ššia ce­na

Ce­na: 2115 EUR
Za­po­ži­čal: ThinkPro.sk

Pa­na­so­nic Toug­hbook CF-AX2

Ultra­boo­ky, kto­ré sa pý­šia od­ol­nej­ším te­lom, ne­chá­va no­vý Toug­hbook s preh­ľa­dom za se­bou. Mô­že­te ho ho­diť o zem a nič sa mu nes­ta­ne. Je to sku­toč­ne od­ol­ný mo­del, kto­rý mô­že­te no­siť do le­sa, na stav­bu, skrát­ka vša­de, kde pot­re­bu­je­te mať pra­cov­ný po­čí­tač. Ce­na zod­po­ve­dá mož­nos­tiam vý­ko­nu a konštruk­čnej strán­ke. To­to je ultra­book, kto­rý vás „pre­ži­je".

Panasonic-7 kopie.jpg

Di­zajn

Od­ol­ný ultra­book sa sús­tre­dí naj­mä na zvý­še­nie kva­li­ty ma­te­riá­lo­vé­ho spra­co­va­nia a fak­tom je, že pri­ná­ša viac fun­kčných vlas­tnos­tí ako efek­tných pr­vkov. Dis­plej je mat­ný, rov­na­ko aj ce­lé te­lo má mat­nú povr­cho­vú úp­ra­vu. Žiad­ne od­les­ky ani od­tlač­ky pr­stov. Na­vy­še ho mô­že­te bez obáv umý­vať mok­rou han­drič­kou. Klá­ves­ni­ca je pris­pô­so­be­ná veľ­kos­ti mo­de­lu. Prek­va­pi­vo sa dá na ňu veľ­mi rých­lo zvyk­núť.

PanPredok.jpg

Ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti a zá­mku dis­ple­ja je na pred­nej hra­ne

Klá­ve­sy sú men­šie a veľ­kos­ťou pri­po­mí­na­jú roz­lo­že­nie na net­boo­koch. My sme si však poch­va­ľo­va­li naj­mä to, že sú tu všet­ky pod­stat­né a net­re­ba ani k prog­ra­mo­vým klá­ve­som pris­tu­po­vať cez klá­ves Fn. Ved­ľa ka­me­ry v hor­nej čas­ti ve­ka je tla­čid­lo Win­dows. Keď­že sa ultra­book mô­že sklo­piť o 360°, vy­uži­je­te ho na prís­tup k hlav­né­mu me­nu. Po oto­če­ní dis­ple­ja pod zá­klad­ňu sa klá­ves­ni­ca vy­pne. Ta­kis­to sa nám veľ­mi pá­čil touch­pad, kto­rý je kla­sic­ký, a te­da tla­čid­lá my­ši sú od­de­le­né pod ním. Me­dzi ni­mi je tla­čid­lo na rých­le vy­pnu­tie touch­pa­du. Prak­tic­ký dopl­nok nie­len v re­ži­me tab­le­tu. Ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti a tla­čid­lo na za­mknu­tie zme­ny orien­tá­cie dis­ple­ja je na pred­nej hra­ne. Tu je aj po­suv­ný pre­pí­nač na vy­pnu­tie za­ria­de­nia.

Vý­zbroj & vý­kon

Kon­fi­gu­rá­cia je nas­ta­ve­ná tak, aby ste ma­li po­ru­ke po­čí­tač, kto­rý zvlád­ne všet­ky kan­ce­lár­ske aj mul­ti­me­diál­ne úko­ny. Pro­ce­sor In­tel Co­re i5-3427U 1,8 ÷ 2,8 GHz tvo­rí so­líd­ny zá­klad a ten­to mo­del pod­po­ru­je tech­no­ló­giu vPro. Je to po­me­no­va­nie, kto­ré zna­čí prip­ra­ve­nosť plat­for­my na vir­tua­li­zač­né tech­no­ló­gie. Ok­rem gi­ga­bi­to­vé­ho eter­ne­tu mu­sí ob­sa­ho­vať aj špe­ciál­ny čip na uk­la­da­nie dát, aby bo­li dos­tup­né aj po od­strá­ne­ní OS. Je tu har­dvé­ro­vý sie­ťo­vý fil­ter, kto­rý mô­že od­po­jiť ultra­book od sie­te pri ví­ru­so­vej ná­ka­ze, a mno­ho ďal­šie­ho.

Panasonic-12.jpg

Ten­to aku­mu­lá­tor sa dá „za jaz­dy" od­ob­rať, a kým ho vy­me­ní­te za na­bi­tý, o na­pá­ja­nie sa sta­rá eš­te je­den vnút­ri te­la

Skrát­ka Co­re i5 s tech­no­ló­giou na fi­rem­né úče­ly. Ka­pa­ci­ta RAM je štan­dar­dná (4 GB), no je tu disk SSD s ka­pa­ci­tou 128 GB a po­riad­ne rých­lym spra­co­va­ním dát. S in­teg­ro­va­nou gra­fi­kou In­tel HD Grap­hics 4000 je to vý­kon, kto­rý ob­sto­jí aj pri star­ších hrách. Ok­rem to­ho sme oce­ni­li dva aku­mu­lá­to­ry. Vďa­ka nim sme do­siah­li tak­mer šesť a trištvr­te ho­di­ny bež­nej prá­ce na PC. Pri ús­por­nej­šom re­ži­me by sme po­ko­ri­li osem­ho­di­no­vú hra­ni­cu. Je­den z nich je tzv. hot swapab­le, mô­že­te ho za cho­du vy­me­niť za iný. Pod aku­mu­lá­to­rom je slot na SIM kar­tu. Na inter­ne­te mô­že byť aj mi­mo do­sa­hu Wi-Fi ale­bo LAN.

Por­to­vá vý­ba­va je na ultra­book vý­ni­moč­ná. Viac ako na ten­ké hra­ny sa vý­rob­ca sús­tre­dil na pos­kyt­nu­tie úpl­nej vý­ba­vy. Je tu te­da eter­ne­to­vý port, VGA, slot na kar­ty SDXC, audiov­stup a vý­stup, pre­pí­nač Wi-Fi, dva por­ty USB 3.0 (je­den s na­bí­ja­ním, aj keď je ultra­book vy­pnu­tý) a port HDMI.

Pa­na­so­nic Toug­hbook CF-AX2 je kon­ver­ti­bil­ný ultra­book, kto­rý má vo svo­jom seg­men­te čo po­ve­dať. Vy­ššia ce­na je daň za od­ol­nosť, mož­nos­ti ko­nek­ti­vi­ty, tech­no­lo­gic­kej vý­ba­vy, ale aj vý­dr­že. Tre­ba poz­na­me­nať, že pri­da­ná hod­no­ta je da­ná aj dvo­ma aku­mu­lá­tor­mi a prep­ra­co­va­ným rie­še­ním ov­lá­da­cích pr­vkov.

Panasonic-10.jpg

Dva USB 3.0 por­ty a ko­nek­tor HDMI na bo­ku sa voš­li aj vďa­ka to­mu, že Pa­na­so­nic nech­cel sú­ťa­žiť hrúb­kou, ale vý­ba­vou

Hod­no­te­nie

Sku­toč­ne od­ol­ný ultra­book, mul­ti­me­diál­ny vý­kon, tech­no­ló­gia In­tel vPro, roz­lo­že­nie klá­ves­ni­ce, mat­ný dis­plej
V tej­to ka­te­gó­rii žiad­ne pod­stat­né

Ce­na: 2100 EUR
Za­po­ži­čal: Pa­na­so­nic


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter