Ultraodolný ultrabook a ďalšie perličky

Notebookové novinky

Strana 1/3

No­vin­ky v ob­las­ti no­te­boo­kov sa nies­li v zna­me­ní špe­ciál­nych mo­de­lov. Ich tes­to­va­nie bo­lo ten­to­raz pod­stat­ne prí­jem­nej­šie, pre­to­že sme ma­li sa­mé tech­no­lo­gic­ké la­hôd­ky. Náj­de­te tu ultra­boo­ky, z to­ho je­den ta­ký od­ol­ný, že si ho mô­že­te dos­lo­va po­ha­dzo­vať. Za­čne­me však pra­cov­nou sta­ni­cou pre pro­fe­sio­ná­lov. Ide o je­den z má­la pre­nos­ných po­čí­ta­čov v na­šich tes­toch, kto­rý má pro­ce­sor z „extrém­nej" edí­cie.

notas-01.jpg

Ta­buľ­ka tech­nic­kých pa­ra­met­rov tes­to­va­ných no­te­boo­ko­vých no­vi­niek

Dell Pre­ci­sion M6700

Vo sve­te ma­lých a ten­kých po­čí­ta­čov je to­to dos­lo­va obor, ale uro­bil na nás do­jem. Pra­cov­ná sta­ni­ca s vý­ba­vou pre tých naj­ná­roč­nej­ších pos­kyt­ne všet­ko pot­reb­né na prá­cu s ná­roč­ný­mi ap­li­ká­cia­mi, na­vy­še je aj pat­rič­ne od­ol­ná. O ko­nek­ti­vi­tu v te­ré­ne sa pos­ta­rá slot na SIM kar­tu.

163637 kopie.jpg

Di­zajn

Čier­ne mat­né vy­ho­to­ve­nie zá­klad­ne už nie­koľ­ko ro­kov zna­čí nás­tro­je špe­cia­li­zo­va­né na prá­cu. Aby to však ne­bol len „hard-co­re" stroj a pô­so­bil mo­der­ne, vý­rob­ca pri­dal efek­tnú úp­ra­vu hor­né­ho ve­ka v strie­bor­nej far­be. Ako ce­lok už na pr­vý poh­ľad pô­so­bí tá­to pra­cov­ná sta­ni­ca ele­gan­tne. Nad klá­ves­ni­cou sú v ľa­vej čas­ti uka­zo­va­te­le ak­ti­vi­ty dis­ku, na­bí­ja­nia, Wi-Fi, Blue­tooth a Num Lock. Nad ni­mi sú tla­čid­lá na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti a stl­me­nie zvu­ku.

Tro­chu dup­li­cit­ne pô­so­bí LED di­óda ak­ti­vi­ty dis­ku aj na boč­nej hra­ne vľa­vo. Klá­ves­ni­ca sa sku­toč­ne vy­da­ri­la a pri pí­sa­ní je tak­mer neh­luč­ná. Touch­pad nie je vzhľa­dom na veľ­ké te­lo roz­mer­ný a ta­ká­to veľ­kosť sa vi­dí skôr pri 11-pal­co­vých mo­de­loch. V praxi nám to nep­re­ká­ža­lo a fakt, že touch­pad nie je nad­roz­mer­ný, za­brá­nil je­ho ná­hod­né­mu pou­ži­tiu pri pí­sa­ní na klá­ves­ni­ci. Je tu aj trac­kpoint a tri tla­čid­lá my­ši. Ako to bý­va v kom­bi­ná­cii s trac­kpoin­tom, sú zdvo­je­né. „Mi­ni­joys­tick" sa po­tom jed­no­duch­šie pou­ží­va. V pra­vej zá­klad­nej čas­ti vý­rob­ca umies­tnil sní­mač od­tlač­kov pr­stov. Ot­vo­re­nie ve­ka s dis­ple­jom je chrá­ne­né zá­pad­kou a tre­ba stla­čiť tla­čid­lo na pred­nej hra­ne.

Ro­bus­tné te­lo spĺňa vo­jen­ský štan­dard MIL-STD 810G. Od­ol­nosť je cer­ti­fi­ko­va­ná do pros­tre­dia s vy­ššou vl­hkos­ťou, pra­chom aj tep­lot­ný­mi vý­kyv­mi. Net­re­ba sa báť zi­my ani skon­den­zo­va­nej vo­dy po prí­cho­de do vý­raz­ne tep­lej­šie­ho pros­tre­dia. Konštruk­cia ochrá­ni pred rôz­ny­mi vib­rá­cia­mi a ná­raz­mi a pies­kom. Skrát­ka ochra­na, ako sa pat­rí. Aku­mu­lá­tor mož­no jed­no­du­cho vy­me­niť zo spod­nej čas­ti ale­bo pri­po­jiť k no­te­boo­ku ďal­ší. A keď­že ide o pro­fe­sio­nál­ny stroj, v spod­nej čas­ti náj­de­te ko­nek­tor na pri­po­je­nie do­ko­va­cej sta­ni­ce.

Vý­zbroj & vý­kon

Slo­vo vý­zbroj je v tom­to prí­pa­de na mies­te. Nie­len zo strán­ky vý­ko­nu a tech­nic­kých mož­nos­tí, ale aj vý­ba­vy por­tov. Za svo­je pe­nia­ze dos­ta­ne­te maximál­nu vý­ba­vu. Pro­ce­sor In­tel Co­re i7-3920XM 2,9 ÷ 3,8 GHz je vo va­rian­te Extre­me Edi­tion. V benchmar­ko­vých tes­toch dá­va o se­be ve­dieť. V kom­bi­ná­cii s 8 GB RAM, roz­ší­ri­teľ­nej až na 32 GB, dos­ta­ne­te rých­ly po­čí­tač. Dell ne­šet­ril ani na pev­nom dis­ku. Je tu 500 GB disk, no nie oby­čaj­ný, ale vo va­rian­te SSD. Štart je otáz­kou pár se­kúnd, rov­na­ko aj na­čí­ta­nie zlo­ži­tých ap­li­ká­cií a hier. Gra­fic­ká kar­ta je AMD Fi­reP­ro M6000 s 2 GB VRAM.

Je to kar­ta ur­če­ná do pod­ni­ko­vej sfé­ry na vy­uží­va­nie prog­ra­mov ako Auto­CAD ale­bo iných mo­de­lo­va­cích ap­li­ká­cií na 3D gra­fi­ku. Vy­skú­ša­li sme, ako si zos­ta­va po­ra­dí pri hre. Naj­nov­ší Tomb Rai­der išiel vo full HD roz­lí­še­ní na tak­mer pl­ných de­tai­loch. Ta­ká­to ná­roč­ná zos­ta­va pot­re­bu­je aj po­riad­ny adap­tér a je­ho roz­me­ry nie sú vô­bec za­ned­ba­teľ­né. Je to po­riad­na teh­la. Poď­me však na šted­rú vý­ba­vu por­tov. Na za­dnej hra­ne je ko­nek­tor na na­pá­ja­nie, eter­ne­to­vý ko­nek­tor, VGA, HDMI a kom­bi­no­va­ný port eSA­TA/USB 2.0, vľa­vo po­tom dva por­ty USB 2.0, Fi­reWire IEEE 1394, audiov­stup a vý­stup, čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet, slot Expres­sCard a me­cha­ni­ka Blu-ray. Vpra­vo je umies­tne­ný pre­pí­nač Wi-Fi, slot na rých­lu vý­me­nu HDD, dva por­ty USB 3.0 a Dis­play­Port.

Hod­no­te­nie

Špič­ko­vý vý­kon, od­ol­né te­lo, klá­ves­ni­ca, sil­ná gra­fi­ka
Nad­roz­mer­ný adap­tér

Ce­na: 2260 EUR
Za­po­ži­čal: Dell


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter