Testovali sme

Telefón od Googlu a Dual SIM smartfón

Strana 3/3

Te­le­fó­ny od Goog­lu

LG Nexus 4 už náz­vom prez­rá­dza, že ide o štvr­tý te­le­fón prip­ra­ve­ný v spo­lup­rá­ci s Goog­lom. Pr­vý mo­del Nexus One bol uve­de­ný na trh v ja­nuá­ri 2010 a eš­te so zná­mym trac­kballom ho prip­ra­vi­lo HTC. Ďal­šie dva mo­de­ly (Nexus S a Ga­laxy Nexus) vy­vi­nul Sam­sung. Ak­tuál­ny Nexus je v his­tó­rii pr­vý s mož­nos­ťou in­duk­čné­ho na­bí­ja­nia. Pod­po­ro­va­né sú dnes ofi­ciál­ne už len pos­led­né dva uve­de­né mo­de­ly. Na tie bu­dú dos­tup­né ak­tua­li­zá­cie na naj­nov­šie ope­rač­né sys­té­my An­droid OS, Nexus S ofi­ciál­ne pod­po­ru­je ak­tua­li­zá­cie do ver­zie 4.1.2.

Nexus_One.jpg

Nexus One - CPU: 1 GHz Scor­pion, GPU: Ad­re­no 200, 512 MB RAM, 3,7" su­per LCD s roz­lí­še­ním 480 × 800 bo­dov

Nexus_S.jpg

Nexus S - CPU: 1 GHz, GPU: PowerVR SGX 540 200 MHz, 512 MB RAM, 4" su­per AMO­LED LCD s roz­lí­še­ním 480 × 800 bo­dov

GalaxyNex.jpg

Ga­laxy Nexus - CPU: 1,2 GHz Dual-Co­re, GPU: PowerVR SGX540 384 MHz, 4,65" HD su­per AMO­LED LCD s roz­lí­še­ním 720 × 1280 bo­dov

Ver­dikt PC RE­VUE

Gi­ga­by­te GSmart GS202 je po­zo­ru­hod­ný mo­del na dve SIM kar­ty. Ne­lá­me vý­kon­nos­tné re­kor­dy, no pri ce­ne 199 EUR mu pár drob­nos­tí a men­šie re­zer­vy v tech­nic­kej vý­ba­ve bez vý­hrad od­pus­tí­me. Chvá­li­me aj konštruk­čné vy­ho­to­ve­nie te­le­fó­nu. LG Nexus 4 je sku­toč­ne vý­kon­ný te­le­fón. Sil­ný pro­ce­sor aj gra­fic­ká kar­ta a veľ­ký 4,7" dis­plej umož­nia vy­uží­vať smar­tfón aj na hra­nie hier. Nie­len benchmar­ky, ale aj prak­tic­ké tes­ty uká­za­li, že je to vý­bor­ný spo­loč­ník pre kaž­dé­ho, kto chce rých­ly te­le­fón so špič­ko­vou vý­ba­vou a pre­mys­le­ným di­zaj­nom.

Zdroj: PCR 5/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter