Testovali sme

Telefón od Googlu a Dual SIM smartfón

Strana 2/3

LG Nexus 4

Na Nexus 4 mno­hí netr­pez­li­vo ča­ka­li už pred kon­com ro­ka. V USA a „vy­bra­ných" kra­ji­nách Euró­py sa mno­hí aj doč­ka­li už v no­vem­bri. Na Slo­ven­sku sa ob­ja­vil tro­chu nes­kôr, pod­stat­né je, že je­den z naj­výz­nam­nej­ších te­le­fó­nov je už na tr­hu.

LGE960_NEXUS.jpg

Vy­ho­to­ve­nie je vy­ni­ka­jú­ce. Ochran­né sklo ty­pu Go­ril­la Glass 2 je po bo­koch mier­ne za­hnu­té, tak­že sku­toč­ne splý­va s rá­mom te­le­fó­nu. Špe­cia­li­tou je za­dná stra­na so špe­ciál­nym šra­fo­va­ním, vy­tvo­re­ným la­se­rom. Na svet­le sa bu­dú ma­lé štvor­če­ky trblie­tať. Bo­ky sú po­gu­mo­va­né a te­le­fón sa veľ­mi dob­re dr­ží v ru­ke. Nep­rí­jem­ná vlas­tnosť je však pa­ra­doxne je­ho do­ko­na­le hlad­ké spra­co­va­nie. To­to je „naj­šmyk­ľa­vej­ší" te­le­fón, aký sme ke­dy v na­šej re­dak­cii tes­to­va­li. Viac­krát pre­to skon­čil na ze­mi. Sta­čí ho od­lo­žiť na mier­ne zo­šik­me­nú plo­chu a po­ma­ly sa po nej zoš­myk­ne. Po­dob­ne je to aj s po­sú­va­ním te­le­fó­nu po sto­le. S Nexusom mô­že­te hrať dos­lo­va aj curling a ne­bu­de tre­ba ani za­me­tať :-).

Ško­da to­ho kl­zké­ho povr­chu pred­nej ale­bo za­dnej stra­ny, po­čí­taj­te s fak­tom, že te­le­fón vám párkrát spad­ne na zem. Aj na­priek to­mu sa však na ňom neob­ja­vil ani ma­lý škra­ba­nec. V tom­to sme­re ide sku­toč­ne o uni­kát. Nech už od­por­co­via plas­tu ho­vo­ria čo­koľ­vek, ta­kú­to od­ol­nosť s hli­ní­kom ne­do­siah­ne­te. Má­me na mys­li škra­ban­ce, nie cel­ko­vú vý­drž. Hor­ná stra­na má audio­ko­nek­tor, na bo­ku je po­tom ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti, slot na kar­tu mic­ro­SIM a na dru­hej stra­ne tla­čid­lo na za­pnu­tie te­le­fó­nu. Spod­ná časť je tra­dič­ne vy­hra­de­ná ko­nek­to­ru mic­roUSB. Aku­mu­lá­tor nie je vy­me­ni­teľ­ný, no to už nev­ní­ma­me ako ne­vý­ho­du. Za­dná stra­na má fo­toa­pa­rát za­pus­te­ný pod kry­tom. Oko­lo ne­ho je prie­hľad­ná plo­cha bez uve­de­ných štvor­če­kov. LED blesk je za­pus­te­ný v jed­nej lí­nii so za­dným kry­tom. Ov­lá­da­cie pr­vky sú vir­tuál­ne a tri tla­čid­lá tvo­ria sú­časť dis­ple­ja. Nas­pod­ku pod dis­ple­jom je viac­fa­reb­ná di­óda, kto­rú uvi­dí­te, až keď ne­ná­sil­ným bli­ka­ním cha­rak­te­ri­zu­je zmeš­ka­ný ho­vor, pri­ja­té sprá­vy ale­bo uda­losť z Fa­ce­boo­ku. Sa­moz­rej­me, hlá­se­nia z FB svie­tia na­mod­ro. Moh­la by sí­ce in­di­ko­vať aj na­bí­ja­nie aku­mu­lá­to­ra, ale dá sa bez to­ho za­obísť.

02 Nexus4.jpg

1 - špe­ciál­ny ten­ký dis­plej pô­so­bí, ako­by bo­li všet­ky pr­vky zob­ra­ze­né pria­mo navr­chu, 2 - Ok­ra­je ochran­né­ho sk­la sú za­hnu­té, 3 - LED di­óda uk­ry­tá v rá­me te­le­fó­nu

NexBack.png

1 - 8 Mpix fo­toa­pa­rát, 2 - LED blesk, 3 - rep­ro­duk­tor na hla­si­té od­po­čú­va­nie, 4 - štvor­če­ky zob­ra­zu­jú­ce sa pri od­ra­ze svet­la - to­to je fo­tog­ra­fia, v reá­li je od­raz tmav­ší, net­re­ba sa báť nad­mer­né­ho trblie­ta­nia :-)

Tech­nic­ké pa­ra­met­re sú adek­vát­ne high-end mo­de­lu dneš­ka a štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor si svo­ju úlo­hu pl­ní veľ­mi dob­re. Po pár dňoch tes­to­va­nia sme si vlas­tne uve­do­mi­li, že sa tu nič ne­za­se­ká­va, hlav­né ob­ra­zov­ky sa ne­mu­sia zno­va prek­res­ľo­vať po skon­če­ní ná­roč­nej­šej hry a pre­pí­na­nie ap­li­ká­cií je prak­tic­ky okam­ži­té. Otáz­kou je, pre ko­ho je ten­to mo­bil ur­če­ný. Má len ope­rač­ný sys­tém s ap­li­ká­cia­mi od Goog­lu, ani LG nep­ri­da­lo svo­je prog­ra­my do zá­klad­nej vý­ba­vy. Všet­ko si bu­de­te mu­sieť stiah­nuť sa­mos­tat­ne. Nám sa te­le­fón za­pá­čil naj­mä pre­to, že do­ko­na­le ťa­ží z rých­los­ti no­vé­ho An­droi­du a pa­mäť zby­toč­ne ne­po­žie­ra­jú už po za­pnu­tí dopl­nky ako gra­fic­ká nad­stav­ba a rôz­ne fun­kčné zlep­še­nia. 2 GB RAM je hod­no­ta, kto­rá bez do­da­toč­ných nad­sta­vieb sys­té­mu sku­toč­ne pos­ta­ču­je. Pre­pí­na­nie me­dzi vi­deom na YouTu­be a pre­hlia­da­čom s ôs­mi­mi kar­ta­mi je okam­ži­té. Rov­na­ko ako s ap­li­ká­cia­mi je to aj s wid­get­mi. Má­te k dis­po­zí­cii len tie zá­klad­né pre prog­ra­my in­teg­ro­va­né v sys­té­me.

Špe­cia­li­tou je fo­toa­pa­rát. Fot­ky hod­no­tí­me ako vý­bor­né a sfé­ric­ké fo­tog­ra­fie sú sku­toč­ne ná­vy­ko­vé. Pár po­ku­sov tu už bo­lo aj pri iných mo­de­loch, no Nexus 4 v tom­to sme­re jed­noz­nač­ne ve­die. Sta­čí zvo­liť ten­to re­žim a otá­čať te­le­fó­nom v pries­to­re pod­ľa bo­dov na dis­ple­ji. Za krát­ku chví­ľu si vy­tvo­rí­te efek­tnú fo­tog­ra­fiu ce­lé­ho pries­to­ru v ho­ri­zon­tál­nom aj ver­ti­kál­nom sme­re. Na ov­lá­da­nie fo­toa­pa­rá­tu si tre­ba chví­ľu zvy­kať, fun­gu­je na prin­cí­pe kru­ho­vé­ho ov­lá­da­ča na dis­ple­ji a nás­led­né­ho vý­be­ru prís­luš­nej voľ­by.

Ako to už bý­va, da­ňou za to bu­de vy­ššia spot­re­ba ener­gie. Te­le­fón sme pou­ží­va­li po­mer­ne čas­to, a tak na­bí­ja­nie bo­lo na den­nom po­riad­ku. Smar­tfón má cer­ti­fi­ká­ciu na bez­drô­to­vé na­bí­ja­nie a, sa­moz­rej­me, aj NFC, kto­ré vy­uži­je­te nap­rík­lad na bez­ho­to­vos­tné plat­by už aj na Slo­ven­sku. Mier­ne vý­hra­dy má­me k sní­ma­ču oko­li­té­ho os­vet­le­nia. Ani na den­nom svet­le nez­vý­šil jas dis­ple­ja na maximál­nu hod­no­tu, a tak sme ho rad­šej vy­pli. To­to však nie je prob­lém iba Nexusu, ale aj iných mo­de­lov, nap­rík­lad So­ny Xpe­ria T.

Hod­no­te­nie

Vý­kon­ný štvor­jad­ro­vý CPU a gra­fic­ký čip Ad­re­no 320, 2 GB RAM, Go­ril­la Glass 2, čis­tý sys­tém pre zdat­nej­ších pou­ží­va­te­ľov, sfé­ric­ký re­žim fo­toa­pa­rá­tu
Príl­iš hlad­ký povrch, ri­zi­ko zoš­myk­nu­tia a pá­dov

Ce­na: 490 EUR
Za­po­ži­čal: LG Elec­tro­nics


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter