Testovali sme

Telefón od Googlu a Dual SIM smartfón

Strana 1/3

Slo­vo Nexus v náz­ve pro­duk­tu vždy vy­vo­lá zá­ujem, pre­to­že te­le­fó­ny a tab­le­ty s tým­to prív­las­tkom sa na tr­hu ob­ja­vu­jú s is­tou pra­vi­del­nos­ťou kaž­dý rok. Vždy sa od nich oča­ká­va nie­čo špe­ciál­ne a tak tro­chu im hrá do ka­rát aj spo­lup­rá­ca s vy­hľa­dá­va­cím gi­gan­tom.

Poz­re­li sme sa, ako je na tom naj­nov­ší mo­del z tej­to sé­rie. Má­me tu aj lac­nej­ší smar­tfón, opäť mo­del na dve SIM kar­ty a so sluš­ným vý­ko­nom.

Test telefonov - nahlad 01-3.jpg

Tech­nic­ké pa­ra­met­re a vý­sled­ky benchmar­kov tes­to­va­ných smar­tfó­nov

GI­GA­BY­TE GSmart GS202

Ak­tuál­ne je trh za­pla­ve­ný rôz­ny­mi vlaj­ko­vý­mi lo­ďa­mi smar­tfó­nov od všet­kých vý­znam­ných sve­to­vých hrá­čov. A pri­tom si v ti­chos­ti naš­la ces­tu na Slo­ven­sko aj znač­ka Gi­ga­by­te so svo­ji­mi mo­bil­mi GSmart. Ako pr­vé­mu sme sa poz­re­li na zú­bok 4,3-pal­co­vé­mu mo­de­lu GSmart GS202. Ide o smar­tfón pra­cu­jú­ci s dvo­ma SIM kar­ta­mi sú­čas­ne, pri­čom obe sú ak­tív­ne. Pou­ží­va­te­lia v na­šich kon­či­nách poz­na­jú Gi­ga­by­te ako vý­rob­cu zá­klad­ných do­siek a gra­fic­kých ka­riet, a pre­to sa tá­to znač­ka v ob­las­ti smar­tfó­nov sna­ží za­ujať naj­mä ce­nou. A 4,3-pal­co­vý te­le­fón s 1 GHz pro­ce­so­rom, Wi-Fi, GPS či An­droi­dom ICS za 199 eur nie je vô­bec zlá po­nu­ka. Ru­ku na sr­dce - koľ­ko va­šich zná­mych má dva te­le­fó­ny a vždy sa je­den vy­bí­ja?

gsmart1.jpg

GSmart 202 sme skú­ma­li zho­ra-zdo­la, prek­va­pi­lo nás kva­lit­né konštruk­čné spra­co­va­nie, aj keď pre­važ­ne plas­to­vé. Dis­tri­bú­tor do­vá­ža na Slo­ven­sko čier­ny aj bie­ly mo­del. Smar­tfón s prí­jem­ný­mi roz­mer­mi a bež­nou hmot­nos­ťou 147 gra­mov má pod za­dným oba­lom dve šach­ty na SIM kar­ty, pri­čom obe pra­cu­jú sú­čas­ne. Te­le­fón má te­da dva či­py (aj dve čís­la IMEI). Hneď v úvo­de, prí­pad­ne nes­kôr v nas­ta­ve­niach si mô­že­te ur­čiť, kto­rá SIM kar­ta bu­de ak­tív­na na ho­vo­ry, SMS sprá­vy či dá­ta. Sa­moz­rej­me, to­to roz­hod­nu­tie mô­že­te zme­niť napr. po­čas roz­pí­sa­nej sprá­vy či tes­ne pred ho­vo­rom. Keď sme pri te­le­fo­ná­toch, prí­jem­né prek­va­pe­nie je hlas­né od­po­čú­va­nie, no nie­koľ­ko ľu­dí sa nám sťa­žo­va­lo na „ple­cho­vý" zvuk na dru­hej stra­ne. My však chvá­li­me dob­rý sig­nál aj v ob­las­tiach, kde bý­va ty­pic­ky s príj­mom prob­lém.

Pod 4,3-pal­co­vým dis­ple­jom sa na­chá­dza­jú tri do­ty­ko­vé tla­čid­lá. Na boč­nej hra­ne sa dá eš­te up­ra­viť hla­si­tosť, na vr­chnej hra­ne sa na­chá­dza tla­čid­lo za­pnu­tia ved­ľa roz­hra­nia mic­roUSB (moh­lo ísť skôr na spod­nú stra­nu). Dis­plej dis­po­nu­je roz­lí­še­ním WVGA (800 × 480 pixelov). Ide o pa­nel IPS, tak­že má veľ­mi pek­né far­by, a ho­ci je to lac­ný te­le­fón, aj vý­bor­né po­zo­ro­va­cie uh­ly. Na­priek po­mer­ne veľ­ké­mu dis­ple­ju ne­má­te po­cit, že by ste ma­li v ru­kách monštrum, skôr sym­pa­tic­ký te­le­fón. A jed­na ne­vý­ho­da, vy­plý­va­jú­ca skôr z ce­no­vé­ho kom­pro­mi­su - dis­plej nie vždy rea­gu­je pod­ľa oča­ká­va­nia. Pres­nej­šie po­ve­da­né, sem-tam sa na vás „vy­kaš­le" a ne­za­rea­gu­je vô­bec. Chce to iba tro­cha tr­pez­li­vos­ti.

Sr­dcom mo­de­lu GSmart GS202 je 1 GHz pro­ce­sor s 512 MB RAM a tá­to dvo­ji­ca po­há­ňa ope­rač­ný sys­tém An­droid 4.0 ICS. Ten mu se­dí, ak pro­ce­sor ne­za­ťa­ží­te mno­hý­mi sú­čas­ne spus­te­ný­mi ap­li­ká­cia­mi. Ak zvyk­ne­te pra­co­vať s jed­nou či dvo­ma ap­li­ká­cia­mi, ne­bu­de­te mať prob­lém so sviž­nos­ťou. Tre­ba si však dať po­zor, aby na po­za­dí ne­bo­lo spus­te­ných mno­ho ap­li­ká­cií, vte­dy má GSmart mier­ne prob­lé­my s rých­los­ťou reak­cie. Inter­nej pa­mä­te sú 4 GB, z to­ho oko­lo 3 GB je voľ­ných pre pou­ží­va­te­ľa. Sa­moz­rej­má je mož­nosť roz­ší­re­nia o kar­ty mic­roSD do 32 GB. Exter­ná pa­mä­ťo­vá kar­ta nie je sú­čas­ťou do­dáv­ky, v ba­le­ní náj­de­te eš­te jed­no­du­ché hu­dob­né slú­chad­lá. Ak má­te ra­di hud­bu, rad­šej ich vy­meň­te :-).

Zo za­ují­ma­vých fun­kcií te­le­fó­nu spo­meň­me mož­nosť od­omy­ka­nia dis­ple­ja „ske­nom" tvá­re, kto­rý sa nám ne­po­da­ri­lo ok­la­mať pre­dos­tre­tou fo­tog­ra­fiou. Ďalej nás za­uja­la mož­nosť sek­ven­čné­ho sní­ma­nia 16 zá­be­rov fo­toa­pa­rá­tom v pl­nom roz­lí­še­ní za se­bou. Vý­sled­ná kva­li­ta sní­mok je dosť sla­bá, fo­tog­ra­fie sú ur­če­né skôr na rých­le zdie­ľa­nie (Fa­ce­book, What­sApp a pod.), a nie na tlač. S ko­nek­ti­vi­tou sme ne­ma­li naj­men­ší prob­lém. V do­má­cej sie­ti sme sur­fo­va­li dos­ta­toč­ne rých­lo cez HSDPA na downloa­de do 7,2 Mbit/s a na up­loa­de cez HSU­PA do 5,76 Mbit/s. Ne­chý­ba Wi-Fi, Blue­tooth, GPS.

Ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 1500 mAh by na pr­vý poh­ľad moh­la pos­ta­čo­vať. Ve­ľa však zá­vi­sí od štý­lu prá­ce s te­le­fó­nom. Pri kaž­do­den­nom ak­tív­nej­šom ži­vo­te mô­že­te po­čí­tať s na­bí­ja­ním kaž­dý ve­čer, prí­pad­ne od­po­rú­ča­me za­kú­pe­nie auto­na­bí­jač­ky, čo je in­ves­tí­cia za pár eur. Pri šetr­nej­šom re­ži­me sme sa dos­ta­li na 1,5 dňa vý­dr­že, za­ují­ma­vé je, že do pl­né­ho sta­vu sa ba­té­ria po­mer­ne dl­ho na­bí­ja (asi 4 ho­di­ny). V ko­neč­nom zúč­to­va­ní Gi­ga­by­te chvá­li­me roz­hod­ne za vstup na slo­ven­ský trh, pre kto­rý bu­dú no­vé te­le­fó­ny GSmart oži­ve­ním pre ce­no­vo cit­li­vé­ho pou­ží­va­te­ľa, kto­rý chce ko­neč­ne dva te­le­fó­ny vy­me­niť za je­den „dvoj­sim­ko­vý" mo­del.

Hod­no­te­nie

Ce­na, dve SIM kar­ty, vhod­ný aj na mies­ta so zlým sig­ná­lom, dis­plej IPS
Ka­pa­ci­ta RAM, ob­čas­né ne­rea­go­va­nie dis­ple­ja

Ce­na: 199 EUR
Za­po­ži­čal: AS­BIS SK


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter