Testovali sme

Netradičné reproduktory

Strana 3/3

TDK V513

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Rep­ro­duk­tor v tva­re koc­ky pô­so­bí svo­jím vy­ho­to­ve­ním tak tro­chu v štý­le ret­ro. Zvu­ko­vá strán­ka je však pod­stat­ne svie­žej­šia a zos­ta­va je vhod­ná na oz­vu­če­nie veľ­kej mies­tnos­ti. Ide o bez­drô­to­vý rep­ro­duk­tor, kto­rý sa pri­pá­ja k za­ria­de­niam cez Blue­tooth 2.1. My však od­po­rú­ča­me pri­po­je­nie cez kla­sic­ký ká­bel AUX. Nie­že­by pre­nos hud­by ne­bol dos­ta­toč­ne kva­lit­ný, ale ak bu­de­te po­čuť 5,25" ba­so­vý me­nič, rých­lo si naň zvyk­ne­te. Cez BT to­tiž ba­so­vý me­nič nie je funkč­ný, a tak si mu­sí­te vy­sta­čiť len so sa­te­lit­mi a dvo­ma pa­sív­ny­mi me­nič­mi. Vý­ba­va je šted­rá a v kaž­dom ro­hu sú vý­ško­vé rep­ro­duk­to­ry s prie­me­rom 2", ďa­lej sú tu po bo­koch dva pa­sív­ne me­ni­če s veľ­kos­ťou 5,25" a rov­na­ko veľ­ký ba­so­vý rep­ro­duk­tor. Hor­ná stra­na má pút­ko na pre­ná­ša­nie.

TDK_V513.jpeg

Na za­dnej stra­ne je eš­te port USB s vý­stup­ným prú­dom 2,1 A. Mô­že­te ním na­bí­jať te­le­fón, tab­let ale­bo mul­ti­me­diál­ny preh­rá­vač. Pred­ná stra­na má dva po­ten­cio­met­ric­ké ov­lá­da­če. Ta­ké­to ov­lá­da­če má TDK aj v iných rep­ro­duk­to­roch a ma­ni­pu­lá­cia s ni­mi je po­hodl­ná. Veľ­mi sa nám ten­to sys­tém pá­čil. Za­tla­če­ním sa rep­ro­duk­tor za­pne a otá­ča­ním sa me­ní hla­si­tosť. Oko­lo tla­čid­la sú v kru­hu umies­tne­né oran­žo­vé LED di­ódy. Tie uka­zu­jú ak­tuál­ne nas­ta­ve­nie hla­si­tos­ti ale­bo ba­sov a vý­šok. Zme­na pri­po­je­nia na BT aj ak­ti­vá­cia zme­ny níz­kych tó­nov sa vy­ko­ná­va dru­hým ko­lies­kom.

Ce­lok vy­ze­rá sku­toč­ne dob­re a eš­te lep­šie hrá. Pok­ry­tie via­ce­rých sme­rov me­nič­mi má úlo­hu dis­tri­bú­cie zvu­ko­vé­ho sig­ná­lu po ce­lej mies­tnos­ti. Ideál­ne umies­tne­nie je up­ros­tred, no ako sme vy­skú­ša­li, nie je to pod­mien­ka. Vy­ni­ka­jú­ci zvuk do­siah­ne­te, aj keď ne­chá­te rep­ro­duk­tor me­ter od ste­ny. Vý­ško­vé sa­te­li­ty sú to­tiž umies­tne­né na hra­nách a sme­ru­jú na roz­diel od veľ­kých me­ni­čov šik­mo k pod­sta­ve ce­lej zos­ta­vy. Ba­sy sú dy­na­mic­ké a vší­ma­li sme si aj pev­nosť konštruk­cie. Na po­riad­nu dáv­ku zvu­ku je mo­del V513 sta­va­ný a nie sú tu ne­žia­du­ce re­zo­nan­cie. Ide o naj­drah­ší mo­del z tes­tu, kto ho však bu­de po­čuť, bu­de len ťaž­ko od­olá­vať. Hrá vy­ni­ka­jú­co.

Hod­no­te­nie:

Roz­mies­tne­nie sa­te­li­tov, viac­sme­ro­vé ší­re­nie zvu­ku, pev­ná konštruk­cia, ov­lá­da­cie pr­vky, dy­na­mic­ké ba­sy a sta­bi­li­ta zvu­ko­vé­ho pre­ja­vu
Žiad­ne pod­stat­né

Ce­na: 299 EUR
Za­po­ži­čal: AS­BIS SK

Ver­dikt PC RE­VUE

Har­man/Kar­don Soun­dSticks Wire­less je sku­toč­ne net­ra­dič­ný rep­ro­duk­tor. Di­zajn je ne­za­me­ni­teľ­ný a hrá aj veľ­mi dob­re. Ba­so­vý me­nič v tes­te ob­stál, rov­na­ko aj súp­ra­va stre­do/vý­ško­vých rep­ro­duk­to­rov. Na­vy­še aj ce­na je pod­ľa nás nas­ta­ve­ná adek­vát­ne je­ho mož­nos­tiam, ča­ka­li sme vy­ššiu. Mic­ro­lab FC50 je zos­ta­va, kto­rá neh­rá zle, no tre­ba jej níz­ke tó­ny tro­chu zmäk­čiť úp­ra­vou ek­va­li­zé­ra a sa­te­li­ty nas­me­ro­vať. Prí­jem­ne prek­va­pi­la ži­vá rep­ro­duk­cia vý­šok a stred­ných tó­nov. TDK A33 je uni­ver­zál­ny rep­ro­duk­tor fun­gu­jú­ci aj ako HF súp­ra­va. Je to ma­lá teh­lič­ka, no vnú­tor­ná kon­fi­gu­rá­cia je sku­toč­ne bo­ha­tá. Aj na­priek prep­ra­co­va­né­mu ov­lá­da­niu, kva­li­te zvu­ku a vy­ho­to­ve­niu od­ol­né­mu vo­de sa nám zdal tro­chu dra­hý. TDK V513 je vý­kon­ný rep­ro­duk­tor so sied­mi­mi me­nič­mi. Ho­dí sa ako oz­vu­če­nie do veľ­kej obý­vač­ky. Má sta­bil­nú rep­ro­duk­ciu zvu­ku a bez zjav­nej de­for­má­cie krás­ne pok­rý­va svo­je frek­ven­čné spek­trum. Na zís­ka­nie pl­né­ho vý­ko­nu ho pri­pá­jaj­te cez ká­bel, nie Blue­tooth.

Zdroj: PCR 5/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter