Testovali sme

Netradičné reproduktory

Strana 2/3

Mic­ro­lab FC50

Tva­rom roz­hod­ne net­ra­dič­ná rep­ro­sús­ta­va za­uj­me kaž­dé­ho, kto chce do­ma za­ují­ma­vo vy­ze­ra­jú­ce rep­ro­duk­to­ry. Hlav­ný rep­ro­duk­tor v úlo­he ba­so­vé­ho me­ni­ča uk­rý­va aj časť elek­tro­ni­ky. Za­dná stra­na kla­sic­ky slú­ži na pri­po­je­nie sa­te­li­tov, tu je aj vstup na­pá­ja­nia, hlav­ný vy­pí­nač a po­ten­cio­met­ric­ký ov­lá­dač hla­si­tos­ti. Tro­chu nás prek­va­pi­la je­ho sko­ko­vá zme­na pri ko­rek­cii hla­si­tos­ti. Od­po­rú­ča­me te­da nas­ta­viť po­ten­cio­me­ter raz a po­tom ma­ni­pu­lo­vať s hla­si­tos­ťou cez do­dá­va­ný ov­lá­dač ale­bo z vý­stup­né­ho za­ria­de­nia. Za­ují­ma­vý je aj di­aľ­ko­vý ov­lá­dač. Je to kru­ho­vá ška­tuľ­ka, na­pá­ja­ná dvo­ma ba­té­ria­mi ty­pu AAA. Po za­pnu­tí rep­ro­duk­to­ra sa spo­jí s ov­lá­da­čom.

FC50.jpg

Net­re­ba nič nas­ta­vo­vať ani špe­ciál­ne pá­ro­vať. To je jed­na z ve­cí, kto­rú sme oce­ni­li. Otá­ča­ním vr­chné­ho klo­bú­či­ka ov­lá­da­ča sa me­ní hla­si­tosť, je­ho stla­če­nie vy­pne zvuk a dl­hé stla­če­nie ak­ti­vu­je úp­ra­vu ba­sov. Otá­ča­ním sa po­tom me­ní in­ten­zi­ta níz­kych tó­nov. Rep­ro­duk­to­ry ma­jú sta­bil­nú pod­sta­vu, ich men­šia ne­vý­ho­da je, že ich tre­ba nas­me­ro­vať k pou­ží­va­te­ľo­vi. Rep­ro­duk­cia sa nám zda­la naj­lep­šia, keď bo­li sa­te­li­ty mier­ne poo­to­če­né od uší. Keď bo­li nas­me­ro­va­né k ušiam, vy­so­ké tó­ny a stre­dy bo­li príl­iš pre­ni­ka­vé. Pri vy­so­kom za­ťa­že­ní ba­so­vé­ho rep­ro­duk­to­ra sa ozý­va­la men­šia re­zo­nan­cia. Ho­ci sa­te­li­ty sa zda­jú tro­chu la­bil­nej­šie, ma­jú dob­rú konštruk­čnú strán­ku, dob­re vy­ze­rá aj „ba­sák" po­tiah­nu­tý ume­lou ko­žou v bie­lej far­be. Vcel­ku ide o dob­re hra­jú­cu zos­ta­vu so sil­ný­mi bas­mi, no jej vy­vá­že­nie tre­ba chví­ľu hľa­dať. Nie­koľ­ký­mi úp­ra­va­mi cez ek­va­li­zér zís­ka­te sil­ný vý­kon na oz­vu­če­nie obý­vač­ky. Zos­ta­vu od­po­rú­ča­me hlav­ne na hud­bu a fil­my.

FC50_ovladac.jpg

Ov­lá­da­nie mo­de­lu Mic­ro­lab FC50 je po­hodl­né a bez­drô­to­vá ška­tuľ­ka sa nám pá­či­la

Hod­no­te­nie:

Sil­né ba­sy, kru­ho­vý ov­lá­dač, sta­bil­né sa­te­li­ty
Tre­ba tro­chu do­la­diť vý­šky a ba­sy cez ek­va­li­zér

Ce­na: 94 EUR
Za­po­ži­čal:
Mic­ro­lab

TDK A33

Rep­ro­duk­tor TDK A33 sa vy­zna­ču­je dvo­ma zá­klad­ný­mi vlas­tnos­ťa­mi. Je od­ol­ný vo­de a zá­ro­veň fun­gu­je aj ako súp­ra­va hands-free. Na vy­so­kej úrov­ni je však je­ho audio­vý­ba­va. V pred­nej čas­ti má dva 1,5" me­ni­če so ši­ro­kým zvu­ko­vým roz­sa­hom, tie sú dopl­ne­né dvo­ma 3" pa­sív­ny­mi me­nič­mi s jed­ným 2,5" subwoowerom. Pri roz­me­roch 235 × 98 × 49 mm ide o zvu­ko­vo na­bi­tý sys­tém, čo po­čuť aj na je­ho zvu­ku. Časť te­la je po­tiah­nu­tá gu­mou a na hor­nej stra­ne sú ov­lá­da­cie pr­vky hla­si­tos­ti, vý­be­ru vý­stu­pu AUX ale­bo Blue­tooth 2.1 a tla­čid­lo na pri­jí­ma­nie a ukon­čo­va­nie te­le­fón­nych ho­vo­rov. Boč­ná stra­na má ko­nek­to­ry za­kry­té gu­mo­vým kry­tom.

TDK-A33-Wireless-Weatherproof_P_1200.jpg

Je tu port USB s vý­stup­ným prú­dom 1A na na­bí­ja­nie preh­rá­va­ča ale­bo te­le­fó­nu. Na­bí­ja­nie fun­gu­je len v re­ži­me, keď je rep­ro­duk­tor pri­po­je­ný do elek­tric­kej sie­te. Pri prá­ci na vsta­va­ný aku­mu­lá­tor na­bí­ja­nie ne­fun­gu­je. Ďalej je tu audiov­stup, ko­nek­tor na na­pá­ja­nie a hlav­ný vy­pí­nač. Vcel­ku efekt­ný je aj 5-stup­ňo­vý uka­zo­va­teľ hla­si­tos­ti. Všet­ky pr­vky na hor­nej stra­ne sú pod­svie­te­né, a keď­že ide o gu­mo­vé tla­čid­lá, svet­lo nie je ta­ké pre­ni­ka­vé. Os­vet­le­nie tla­či­diel ne­pô­so­bí ru­ši­vo ani v tma­vom pros­tre­dí. Mo­del TDK A33 sa ho­dí na pre­ná­ša­nie a má cer­ti­fi­ká­ciu IP64, či­že od­olá pra­chu aj prú­du vo­dy. Po­no­riť ho do vo­dy neod­po­rú­ča­me, ale daž­di­vé po­ča­sie von­ku mu prob­lé­my ne­ro­bí.

Zo zvu­ko­vej strán­ky oce­ní­te sil­né ba­sy, aj keď pri vy­ššej in­ten­zi­te a stred­nej hla­si­tos­ti už cí­tiť de­for­má­ciu zvu­ku. Ideál­ne je pre­to pou­ži­tie na oz­vu­če­nie men­šej mies­tnos­ti a dob­rý spo­loč­ník to bu­de aj v prí­pa­de osob­né­ho audia - nap­rík­lad na pra­cov­nom sto­le pri no­te­boo­ku. Ho­dí sa na po­ze­ra­nie fil­mov a preh­rá­va­nie hud­by. Bez vý­hrad sme ho však pou­ži­li aj pri hrách. Vy­uži­tie je vhod­né aj na te­le­fo­no­va­nie, nie­len pri tej­to čin­nos­ti je preh­rá­va­nie vy­šších tó­nov mož­né aj pri vy­so­kej hla­si­tos­ti. Pre ba­sy to už cel­kom nep­la­tí, ho­ci pri stred­nom vý­ko­no­vom za­ťa­že­ní sme si ich dy­na­mi­ku poch­va­ľo­va­li.

Hod­no­te­nie:

Od­ol­ný pro­ti pra­chu a strie­ka­jú­cej vo­de, ov­lá­da­nie, zvu­ko­vá vý­ba­va
Skres­le­nie ba­sov pri vy­šších hla­si­tos­tiach

Ce­na: 229 EUR
Za­po­ži­čal: AS­BIS SK


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter