Testovali sme

Netradičné reproduktory

Strana 1/3

Is­te poz­ná­te tzv. Hi-Fi mik­ro­sús­ta­vy, kto­ré sa eš­te stá­le ob­ja­vu­jú na pul­toch pre­daj­ní. Prá­ve tým­to za­ria­de­niam sil­no kon­ku­ru­jú špe­ciál­ne rep­ro­duk­to­ry. Ta­ké sme sa roz­hod­li otes­to­vať a má­me tu nep­re­mo­ka­vý rep­ro­duk­tor, hu­dob­nú koc­ku s po­riad­nym vý­ko­nom, ako aj špe­cia­li­tu v prie­hľad­nom oba­le. Pre­čo dá­va­me do kon­tras­tu prá­ve spo­mí­na­né mik­ro­sys­té­my?

Ich ne­vý­ho­dou bý­va nut­nosť nas­me­ro­vať rep­ro­duk­to­ry do mies­tnos­ti a hľa­dať ich op­ti­mál­ny smer na ší­re­nie zvu­ku. To­to pri mo­der­ných rep­ro­duk­to­roch od­pa­dá. Bý­va bež­né, že jed­no za­ria­de­nie má v se­be viac me­ni­čov. Ak­tuál­ny „re­kor­dman" je v na­šom tes­te a má de­väť me­ni­čov v zos­ta­ve. Stá­le ide o zos­ta­vy 2.1 (zá­le­ží na spô­so­be pri­po­je­nia a DSP - Di­gi­tal Sound Pro­ces­sing), nie na poč­te me­ni­čov. Ok­rem jed­nej vý­nim­ky sme tes­to­va­li za­ria­de­nia, kto­ré sta­čí pos­ta­viť na stôl ale­bo na zem a net­re­ba ich ni­ja­ko nas­me­ro­vá­vať.

V513_Detail.jpg

De­tail mo­de­lu TDK V513: ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti vľa­vo, vpra­vo je po­ten­cio­me­ter na nas­ta­ve­nie vstu­pu, vý­šok a ba­sov; vý­šky a ba­sy sa ko­ri­gu­jú ov­lá­da­čom vľa­vo a di­ódy prep­nú zob­ra­ze­nie stup­ni­ce na ak­tuál­ne nas­ta­vo­va­ný pa­ra­me­ter

Test reproduktorov - nahlad 01-2.jpg

Preh­ľad tech­nic­kých pa­ra­met­rov mul­ti­me­diál­nych rep­ro­duk­to­rov

Har­man/Kar­don Soun­dSticks Wire­less

Net­ra­dič­ná zos­ta­va rep­ro­duk­to­rov v po­do­be mo­de­lu Soun­dSticks je ino­vá­ciou ra­du Soun­dSticks II. Ten­to mo­del pri­ná­ša bez­drô­to­vé spo­je­nie so za­ria­de­nia­mi, kto­ré pod­po­ru­jú Blue­tooth. Vy­ho­to­ve­nie sa ná­pad­ne po­do­bá na sklo, ide však o plast. Zá­klad­nú vý­ba­vu tvo­rí subwoofer s prie­me­rom 150 mm a dva sa­te­li­ty. Kaž­dý zo sa­te­li­tov má šty­ri ši­ro­ko­pás­mo­vé me­ni­če s prie­me­rom 25 mm. Pri ro­zos­ta­ve­ní vy­uži­je­te mož­nosť ich na­to­če­nia do po­ža­do­va­né­ho sme­ru a oce­ní­te aj gu­mo­vé pod­lož­ky v kru­ho­vom tva­re za­bez­pe­ču­jú­ce sta­bi­li­tu. Mô­že­te ich po­lo­žiť na stôl v zá­klad­nom pos­ta­ve­ní ale­bo ce­lý sa­te­lit oto­čí­te, čím sa dá nas­me­ro­vať rep­ro­duk­cia zvu­ku viac do­ho­ra. To, že ide o prie­hľad­ný mo­del, dá­va zos­ta­ve zvlášt­ny ná­dych. Vi­dí­te jej vy­ho­to­ve­nie, te­da elek­tro­ni­ku, dos­ku ploš­ných spo­jov a te­lo ba­so­vé­ho me­ni­ča.

HK-image_72344_58_v1.jpg

Ak si pri­po­jí­te za­ria­de­nie cez Blue­tooth, bu­de zvnút­ra eš­te na­mod­ro svie­tiť. Vý­kon ce­lej zos­ta­vy je dos­ta­toč­ný na oz­vu­če­nie veľ­kej obý­vač­ky a pria­mo na te­le sa dá nas­ta­viť in­ten­zi­ta ba­so­vé­ho me­ni­ča cez po­ten­cio­me­ter, kto­rý zá­ro­veň za­tla­če­ním za­pí­na a vy­pí­na rep­ro­duk­tor. Ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti je na jed­nom zo sa­te­li­tov. Vy­uží­va dve sa­mos­tat­né tla­čid­lá rea­gu­jú­ce na do­tyk prs­ta. Aby ste vy­uži­li pl­ný vý­kon, tre­ba pou­žiť pre­po­je­nie cez 3,5 mm ká­bel. Pri bez­drô­to­vom spo­je­ní je ba­so­vý rep­ro­duk­tor neak­tív­ny.

So zvu­kom sme bo­li nad­mie­ru spo­koj­ní, rov­na­ko aj s kom­plexným vý­ko­nom zos­ta­vy. Vy­so­ké hla­si­tos­ti ne­bu­dú mať veľ­ký do­sah na rep­ro­duk­ciu níz­kych tó­nov a ich po­da­nie je prí­jem­ne mäk­ké. Rov­na­ko je to aj pri níz­kej hla­si­tos­ti, na­vy­še sa da­jú pod­ľa ty­pu hud­by ko­ri­go­vať. Cí­tiť, že vý­rob­ca pou­žil ši­ro­ko­pás­mo­vé sa­te­li­ty, vy­chut­ná­te si tak efekt pries­to­ro­vé­ho zvu­ku a všet­ky de­tai­ly rep­ro­du­ko­va­nej hud­by. Správ­ne umies­tne­nie rep­ro­duk­to­rov vás do hud­by dos­lo­va po­no­rí, to pla­tí aj pri po­ze­ra­ní fil­mov. Zo zvu­ko­vej strán­ky ide roz­hod­ne o špič­ko­vý mo­del na tr­hu. Či už bu­de slú­žiť v obý­vač­ke, ale­bo ako sú­časť kva­lit­né­ho audia k po­čí­ta­ču, je­ho vý­be­rom chy­bu neu­ro­bí­te.

Hod­no­te­nie:

Vy­ni­ka­jú­co po­da­né ba­sy, vý­stup­ný zvuk zo sa­te­li­tov, ov­lá­da­nie ba­sov a hla­si­tos­ti, uni­kát­ny di­zajn
Žiad­ne pod­stat­né

Ce­na: 209 EUR
Za­po­ži­čal: DSI Slo­va­kia


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter