Testujeme

Mechanické super klávesnice

Strana 3/3

Pr­vý typ má mod­ré pod­svie­te­nie (so sa­mos­tat­nou LED-kou v kaž­dom klá­ve­se), dru­hý bie­le, no v oboch prí­pa­doch pla­tí, že si mô­že­te nas­ta­viť in­ten­zi­tu svie­te­nia li­neár­ne jed­no­du­chým otá­ča­ním prís­luš­né­ho ko­lies­ka na hor­nom ok­ra­ji klá­ves­ni­ce (či svet­lo vy­pnúť za­tla­če­ním na to­to ko­lies­ko). Hneď ved­ľa sa na­chá­dza aj ko­lies­ko na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti s rov­na­kou fun­kcio­na­li­tou a pä­ti­ca klá­ve­sov mak­ro, ku kto­rej Gi­ga­by­te pos­ky­tol aj nie­koľ­ko vy­me­ni­teľ­ných kry­tiek s her­ný­mi ikon­ka­mi na št­ýl kú­ziel v RPG.

osm.jpg

Opier­ka na ru­ku sa dá z mo­de­lu Aivia Os­mium naš­ťas­tie od­ňať, inak by to bo­la ozaj ma­sív­na klá­ves­ni­ca

osm3.jpg

Kli­ka­teľ­né ko­lies­ka na ov­lá­da­nie a vy­pí­na­nie pod­svie­te­nia a zvu­ku sú skve­lý ná­pad, na­vy­še vy­ni­ka­jú­co vy­ho­to­ve­ný

Tes­to­va­li sme ver­ziu s Cherry MX Red a na­priek to­mu, že by sme rad­šej ma­li v ru­kách ver­ziu s MX Brown, klá­ves­ni­cu chvá­li­me za veľ­mi prí­jem­né pou­ží­va­nie a vďa­ka va­ria­bil­né­mu pod­svie­te­niu aj prí­jem­né pí­sa­nie v noč­nom ča­se. Prek­va­pi­lo nás, že port USB na klá­ves­ni­ci je mod­rý, čo zna­me­ná pod­po­ru USB 3.0. Gi­ga­by­te pre to­to ná­roč­né roz­hra­nie ne­šet­ril na ka­be­lá­ži, a tak si do dos­ky pri­po­jí­te vskut­ku tuč­ný ká­bel s mod­rým ko­nek­to­rom a ten­ší s bež­ným čier­nym USB 2.0 na pri­po­je­nie klá­ves­ni­ce. Ok­rem to­ho má klá­ves­ni­ca aj vstup na mik­ro­fón a vý­stup na slú­chad­lá, tak­že ak svoj head­set po pou­ži­tí od­pá­ja­te, prí­de to­to rie­še­nie ozaj vhod. Ok­rem to­ho ne­chý­ba ani pod­po­ra ma­kier cez prog­ram GHOST Mac­ro En­gi­ne, kde kla­sic­ky pri­de­lí­te klá­ve­som G1 až G5 rôz­ne fun­kcie. Mô­že­te však pre­pí­nať až me­dzi pia­ti­mi re­ži­ma­mi, pri­čom pre­pí­nač sa uk­rý­va za pod­svie­te­ným lo­gom Aivia v pra­vom hor­nom ro­hu klá­ves­ni­ce – ak­tuál­ny re­žim je in­di­ko­va­ný far­bou pod­svie­te­nia. Konštruk­cia klá­ves­ni­ce a hlav­ne jej no­ži­čiek je od­ol­ná a naš­ťas­tie neob­sa­hu­je lesk­lé povr­chy, za­tiaľ čo klá­ve­sy ma­jú prí­jem­ný mat­ný povrch, ko­lies­ka za­se nie­čo ako ma­lič­kú pneu­ma­ti­ku. Po­te­ši­lo nás vy­ho­to­ve­nie gu­mo­vých úchytiek nas­pod­ku klá­ves­ni­ce – ko­neč­ne konštruk­cia, pri kto­rej sme pres­ved­če­ní, že ich ne­bu­de­me mu­sieť po ča­se pril­iepať nas­päť.

Gi­ga­by­te vy­tvo­ril skve­lé di­elo, kto­ré má aj prek­va­pi­vo ro­zum­nú ce­nu. Ce­ny me­cha­nic­kých klá­ves­níc to­tiž čas­to stú­pa­jú aj ove­ľa vy­ššie, tak­že na 115 eur, nám sa vzhľa­dom na vy­ni­ka­jú­ce vy­ho­to­ve­nie a fun­kcie zda­la tá­to ce­na skve­lá.

Ce­na: 115 EUR

Lo­gi­tech G710+

Ak se­rióz­nej­šie hrá­va­te World of Warcraft ale­bo iné MMORPG, zrej­me sa ne­zao­bí­de­te bez klá­ve­sov mak­ro. Ideál­ne je mať ich čo naj­viac a eš­te mať mož­nosť pre­pí­nať me­dzi viac re­ži­ma­mi a za be­hu si mak­rá nah­rá­vať. To­to všet­ko pos­ky­tu­je G710+ vďa­ka veľ­mi po­da­re­nej sof­tvé­ro­vej vý­ba­ve. Ov­lá­da­cia ap­li­ká­cia ob­sa­hu­je mno­ho pred­nas­ta­ve­ných pro­fi­lov na rôz­ne hry, na­vy­še umož­ňu­je šies­tim klá­ve­som mak­ro na ľa­vom ok­ra­ji klá­ves­ni­ce pri­ra­diť ľu­bo­voľ­né fun­kcie, pri­čom ulo­žiť si mô­že­te mno­ho pro­fi­lov a tri z nich na­ma­po­vať na pro­fi­lo­vé klá­ve­sy na hor­nom ok­ra­ji klá­ves­ni­ce, štvr­té tla­čid­lo slú­ži na spo­mí­na­né uk­la­da­nie ma­kier po­čas hry.

logitech-g710.jpg

S klá­ves­mi mak­ro sme ma­li je­di­ný prob­lém – ich umies­tne­nie. Na ľa­vom ok­ra­ji za­chá­dza­jú až úpl­ne do­le, tak­že sa nám mi­mo­riad­ne čas­to stá­va­lo, že pri po­ku­se stla­čiť ľa­vým ma­líč­kom Con­trol sme za­tla­či­li klá­ves mak­ro G6. A pri pou­ží­va­ní sme si ne­moh­li pri­vyk­núť.

logi opierka.jpg

Opier­ka ku G710+ má ro­zum­né roz­me­ry, na náš vkus je však troš­ku plyt­ká, no as­poň sa zmes­tí na pra­cov­ný stôl

logitech switch.jpg

Kaž­dý klá­ves je vy­ba­ve­ný spí­na­čom Cherry MX Brown a má vlas­tnú LED di­ódu s pre­men­li­vou in­ten­zi­tou

O di­zaj­ne si mu­sí uro­biť ob­rá­zok kaž­dý po svo­jom, nám klá­ves­ni­ca pri­pa­da­la vzhľa­do­vo prie­mer­ná a dosť veľ­ká, zrej­me po vply­ve efek­tnej K60 od Cor­sai­ru. G710+ však vy­hrá­va v pod­svie­te­ní – klá­ves­ni­ca je roz­de­le­ná na dve zó­ny a pre kaž­dú si mô­že­te nas­ta­viť pod­svie­te­nie v troch stup­ňoch in­ten­zi­ty. Jed­nu zó­nu tvo­rí sku­pi­na WSAD a šíp­ky, dru­hú zvy­šok klá­ves­ni­ce. Hrá­či FPS si nap­rík­lad mô­žu nas­ta­viť sla­bú in­ten­zi­tu pre bež­né klá­ve­sy a stred­nú ale­bo vy­so­kú pre dô­le­ži­té WSAD. Ne­chý­ba pre­pí­na­nie re­ži­mov ga­ming/des­ktop, te­da za­my­ka­nie klá­ve­su WIN, ta­kis­to tu náj­de­te mul­ti­me­diál­ne klá­ve­sy a ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti po­dob­né ako na K60.

Veľ­mi sa nám pá­či­lo pou­ži­tie hne­dých spí­na­čov Cherry MX Brown, vlas­tne mô­že­me po­ve­dať, že od­te­raz sú na­še naj­ob­ľú­be­nej­šie z po­nu­ky CHERRY­corp. Za­cho­vá­va­jú to­tiž níz­ky od­por čer­ve­ných a pri­dá­va­jú dô­le­ži­tý po­cit klik­nu­tia v po­lo­vi­ci stis­ku klá­ve­su, tak­že pres­ne vie­te, ke­dy sa stla­če­nie zos­ní­ma­lo. Pri pí­sa­ní člán­kov je to­to jas­ná voľ­ba, no na tej­to klá­ves­ni­ci sa vý­bor­ne hra­jú aj hry ľu­bo­voľ­né­ho ty­pu. G710+ má veľ­mi od­ol­ne pô­so­bia­cu konštruk­ciu s pev­ný­mi vy­klá­pa­teľ­ný­mi no­žič­ka­mi. Lo­gi­tech vy­ro­bil mo­del, kto­rý ne­má žiad­nu sla­bi­nu, a pre­to aj sto­jí dosť ve­ľa. Za tú­to ce­nu však dos­ta­ne­te mi­mo­riad­ne po­hodl­nú klá­ves­ni­cu na pí­sa­nie aj hra­nie v kaž­dom den­nom ča­se.

Ce­na: 150 EUR

Zdroj: PCR 5/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter