Testujeme

Mechanické super klávesnice

Strana 2/3

Cor­sair Ven­gean­ce K60

Naj­lac­nej­ší z mo­de­lov sa mô­že po­pý­šiť zďa­le­ka naj­lep­ším vy­ho­to­ve­ním. Plo­cha pod klá­ves­mi je vy­ro­be­ná z ko­vu, krás­ne up­ra­ve­né­ho hli­ní­ka, pri­čom klá­ve­sy nie sú do tej­to liš­ty za­pus­te­né, tak­že efek­tne vy­stu­pu­jú von. Nič zá­sad­né ne­chý­ba ok­rem pod­svie­te­nia, je tu vý­stup USB 2.0, klá­ves WIN mô­že­te ľah­ko vy­pnúť, mul­ti­mé­diá sa ov­lá­da­jú po­ľah­ky aj vďa­ka efek­tné­mu ko­vo­vé­mu val­če­ku na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti.  Ale pod­svie­te­nie sa pred­sa dosť ho­dí, hlav­ne ak čas­to pí­še­te v no­ci.

corsair_vengeance_k60.jpg

Na dru­hej stra­ne čer­ve­né spí­na­če Cherry MX nie sú na pí­sa­nie to pra­vé ore­cho­vé, pre­to­že ma­jú príl­iš ma­lý od­por a jed­no­du­cho sa pri­čas­to prek­lik­ne­te. Nao­pak, na hry je to asi naj­lep­ší spí­nač od CHERRY­corp. Ak hrá­va­te FPS, od­po­rú­ča­me vy­me­niť klá­ve­sy WSAD za dru­hú súp­ra­vu, skry­tú v opier­ke na ľa­vú ru­ku, kde náj­de­te aj uži­toč­ný nás­troj na ich od­ní­ma­nie. Dru­há, čer­ve­ná súp­ra­va má zdr­sne­ný povrch, vy­kro­je­ný do tva­ru priehl­bi­ny ako sme­ro­vý ov­lá­dač na ga­me­pa­doch. Za po­dob­ne tva­ro­va­né čer­ve­né klá­ve­sy mô­že­te vy­me­niť aj kryt­ky na čís­lach 1 až 6, čo sa za­se ho­dí hrá­čom RTS, čas­to pou­ží­va­jú­cim kon­trol­né sku­pi­ny.  

corsair_vengeance_keycaps.jpg

V opier­ke na ľa­vú ru­ku náj­de­te vy­me­ni­teľ­né klá­ve­sy WSAD a 1 až 6, mô­že­te si te­da zvo­liť vy­kro­je­né ale­bo bež­né tva­ro­va­nie

corsair zboku.jpg

Di­zajn Cor­sair Ven­gean­ce K60 je skrát­ka úžas­ný – brú­se­ný hli­ník je uni­kát­ny pr­vok, skve­le je rie­še­né aj ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti ko­vo­vým val­če­kom

Pri na­šom tes­to­va­ní sa sní­ma­nie klá­ve­su ob­čas za­sek­lo a klá­ves­ni­ca rea­go­va­la, ako­by ste klá­ves dr­ža­li stla­če­ný ďa­lej. Na svet sa však dos­tal no­vý fir­mvér, kto­rý chy­bu op­ra­vu­je. Ak te­da na­ra­zí­te na ten­to prob­lém, stiah­ni­te fir­mvér zo strán­ky Cor­sair, in­šta­lá­cia je jed­no­du­chá. Je­di­nou ne­vý­ho­dou tej­to klá­ves­ni­ce te­da os­tá­va­jú chý­ba­jú­ce klá­ve­sy mak­ro (tie sú zrej­me uži­toč­né len pre hrá­čov MMORPG a pre nich má Cor­sair v po­nu­ke vy­šší mo­del K90) a pod­svie­te­nie. Zvláš­tne je aj to, že tla­čid­lá F1 až F12 a šes­ti­ca in­sert, ho­me atď. sú vy­ho­to­ve­né ako mem­brá­no­vé, zrej­me na ušet­re­nie nák­la­dov. Nie­ko­ho to mô­že roz­pty­ľo­vať, dá­va­jú to­tiž dosť od­liš­ný do­ty­ko­vý vnem než zvy­šok klá­ves­ni­ce. K60 má však naj­lep­šiu ce­nu z tej­to tro­ji­ce.

Ce­na: 105 EUR

GI­GA­BY­TE Aivia Os­mium

pikto VITAZ TESTU tmava.jpg Spo­loč­nosť Gi­ga­by­te nie je veľ­mi zná­ma ako vý­rob­ca her­né­ho prís­lu­šen­stva, ho­ci ním je. Už sme pí­sa­li o jej myš­kách a klá­ves­ni­ciach, do­te­raz s ra­dos­ťou pou­ží­va­me myš Aivia Kryp­ton so skve­lý­mi pa­ra­met­ra­mi. Do ro­di­ny pe­ri­fé­rií Aivia te­raz pri­bud­la aj naj­nov­šia klá­ves­ni­ca Os­mium, kto­rú prek­va­pi­vo vy­rá­ba­jú v dvoch va­rian­toch – s čer­ve­ný­mi aj hne­dý­mi spí­nač­mi.

osm2.jpg


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter