Testujeme

Mechanické super klávesnice

Strana 1/3

V pos­led­ných me­sia­coch sa na tr­hu ob­ja­vu­je čo­raz viac me­cha­nic­kých klá­ves­níc, čo je veľ­mi sym­pa­tic­ký trend. Na otes­to­va­nie naj­lep­ších z nich sme si ne­cha­li viac ča­su, kaž­dú sme dlh­šie pou­ží­va­li ako vý­hrad­nú klá­ves­ni­cu, čo nám v kom­bi­ná­cii s mno­ho­roč­ný­mi skú­se­nos­ťa­mi z rôz­nych e-špor­tov (FPS aj RTS) a s množ­stvom textu na­pí­sa­ným v prie­be­hu kaž­dé­ho me­sia­ca dá­va uni­kát­nu mož­nosť po­rov­nať tie­to mo­de­ly nao­zaj po­riad­ne.

Pre­čo me­cha­nic­kú klá­ves­ni­cu?

Oby­čaj­nú mem­brá­no­vú klá­ves­ni­cu zo­že­nie­te za pár eur, za­tiaľ čo ce­ny me­cha­nic­kých sa za­čí­na­jú od hra­ni­ce 80 eur, naj­lac­nej­ší na­mi tes­to­va­ný mo­del je za 105 eur. Ide však o vý­hod­nú in­ves­tí­ciu, veď klá­ves­ni­ca je pop­ri my­ši naj­pou­ží­va­nej­ší nás­troj váš­ho PC, a tak by ste na nej ne­ma­li šet­riť. Ak si za­do­vá­ži­te kva­lit­ný mo­del, vý­raz­ne sa zlep­ší kom­fort pou­ži­tia po­čí­ta­ča. Oby­čaj­né mem­brá­no­vé klá­ves­ni­ce ma­jú ve­ľa ne­vý­hod, sú nap­rík­lad veľ­mi cit­li­vé na za­špi­ne­nie a zvyk­nú „umie­rať“ po re­la­tív­ne krát­kom ča­se. Pou­ží­va­jú oby­čaj­né spí­na­če (tzv. gu­má­ky), ich pa­ra­met­re sa však me­nia, či už krát­ko­do­bo pod­ľa tep­lo­ty v mies­tnos­ti, ale­bo dl­ho­do­bo pre stra­tu pruž­nos­ti. Ak chce­te za­tla­čiť na ta­ký­to gu­mák, mu­sí­te pret­la­čiť klá­ves až nas­po­dok jej drá­hy a pre po­cit is­to­ty, že váš stisk bu­de za­re­gis­tro­va­ný, tla­čí­te chvíľ­ku pro­ti pev­né­mu plas­tu. Zby­toč­ne únav­né, má­lo cit­li­vé.

cherry.jpg

Spí­nač CHERRY MX Red s vlas­tnou LED na pod­svie­te­nie klá­ve­su

Nie tak pri me­cha­nic­kých klá­ves­ni­ciach, kde sa vy­uží­va­jú spí­na­če s ko­vo­vý­mi pru­žin­ka­mi a ďal­šou pok­ro­či­lej­šou me­cha­ni­kou. Tie exis­tu­jú vo via­ce­rých va­riá­ciách, a keď­že v tes­te má­me len klá­ves­ni­ce so spí­nač­mi Cherry MX (od spo­loč­nos­ti CHERRY­corp), pred­sta­ví­me vám ich rôz­ne po­do­by. Rôz­ne Cherry MX sa lí­šia hlav­ne pod­ľa od­po­ru, te­da tla­ku vy­vi­nu­té­mu pro­ti pr­stu, ďa­lej pod­ľa zvu­ku – mô­žu byť do­ko­na­le ti­ché ale­bo vy­dá­vať zvuk klik­nu­tia v mo­men­te re­gis­trá­cie stla­če­nia. Pos­led­ný pa­ra­me­ter je kli­ka­cí vnem – klá­ves mô­že mať li­neár­nu drá­hu ale­bo má­lič­ko zvý­še­ný od­por v mies­te, kde sa spí­na, aby ste ho pri stlá­ča­ní zby­toč­ne ne­pu­či­li až na dno klá­ves­ni­ce. Od­por spí­na­čov Cherry MX sa za­dá­va v gra­moch, te­da vy­jad­ru­je, akú hmot­nosť mu­sí­te po­lo­žiť na klá­ves, aby ste zos­ní­ma­li stla­če­nie, a dru­hý údaj ob­vyk­le ur­ču­je, pri akej hmot­nos­ti klá­ves do­sad­ne. Drá­ha je zvy­čaj­ne 4 mi­li­met­re, zos­ní­ma­nie pre­bie­ha po za­tla­če­ní o 2 mm. Vý­rob­ca svo­je va­rian­ty od­li­šu­je far­bou, pri­čom ze­le­né a mod­ré spí­na­če ma­jú kli­ka­cí vnem aj zvuk (mod­rý má men­ší od­por 50/65 gra­mov), čier­ne a čer­ve­né ma­jú li­neár­nu drá­hu a sú ti­ché, z to­ho čer­ve­né ma­jú extra níz­ky od­por. A na­ko­niec hne­dé spí­na­če ma­jú rov­na­ko níz­ky od­por ako čer­ve­né, no pos­ky­tu­jú hma­to­vý vnem pri za­tla­če­ní o 2 mm.

V pros­pech me­cha­nic­kej klá­ves­ni­ce ho­vo­rí aj pa­ra­me­ter Key Rollo­ver, skra­co­va­ný na KRO, uvá­dza­ný s čís­li­cou poč­tu pred tou­to skrat­kou, ozna­ču­jú­cou, koľ­ko na­raz stla­če­ných klá­ve­sov do­ká­že klá­ves­ni­ca zos­ní­mať pred­tým, než za­blo­ku­je vstup z ďal­ších (čo ro­bí, aby nev­zni­kal tak­zva­ný ghos­ting, te­da zos­ní­ma­nie nes­tla­če­ných klá­ve­sov). Pri bež­ných mem­brá­no­vých klá­ves­ni­ciach USB bý­va hod­no­ta 6KRO, pri me­cha­nic­kých cez PS/2 zvy­čaj­ne NKRO (zos­ní­ma ľu­bo­voľ­ný po­čet klá­ve­sov), me­cha­nic­ké cez USB má­va­jú od 10 vy­ššie. Teo­re­tic­ky by čís­lo oko­lo 10 ma­lo sta­čiť na kaž­dé pou­ži­tie. Než sa stih­ne­te oh­ra­diť, že pred­sa nik­dy ne­bu­de­te pot­re­bo­vať stlá­čať ta­ké množ­stvo klá­ve­sov a 6 mu­sí na kaž­dú si­tuáciu sta­čiť, má­me dva proti­ar­gu­men­ty. Pre­dov­šet­kým je to osob­ná skú­se­nosť: 6 jed­no­du­cho nes­ta­čí pre troš­ku se­rióz­nej­šie­ho hrá­ča. Dru­hý ar­gu­ment je za­ují­ma­vý jav boun­ce, te­da pres­ka­ko­va­nie spí­na­ča me­dzi sta­vom stla­če­ný a nes­tla­če­ný. Pri stla­če­ní klá­ve­su s tým tre­ba po­čí­tať, spí­nač chvíľ­ko­vo ko­lí­še a mu­sí­te poč­kať pár mi­li­se­kúnd (de­boun­cing ti­me), aby bo­lo správ­ne vy­hod­no­te­né je­ho stla­če­nie. Reál­ne te­da klá­ves­ni­ca ope­ru­je s vy­hod­no­co­va­ním via­cej stis­kov, aj keď klá­ve­sy vy­slo­ve­ne nedr­ží­te za­tla­če­né na­raz, tak­že vy­ššie KRO sa nao­zaj ho­dí. Az­da je­di­ná ne­vý­ho­da me­cha­nic­kých klá­ves­níc je ná­chyl­nosť na poš­ko­de­nie pri po­lia­tí – kde by mem­brá­no­vá klá­ves­ni­ca prav­de­po­dob­ne pre­ži­la, hro­zí me­cha­nic­kej veľ­ké ne­bez­pe­čen­stvo. No ak ju ne­bu­de­te po­lie­vať, vy­dr­ží ove­ľa dlh­šie než mem­brá­no­vá.

Pri me­cha­nic­kých klá­ves­ni­ciach si te­da mô­že­te zvo­liť mo­del so spí­nač­mi, kto­ré­ho vlas­tnos­ti vám vy­ho­vu­jú na pí­sa­nie (od­po­rú­ča­me s kli­ka­cím do­ty­ko­vým vne­mom) či hra­nie (rých­le li­neár­ne spí­na­če Cherry MX Red a Brown) a pri­tom mať ga­ran­ciu, že fun­kcio­na­li­ta a vnem zo stlá­ča­nia klá­ve­sov sa nez­me­ní ani po dl­ho­do­bom pou­ží­va­ní. Na vý­ber je mno­ho kom­bi­ná­cií fun­kcio­na­li­ty, tak­že si mô­že­te zvo­liť pod­ľa to­ho, ako veľ­mi chce­te mať pod­svie­te­nú klá­ves­ni­cu, či mu­sí mať mul­ti­me­diál­ne klá­ve­sy, vý­vo­dy na slú­chad­lá/mik­ro­fón/USB, ope­rad­lo a tak ďa­lej. Všet­ko o tes­to­va­ných klá­ves­ni­ciach náj­de­te v preh­ľad­nej ta­buľ­ke. Ďalej nas­le­du­jú na­še osob­né doj­my.

Test klavesnic - nahlad 01-2.jpg

Pa­ra­met­re a vý­ba­va tes­to­va­ných klá­ves­níc.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter