Herná rubrika

Gamebox

Strana 4/4

Sni­per: Ghost Warrior 2

„Kru­ci­nál, při téh­le ope­ra­ci se se­re úplně všech­no!" za­zne­lo ten­to­raz nie z ope­rač­nej sá­ly, ale z pok­ra­čo­va­nia os­tre­ľo­vač­skej hry. Na­priek nep­res­ved­či­vé­mu spra­co­va­niu pr­vé­ho di­elu bol po­kus o si­mu­lá­ciu za­mes­tna­nia snaj­pe­ra veľ­mi lá­ka­vý. Kto by sa nech­cel nau­čiť pri streľ­be rá­tať s vply­vom vet­ra a gra­vi­tá­cie? Pre­to nie­len skal­ní oča­ká­va­li vy­da­nie no­vé­ho ti­tu­lu. Vý­vo­já­ri Ghost Warrior 2 sta­vi­li na is­to­tu a hra vy­uží­va Cry En­gi­ne 3, čím sľu­bu­je gra­fic­ké or­gie a roz­siah­le pros­tre­dia, te­da vy­ni­ka­jú­ce pred­pok­la­dy pre kaž­dé­ho os­tre­ľo­va­ča.

s1.jpg

Naj­prv sme sa po­du­ja­li otes­to­vať svo­je schop­nos­ti na strel­ni­ci, nech­ce­li sme sa to­tiž pre­ce­niť pri voľ­be ob­ťaž­nos­ti. Po pár ko­lách sme s ra­dos­ťou od­ha­li­li von­kaj­šie vply­vy na tra­jek­tó­riu pro­jek­ti­lu a zvo­li­li naj­vyš­šiu ob­ťaž­nosť. Tým sme sa prip­ra­vi­li o čer­ve­nú bod­ku ozna­ču­jú­cu sku­toč­né mies­to zá­sa­hu. Ako sa uká­za­lo, žiad­ne vý­raz­né sťa­že­nie sa ne­ko­na­lo. Dr­vi­vá väč­ši­na vý­stre­lov v kam­pa­ni je na vzdia­le­nosť, kde von­kaj­šie okol­nos­ti tra­jek­tó­riu neov­plyv­ňu­jú.

A ako to je nao­zaj s tým roz­sia­hlym pros­tre­dím? Gra­fic­ky hra vy­ze­rá vý­bor­ne. No po­hy­bo­vať sa dá len vo veľ­mi úz­kom vý­re­ze. Väč­ši­na hrá­čov tak už tu­ší, kam to všet­ko sme­ru­je - nas­krip­to­va­ná kam­paň, údel tr­pia­cich hrá­čov, kto­rá z dneš­nej ge­ne­rá­cie ro­bí ľu­dí nes­chop­ných roz­hod­núť sa. Ob­čas­né zá­se­ky sú spô­so­be­né prá­ve skrip­tom, kto­rý ob­čas ne­po­čí­ta s krea­tív­nej­ším prís­tu­pom hrá­ča. Po­čas ce­lej kam­pa­ne zlo­že­nej z troch ak­tov, kto­rú doh­rá­te za je­den pra­cov­ný ve­čer, má­te na vý­ber v zá­sa­de dve mož­nos­ti. Vy­strie­ľať sú­pe­rov ale­bo sa prep­la­ziť oko­lo. Hra vraj po­nú­ka pok­ro­či­lú AI sú­pe­rov. V prek­la­de - nas­ta­ne jed­na z dvoch si­tuá­cií. Buď na vás za­čnú na­bie­hať ako zmys­lov zba­ve­ní, aby vás um­lá­ti­li paž­bou, ale­bo sa skry­jú za pre­káž­ku a ča­ka­jú. V prí­pa­de, keď sa roz­hod­ne­te sú­pe­rov vy­strie­ľať, oce­ní­te piš­toľ. Ale po­tom na­ra­zí­te na ne­po­cho­pi­teľ­nú ne­mož­nosť zbie­rať zo ze­me zbra­ne. To­to nás za­ra­zi­lo pre­dov­šet­kým v mi­sii, kde sme priš­li o svo­ju zbraň a len s fľu­sač­kou a no­ží­kom sme preš­li množ­stvom opo­nen­tov a prak­tic­ky zbra­ňo­vým ar­ze­ná­lom, až kým sme ne­naš­li svo­ju snaj­per­ku. Asi lás­ka a ver­nosť. Mies­to ďal­šie­ho kri­ti­zo­va­nia (ver­te, stá­le je to­ho eš­te dosť) spo­meň­me, že bo­lo vy­da­né DLC Si­be­rian stri­ke, po­nú­ka­jú­ce vraj roz­sia­hlej­ší svet bez na­vi­gá­cie. Že­by pred­sa?

s2.jpg

Zá­klad­ná ver­zia však ako­si nespĺňa na­še oča­ká­va­nia, os­tre­ľo­vač­ské re­mes­lo v nej skrát­ka nep­ri­ná­ša toľ­ko ra­dos­ti, ako by moh­lo. Prí­no­som nie je ani on-li­ne re­žim pre viac hrá­čov, kto­rý je ab­so­lút­ne bez ná­pa­du.

Hod­no­te­nie: 5/10

Half-Mi­nu­te He­ro: Su­per Me­ga Neo Cli­max Ul­ti­ma­te Boy

Tá­to hra aš­pi­ru­je na ti­tul hry s naj­dl­hším me­nom, kto­rý sme v his­tó­rii PC RE­VUE re­cen­zo­va­li. Vedz­te však, že ná­zov po­dob­ne ako sa­ma hra je do znač­nej mie­ry jed­na veľ­ká sa­ti­ra. Ako si inak vy­svet­liť preh­na­nú hus­to­tu úžas­ných prív­las­tkov. Hr­di­no­via v hrách RPG sú vždy su­per, me­ga, ul­ti­ma­te a v mno­hých prí­pa­doch za­čí­na­jú ako chlap­ci, kto­rí vy­ras­tú na chrab­ré­ho hr­di­nu, za­chra­ňu­jú­ce­ho svet. V Half-Mi­nu­te He­ro sa ten­to sce­nár opa­ku­je, iba­že s jed­nou vý­raz­nou zme­nou - do­ká­že­te za­chrá­niť svet v prie­be­hu pol mi­nú­ty? Trid­sať se­kúnd je krát­ky čas, naš­ťas­tie vo vir­tuál­nom sve­te exis­tu­je má­gia, kto­rá umož­ňu­je čas „ohý­bať". Sta­čí sa po­mod­liť v de­di­ne a chrab­rý hr­di­na má k dis­po­zí­cii ďal­šiu pol­mi­nú­tu.

h1.jpg

Half-Mi­nu­te He­ro nie je ľah­ká hra. Pou­ži­tý kon­cept je sí­ce jed­no­du­chý, ale za­chra­ňo­va­nie sve­ta vy­ža­du­je aj tro­chu tak­ti­zo­va­nia a stra­té­gie. De­di­ny, kto­ré umož­ňu­jú dopl­niť čas, sa to­tiž na­chá­dza­jú na ma­pe spo­ra­dic­ky a na mod­lit­bu si tre­ba za­ro­biť. V her­nom sve­te bu­de­te aj bo­jo­vať, žiad­nu kom­plexnú hra­teľ­nosť však ne­ča­kaj­te. V Half-Mi­nu­te He­ro sa po­hy­bu­je­te po ma­pe, sna­ží­te sa čo naj­rý­chlej­šie vy­cvi­čiť hr­di­nu pros­tred­níc­tvom ná­hod­ných bo­jov a pres­kú­ma­nia za­ují­ma­vých ob­jek­tov na ma­pe, ale hlav­ne bo­ju­je­te s ča­som. Boj s prí­še­ra­mi je úpl­ne auto­ma­ti­zo­va­ný, a ho­ci sa smr­ti ne­vyh­ne­te, hr­di­na je nesmr­teľ­ný - kým neup­ly­nie čas. Po kaž­dej smr­ti sa však ob­ja­ví­te na za­čia­toč­nom bo­de A, čo ma­naž­ment ča­su znač­ne kom­pli­ku­je.

Half-Mi­nu­te He­ro ne­po­nú­ka uce­le­ný prí­beh v pra­vom zmys­le slo­va. Hra po­zos­tá­va z množ­stva sa­mos­tat­ných úloh a po­čas hra­nia za­chrá­ni­te toľ­ko sve­tov ako nik­dy do­te­raz. Hr­di­na však vždy za­čí­na na pr­vej úrov­ni a me­dzi jed­not­li­vý­mi dob­rod­ruž­stva­mi si pre­ná­ša iba zbra­ne a br­ne­nie. V tej­to sú­vis­los­ti do­daj­me, že ho­ci bo­la hra pô­vod­ne navr­hnu­tá pre PlayS­ta­tion Por­tab­le, sys­tém krát­kych prí­be­hov, kto­ré do­kon­čí­te za mi­nú­tu až dve, fun­gu­je vý­bor­ne aj na po­čí­ta­či. Tre­ba však po­čí­tať s tým, že než us­pe­je­te, bu­de­te ve­ľa úloh mno­hok­rát opa­ko­vať. At­mos­fé­ru vhod­ne dok­res­ľu­je aj gra­fi­ka v štý­le ret­ro.

h2.jpg

PC ver­zia s me­ga­lo­man­ským pod­ti­tu­lom po­nú­ka kom­pi­lá­ciu tak­mer všet­ké­ho ob­sa­hu, kto­rý je v rám­ci znač­ky Half-Mi­nu­te He­ro k dis­po­zí­cii. Ho­ci ten­to ti­tul neos­lo­ví kaž­dé­ho hrá­ča, mô­že­me ho od­po­rú­čať pre je­di­neč­ný her­ný zá­ži­tok, kto­rý po­nú­ka - s ta­kou­to hrou a her­ný­mi prin­cíp­mi ste sa ur­či­te eš­te nes­tret­li.

Hod­no­te­nie: 7/10
Ce­na: 6,99 EUR

Her­ný tím PC RE­VUE: Pe­ter Hu­cík, Ro­man Kad­lec, Ján La­bant

Zdroj: PCR 5/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter