Herná rubrika

Gamebox

Strana 2/4

StarCraft 2: Heart of the Swarm

Je to hra či je to šport?

Naj­lep­šia real-ti­me stra­té­gia sú­čas­nos­ti je späť s dru­hým di­elom dru­hé­ho di­elu. No, ho­vor­me to­mu rad­šej da­ta­disk či expan­zia, aj keď na to má troš­ku pri­vy­so­kú ce­nu. Ale žiad­ny správ­ny stra­tég sa pred­sa ne­bu­de za­po­die­vať pe­niaz­mi, keď ide o Starcraft. Bliz­zard zo svo­jej ves­mír­nej sá­gy ro­bí čo­raz za­ují­ma­vej­šiu spa­ce ope­ru. Pr­vá ka­pi­to­la dru­hé­ho di­elu Wings of Li­ber­ty nám pood­ha­li­la no­vú hroz­bu pre všet­ky tri ra­sy sek­to­ra Kop­ru­lu. Pro­tos­si Zer­go­via aj hlav­ní pro­ta­go­nis­ti WoL Terra­ni sa pos­tup­ne doz­ve­da­jú, že hro­zí náv­rat pra­dáv­nej ra­sy Xel Na­ga, kto­rá sto­jí za vzni­kom pro­tos­skej aj zer­gskej ra­sy. Spo­lu s hlav­ným hr­di­nom Ji­mom Rai­no­rom sme sa sna­ži­li zís­kať ar­te­fakt Xel Na­ga, prí­pad­ne po­lep­šiť vzťa­hy so Sarrah Kerri­gan, to­ho ča­su krá­ľov­nou Zer­gov v po­do­be monštruóz­nej Queen of Bla­des. Heart of the Swarm, hra vo sve­te skôr zná­ma pod skrat­kou HOTS, je za­se prí­beh tej­to sleč­ny a jej osob­nej ven­de­ty. Za to, že vô­bec pad­la do rúk Zer­gom, kto­rí ju ge­ne­tic­ky up­ra­vi­li na svo­ju po­do­bu, sa to­tiž mô­že po­ďa­ko­vať mo­men­tál­ne­mu ci­sá­ro­vi terran­ské­ho im­pé­ria. Poms­ta bu­de kr­va­vá a bu­de stáť všet­ky ra­sy ve­ľa ži­vo­tov.

hots1.jpg

Na tú­to hru sa mu­sí­me po­zrieť z via­ce­rých hľa­dísk. Pre­dov­šet­kým je to oko nes­kú­se­né­ho hrá­ča, kto­rý ne­poz­ná žá­ner RTS. Ten by mal ve­dieť, že ide o tak­zva­nú stra­té­giu v reál­nom ča­se, kde pla­tí, že čím je hráč rých­lej­ší a schop­nej­ší roz­ho­do­va­nia vo via­ce­rých pa­ra­lel­ných si­tuáciách, tým má väč­šiu šan­cu na ús­pech. Bo­je pre­bie­ha­jú o zá­klad­ne, pri­čom na za­čiat­ku ma­py sa vždy ob­ja­ví­te len s hlav­nou bu­do­vou a nie­koľ­ký­mi pra­can­tmi, kto­rí do­ká­žu ťa­žiť mi­ne­rá­ly a po­tom z nich sta­vať ďal­šie bu­do­vy, kde už vy­tré­nu­je­te bo­jo­vé jed­not­ky. Hrať mô­že­te štý­lom čo naj­rý­chlej­šie­ho úto­če­nia ale­bo čo naj­rý­chlej­šie­ho zís­ka­nia sil­nej eko­no­mi­ky na nes­kor­šie pre­val­co­va­nie sú­pe­ra. Ale­bo niek­de me­dzi tým, vy­na­lie­za­vos­ti sa me­dze nek­la­dú. Na vý­ber má­te z troch spo­mí­na­ných rás, pri­čom zá­ži­tok z hra­nia je za kaž­dú ra­su úpl­ne od­liš­ný, rov­na­ko aj tak­tic­ký prís­tup k hre.

hots2.jpg

Ďalej sa na HOTS poz­ri­me okom hrá­ča, kto­ré­ho ba­via RTS a rád by si za­hral dob­rú hru z toh­to má­lo za­stú­pe­né­ho žá­nru. Ten tu náj­de pl­no zá­ba­vy, kon­krét­ne 27 prí­be­ho­vých mi­sií. Kam­paň pre jed­né­ho hrá­ča je vy­ni­ka­jú­ca, ale to asi na­šich zna­lých či­ta­te­ľov nep­rek­va­pí. Ho­vo­rí­me tu pred­sa o hre od Bliz­zar­du, tak­že tu má­me nie­len per­fek­tné fil­my a ani­má­cie, ale aj tech­nic­ky vý­bor­ne spra­co­va­ný prí­beh s kva­lit­ne na­da­bo­va­ný­mi di­alóg­mi a pat­rič­ne epi­ckou hud­bou. K to­mu zá­bav­né mi­sie s ori­gi­nál­ny­mi pr­vka­mi a veľ­mi po­da­re­ným pre­po­je­ním me­dzi ni­mi v po­do­be va­šej vlas­tnej lie­ta­jú­cej pev­nos­ti.

hots3.jpg

Tre­tí, troš­ku kri­tic­kej­ší, bu­de poh­ľad fa­nú­ši­ka sé­rie. Ten to­tiž náj­de v prí­be­hu mno­ho ne­kon­zis­ten­cií s pre­doš­lý­mi di­el­mi, ne­ho­vo­riac o ne­sú­la­de s kni­ha­mi zo sve­ta Starcraf­tu. Po­dob­ne niek­to­ré roz­hod­nu­tia pos­táv sa zda­jú veľ­mi čud­né, sko­ro by sme po­ve­da­li, že si Bliz­zard ne­dal až toľ­ko prá­ce, ako by sa pat­ri­lo. Ale ne­súď­me pred­čas­ne, ča­ká nás eš­te jed­na ka­pi­to­la dru­hé­ho di­elu, Le­ga­cy of the Void, kde si za­hrá­me za Pro­tos­sov a prí­beh sa mož­no uza­vrie ne­ča­ka­ným spô­so­bom, kto­rý troš­ku vy­svet­lí aj zvláš­tnos­ti z pre­doš­lých ka­pi­tol. Pre ten­to druh fa­nú­ši­ka je však HOTS na­priek tým­to vý­hra­dám po­vin­nos­ťou.

hots4.jpg

A rov­na­ko je kú­pa HOTS po­vin­nosť aj pre hrá­ča mul­tip­layera. Je jed­no, či cho­dí hrá­vať on-li­ne, pre­to­že je pro­fe­sio­nál­ny hráč a den­ne tré­nu­je nie­koľ­ko ho­dín, ale­bo len so sku­pi­nou ka­ma­rá­tov na Sky­pe či Team­Spea­ku cho­dí vir­tuál­ne „na pi­vo" a za­hrať nie­koľ­ko tí­mo­vých zá­pa­sov. Všet­ci, kto­rých ba­ví hra­nie SC2 on-li­ne, by si ma­li HOTS za­do­vá­žiť, pre­to­že dr­vi­vá väč­ši­na hrá­čov WoL preš­la ale­bo plá­nu­je pre­chod na expan­ziu hry. Po­dob­ne ako všet­ky te­le­víz­ne či inter­ne­to­vé tur­na­je. Pla­tí to aj pre hrá­čov rôz­nych hier zo sek­cie Ar­ca­de, kam sú umies­tňo­va­né ma­py vy­tvo­re­né hráč­mi či kom­plet­né pre­ráb­ky ty­pu Tower De­fen­se, prí­pad­ne rôz­ne va­rian­ty na Do­tu. HOTS za­vá­dza aj mno­ho no­vých fun­kcií do on-li­ne pros­tre­dia Batt­le.Net, nap­rík­lad pod­po­ru kla­nov, zá­uj­mo­vých sku­pín, zlep­še­nie če­tu či reor­ga­ni­zá­ciu pros­tre­dia, tie sú však už dos­tup­né aj pre ma­ji­te­ľov WoL cez patch. Len­že ak vlas­tní­te len WoL, ne­bu­de­te si môcť za­hrať zá­pas s vy­uži­tím všet­kých tých za­ují­ma­vých no­vých jed­no­tiek, kto­ré už sme pred­sta­vo­va­li mi­nu­le. No­vé jed­not­ky to­tiž veľ­mi prí­jem­ne poz­me­ni­li ba­lans hry a pri­da­li zá­pa­som troš­ku dy­na­mi­ky a ta­kej žia­da­nej ag­re­si­vi­ty.

hots5.jpg

SC2 HOTS je skrát­ka to naj­lep­šie vo svo­jej ka­te­gó­rii a má na­vy­še punc veľ­kej hry od spo­loč­nos­ti Bliz­zard. Je však troš­ku prid­ra­há na to, že ide len o expan­ziu, ok­rem to­ho má nie­koľ­ko mu­šiek, kto­ré pos­treh­ne asi len veľ­mi nad­še­ný starcraft­ista. Tak­že hod­no­tí­me o pol bo­du niž­šie než Wings of Li­ber­ty. A vy sa už ne­ne­chaj­te zdr­žo­vať, prej­di­te skve­lú kam­paň (ak poz­ná­te ter­mín mac­ro, pus­ti­te si as­poň ob­ťaž­nosť Hard), ne­chaj­te sa v sym­pa­tic­kom no­vom sys­té­me nau­čiť, ako hrať zá­pa­sy mul­tip­layer a po­tom hŕ na Bat­tle­net, ra­di vás tam uvi­dí­me. A ďa­lej do sve­ta e-špor­tu...

Hod­no­te­nie: 9/10


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter