Herná rubrika

Gamebox

Strana 1/4

Bios­hock In­fi­ni­te

Ak tr­pí­te stra­chom z vý­šok, na tú­to hru po­zor

Štú­dio Irra­tio­nal Ga­mes asi net­re­ba ko­va­ným PC hrá­čom pod­rob­ne pred­sta­vo­vať, no pre tých os­tat­ných to uro­bí­me. Tí­to pá­ni a dá­my ma­jú na trič­ku úžas­né hry, kto­ré v mi­nu­los­ti po­má­ha­li de­fi­no­vať žá­ner hier FPS (te­da hier z vlas­tné­ho poh­ľa­du) tým, že uká­za­li, ako v nich mož­no za­žiť kom­plex­ný prí­beh a za­ují­ma­vé pos­ta­vy, nie­len jed­no­du­chú kr­va­vú ak­ciu. Pred­vied­li to sé­riou Sys­tem Shock, kto­rá nám nav­ždy os­ta­ne v srd­ciach ako prík­lad do­ko­na­lé­ho ves­mír­ne­ho sci-fi, a po­tom zo­pa­ko­va­li vy­ni­ka­jú­cou hrou Bios­hock, pl­nou úžas­ných pos­táv, prí­be­ho­vých zvra­tov a ori­gi­nál­ne­ho pros­tre­dia pod­mor­ské­ho mes­ta Rap­tu­re. Na du­chov­nú tra­dí­ciu tých­to hier nad­vä­zu­je Bios­hock s pod­ti­tu­lom In­fi­ni­te, te­da Ne­ko­neč­ný. Že­by sa hra ne­da­la doh­rať? Ta­kis­to sme sa tak­to spy­to­va­li, ale ko­niec sme naš­li a pod­ti­tul vte­dy za­čal dá­vať zmy­sel.

b1.jpg

Aj ne­ko­neč­ný Bios­hock dodr­žu­je re­cept je­ho pred­chod­cov: jed­no mes­to, je­den muž, je­ho proti­vník, to všet­ko v ob­do­bí skor­šie­ho 20. sto­ro­čia, ten­to­raz kon­krét­ne v ro­ku 1912. Pri­bú­da však ko­re­nie v po­do­be jed­nej mla­dej sleč­ny so zvláš­tny­mi schop­nos­ťa­mi. A mes­to to nie je ho­ci­ja­ké, vzná­ša sa to­tiž vo vzdu­chu. Na­zý­va sa Co­lum­bia a pre je­ho oby­va­te­ľov je to raj, kto­rý sa od­de­lil od USA a vy­bu­do­val vlas­tnú do­ko­na­lú spo­loč­nosť v ob­la­koch. Te­da as­poň pre bie­lych oby­va­te­ľov, na kto­rých v chu­dob­ných štvr­tiach drú bú­ria­ce sa af­roa­me­ric­ké a ázij­ské men­ši­ny. V Co­lum­bii ve­da nap­re­do­va­la úpl­ne iným spô­so­bom ako v po­zem­ských mes­tách, a tak sa mô­že­te te­šiť na ur­put­né bo­je so steam­pun­ko­vý­mi ky­bor­ga­mi či zbra­ne, za kto­ré by ste sa ne­han­bi­li ani v sú­čas­nos­ti. A ne­ja­ké tie ma­gic­ké schop­nos­ti či trhli­ny v ča­so­pries­to­re.

b2.jpg

Bios­hock je hra pl­ná schi­zof­re­nic­kých pre­mien, z kto­rých sa vám mô­že za­krú­tiť hla­va, aj keď vám nep­re­ká­ža­jú vša­dep­rí­tom­né vý­šky. Prí­chod do Co­lum­bie je ma­gic­ký zá­ži­tok, kto­rý do­ko­na­le bu­du­je at­mos­fé­ru po­ma­lej, pre­mýš­ľa­vej hry, aby sa po pol­ho­di­ne v zlom­ku se­kun­dy zme­ni­la na kó­piu Pain­kille­ra. Te­da na rých­lu ak­čnú strie­ľač­ku, pl­nú efek­tných úmr­tí a šty­li­zo­va­né­ho ná­si­lia. Ne­má­me nič pro­ti, veď Pain­killer nás ba­vil, ale od Bios­hoc­ku sme ča­ka­li viac. Len­že ho­din­ku či dve po tom­to šo­ku prí­de stret­nu­tie so sleč­nou Eli­za­beth a hra za­se zís­ka prí­beh a hra­teľ­nosť sa opäť zme­ní. A to­to sa zo­pa­ku­je nie­koľ­kok­rát. Zhru­ba za 12 ho­dín her­né­ho ča­su pres­ká­če­te od psy­che­de­lic­kých k ná­sil­ným scé­nam, ba až po vy­lo­že­ne ho­ro­ro­vé zá­žit­ky. A po­tom prí­de neo­pa­ko­va­teľ­né fi­ná­le.

b3.jpg

Po dl­hom ča­se je tu hra, pri kto­rej sme na kon­ci os­ta­li ne­ve­riac­ky a ús­ta­mi o pos­chodie niž­šie po­ze­rať na zá­ve­reč­né ti­tul­ky, za­tiaľ čo mys­ľou nám ví­ri­li otáz­ky a mož­né od­po­ve­de. Nad prí­be­ho­vý­mi vy­vr­cho­le­ním sme roz­jí­ma­li nie­koľ­ko dní, až sme za­šli na inter­ne­to­vé dis­ku­sie, aby sme si vy­tvo­ri­li kom­plet­nej­ší ob­raz nie­len o zá­ve­re, ale i prie­be­hu a in­dí­ciách po­čas hry. Čím po­zor­nej­šie bu­de­te Co­lum­biu pres­kú­ma­vať, tým lep­šie prí­beh po­cho­pí­te, tým viac do­ce­ní­te hĺbku hry a od­kaz tvor­cov. A na kon­ci aj tak dos­ta­ne­te chuť za­hrať si hru zno­va, len aby ste naš­li všet­ky od­lo­že­né audio­záz­na­my a lep­šie tak po­cho­pi­li osu­dy pos­táv. Mô­že­te to skú­siť v re­ži­me 1999 mo­de, kto­rý sa od­om­kne doh­ra­ním. Pri­ví­ta vás v ňom vy­ššia ob­ťaž­nosť a per­ma­nen­tnosť kaž­dej voľ­by. Vcel­ku však v prí­be­hu ne­bu­de­te ro­biť mno­ho vo­lieb, ne­za­ži­je­te vet­ve­nia, neu­vi­dí­te ani via­ce­ré kon­ce, Bios­hock vás po­ve­die za ru­čič­ku. Ne­ne­chaj­te sa ok­la­mať ob­čas­nou ilú­ziou voľ­by, všet­ky ces­ty ve­dú do rov­na­ké­ho kon­ca.

b4.jpg

Ako sa me­ni­la hra, me­nil sa aj náš ná­zor na ňu. Zo za­čiat­ku sme bo­li nad­še­ní z pres­kú­ma­va­nia Co­lum­bie, nes­kôr nás ot­ra­vo­va­la ne­zá­živ­ná ak­cia a zjav­né ne­do­rob­ky či ne­realis­tic­ké sprá­va­nie. Nap­rík­lad: sys­tém krad­nu­tia je v pod­sta­te roz­bi­tý, strá­že sa sprá­va­jú ne­kon­zis­ten­tne, sprá­va­nie pos­ta­vi­čiek je väč­ši­nou má­lo uve­ri­teľ­né, ne­ho­vo­riac o ko­men­tá­roch váš­ho hr­di­nu, kto­rý je v pr­vej po­lo­vi­ci hry za­uja­tý di­aním oko­lo se­ba asi ako do­má­ca mač­ka va­šou prá­cou v Exce­li. Sys­tém má­gie a jed­no­du­ché­ho up­gra­do­va­nia pos­ta­vy je tu nao­zaj mi­zer­ný a ne­nú­ti vás ani pre­mýš­ľať, ani tak­ti­zo­vať, na­vy­še vy­ze­rá, ako­by do sve­ta Co­lum­bie vô­bec ne­pat­ril. Ne­ho­vo­riac o tom, že váš hr­di­na vlas­tne ani ne­mô­že zo­mrieť. V tej­to fá­ze by sme hod­no­ti­li ove­ľa niž­šie, ale čo­si nás nú­ti­lo hrať ďa­lej.

A po­tom sa vrá­til prí­beh a hra dos­ta­la zno­vu grá­dy, aby nás nás­led­ne eš­te pozdr­žo­va­la pri na­há­ňa­ní ques­tov, kto­ré bo­li jas­nou vy­pcháv­kou na na­fúk­nu­tie her­nej do­by. Grá­dy však os­ta­li až do za­kon­če­nia, do nie­koľ­ko­ho­di­no­vé­ho epi­cké­ho fi­ná­le, kto­ré za­hna­lo na­še oba­vy, že by Irra­tio­nal az­da no­vý Bios­hock nez­vlád­li. Kde­že, zvlád­li ho skve­le.

Poch­va­ly za tech­nic­ké pa­ra­met­re mô­že­me za­čať nap­rík­lad od gra­fi­ky, kto­rá sí­ce vy­uží­va star­ší Un­real En­gi­ne, no jej sil­nou strán­kou nie sú efek­ty, ale di­zajn, vlast­ný ume­lec­ký št­ýl, kto­rý pred va­še oči na­ma­ľu­je ori­gi­nál­ny svet lie­ta­jú­ce­ho mes­ta. Di­zajn je skve­lý, či už ide o pos­ta­vy, pros­tre­die, ale­bo ma­lič­ké de­tai­ly. Le­ve­ly sú ob­rov­ské, ale vy ich ani ne­mu­sí­te po­riad­ne pre­ze­rať, nie­ke­dy skrát­ka len prefr­čí­te oko­lo, za­ve­se­ní na Sky­la­ne, čo sú vzduš­né ko­ľaj­ni­ce a veľ­mi zá­bav­ný her­ný pr­vok, hlav­ne po­čas sú­bo­jov. Vy­ni­ka­jú­ca je aj hud­ba, má do­kon­ca svo­je mies­to v prí­be­hu a ani bež­ná ak­čná té­ma nez­nie ot­re­pa­ne. Prí­be­ho­vé si­tuácie ma­jú skve­lý soundtrack, či už pre­to, le­bo ob­čas sa ro­zoz­nie Requiem od Mo­zar­ta, ale­bo pre­to, že sú hlav­né pos­ta­vy kva­lit­ne na­da­bo­va­né (v an­glič­ti­ne).

b5.jpg

Bios­hock In­fi­ni­te si jed­no­du­cho mu­sí­te za­hrať. O nie­koľ­ko ro­kov sa bu­de­te po­ze­rať späť a na mno­ho hier sa už ne­bu­de­te pa­mä­tať, no Bios­hoc­ku ten­to osud neh­ro­zí. Na­vy­še má­me tu­še­nie, že sa prí­beh Boo­ke­ra DeWit­ta a sleč­ny Eli­za­beth za­ra­dí do zá­klad­né­ho kul­túr­ne­ho roz­hľa­du her­ných nad­šen­cov. A v ich de­ba­tách pred­sa ne­bu­de­te chcieť za­os­tá­vať. Ško­da len, že nie je ta­ký pú­ta­vý po ce­lý čas.

Hod­no­te­nie: 8.5/10


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter