Ako na to prakticky

Vytvárame webové stránky / 10. časť

Logo_WP.jpg Keď už má­me strán­ku na webe ale­bo na­ho­de­nú na vir­tuál­nom server­i (nap­rík­lad Web Mat­rixe), je na nej eš­te stá­le čo do­la­ďo­vať, kým bu­de uvoľ­ne­ná do pl­nej pre­vádz­ky.

Vzhľad

Té­mam sme sa ve­no­va­li už v pred­chá­dza­jú­cej čas­ti, no te­raz pôj­de­me viac do de­tai­lov. V me­nu Vzhľad – Té­my sa zob­ra­zia všet­ky dos­tup­né té­my. Te­da aj tie, kto­ré ste nain­šta­lo­va­li, ale za­tiaľ ne­pou­ži­li. Všet­ky zme­ny sa uk­la­da­jú, tak­že aj po zme­ne té­my a jej ap­li­ko­va­ní nes­kôr bu­dú nas­ta­ve­nia opäť pou­ži­té. Pri ak­tív­nej šab­ló­ne je viac po­lo­žiek na úp­ra­vu. Naj­prv je vhod­né up­ra­viť zá­hla­vie. Štan­dar­dne dr­vi­vá väč­ši­na z nich ob­sa­hu­je ob­rá­zok. V opi­se sa uvá­dza aj mi­ni­mál­ny vhod­ný roz­mer. Pri pou­ži­tí iné­ho sa ob­rá­zok pris­pô­so­bí veľ­kos­ti, čo ho de­for­mu­je. Od­po­rú­ča­me te­da pou­žiť pred­vo­le­nú veľ­kosť ale­bo jej ná­sob­ky, aby po zmen­še­ní ne­doš­lo k po­me­ro­vej de­for­má­cii.

AktivnaSablona.png

Náh­ľad ak­tív­nej šab­ló­ny aj s in­for­má­ciou o no­vej ver­zii

Ta­kis­to sa dá dopl­niť hlav­ný nad­pis a pod­text. Čas­to sa to­to však rie­ši tak, že sa nad­pis vy­ne­chá a autor ho za­kom­po­nu­je pria­mo do vlas­tné­ho ob­ráz­ka. Ta­kis­to fun­gu­je opač­ný pro­ces, texto­vá hla­vič­ka sa dá po­ne­chať a od­strá­ni sa ob­rá­zok. Zme­na nad­pi­su sa ro­bí v čas­ti Vzhľad – Pris­pô­so­biť. Hneď pr­vá sek­cia Ná­zov strán­ky & slo­gan slú­ži na tú­to zme­nu. Vy­be­rať sa dá aj vlas­tná far­ba po­za­dia, prí­pad­ne ob­rá­zok, ak má­te vy­bra­ný vzor na po­za­die. Pos­led­ná mož­nosť s náz­vom Sta­tic­ká Úvod­ná strán­ka hrá dô­le­ži­tú úlo­hu pri di­zaj­ne a la­de­ní webu. Keď­že WordPress už nie je pre­važ­ne len pre blog­ge­rov, má­te mož­nosť voľ­by dy­na­mic­kej a sta­tic­kej strán­ky. V pra­vom sa hneď zob­ra­zí aj náh­ľad ak­tuál­nych nas­ta­ve­ní. Pr­vý va­riant bu­de na strán­ku umies­tňo­vať člán­ky, tak ako ich bu­de­te pri­dá­vať do sys­té­mu. Dru­hý va­riant po­ne­chá na vý­ber, kto­rá strán­ka má byť ak­tív­na ako ti­tul­ná a kto­rá bu­de vo for­me stra­ny člán­kov.

Edi­tor CSS

Na pok­ro­či­lé úp­ra­vy je tu sa­mos­tat­ný edi­tor kó­du CSS ale­bo sú­bo­rov PHP (Vzhľad – Edi­tor). Ako pr­vý sa na­čí­ta sú­bor sty­le.css ob­sa­hu­jú­ci de­fi­ní­cie vi­zuál­nej po­do­by strá­nok. Všet­ky vy­ko­na­né zme­ny sa ulo­žia v sú­bo­re na server­i, a te­da po­koj­ne mô­že­te pou­žiť vlast­ný edi­tor, kto­rý je pod­stat­ne lep­ší a bu­de zvý­raz­ňo­vať syn­tax. Do po­čí­ta­ča si ho pre­ne­sie­te z ad­re­sá­ra šab­lón, kto­rý na na­chá­dza v tej­to ces­te /web/wp-con­tent/the­mes/twen­tytwel­ve. Ad­re­sár web sa mô­že vo­lať aj www, zá­le­ží na va­šom pos­ky­to­va­te­ľo­vi web­hos­tin­gu. Pos­led­ný ad­re­sár s náz­vom twen­tytwel­ve je už ná­zov šab­ló­ny. Keď už sme spo­me­nu­li zme­nu šír­ky ob­ráz­ka, a te­da vlas­tnej šír­ky roz­lo­že­nia stĺpca stra­ny, pod znač­kou #wrap­per náj­de­te pa­ra­me­ter width. Tu a aj pri znač­ke #ac­cess tre­ba šír­ku zme­niť na po­ža­do­va­nú.

MenuCSS.png

Zob­ra­ze­nie strá­nok CSS na edi­to­va­nie

Me­nu

Pri šab­ló­nach za­dar­mo bý­va spra­vid­la pod­po­ro­va­né len jed­no me­nu. Viac me­nu a de­tail­nej­šie roz­lo­že­nie webu náj­de­te pri pla­te­ných šab­ló­nach. Ale aj v tom­to prí­pa­de si mô­že­te vy­tvo­riť viac me­nu a me­dzi ni­mi sa pre­pí­nať. Ho­dí sa to nie­len pri pres­tav­be strán­ky a reor­ga­ni­zo­va­ní štruk­tú­ry. Jed­ným klik­nu­tím po­tom ak­cep­tu­je­te no­vé pou­ži­tie a po­lož­ky v me­nu bez ob­me­dzenia pre­vádz­ky webu. Po­lož­ka Vzhľad – Me­nu zob­ra­zí roz­hra­nie na vy­tvá­ra­nie no­vých po­lo­žiek a ich pres­ku­po­va­nie. Na jed­no­du­chú strán­ku, nap­rík­lad fi­rem­nú pre­zen­tá­ciu, sa dá veľ­mi dob­re pou­žiť vlas­tné za­dá­va­nie od­ka­zov bez to­ho, aby bo­lo via­za­né na už vy­tvo­re­né strán­ky s člán­ka­mi. V čas­ti Pris­pô­so­be­né od­ka­zy tre­ba za­dať ad­re­su URL a po­me­no­va­nie po­lož­ky me­nu tak, ako sa bu­de zob­ra­zo­vať na strán­ke. Tla­čid­lom Pri­dať do me­nu ju vlo­ží­te do ak­tív­ne­ho me­nu. Vte­dy sa po­lož­ka zob­ra­zí v pra­vej čas­ti a bu­de ju tre­ba roz­ba­liť na de­fi­ní­ciu ďal­ších vlas­tnos­tí. V sú­bo­re CSS mož­no vy­tvo­riť no­vú trie­du a po­tom ju ap­li­ko­vať na po­lož­ky v me­nu jed­not­li­vo. Do riad­ka trie­dy CSS za­dá­te vlas­tnú trie­du vy­tvo­re­nú v hlav­nom sú­bo­re CSS (sty­le.css) a od­kaz sa vi­zuál­ne pris­pô­so­bí tej­to trie­de. Ne­za­bud­ni­te pri kaž­dej zme­ne ale­bo pred opus­te­ním toh­to nás­tro­ja ich ak­ti­vo­vať tla­čid­lom Ulo­žiť me­nu.

Strán­ky

Strán­ky po­má­ha­jú udr­žia­vať preh­ľad a sú­čas­ne slú­žia ako pries­tor na zob­ra­zo­va­nie no­vých člán­kov. Pria­mo tu ich mô­že­te nas­ta­viť ako súk­rom­né ale­bo na ob­me­dzenie prís­tu­pu pou­žiť hes­lo. Po­zor, tým­to nas­ta­ve­ním sa ap­li­ku­je hes­lo na ce­lú sek­ciu, nie­len na niek­to­ré člán­ky. Ak sú člán­ky pub­li­ko­va­né v tej­to čas­ti, k žiad­ne­mu z nich sa po­tom bez auto­ri­zá­cie ne­dá dos­tať. Pod­ľa ty­pu webu tre­ba ob­me­dziť pri­dá­va­nie ko­men­tá­rov. Jed­no­du­cho voľ­bu Po­vo­liť ko­men­tá­re od­škr­tne­te. Fun­kcia je vhod­ná vte­dy, ak prip­ra­vu­je­te nap­rík­lad fi­rem­nú pre­zen­tá­ciu a ko­men­tá­re sa ne­ho­dia, resp. prak­tic­ky nie je čo ko­men­to­vať. Pri tvor­be webu od­po­rú­ča­me dať po­zor na to, kde a či vô­bec sa bu­dú dať člán­ky ko­men­to­vať. Mož­no sí­ce nas­ta­viť, že bez va­šej auto­ri­zá­cie sa ko­men­tár neu­ve­rej­ní, no po­čet ta­kých­to prís­pev­kov mô­že na­rásť a ich ma­naž­ment sa sta­ne ná­roč­ným na čas.

Kaž­dá no­vá strán­ka mô­že ob­sa­ho­vať vlas­tné in­for­má­cie, nie­len zve­rej­ne­né člán­ky. Klik­nu­tím na Pri­dať strán­ku sa zob­ra­zí edi­tor po­dob­ne ako pri tvor­be člán­ku. Všet­ky zme­ny vy­ko­na­né tu sa ob­ja­via v zá­hla­ví strán­ky, resp. všet­ky člán­ky bu­dú pub­li­ko­va­né pod tým­to textom. Edi­tor pos­ky­tu­je ši­ro­ké mož­nos­ti vlas­tné­ho for­má­to­va­nia. V praxi sa dá do­kon­ca ten­to re­žim pou­žiť aj na vy­tvo­re­nie kom­plet­nej strán­ky s in­for­má­cia­mi. Či­že na ňu ne­bu­de­te umies­tňo­vať ďal­šie člán­ky. To­to je prá­ve tá fun­kcio­na­li­ta WordPres­su, kto­rá je vhod­ná nie­len pre blog­ge­rov, ale aj na sta­tic­ké strán­ky. V štan­dar­dom nas­ta­ve­ní re­dak­čné­ho sys­té­mu sú strán­ky us­po­ria­da­né pod­ľa abe­ce­dy. Na to, aby sa us­po­ra­dú­va­li pod­ľa iné­ho vý­zna­mu, tre­ba ich ozna­čo­vať ruč­ne. V boč­nom pa­ne­li At­ri­bú­ty stra­ny je sek­cia Po­ra­die. Na­mies­to nu­ly sa vpí­še 1 a tak­to po­tom zvy­šu­je­te čís­lo­va­nie na zme­nu us­po­ria­da­nia strá­nok. Ta­kis­to sa da­jú prip­ra­viť vop­red na rôz­ne uda­los­ti, nap­rík­lad zme­nu in­for­má­cií ale­bo di­zaj­nu s prí­cho­dom ka­len­dár­nej uda­los­ti ale­bo iné­ho úče­lu a v pa­ne­li Pub­li­ko­vať sta­čí len za­dať dá­tum auto­ma­tic­ké­ho spus­te­nia stra­ny.

Publikovanie.png

Zme­na pub­li­ko­va­nia pla­tí aj pre strán­ky, nie iba pre člán­ky

Zá­ver

Na zá­ver eš­te spo­me­nie­me, že nie­len re­dakč­ný sys­tém in­for­mu­je o ak­tua­li­zá­ciách, ale pria­mo v sek­cii Vzhľad sa bu­dú zob­ra­zo­vať in­for­má­cie, ak sa uvoľ­ní no­vá ver­zia va­mi nain­šta­lo­va­ných šab­lón.

Zdroj: PCR 5/2013Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter