Testovali sme

3 × najnovšie digitálne fotoaparáty

Strana 2/2

Ni­kon S1

(ni­kon s1 front.jpg
ni­kon s1 back.jpg)

Ni­kon až do­te­raz po­nú­kal dva mo­de­lo­vé ra­dy v rám­ci svoj­ho sys­té­mu 1. Pre fo­tog­ra­fov bol ur­če­ný rad s pís­me­nom V, pre ama­té­rov rad s pís­me­nom J. Tak­že S1 je úpl­ne no­vý pro­dukt, kto­rý sa v rám­ci sys­té­mu za­ra­dí na ce­no­vý spo­dok, te­da ako naj­zák­lad­nej­ší a naj­kom­pak­tnej­ší mo­del s naj­men­ším vý­be­rom ma­nuál­nych ov­lá­da­cích pr­vkov. Ni­kon ho cie­li na zá­kaz­ní­kov, kto­rí by ho chce­li pou­ží­vať spô­so­bom „point and shoot", te­da pl­noauto­ma­tic­ky a bez nas­ta­vo­va­nia pa­ra­met­rov, no zá­ro­veň sú ochot­ní prip­la­tiť za čo naj­vyš­šiu kva­li­tu sní­ma­ča aj ob­jek­tí­vu. A prí­pad­ne si ča­som vy­skú­šať niek­to­rý iný ob­jek­tív či úp­ra­vu cez sú­bo­ry RAW, ak ich za­čne fo­tog­ra­fia troš­ku viac ba­viť. Vzhľa­dom na rov­na­ký for­mát sní­ma­ča a po­dob­né veľ­kos­ti mô­že­me sko­ro po­ve­dať, že S1 kon­ku­ru­je mo­de­lu So­ny RX100, kto­rý sa mo­men­tál­ne po­va­žu­je za naj­lep­ší kom­pakt na tr­hu, kto­rý je však väč­ší ako bež­né kom­pak­ty.

nikon s1 front.jpg

Keď­že S1 je ur­če­ný pre fo­tog­ra­fov za­čia­toč­ní­kov, pred­sta­ví­me vám je­ho tech­nic­ké pa­ra­met­re aj s vy­svet­liv­ka­mi. S1 zdie­ľa zá­klad­né at­ri­bú­ty s os­tat­ný­mi lac­nej­ší­mi mo­del­mi z ro­di­ny 1, te­da sní­mač s crop fak­to­rom (vý­re­zom z 35 mm sní­ma­ča) 2,7 a roz­lí­še­ním 10 Mpix. Oh­nis­ko­vé vzdia­le­nos­ti te­da tre­ba ná­so­biť 2,7-krát, v prí­pa­de náš­ho tes­to­va­cie­ho ku­sa s ob­jek­tí­vom 11-27,5 mm ho­vo­rí vý­po­čet, že efek­tív­na oh­nis­ko­vá vzdia­le­nosť je od 30 mm do 74 mm. Po­kiaľ ra­di fo­tí­te ši­ro­ké zá­be­ry na prí­ro­du ale­bo ar­chi­tek­tú­ru, je roz­sah 30 mm troš­ku má­lo (res­pek­tí­ve pri­vy­so­ké čís­lo, me­nej zna­me­ná šir­ší zá­ber). Vý­hod­nej­šie je mať me­nej než 26 mm, nao­pak, 74 mm už je vcel­ku pou­ži­teľ­né prib­lí­že­nie na fo­te­nie portré­tov s roz­ma­za­ným po­za­dím. Naš­ťas­tie to­to nie je kom­pakt, tak­že sta­čí zvo­liť iný ľah­ko vy­me­ni­teľ­ný ob­jek­tív a mož­nos­ti sa zme­nia.

nikon s1 back.jpg

Sní­mač má veľ­kosť, aby tých jed­no­tiek ne­bo­lo má­lo, pres­ne 1″ (13,2 × 8,8 mm), či­že má 2,3-krát väč­šiu plo­chu než spo­mí­na­né sní­ma­če kom­pak­tov. Spo­lie­ha sa na niž­šie roz­lí­še­nie z dvoch dô­vo­dov - je vý­hod­nej­šie na boj so šu­mom (plo­chy cit­li­vé na svet­lo sú väč­šie) a za­sie­la me­nej dát pro­ce­so­ru, tak­že spra­co­va­nie je rých­lej­šie. Ro­di­na Ni­kon 1 je je­den z naj­rý­chlej­ších sys­té­mov na tr­hu, čo pla­tí pre os­tre­nie aj pre sek­ven­čné fo­tog­ra­fo­va­nie (zvlá­da 60 sní­mok za se­kun­du v pl­nom roz­lí­še­ní bez me­dzios­tre­nia). Po­kiaľ eš­te stá­le po­dlie­ha­te ná­zo­ru, že roz­lí­še­nie je kľú­čo­vý pa­ra­me­ter fo­toa­pa­rá­tu, az­da vás roz­hod­nu­tie Ni­ko­nu sta­viť len na 10 Mpix pres­ved­či­lo, že to tak nie je.

Sys­tém Ni­kon 1 má zvlášt­ny prís­tup k ov­lá­da­niu a vý­be­ru fo­tog­ra­fic­kých re­ži­mov. Na vý­ber má­te Auto s mož­nos­ťou voľ­by, či sa chce­te za­me­rať na roz­ma­za­nie po­za­dia, zmra­ze­nie po­hy­bu ale­bo ne­chať všet­ko na auto­ma­ti­ku; ďa­lej sú tu re­ži­my Crea­ti­ve, kde sa uk­rý­va­jú ma­nuál­ne P A S M, niek­to­ré efek­ty a špe­cia­li­zo­va­né noč­né fo­te­nie; re­žim Best Mo­ment za­zna­me­ná­va ob­raz, kým dr­ží­te spúšť, a nás­led­ne vy­be­rie naj­lep­šie za­os­tre­nú fo­tog­ra­fiu, tak­že v is­tých si­tuáciách mô­že byť zá­chra­nou; Mo­tion Snap­shot vy­rá­ba krát­ke „fil­mo­vé mo­men­tky", ale nik­dy sme mu nep­riš­li na chuť; a na­ko­niec je tu pok­ro­či­lý fil­mo­vý re­žim, v kto­rom si mô­že­te nas­ta­viť expo­zí­ciu vi­deo­záz­na­mu (na auto­ma­tic­ký vi­deo­záz­nam sta­čí za­tla­čiť čer­ve­né tla­čid­lo ved­ľa spúš­te). Ok­rem to­ho po­nú­ka S1 aj nie­koľ­ko vi­deo­re­ži­mov - od kla­sic­ké­ho full HD po zrý­chle­né zá­zna­my na niž­ších roz­lí­še­niach. Tu však na­rá­ža na ne­vý­ho­du zá­klad­né­ho ob­jek­tí­vu, kto­rý ne­má op­tic­kú sta­bi­li­zá­ciu. Tá­to kri­tic­ká fun­kcia je dos­tup­ná až pri vy­šších mo­de­loch ob­jek­tí­vov, nap­rík­lad 10-30 VR (Vib­ra­tion Re­duc­tion).

Ni­kon S1 je ako luxus­ný kom­pakt, s kto­rým sa ča­som mô­že­te nau­čiť o fo­te­ní všet­ko pot­reb­né. Je­ho mož­nos­ti mô­žu rásť s pou­ži­tý­mi ob­jek­tív­mi (mo­men­tál­ny vý­ber je však po­mer­ne sla­bý). Za­slú­žil by si do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie a op­tic­kú sta­bi­li­zá­ciu, ale to by sa po­tom ne­mal čím od­lí­šiť od vy­ššej a drah­šej trie­dy. Chý­ba mu aj pod­po­ra Wi-Fi (len cez do­kú­pi­teľ­ný mo­dul) a GPS. Než ho za­čne­me pl­ne od­po­rú­čať do­vo­len­ko­vým fo­tog­ra­fom, bu­de mu­sieť troš­ku zlac­nieť, kon­ku­ren­cia to­tiž za po­dob­né ce­ny po­nú­ka veľ­mi za­ují­ma­vé mo­de­ly. Os­tat­né mo­de­ly Ni­kon 1 sa však zvyk­li rých­lo pris­pô­so­biť tr­ho­vé­mu do­py­tu.

Za­po­ži­čal: Ni­kon
Ce­na: 480 EUR

Zdroj: PCR 5/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter