Testovali sme

3 × najnovšie digitálne fotoaparáty

Strana 1/2

No­vin­ky sa na nás va­lia z kaž­dej stra­ny ta­kým tem­pom, že ich sot­va stí­ha­me po­riad­ne sle­do­vať. Ten­to­raz sme pre vás otes­to­va­li a zhod­no­ti­li tro­ji­cu za­ují­ma­vých mo­de­lov: je­den net­ra­dič­ný ultra­kom­pakt, je­den kom­pakt s extrém­nym prib­lí­že­ním a je­den z kom­pak­tnej­ších mirrorless mo­de­lov.

Ca­non Power­Shot N

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Krea­ti­vi­ta v tvor­coch fo­toa­pa­rá­tov eš­te ne­vym­re­la. A ho­ci sa čas­to vy­be­rie troš­ku ču­des­ným sme­rom, ob­čas sa nám dos­ta­ne do rúk fo­toa­pa­rát, kto­rý po tes­toch vra­cia­me s ťaž­kým sr­dcom. Power­Shot N pat­rí do dru­hej sku­pi­ny, veľ­mi nás te­ši­lo mať ho neus­tá­le vo vrec­ku, prip­ra­ve­ný na mo­men­tky, kto­ré bo­lo po­tom jed­no­du­ché cez Wi-Fi pre­ho­diť na smar­tfón a nás­led­ne na so­ciál­ne sie­te.

canon-powershot-n.jpg

Pri je­ho ma­lič­kých roz­me­roch (vy­uží­va do­kon­ca kar­ty mic­roSD ako smar­tfó­ny) a net­ra­dič­nom štvor­co­vom tva­re o ňom ani ne­vie­te, pri­tom sa v ňom uk­rý­va sní­mač veľ­kos­ti 1/2,3" ty­pu CMOS s roz­lí­še­ním 12 Mpix, čo je pri kom­pak­toch štan­dard. S ním spo­lup­ra­cu­je op­tic­ky sta­bi­li­zo­va­ný ob­jek­tív so se­dem­ná­sob­ným prib­lí­že­ním za­čí­na­jú­cim sa od 28 mm. Tá­to po­mer­ne sviž­ná kom­bi­ná­cia pro­du­ku­je prek­va­pi­vo čis­té zá­be­ry, ur­či­te z veľ­kej čas­ti aj vďa­ka pro­ce­so­ru Di­gic V, kto­rý ich nás­led­ne zba­vu­je op­tic­kých chýb a šu­mu. Vý­stup je kaž­do­pád­ne v rám­ci kva­lít kom­pak­tov vý­bor­ný.

canon-powershot-n-back.jpg

Za­ují­ma­vo je rie­še­ná ob­ra­zov­ka, kto­rú mož­no vy­klá­pať prib­liž­ne do uh­la 95°, tak­že ju ne­mož­no kom­plet­ne prev­rá­tiť na fo­te­nie auto­portré­tov. Fo­toa­pa­rát ro­zoz­ná­va svo­je oto­če­nie, tak­že je jed­no, či fo­tí­te nad hla­vou ale­bo od ze­me, náh­ľad na scé­nu má­te oto­če­ný vzhľa­dom na se­ba správ­ne. A aby ste pri tom kr­ko­lom­nom nas­ta­vo­va­ní ne­ma­li prob­lém so spúš­ťou a zoo­mo­va­ním, vy­mys­le­li v Ca­no­ne uni­kát­ny sys­tém. Oba tie­to pr­vky sú rie­še­né pr­sten­ca­mi oko­lo mier­ne vy­stu­pu­jú­ce­ho ob­jek­tí­vu. Je­den z pr­sten­cov je stlá­ča­teľ­ný pro­ti osi ob­jek­tí­vu, pri­čom má zna­teľ­né dve po­lo­hy, pres­ne ako kla­sic­ká spúšť, a tak ním po­hodl­ne ov­lá­da­te za­os­tre­nie a nás­led­ne zos­ní­ma­nie.

Dru­hý je vy­klá­pa­teľ­ný oko­lo osi ob­jek­tí­vu vpra­vo aj vľa­vo, ten­to má fun­kciu prib­li­žo­va­nia vzďa­ľo­va­nia zá­be­ru, opäť ne­zá­vis­le od na­to­če­nia ce­lé­ho prís­tro­ja. Je zá­bav­né sle­do­vať, ako sa sna­žia to­to ele­gan­tné rie­še­nie od­ha­liť va­ši prí­buz­ní, ak im ten­to kom­pakt po­ži­čia­te. Ok­rem tých­to dvoch pr­vkov je tu už len mi­ni­mum tla­či­diel - po jed­nom na vy­pí­na­nie, zme­nu re­ži­mov, za­pnu­tie Wi-Fi a na pre­ze­ra­nie fo­tog­ra­fií. Os­tat­né prí­ka­zy za­dá­va­te do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou s veľ­kos­ťou 2,8 pal­ca a roz­lí­še­ním 460 pixelov. Po­kiaľ pat­rí­te k ná­roč­nej­ším fo­tog­ra­fom, is­te oce­ní­te prí­tom­nosť re­ži­mu P s nas­ta­vi­teľ­ným sprá­va­ním, inak je tu tra­dič­ný re­žim Auto a re­žim krea­tív­nych zá­be­rov, kto­rý uro­bí fo­tog­ra­fiu nie­koľ­kok­rát a po­núk­ne vám ju v šies­tich rôz­ne filtro­va­ných ver­ziách, te­da nie­čo pre priaz­niv­cov In­stag­ra­mu. Power­Shot N je za­ují­ma­vý dopl­nok k smar­tfó­nu, kto­rý vám do vrec­ka uk­ry­je ove­ľa lep­šie fo­tog­ra­fic­ké mož­nos­ti než te­le­fón (aj o nie­čo kva­lit­nej­ší full HD vi­deo­záz­nam) a ok­rem to­ho vás do­nú­ti o fo­tog­ra­fo­va­ní pre­mýš­ľať úpl­ne no­vým spô­so­bom.

Za­po­ži­čal: Ca­non
Ce­na: 300 EUR

Pa­na­so­nic Lu­mix DMC-FZ200

FZ200 je vr­cho­lom „pot­ra­vi­no­vé­ho re­ťaz­ca" su­per­zoo­mo­va­cích fo­toa­pa­rá­tov. Nie ne­vyh­nut­ne tým, že by do­ká­zal prib­li­žo­vať naj­viac (je­ho 24-ná­sob­né prib­lí­že­nie od 25 do 600 mm pre­ko­ná­va nie­koľ­ko mo­de­lov). Nie je je­di­ný, kto­rý má pod­po­ru RAW, ma­nuál­nych re­ži­mov či vlas­tných pred­nas­ta­ve­ných re­ži­mov. Zďa­le­ka nie je je­di­ný, kto­rý má pl­no ov­lá­da­cích pr­vkov po ce­lom te­le, vý­klop­nú ob­ra­zov­ku a k nej elek­tro­nic­ký hľa­dá­čik (aj keď FZ200 má je­den z naj­lep­ších s roz­lí­še­ním 1,3 mi­lió­na bo­dov), tak­že sa prí­jem­ne pou­ží­va v kaž­dej si­tuá­cii. Nie, je­ho sil­ná strán­ka je sve­tel­nosť ob­jek­tí­vu F2.8 v pl­nom roz­sa­hu zoo­mu. To­to je pa­ra­me­ter, nad kto­rým za­čia­toč­ní­ci či tu­ris­tic­kí fo­tog­ra­fi väč­ši­nou veľ­mi neu­va­žu­jú. Je však mi­mo­riad­ne dô­le­ži­tý, pre­to­že fo­toa­pa­rá­tu dá­va pod­stat­ne väč­šie mož­nos­ti na pou­ži­tie v slab­šom svet­le. Vy­svet­lí­me to na prík­la­de.

fz200-front.jpg.jpg

Bež­ný su­per­zoom má po­vedz­me roz­sah sve­tel­nos­ti F3.5 na ši­ro­kom zá­be­re a F5.6 na pl­nom prib­lí­že­ní. To­to zna­me­ná, že zoo­mo­va­ním kle­sá množ­stvo za­chy­tá­va­né­ho svet­la, a ak chce apa­rát zos­ní­mať scé­nu, mu­sí buď sní­mať dlh­šie, te­da predĺžiť čas uzá­vier­ky, ale­bo zvý­šiť cit­li­vosť sní­ma­ča na svet­lo. V pr­vom prí­pa­de mô­že dôjsť k roz­ma­za­niu scé­ny, pre­to­že tá sa po­hy­bu­je a zá­ro­veň vy troš­ku tra­sie­te fo­toa­pa­rá­tom, v dru­hom prí­pa­de sa zvý­še­ná cit­li­vosť (ISO) od­ra­zí v za­šu­me­nom zá­be­re. Prí­pad­ne ak fo­toa­pa­rát di­gi­tál­ne vy­hla­dzu­je šum, zá­ber bu­de pre­to čias­toč­ne zba­ve­ný de­tai­lov. S FZ200 si mô­že­te zvo­liť prib­lí­že­nie ľu­bo­voľ­ne, sve­tel­nosť bu­de rov­na­ká a expo­zič­né nas­ta­ve­nia sa ne­bu­dú mu­sieť me­niť. A pat­rí sa do­dať, že sve­tel­nosť F2.8 je v tej­to trie­de fo­toa­pa­rá­tov uni­kát­na, kon­ku­ren­ti ma­jú pod­stat­ne me­nej sve­tel­né ob­jek­tí­vy. Pa­na­so­ni­cu sa zrej­me spo­lup­rá­ca s Lei­cou vy­plá­ca. Ob­jek­tív má to­tiž aj vý­bor­né schop­nos­ti fo­tiť mak­ro - do­ká­že za­os­triť už od jed­né­ho cen­ti­met­ra.

fz200-quarter-view.jpg

Pa­na­so­nic sa vcel­ku ro­zum­ne roz­ho­dol za ten­to ob­jek­tív po­sa­diť sní­mač CMOS tra­dič­né­ho roz­me­ru 1/2,3" s roz­lí­še­ním 12 Mpix, tak­že veľ­ké prob­lé­my so šu­mom neh­ro­zia. Poz­nať, že sní­mač za­os­tá­va za niek­to­rý­mi kon­ku­ren­tmi, kto­rí do­ká­žu vy­tiah­nuť pou­ži­teľ­né fot­ky aj z vy­šších ISO. V kom­bi­ná­cii s ob­jek­tí­vom to však dá­va veľ­mi dob­rý fo­toa­pa­rát na väč­ši­nu sve­tel­ných si­tuá­cií. FZ200 je veľ­mi dob­re vy­ba­ve­ný aj z hľa­dis­ka vý­poč­to­vej si­ly, zvlád­ne fo­tog­ra­fo­vať v pl­nom roz­lí­še­ní 12-krát za se­kun­du, to­čiť full HD vi­deo ale­bo su­perrých­le vi­deo na 120 či 240 FPS, za­zna­me­ná­vať ply­nu­lo pa­no­rá­my či ob­ráz­ky HDR ale­bo jed­no­du­cho auto­ma­tic­ky vo­liť naj­vhod­nej­ší re­žim pod­ľa roz­poz­na­nia scén. Fo­tog­raf, kto­rý rád fo­tí extrém­ne si­tuácie, bu­de nad­še­ný z roz­sa­hu uzá­vie­rok od 1/4000 po 60 se­kúnd, nao­pak, nad­še­nec so­ciál­nych sie­tí za­pla­če pre nep­rí­tom­nosť ko­nek­ti­vi­ty Wi-Fi a GPS. Za nás jed­noz­nač­ne pa­lec na­hor za skve­lé fo­tog­ra­fic­ké schop­nos­ti. Ško­da len, že ta­ký­to skve­lý ba­lík pa­ra­met­rov už nie­čo sto­jí, za ce­nu FZ200 to­tiž kú­pi­te aj no­vý mirrorless fo­toa­pa­rát (kto­rý však ne­bu­de mať po­rov­na­teľ­ný zoom).

Za­po­ži­čal: Pa­na­so­nic
Ce­na: 500 EUR


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter